WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 32 |

«УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА: ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛИ ШОСТИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ЧИТАНЬ 75-РІЧЧЮ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - ...»

-- [ Страница 12 ] --

- побачив світ у листопаді, а потім фінансові труднощі змусили випускати газету раз у рік до початку навчального року (вересень 1994, 1995, 1996 рр.). Таким чином за 3 роки вийшло 6 її номерів. У зв’язку з набуттям вузу статусу державного університету 10 червня 1996 р. здійснено перереєстрацію газети під назвою “Черкаський університет” (свідоцтво ЧС № 132).

Випуск газети ускладнювався і відсутнісю власної поліграфічної бази. Так, 1-й номер газети набирався і друкувався застарілим лінотипним способом в обдцрукарні, а настурні номери на договірних засадах набиралися і версталися в різних комп’ютерних центрах, зокрема №№ 2, З, 4, - у Смілянському ВПП “Тясмин”, № 5 - у редакції газети “Село і люди”, № 6 - у редакції “Ділова Черкащина”.

Окрім першого, усі номери друкувалися у Смілянському ВПП “Тясмин”. З придбанням у 1996 році поліграфічного обладнання і створення редакційно-видавничого відділу університету в подальшому передбачається видавати газету на власній базі. Щодо тиражу, то він коливався в межах 400примірників.

Наявність в університеті друкованої газети справляє позитивний вплив на організацію навчально-виховного процесу, активізацію громадського життя колективу.

Багатотиражна газета стала важливим каналом інформації про діяльність ректорату, факультетів, кафедр, інших ланок вузу.

Зокрема, за час її існування, на сторінках зі статтями, інтерв’ю виступили ректор Ф.Боєчко (тричі), проректори М.Горбач, С.Звірковська, І.Кукурудза, декани О.Богатирьов (двічі), С.Дерій, М.Любченко, О.Перехрест, В.Чужиков, заступники деканів Н.Гончаренко, Р.Бондар, завідуючі кафедрами С.Ж аботинська, М.Калько, Л.К ляцька, Г.Масальська, В.Омельяненко, В.Поліщук (двічі), АЛабан, викладачі В.Глазиріна, М.Даниленко, О.Дудник, Г.Коляденко, В.Масненко та ін.

Важливе місце на сторінках багатотиражки займає тема навчальної та наукової роботи. Систематично публікуються аналітично-інформаційні дані, які відображають динаміку успішності в розрізі факультетів (готує Г.Гончар), в багатьох матеріалах порушуються проблеми удосконалення навчального процесу. Участь викладачів, аспірантів та студентів у науково-дослідній роботі висвітлюється у постійних рубриках “Горизонти науки” та “Наукова хроніка”.

Газета інформує читачів про захист дисертацій, видання наукових праць та навчальних посібників викладачами вузу.

Схвальні відгуки мали публікації з історії навчального закладу, ілюстровані фотографіями минулих років, замальовки про ветеранів колективу.

Традиційною стала інформація про роботу профкому, спортивне та культурно-масове життя університету. Корисною для читачів є рубрика “Запитуйте - відповідаємо”, де йдеться про особливості нарахування стипендій та інших грошових виплат, порядок порядок оформлення документів, правила користування книжковим фондом тощо. Під рубрикою “Спорткур’єр (готує В.Хіміч) регулярно вміщуються повідомлення про виступи спортсменів університету в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

На сторінках газети завжди знаходиться місце поетичній творчості викладачів та студентів, гумористичним та розважальним жанрам. В окремих номерах друкуються корисні поради, оголошення.

Серед нинішніх проблем “Черкаського університету” налагодження випуску газети на власній поліграфічній базі, збільшення періодичності, розширення кореспондентського активу (в т.ч. студентського), поліпшення фотоілюстрування.

їх вирішення дасть змогу закріпити набутий досвід і зміцнити роль багатотиражки у навчально-виховному процесі університету.

Чабан Н.А.

Сучасна Україна в зарубіжних засобах масової інформації.

(Теоретичний аспект).

Новоутворені країни, що утворилися після розпаду СРСР все з більшою увагою слідкують за світовими засобами масової інформації. Це можна пояснити декількома факторами: по-перше, західні агенства новин та інформаційні мережі збирають, опрацьовують та розповсюджують величезну кількість новин і таким чином поширюють свій погляд на події в тій чи іншій країні. По-друге, більшість повідомлень носять дуже часто суб’єктивний характер, що приводить до однобічного висвітлення процесу обміну ідеями та цінностями між Західним світом і світом новоутворених держав. По-третє, новоутворені держави вимагають кращого і більш повного висвітлення подій, що стосуються цих державних формувань в засобах масової інформації (ЗМЇ). По-четверте, ці держави повинні ширше використовувати зарубіжні ЗМЇ для адекватної самооцінки свого життя, оскільки самооцінка співвітчизника в багатому залежить від слова іноземця: він помічає деталі краще, ніж людина, для якої це життя звичне /1: 86/.

Вказані загальні зауваження мають особливе значення для України, яка все більш активно проголошує себе на міжнародній арені. Відомо, як непросто окрема людина самокритично оцінює свою діяльність, не дивно що і суспільству в цілому складно критично подивитись на свій стан збоку. Як відзначав Ф.І. Буслаєв, для слов’ян характерні крайнощ і - “крайнощ і слов’яноф ільства з його вузькопатріотичним самовихвалянням і крайнощі західництва з його загальною самокритикою” /1:89/. Таким чином, аналіз текстів світових ЗМІ про Україну повинен мати в основі формальну модель, що універсальна для любого суспільства.

Таку модель нам може надати семіотика, оскільки інформація, що надається системами, які генерують новини, інтерпретуються і інтегруються ідеологією - семіологічною системою другого порядку /2:114/. При такому підході ідеологія визначається як символічна система, що генерується людьми і зрозуміла їм, через опосередковане відношення до життя в час сприйняття інформації з газет, журналів, книг тощо.

Людина розподіляє універсум своєї життєдіяльності і виділяє в ньому системи опорних пунктів: своє і чуже, внутрішнє і зовнішнє, близьке і далеке і т.і. /З /. Це пояснюється антиномічністю або бінарністю натури людської думки /4/. Ідея бінарності думки не однозначна - існує думка про те, що ментальні опозиції є нелінійними. Французський вчений АХреймас вивів у структурних термінах ідеологічне значення, що функціонує в тексті, і, побудував візуальну репрезентацію цієї ускладненої опозиції - семіотичний квадрат /5/, універсальну модель організації знаків першого та другого семіотичних рівнів.

Семіотичний квадрат - це раціональне ціле, чотири вузла якого існують завдяки їх взаємовідношенням, певна система орієнтації в світі, яка в подальшому проектується на абстрактні,небачені світи, визначаючи їх категоризацію /6/.

Ми вважаємо, що в категоризації абстрактного і “невидимого” світу ідеології існує своя система орієнтації, яка визначається провідною опозицією політичного дискурса “своє - чуже”. Тому не випадково категорія “своє - чуже” стосується всіх найважливіших сфер ЗМІ. Це один з найважливіїпих ознак змісту пропаганди. За твердженням Ю.Рождественского в семантичну сферу “своє” входять всі предмети думки, що вважаються позитивними з точки зору стратегії розвитку змісту органами масової інформації. В семантичну сферу “чуже” - входять всі предмети, що визнаються негативними з точки зору цієї стратегії /7:133/.

Враховуючи онтологічні та аксиологічні характеристики семіотичного квадрату як універсальної семіотичної моделі репрезентації ментальної опозиції “свої - чужі” і теоретичні дослідження у формальній логіці /8 /, ми вивели свою синтетичну модель, яка дозволяє генералізувати дослідження політичного дискурса.

Еквіполентні відносини своє про своє__ ^ чуже про чуже ми про нас ^вони про себе позитивна схема / кет традикторн^ / л град дальні І віднс сини в і д а в с ш ш,/ І І Herarcjprfa схемії* v / V СВОЄЧфО чуже чуже про СВ9^__________ ми про них вони про нас Не дивлячись на певний формалізм запропонованої діаграми, головних складників її бінарних опозицій, рівней і метарівней, цей структурний підхід дозволяє інтепретувати певні -загальні аспекти - концепт структури дозволяє охарактеризувати політичні, економічні та духовні сторони життя суспільства (в нашому випадку - Україна в зарубіжних ЗМІ), з незалежних точок зору, адже задіяно найбільш узагальнені підходи. Результат адресує соціальну роль зображеної системи, в нашому випадку - семіотичної системи другого рівня, ідеології, у відношенні висвітлення ЗМІ подій в “не своїх” країнах.

Природа людської поведінки - будувати й переживати реальність через складні семіотичні процеси /9/. Модель Греймаса допомагає зрозуміти деякі з цих процесів.

З о к р ем а, як тексти ЗМ І п ерем іщ ую ться з інформаційного на ідеоологічний рівень: утилітарне значення запропонованої моделі - алертно настроювати членів ідеологічної спільноти на присутність третього та четвертого кутів, - як прави ло ми ш укаєм о присутність комплексного негативного терміну в цих кутах /8:280/, або кутів “вони про нас” та “ми про них” (негативні схеми, що пов’язані з цими кутами), так в чужому світі все недискретно і невизначено /10/. Ці закономірності експлуатує ідеологія в політичному дисурсі.

Людина може побачити себе лише дивлячись у дзеркало, однак вона побачить лише частину свого зображ ення. Для того що побачити більш повне зображення необхідно принаймі ще одне дзеркало.

Ця м етаф ора була н еоб хід н а нам для того аби п о к азати те, що і для того аби як н ай п овн іш е взнати, що являє собою Україна, необхідне ще одне “д з е р к а л о ” - погляд сто р о н н ьо го с п о стер ігач а, якими є зарубіжні ЗМ І.

Продовжуючи “д зер к ал ьн у ” алегорію можна висловити думку, що глибинні семіотичні структури п о л іти ч н и х д и ск у р сів р ізн и х су сп іл ьств будуть о д и н а к о в и м и за п о б у д о в о ю ( г р е й м а с о в с ь к і р ек у р ен тн і а к тан тн і структури в лю бому ідеологічному дисурсі), але одночасно залишаються дзеркальним відображ енням один одного. Таким чином, кут “вони про н а с ”, що найбільш е цікавить нас в нашому дослідж енні буде кутом “ми про н и х” в сем іоти ч н о м у квад р аті п о л іти ч н о го ди ск у р са зарубіжних ЗМ І.

Два квадрата, “відображую чись” о ди н в о д н о м у, м ож уть у т в о р и т и с в о є р ід н и й “просторовий куб” :

ми про них вони про нас В цьому кубі ми спостерігаємо взаємозамінність між площинами А і В - на перший план виходить або площина А, або задня площина В стає передньою. Тобто в даному кубі, в якому просторовий напрямок змінюється спонтанно, ми, візуально, спостерігаючи це, не маємо можливостей передбачити швидкість коливань і певний момент стабілізації цих перетворень. Таким чином цей куб (куб Некера) катастрофічний геш тальт” /1 1 :8 0 /, кути якого непередбачувано виходят на передній чи задній “план” нашого ментального образу. Кут стає особливо “катастрофічною ділянкою” - невідомо який кут. вийде на передній план в ментальному просторі носія політики, что створює умови “катастрофи” для ідеології, тому знання про всі кути куба не підтримується пануючою ідеологією. Крім того, якщо категоризація піде за віссю “вони про нас” як “вони про себе” слід очікувати позитивних оцінок, Якщо ж була задіяна вісь “вони про нас” як “ми про них” то слід очікувати негативних оцінок.

Накінець, якщо не відступати від “дзеркальних” метафор, то два “дзеркала” квадратів політичних даскурсів двох суспільств, що стоять одне проти.одного дають безкінечну перспективу, що приводить нас до думки, що повністю вивчити НАМ ЇХ, а ЇМ НАС неможливо, ми можемо лише наблизитися до цього в деякому відображенні.

1. Чурмаева Н.В. Ф.И. Буслаев. - М., 1984.

2. Barthes, R. Mythologies. - New York, 1972.

3. Иванов Вяч. В., Топоров В.Н. Славянские язьїковьіе моделирующие системьі (древний период). - М., 1965.

4. Levi-Strauss, С. The Savage Mind. - Chicago, 1962.

5. Greimas, A.J. Structural Semantics. - Lincoln, 1984.

6. Мегентесов C.A. Семантический перенос в когнитивнофункциональной парадигме. - Краснодар, 1993.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 32 |
Похожие работы:

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.1 3. Василик О.Д. Державні фінанси України : підручник / О.Д. Василик. – К. : НІРС. – 2000. – 416 с.4. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. – К. : Вид-во НІОС, 2000. – 384 с.5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібн. / Ю.В. Пасічник. – К. : Вид-во Знання-Прес, 2002. – 495 с.6. Юрій С.І. Бюджетна система України : навч. посібн. / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – К. : Вид-во...»

«Педагогічний дискурс, випуск 8, 2010 УДК 37.014:061.22(477.43/44)”19”:06.05(045) Б.С.КРИЩУК, здобувач (м.Хмельницький) Форми педагогічної та культурно-просвітницької роботи товариства „Просвіта” на Поділлі (1906-1923 рр.) У статті виокремлено та розкрито сутність основних форм педагогічної та культурнопросвітницької діяльності товариства „Просвіта”, показано їхній вплив на підвищення рівня освіти та культури населення Поділля. Ключові слова: педагогічна та культурно-просвітницька робота,...»

«Є. Гончарук, асп. БАРОКОВИЙ МОТИВ ГРІХА І ПОКАРИ В ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА СОН У статті аналізуються особливості барокового мотиву гріха і покарання та досліджуються моделі втілення цього мотиву Тарасом Шевченком у поемі Сон. Визначаються особливості індивідуального розуміння барокових категорій гріха і кари, виокремлюється низка субмотивів, що існують у творі. Ключові слова: бароковий мотив, субмотив, категорія. В статье анализируются особенности барочного мотива греха и наказания и исследуются...»

«УДК 378.046 Наталія КЛЯСЕН, кандидат педагогічних наук, начальник відділу менеджменту освіти Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНА ПРАКТИКА У статті розкрито коло питань щодо систематизації шляхів вирішення проблем підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у зарубіжних країнах. Проведено аналіз розвитку сучасної складної системи, якою є післядипломна педагогічна...»

«Наукові записки... Ключевые слова: народная зоология, структура, уровень объективности, значение. Kuibida V. PEOPLE ZOOLOGY: FORMATION, STANDARD OBYEKTYVNOSTI, STRUCTURE AND SIGNIFICANCE This articlereveals structural components of folk zoology with its divergent structure. Folk zoology is an integrated scientific field. Each component of folk knowledge is a result of different types of thinking and characterized by different objectivity level. Keywords:folk zoology, structure, objectivity...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ Пономаренко Василь Олександрович УДК 523.64 + 523.61 СПЕКТРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБРАНИХ КОМЕТ СІМЕЙСТВА ЮПІТЕРА ТА ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ ЗІ ЗВОРОТНИМ РУХОМ 01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса...»

«Олександр Гон (Київ) ВАВІЛОНСЬКА ВЕЖА ПОЕЗІЇ: КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА КАНТОС ПАУНДА Проблематика художньо-мистецької цілісності „Кантос” Езри Паунда є центром ваги багатьох англо-американських літературно-критичних розвідок. В українському літературознавстві це питання практично не розглядалося. „Пісні”, над якими Паунд працював понад сорок років, залишилися незакінченими у традиційному смислі цього слова, а їхня відкритість, завуальованість безлічі алюзій, ремінісценцій та цитат змусила...»

«УДК 371:378 О.А. Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор (Житомирський педуніверситет) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У статті розглядаються результати експериментальної роботи, спрямованої на розвиток у майбутніх учителів спеціальних педагогічних знань на основі впровадження в учбовий процес розвиваючої технології навчання. Упродовж багатьох років метою освіти було набуття знань, умінь та репродуктивно-адаптивний рівень їх засвоєння....»

«Науковий вісник УкрНДІПБ, 2014, № 1 (29) УДК 614.841.45 О.О. Сізіков, канд. техн. наук., ст. наук. співр., Р.В. Уханський, канд. техн. наук., В.П. Балло, Я.В. Балло ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗОНОВАНИХ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ У БУДІВЛЯХ З УМОВНОЮ ВИСОТОЮ ВИЩЕ 26,5 м Приведено загальний аналіз схемно-компонувальних рішень щодо влаштування насосних станцій для забезпечення надійності роботи зонованої системи внутрішнього протипожежного водопостачання в будівлях з умовною...»

«петров М.Б.Місто каМ’янець-подільський в 30-Х рокаХ ХV–XVIII століть: проБлеМи соціально-еконоМічного, деМографічного, етнічного та історикотопографічного розвиткУ: Міське і заМкове Управління. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 480 с. Дослідження з міської історії ранньомодерного часу важко назвати популярними у сучасній українській історіографії, відтак вихід кожної фахової праці, що присвячена цій проблематиці, стає подією в академічному середовищі. Саме такою є монографія професора...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»