WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 25 |

«УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. Коротка історія культурного, життя українського народа. К У Р С ’, Ч І І Т Л 1 І Г Ш в У і Л ' Л Ї І І С Ь К І М Н А РО Д Н ІМ У Н ІН К ІЧ Л ІТ ІУ П. З малю нками ...»

-- [ Страница 16 ] --

ньте чины являются вовся неисправньт въ чтеніи по церковнымъ книгамъ, чрезъ что подвергаютъ собя стыду, а на Академію и учителей навлекаютъ предосужденіо,— п иказалъ духовной Кіевской Консисторіи продписать указомъ архимаидриту Кіево-Братскаго монастыря и ректору Акаде­ мій съ префектомъ, дабы они ноусыішоо возъимли попеченіе о иепромішомъ и неупуститслыіомъ наблюденіи какъ учителями, такъ и учащимися правилъ россіискаго правописанія, рвномрно и къ другимъ языкамъ, въ Ака­ а демій преподаваемымъ, относяідагося, съ тмъ, чтобы оінг, ЄСЛИ КТО ІІЗЪ учителей въ упущеній ceil должности и м и примченъ будетъ, объ огршеніи таковаго отъ учительской должности иомедленно доносили Его Преосвяіденству, но учителей иностранцовъ отъ сего взысканія уволить. А дабы вс студеиты и учсииіш, особливо желаюідіе достиг­ нуть свящеиныхъ чиповъ, въ свободное отъ учоиія времяз упражнялись найприлжпіішимь образомъ въ чтеніи церковныхъ всякого рода кипгь, а наче Библіи, съ нріобртеніемъ хорошаго и чис/гаго нроизиошенія, особливо съ наблюденіемъ ударенія и силы вь книгахъ наііечатанныхъ, то єсть оксіи, что всего нужне,— къ тому ректоръ СЪ префоктом'1.

имютъ унотребить такія мры, которыя бы исполнонію сего преднисанія дйствительно соотвтствовать могли. Келдствіе сего отньтіі виредь навсегда въ отвтахъ на вонросы п.іп сиравки изъ Консисторіи, въ Академію иосылаемыя, нока:п.івать безъ всякого уиуіденія, кто чему обучается, с/ь какнмъ успхомъ и поведеніемъ, колико лтъ въ ученій нроводилъ, исправно ль читаеті» ио церковнымъ и гражданскимъ кпигамъ, наблюдаетъ ли правила нравоііисанія россіііскаго въ письм, учится ли гречоскому языку и другимъ и какимъ

digitized by ukrbiblioteka.org — J 76 —

имянно, такожъ ариметик, исторіи и географіи. Наконецъ внушить всмъ уч’ щимся, что если они и за симъ подтвера жденімъ н будутъ наблюдать всего того, что выше предписано, то имютъ быть исключены изъ духовнаго вдомства и отошлются въ свтскую команду, дабы бозплодно и времени имъ данного на пріобртеніе просвщенія н торяли“ х).

Пізніше, 8 іюия 1787 р.

цей же Самуїл Миславський наказав Київській Духовній Дикастерії (тепер консисторії):

дітей духовенства „малолтныхъ, оставшихся въ домахъ, въ удобное время благочиннымъ свидтельствовать, чему они обучаютоя и съ какимъ успхомъ... и подтверждать родителямъ ихъ, чтобъ они учились дома и въ церквахъ читать по удареніямъ въ книгахъ напечатаннымъ, то єсть по оксіямъ неотмнно" 2)...

А 13 февр. 1786 р. митрополіта С. Миславськиіі вже одкрито й чистосердечно приказав: „Въ исполпоніе Е я Императорскаго Величества указа... ректору и префекту присвоить немодленно Академій Кіевской образь ученія, для всхъ училищъ въ Имперіи узаконенный, соображаясь таблицамъ и книгамъ, для руководства учителямъ и въ пользу обучающемуся юношеетву присланнымъ“ й)...

В Київську Академію ввели російську мову і почали иильно доглядати, аби в студентів була чиста велико-ро­ сійська вимова. Почали виписувати з Москви друкованих

х) Рукопис Церковно-Археологічного Музею при Київській Духовній Академії, Муз. 725 № 35 л. 131. Див. К. П ет ровъ, Акты, т. V ст. 81—82.

2) Я. Петровъ, Акты, т. V ст. 211..

3) Н. ПетровЪу Акты, т. V ст. 123.

–  –  –

російською мовою підручників; посилали студентів в москов­ ській університет, аби вони навчалися там чистої російської вимови...

По всіх церквах було накапано, аби дяки та священ­ ники молитви читали та правили службу Іожу# „голосомъ, свойственнымъ россійскому нарчію“ ').

Те ж саме було заведено і по всіх школах на Україні;

духовним школам Катерина давала матеріальну допомогу, але вимагала, аби в таких школах „для преподаванія ученій присвоєнь былъ образъ, для всхъ училищъ въ Нмперіи нашей узаконений!!" ‘ ).

Так цариця Катерина нищила наші школи, руйнувала старожитні права українські.

XXXI г.

Ж Т с р к в а шина українська я давніх-давепі. була вільпою і незалежною, - вона тільки номінально ніби залежала од константинопольського патріархи. Але патріарха цей жив собі далеко, в наші церковні справи втручався рідко, і за ввесь час тільки раз і приїздив до на*. І жила тоді церква наша вільною і вільно творила своє життя.

Церква наша завше вважала себе вищою од церкви московської, бо митрополія Київська була першою, де пов­ став світ віри Христової; духовенство наше своєю освітою завше було незмірно вищим од духовенства московського, і тому вважало себе „нросвщепие Москвы" 5j. 5

–  –  –

Константинопольський тільки благословляв його. ЬІа Вкраїні в церковнім житті скрізь було тоді виборне начало: вільними голосами вибірали священників, єпископів, архимандритів, игуменів і навіть митрополітів.

Церква наша дуже одріжнялась тоді од церкви москов­ ської,—у нас були свої церковні звичаї, свої обряди, навіть де-яки свої вірування1), хрестини, вінчання, похорон, де-які вразники—все це у нас одріжнялось од московського, і все це потім на Москві прозивали єресьіо, і все це виганяли з нашої церкви.

Українське духовенство скоса поглядало на московське, знало його злиденне життя, знало, як його граблять та крив­ дять. Та й недолюблювало воно його; так, Мелетій Смотрицький і Касіян Сакович писали, що в Московському царстві живуть самі раби і що там навіть старшину їхню катують батогами і засуджують до торгової казні“ 2). А Брюховецький писав про москалів, що „жестокостію своєю нревосходятъ они вс поганые народы "3)...

Українці з недовіррям поглядали і на саму московську віру. Як каже дослідник, були такі козаки, які казали про москалів, що ніби у їх „одні ногруженці, а другі обливанці;

у одних нони, у других безпопівщина; на Москві стільки *) Див. про це: ІП.шпкинь, Сн. Д. Ростоискій, ст. 109 —110, 101, 105, 167, 177. —О. Голубевъ° Петръ Могила т. І ст. 206, 207, 16G, 175—177, 316; т. II ст. 53, Ш, 228, 250, 257, 261, 339, 399.— Е. Крыж ановскШ, Понрежденіе цсрісошюіі обрядності! и религіозныхъ обычаенъ въ южно-русскоіг митрополії!, „Руїсо вод ство для ссльскнхтэ пастыреііи 18і)0 р. 12.

2) Проф. C. Терновскій, Арх. ІО.-З. Р. ч. І т. V ст. 31.

3) ІЬісІош, ст. 80.

–  –  –

ступив з гарячою промовою проти Москви черкаський протоnon Федор Гурський, великий богослов свого часу і славний проповідник. В палкій промові Гурський застерегав козацьку Раду од підданства Москві.

Посли прибули на Вкраїну з багатими гостинцями; го­ стинці польські були загорнуті в килим, турец ькі—в дорогій шовк, а гостинці московські... в рогожку...

І показуючи Раді на ці подарки, Гурський сказав палку промову. „Отъ трехъ царей їіли волхвовъ—казав він— поднесены были младенчествовавшему Христу Спасителю дары:

золото, лиізанъ и смирна; дары сій предзнаменовали бытіе, страданіе и возвращеніе на небо. Злато предрекло царствованіе, ладанъ— погребеніе, смирна—Божествениость. Такъ и сій дары, иодіюсимые тремя царями младенчествуюшему народу, знаменують участь его: чмъ иокрыты или одяны дары сій, тмъ покроотся и народъ, ими прельстившіііся.

Дары польскіе покрыты ковромъ, то и народъ съ поляками будетъ имть ковры; дары турецісіе иокрыты ткаиію шелковою, то и народъ облечется въ іпелкъ; дары моековскіе покрыты рогожками, то и народъ, соедшіившійся съ москвитянами, однется въ рогожки и подъ рогожки... И сіи иредзнаменоваиія врне и нревосходне всхъ оракуловъ на свт“ 1)...

Ця промова Гурського зробила більше вражіння, ніж промова Хмельницького в оборону Москви. ІІа Раді знявся галас, пішов заколот проти Богдана: його назвали зрадни­ х) 'Маркевича», Исторіи Малоросеіи, т. І ст. 2*7. Див. Архппъ Ю.-З. Р. ч. І т. V ст. 39—40, передмова.

–  –  –

ком, кричали, що він підкуплений Москвою і продає їй Україну 1)...

Але духовенство нічого не вдіяло: Богдан вмів поста­ вити на свойому...

Коли Богдан Хмельницький р. 1654 присягнув Москві, наше вище духовенство було з того дуже незадоволеним і присягти одмовилось,— сам митрополіта Київський Сильвестр Косов на це голосно заявив, що хоч „гетманъ ео всмъ войскомъ Запорожскимъ и поддался государю, а онъ, митрополитъ, со всмъ соборомъ о томъ бить-челомъ къ госу­ дарю не посылалъ, и живетъ онъ съ духовпыми людьми самъ по себ ни нодъ чьею властію... И началъ митронолитъ боярамъ грозить: не ждите начала, ждите конца; увидитс сами, что надъ вами вскор конецъ будетъ“ 2)...

І митрополіта одмовився привести до присяги москов­ ському цареві людей своїх, а коли московські воєводи поча­ ли командувати в Київі, митрополіта їм заявив: „учну сг ь вами битися" 3)...

Грек Іван Тафлари росказував на Москві, що київський митрополіта і витце духовенство „присилали на сеймъ къ королю иольскому двоихъ чернецовъ съ объявленіемъ, что имъ съ московскими людьми быть въ союз невозможно и они этого никогда не желали; Москва хочетъ ихъ перекрещивать: такъ чтобъ король, собравши войско, высвобождалъ *) Ibidem.

2) С. Соловьевъ, Исторія Россія, т. X ст. 331.

3) „Православное Обозрніи 1871 р. кн. 8 ст. 183. Див.

С. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. X ст. 331, 1860 р.

–  –  –

ихъ, а они изъ Кіева московскихъ людоіі выбыотъ н будутъ поцъ королсвскою рукою попрежнему“ 1)...

Як бачимо, вшцо духовенство наше не поспішало од­ даватись Москві,— і 32 роки (1054— 1686) після приєднання України до Москви жило собі окремим вільним життям; да

–  –  –

и сама Москва довго* боялась їх займати. І договорі Москви з Україною р. 1()о9 про духовенство було сказано: „митро­ политу Кіевскому, такъ же и инымъ духовньїм'ї» Малыя Россіи, бить ііодъ благословепіем'ь святіішаго иат|»іарха московскаго, а вь права духовныя святіііпін патріархъ вступати ие будетъ“ -)...

–  –  –

Проте українське духовенство не повірило й такому наказу і вибрало собі митроноліту, зовсім не повідомивши про це Москву. Сам ієрусалимський патріарха Досифей протестував проти наскоків Москви на українську церкв'у.

Навіть така лагидна людина, яким був св. Димитрій Ростов­ ський, і той—як пише проф. Ш ляпкинъ— „былъ поборникомъ самостоятельности малороссійской церкви и неособенно долюбливалъ Московское государство“ 2).

В грамоті своїй ієрусалимський патріарха писав ніби про непорядки в українській церкві, і проти цього місця св.

Д. Ростовський своєю рукою недовірливо приписав: „Чи не иридатокъ се отъ переводчика“ 2)...

Москві наше духовенство не вірило і боялось попасти під її руку. Митрополіта Київський Іос-иф ІІелюбовичТукальський писав воєводі ІТІереметеву, що він Москві не довіряє, не співчуває і не зробить того, чого вона хоче.

„Да подастъ Господь—писав Тукальський—иной совтъ царскому величеству и его совтникамъ, совтъ ираведный, истинный. Вспоминая же писаніе: врагу твоєму вры никогда не даждь, вручаю себя любви и благосердію милости ваш ей“ 8)...

Проти заміру Москви забрати українську церкву го­ лосно протестував р. 1666 навіть „блюститель Кіевской митрополіи" єпископ Мефодій Филимонович, що завше був згодний робити все, що наказувала йому Москва.

!) Св Дим. Ростовсісій, ст. 11—12.

2) Ibidem, ст. 42.

3) Архивъ Ю.-З. Россіи, ч. І т. У ст. 49, передмова.

–  –  –

Коли Мефодій дознався, що Брюховецький просив в Москві прислати в Київ митрополіту, він скликав игуменів Київських монастирів і з ними 22 апр. явився до воєводи Ш ереметєва і випиту­ вав, чи то правда, що ніби „указалъ великій государь быть въ Кіев митрополиту изъ Москвы“...

А по цьому, все більше дратуючись, єпископ „закричалъ съ сильною яростію:Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 25 |
Похожие работы:

«“СО КІЛ-БАТЬКО” СПОРТИВНО-РУХАНКОВЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ АЛЬМАНАХ 1894-1994 Львів РВО “О С Н О В А ” ББК 75.3(4УКР-2ЛЬВ) С59 У збірці представлено спогади, фотодокументи та інші мате­ ріали про багатогранну і значущу діяльність українського сокільського осередку у Львові. Адресовано широкому колу громадськості, передусім українсь­ кій молоді, оскільки історія “Сокола” — це не тільки історія роз­ витку спортивно-гімнастичного руху, а й історія виховного про­ цесу молоді Галичини кінця XIX і майже...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара На правах рукопису НОСЕНКО ДІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 159.923+159.9.019.4+159.947.2 ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ САМОІНВАЛІДИЗАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПРОАКТИВНОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Науковий керівник Ірина Федорівна Аршава, доктор психологічних наук, професор ДНІПРОПЕТРОВСЬК –...»

«І. В. Дубчак УДК 94(47+57):338.45:331.108“1925/1927” РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР (1925-1927 рр.) Проаналізовано вплив економічних реформ періоду нової економічної політики на кадрові зміни в державному виробництві на прикладі кампанії режиму економії (1925-1927 рр.). Розглянуто причини запровадження кампанії, її розвиток, завершення і вплив на становище робітників. Окрему увагу приділено взаємовідносинам на виробництві між робітниками, адміністрацією і...»

«1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЇ З ФІНАНСОВИМИ ДЕРИВАТИВАМИ» Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ ТА СПОСОБИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ Поняття фінансового ризику та передумови його виникнення. Основні види фінансових ризиків в системі економічних ризик-факторів діяльності підприємства. Етапи управління фінансовими ризиками: ідентифікація, квантифікація, нейтралізація, моніторинг. Визначення вартості управління ризиками. Блок-схема процесу управління фінансовими ризиками. Основні інструменти і...»

«1 УДК 883 Х – 1.06 ДЕТАЛЬ У ПОЕТИЦІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО Хом’як Т.В., к. філол. н., доцент, Сєчіна А.М., студент Запорізький державний університет У статті розглядається роль художньої деталі в архітектоніці творів визначного українського письменника 20 століття Миколи Хвильового. Ключові слова : деталь, поетика, мікрообраз, портрет, символ. Хомяк Т.В., Сечина А.М. ДЕТАЛЬ В ПОЭТИКЕ НИКОЛАЯ ХВЫЛЕВОГО /Запорожский государственный университет, Украина В статье рассматривается роль художественной...»

«впізнавання і невпізнавання, знайдення і втрати, які, за М. Бахтіним, є схожими за цілісністю просторово-часових визначень [3, 248], а також мотивами гри, маски, сміху, котрі залишаються цікавим об‘єктом для ґрунтовних наукових досліджень Винниченкових детективів останнього періоду.1. Баран Г. Роман-пантопія Володимира Винниченка «Сонячна машина»: проблематика, особливості поетики / Г.Баран – Дрогобич: Вимір, 2001. – 194 с. 2. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической...»

«УДК 271(477.83) “16/19” Василь СЛОБОДЯН ДОБРЯНСЬКИЙ МОНАСТИР ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЬОГО (XVII – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Понад двісті років в селі Добряни існував осередок духовного життя – Добрянський монастир (інша назва – Деревацький). Про час його постання не збереглося джерельних відомостей. Історик о. Михайло Ваврик подає дату постання обителі – 1582 р.1 Однак джерельного підтвердження вона не має. Цікавим є переказ про заснування монастиря, який наводить укладач “Шематизму провінції св. Спасителя...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 2 (55) 15 Київ Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова УДК 0.51 ББК 95 Н 34 WEB сторінка електроного видання : enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/211 Збірник входить до переліку наукових видань, затверджених постановами ВАК України у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних...»

«ІСТОРИЧНІ І ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, № 3(53), 2013 р. До 70-річчя визволення Донбасу від німецькофашистських загарбників ББК Т3(4УКР)624.5,01 ВНЕСОК ПАРТИЗАН І ПІДПІЛЬНИКІВ ДОНБАСУ В ПЕРЕМОГУ В ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ: ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ Л.А. Ковальська АНОТАЦІЯ Розглянуто документальну колекцію, яку представляють історичні джерела архівних фондів Донбасу з історії радянського партизансько-підпільного рухів років Великої Вітчизняної війни. Систематизовано тематику документальної колекції за...»

«ГАЛУЗЕВА, МІЖГАЛУЗЕВА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 338.43.01 (477) О. О. Єранкін, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки агропромислових формувань, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРІЄНТИРІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення світових економічних криз та їх впливу на маркетингову діяльність підприємств АПК України. Запропоновано методику ідентифікації й прогнозування процесу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»