WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |

«Михайличенко Олег УКРАЇНОЗНАВСТВО: оповіді про Україну та українців -1Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді.» ББК 74.00 УДК 94 (477) М69 Михайличенко О.В. Українознавство: оповіді ...»

-- [ Страница 1 ] --

Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...»

Михайличенко Олег

УКРАЇНОЗНАВСТВО:

оповіді про Україну та українців

-1Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...»

ББК 74.00

УДК 94 (477)

М69

Михайличенко О.В. Українознавство: оповіді про

Україну та українців / О. В. Михайличенко. – LAP

LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 213 с.

У оповідях ідеться про історію виникнення феномену

українства і його становлення від людської спільноти до етносу, що впродовж свого розвитку здобув національні риси і особливості, які перетворили його з етнічного угрупування в суверенну європейську державу.

Структура видання складається з оповідей (оповідань), у яких популярно розкривається сутність національних традицій українців, основні особливості їхньої життєдіяльності та побуту.

Популярно оповідуються основні державні, народні та релігійні свята, обряди та традиційні заходи, що побутують у його повсякденному житті.

Книжка розрахована на дітей та молодь, широке коло читачів. Може бути використана як додатковий матеріал у навчальних курсах «Українознавство», «Історія України», «Рідний край» для студентів вищих навчальних закладів та шкільних навчальних курсів.

In the stories we are talking about the history of the emergence of the phenomenon of Ukrainian heritage and of its formation from the human community to the ethnic group, which throughout its development has acquired a national character and features that turned it from an ethnic group in a sovereign European state.

Popular tells the main state, national, and religious holidays, ceremonies and traditional events, which are prevalent in his everyday life.

The book is intended for children and young people, a wide range of readers. Can be used as additional material in teaching the course "Ukrainian studies", "History of Ukraine", "Native land" for students of higher educational institutions and school training courses.

ISBN 978-3-8484-8646-5 © Михайличенко О.В.

-2Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...»

Передмова автора Загальновідомо, що українознавство – це галузь гуманітарних знань, що пов’язані з історією українського народу та української держави.

До 1991 року українознавство розвивалося в межах загальної історії СРСР. У навчальних закладах вивчалася історія УРСР – спільноти людей у складі Радянського союзу, наділених певними національними особливостями, що частково вирізняли їх серед братніх народів великої держави.

Тільки за межами СРСР – в українській діаспорі різних країн – українознавство набувало значення спеціальної галузі знань, яка вивчала українство як феномен світової цивілізації.

У своєму розвитку українознавство як галузь знань і навчальна дисципліна пройшло певний шлях від спеціальних наукових досліджень стародавніх традицій українського народу до їхнього впровадження в життя сьогодення.

Сучасне українознавство виходить за межі спеціальної галузі знань і все більше входить у побут українців, стає необхідним атрибутом ментальності сучасної молоді.

Книжка написана у жанрі епічних історичнопубліцистичних оповідей (оповідань), у яких автор, не претендуючи на авторську оригінальність викладеного матеріалу, намагався широко використати як сучасні наукові доробки так і популярні матеріали, що розміщені у соціальних мережах та засобах інформації.

Компілятивно-хрестоматійний виклад матеріалу даного видання нами застосований навмисно з метою широкого об’єктивного поширення та пропаганди давніх традицій українського способу життя.

Матеріали оповідей можуть бути використані як додаткова література у навчальних курсах «Українознавство», «Історія України» для студентів вищих навчальних закладів та шкільних навчальних курсів «Рідний край», розраховані на широке коло читачів.

--------------------

–  –  –

Українці – східнослов'янський народ, що проживає переважно на території України. Раніше вони іменувалися як русини, малороси, малоросіяни, козаки.

Етимологія1 слова «україна» остаточно не визначена.

Згідно з основною версією, поширеною в академічному середовищі, етнонім українець і назва України етимологічно пов'язані з давньоруським словом «оукраїна» («прикордоння»).

За думкою більшості дослідників це поняття, а також похідне від нього – «українці» до XVIII століття не мали на Русі етнічного значення і застосовувалися по відношенню до прикордонних земель.2 Однак, у різних джерелах існують різні версії.

У середньовічних документах Давньоруської держави в якості етноніма для східних слов'ян – предків українців, росіян і білорусів використовувалася назва «русь», «русин», що за ствердженням відомого німецького мовознавця Макса Фасмера (1886-1962), має варязьке походження.3 Уперше цей етнонім зустрічається в «Повісті минулих (врем’яних) літ». У розділі договорів князя Олега з греками (911 р.) він згадується сім разів, а у договорах князя Ігоря (945 р.) – шість разів. 4 У першому виданні «Слова о полку Ігоревім», який був виданий у 1800 р. графом Олексієм МусінимЕтимологія (ст.-грец., від ст.-грец. «істина, основне значення слова» і ст.-грец. «слово, вчення, суження») – розділ лінгвістики, що вивчає походження слів.

Скляренко В. Звідки походить назва Україна? // «Україна». – 1991. – № 1. – С. 20, 39; Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V–XX ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності України // Українознавство. – Число 1-2. – К., 2002. – С.

215–220; Чирков О. Зовнішня міграція – головна причина наявності етнічно неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня. – 2002. – № 3(378). – 26 січня – 1 лютого.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т.: Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Азбука-Терра, 1996, т. 1. – 576 с.

Архив Юго-Западной России. Часть II том I, стр. XL, LXIII-LXIV.

-4Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...»

Пушкіним (1744-1817)5 також зустрічається етнонім «русичі (русиці)».

Перші найвідоміші антропологічні дослідження (описи) українців були зроблені у 1786 р. Опанасом Шафонським6 у книзі «Черниговского наместничества топографическое описание».7 Автор звернув увагу на антропологічну неоднорідність складу українців.

За матеріалами останніх антропологічних досліджень щодо походження української нації переважна більшість учених мають спільну думку про те, що в Україні налічується сім типів антропологічного походження українців. Ці типи у різних джерелах різняться у назвах але збігаються у спорідненості їхніх антропологічних і культурологічних характеристик.

Дунайський (норікський) тип. До нього належать нащадки носіїв культур Південній Польщі, Західної України та Поділля. Дунайський антропологічний тип переважає в рівнинній Галичині, західному Поділлі (крім північних районів Львівської і Тернопільської областей) і складає понад 10% всього населення України. У представників цього типу довге, відносно вузьке обличчя з довгим, прямим і тонким носом.

Поліський тип поширений на Житомирщині, Ровенщині і Волині. Особливості цього типу – дуже низьке і широке обличчя, максимально розвинуте надбрів’я, масивне чоло. Зріст середній, волосся світліше, ніж у жителів інших регіонів, а очі темніші.

Верхньодніпровський тип – найрідкісніший в Україні.

Мусін-Пушкін Олексій Іванович (1744-1817) – граф, відомий російський археолог, член Російської академії; був обер-прокурором священного синоду, президентом Академії мистецтв та сенатором.

Шафонський Опанас Филимонович (1740–1811) – український учений, економіст, етнограф, лікар.

Шафонский А.Ф. Чернигавского наместничества топографическое описание / Шафонский А.Ф. – Киев: Университетская типография, 1851.

-5Михайличенко О.В. «Українознавство: оповіді...»

Він зустрічається тільки в Ріпкинському районі Чернігівської області. Його головна відмінна риса – дуже світла пігментація очей.

Центральноукраїнський тип – нащадки слов'ян, які поселилися на землях Полтавщини і Київщини. Вони відрізняються високим зростом, але інші антропологічні показники – особа, пігментація волосся і очей, висота перенісся

– у них середні. Незважаючи на монголо-татарську навалу, представники цього типу зберегли європеоїдні риси. Це найчисленніша група – до 60 % українців.

Нижньодніпровсько-прутський тип, представники якого зберегли риси своїх предків – індо-іранців. Це високорослі смагляві люди з темними очима і волоссям. Найбільш яскраві представники живуть у селі Кам'яне Лебединського району (нині Сумська область).

У Карпатах і на Буковині зустрічаються ще два антропологічних типи українців – динарський і карпатський.

Динарський тип має суттєві фракійські, кельтські та індійські компоненти. Волосся у них в основному темні, а очі можуть бути світлими, так і темними. Карпатський тип має генетичний зв'язок з народами Балканського півострова, Кавказу, Північної Індії.

Україна неоднорідна не тільки з точки зору антропологів. Ще у XIX столітті сформувалося уявлення про кілька етнографічних районів України, які відрізнялися один від одного укладом життя, традиціями, способами господарювання.

Це Поділля, Покуття, Галичина, Закарпаття, Слобожанщина, Волинь, Сіверщина.

Останнім часом Україну прийнято розділяти на шість історико-етнографічних зон: Полісся, Карпати, Поділля, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Південь. Кожна з цих зон має свої характерні риси: типи будівель, особливості костюма, традиційних ремесел. Останнім часом ці відмінності поступово зникають, але ще позаминулого та на початку минулого століть по одному погляду на приїжджого можна було зрозуміти, звідки він родом.

Різноманітність традицій, антропологічних типів

–  –  –

антропометричних й антропоскопічних ознак у північній, середній і південній зонах України, він дійшов висновку про відносну антропологічну однорідність «українського антропологічного типу», визначальними рисами якого є доволі високий зріст, брахікефалія,15 темна пігментація волосся та очей, пряма форма спинки носа.

На думку вченого, українці належать до поширеної на Балканах динарської, або адріатичної, раси, виявляючи спорідненість із сербами, хорватами, чехами, словаками.

Аналіз концепції Вовка показав, що її окремі положення витримали випробування часом, хоча у різні часи набули різкої критики з боку українофобів16. Його монографія «Студії з української етнографії та антропології» до цього часу користується великою популярністю серед науковців.17 У радянський час найбільшого поширення отримала компромісна назва давньоруської народності, яка мала три східнослов'янські народи – український, російський і білоруський. Однак, ця концепція влаштовувала і влаштовує далеко не всіх.

Наприклад, відомий український історик, професор Кульчицький С.В. вказував на те, що «...п'ять східнослов'янських племінних союзів, які утворили Київську Русь, не могли за короткий час існування цього досить крихкого ранньофеодального державного утворення злитися в одну народність. Очевидно, відмінності між трьома сучасними народами беруть свій початок у відмінностях між союзами племен, які існували ще з перших віків нашої ери».18 У 1947 р. вийшла книга українського письменника Брахікефалія, брахіцефалія (грец. – короткий і – голова) – короткоголовість, кругла форма черепної коробки. Череп вважається брахікефальним, коли відсоткове відношення найбільшої його ширини до найбільшої довжини (головний показник) становить більше 80.

Українофобія (україноненависництво, антиукраїнізм) – боязнь та агресивне несприйняття існування України Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антропології: монографія / Хведір Вовк – Прага: Legiografie, 1928. – 404 с.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |
Похожие работы:

«С. 156–167. 12. Панарин А. С. Политология: учеб. / А. С. Панарин. – М.: Проспект, 1997 – 408 с.13. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. eurasia.com.rv/eo/4-5 html. 14. Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХІ веке// / Олександр Панарин. – М.: Русский міръ: Моск. учеб., 2005 – 432 с. 15. Резников К. Украинцы и русские: идеологи противостояния / Кирилл Резников. – М., 1996. – № 4. – С....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКА ТВАРИН Міжвідомчий тематичний науковий збірник Випуск Київ, 2014 УДК 636.082.25 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту розведення і генетики тварин НААН 17 вересня 2014 р. (протокол № 431) РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Гладій М. В. – доктор екон. наук, професор, академік НААН (відповідальний редактор); Полупан Ю. П. – доктор с.-г. наук (заступник відповідального редактора); Бородай І. С. – доктор...»

«№1. Історія як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела. Історія — наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. Із усього, що є відомим історії, лише незначна частина може бути перевіреною та підтвердженою. Більшість науковців має свій погляд на минула виходячи з їх сучасного погляду на життя. Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму...»

«Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика – 2015» Wysza Szkoa Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska) Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Союз обдарованої молоді» Університет новітніх технологій (Україна) МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИКА – 2015» «OSOBOWOCI, SPOECZESTWO, POLITYKA» (OSP-2015) 20-21 травня 2015 року Lublin Wydawnictwo Naukowe Wyszej Szkoy Ekonomii i Innowacji w Lublinie...»

«ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА Єршова Людмила Михайлівна УДК 37.017(477) «18/19» ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ (ХІХ – початок ХХ століття) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Житомир – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«УДК 811.161.2’373.21 Яцій В. О. Інститут української мови НАН України ДО ПОХОДЖЕННЯ ДАВНІХ ТОПОНІМІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 23 – 29 Мета пропонованої розвідки – історико-етимологічний аналіз сучасних назв поселень Львівської області: Опільсько, Отинвичі, Пиратин, Хдорів, Чолгині, Чуперносів та Шнрів1. Опільсько – с. Сокальського р-ну. Укладачі „Історії міст і сіл Української РСР: Львівська область” одну з перших документальних згадок про цей населений пункт відносять до 1440 р. [2, с. 752]. Згодом...»

«Вісник ХДАДМ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САДОВО-ПАРКОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЧЕРКАЩИНИ Гонца Ф. А., старший викладач Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького Анотація. У статті розглядаються особливості композиційно-просторової організації садово-паркових об’єктів Черкащини. Ключові слова: ландшафтна архітектура, знакова система, символізм. Аннотация. Гонца Ф.А. Особенности композиционно-пространственной организации садово-парковых объектов Черкащины. В статье...»

«Сенсорне виховання дітей дуже різноманітне. Воно містить у собі ознайомлення з ознаками і властивостями предметів, знайомство з величиною, фактурою, смаком, звучанням, формою, орієнтування в часі. І це ще не весь список. Як же має бути поставлено виховання дітей щоб вони отримували правильно сенсорний розвиток? У якій формі, в яких обсягах, як часто? Сенсорний розвиток дитини відбувається як на спеціальних заняттях, так і в повсякденному житті. Причому в повсякденному житті дитині, на рівні з...»

«УДК 72.014 Асистент Павлова А. В., кафедра архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка» Семантика архітектурного ордеру Анотація. У статті проаналізовано художні принципи становлення і розвитку ордерної системи в архітектурі. Смислове значення ордеру змінювалося в різні історичні епохи від античності до сьогодення, в тому числі, відбувалося його різне трактування як конструктивного та декоративного елементу. Ключові слова: архітектурний ордер, синтаксис, символ...»

«Науковий вісник, 2003, вип. 13.3 3. Бойчук І.І., Гайдукевич М.І., Парпан В.І., Петрова Л.М., Третяк П.Р. Історія осмолодської пущі// Праці НТШ. – Львів: Наук. Тов. ім. Шевченка, 1998. – 146 с.4. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка,1977. – с 35.5. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат. – К.: Наук. думка, 1978. – 254 с.6. Молотков П.И., Мамонтов Н.И. и др. Естественное возобновление лесов. – Ужгород: Карпаты, 1971. – 122 с. 7. Пацура І.М. Поширення популяцій сосни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»