WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 83 | 84 || 86 | 87 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 85 ] --

Вирок було виконано вранці 15 вересня 1764 року на площі «Об­ жорного ринку» в Санкт-Петербурзі, в присутності війська і великого натовпу народу. Як і під час слідства і суду, В. Мирович, за свідченням присутніх на страті осіб, в тому числі й іноземців, тримався гідно й мужньо54.

За стратою спостерігав, зокрема, видатний російській поет Г. Р. Державін, який записав у своєму щоденнику з цього приводу наступне:

«Мировичу відрублено на ешафоті голову. Народ, що стояв на висотах будинків і на мосту, і не звик бачити смертну страту, і чекав чомусь миТам само. — С. 503.

53 Древняя и новая Россия. Исторический сборник. — СПб., 1875. — № 5. — С. 98.

54 Див.: Бильбасов В. А. Указ. соч. — С. 393-394.

л е к с ій П у тр о ЗБВ лосердя цариці, коли побачив голову в руках ката, одноголосно зойк­ нув і так здригнувся, що від сильного руху міст заколивався і бильця відпали»55.

Солдатів, підлеглих Мировича, що діяли разом з ним в Шліссельбу­ рзькій фортеці, було прогнано крізь тисячний стрій і розіслано по від­ далених гарнізонах. Натомість охоронці-вбивці екс-імператора Івана Антоновича Власьєв і Чекін отримали по 7 тис. руб. нагороди і були від­ ставлені від військової служби із збереженням свого грошового жалу­ вання. Під страхом смерті вони дали розписку в тому, що відтоді не будуть ніколи звертатися до імператриці з приводу своїх побутових пи­ тань, ніде не з’являтися разом і не підписуватися на жодному доку­ менті, надто ніколи не говорити про «відомі події»56. В такий спосіб високопоставлені вбивці і, насамперед Катерина II, намагалися замес­ ти сліди свого злочину, а також остаточно нейтралізувати безпосеред­ ніх його виконавців і небажаних свідків.

Знищивши фізично одного за одним своїх реальних конкурентів в боротьбі за російський трон — Петра III і Івана Антоновича — імператриця-узурпатор значно зміцнила своє становище. А в організації вбивства останнього і особливо у створенні «справ» А. Мацієвича і В. Мировича виявився її неабиякий хист політичного авантюриста і провокатора.

Маючи за плечима подібний «досвід», Катерина II незабаром здійс­ нила свої чергові брудні політичні акції, ліквідувавши, зокрема, гетьма­ нську владу, а потім і автономний державно-політичний і військовий устрій України-Гетьманщини в цілому, підступно знищивши водночас і славну Запорозьку Січ.

На «українському питанні», здавалося, було поставлено нарешті таку бажану для російського уряду крапку.

55 Там же. — С. 394-396; Соловьев С. М. История России с древнейших времён. — Кн. XIII. — Т. 25-26. — М., 1994. — С. 309.

56 Див.: Соловьев С. М. Указ. соч. — С. 309.

Е тн ок ультурн а та соціальна в з а є м о д ія Василий Ульяновский «Сакральный мир» Лжедмитрия I в контексте русской, украинской и польской систем религиозности Проблема функционирования средневекового человека в мисти­ ческой и земной Церкви — один из важнейших сущностных аспектов, который позволяет раскрыть приватный и публичный уровни взаимо­ отношений религии и Церкви в его сознании и деятельности. В этом, собственно, проявляется видение героем себя в «мире Церкви», ее земном и небесном «теле». Традиционно считается, что эти два рели­ гиозно-церковных мира для человека начала XVII в., и особенно в России, взаимоналожимы, представляют как бы две стороны одной «монеты». Такое представление очень схематично и поверхностно.

Особенно это касается так называемой «религии власти»: самоосознания монархом, осознания церковными структурами и всем «право­ славным миром» харизмы царской власти как таковой и каждого ее представителя в частности. Насколько это общее осознание и самоосознание царя укоренено на ментальном уровне? Как соотносится в этом смысле приватное и публичное, вера и идеология, мистика и по­ литика?

Попытаемся исследовать данный сюжет на примере Лжедмитрия I.

Сразу оговорим, что известные в настоящее время источники почти исключительно отражают публичную сторону проявления «сакраль­ ного мира» Самозванца: его отношение к религии, церковной орга­ низации, харизме царского сана etc. Внутренний мир Лжедмитрия I остается почти закрытым, ибо даже в среде своего близкого окруже­ ния он проявляется разнолико вплоть до полной противоположности показываемого «Я» героя. Тем не менее, автор не вправе ограничи­ ваться простой констатацией/описанием внешних проявлений «сак­ рального мира» Самозванца, но приходится изначально указывать на преобладающую гипотетичность нашей реконструкции внутренней составляющей этой общей проблемы.

Итак, первым возникает вопрос о религиозности, или вернее — эволюции религиозности Лжедмитрия I1. Последнее обуславливается 1 В исследовании данной проблемы имеют немаловажное значение интересные наблюдения У. Джеймса (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. — М., 1993), который рассматривает религиозность как «невыразимые многочисленные роптания души».

372 В асилий У л ь я н о в с к и й формальными и неформальными причинами, которые так или иначе сводятся к определению — «влияние западного мира». Это влияние как бы разделяет инока Григория с его сакральными текстами до 1602 г. и Самозванца с 1604 г. Фактическое влияние западного мира на личность Лжедмитрия I стало частью его сознания и так или иначе проявлялось в его действиях, привязанностях/пристрастиях, обыден­ ном поведении и отчасти в высказываниях. Формальное же влияние западного мира изначально было со стороны Самозванца игрой, кото­ рая прекращалась по минованию надобности в ней. Очевидно также, что фактическое влияние «другого»/«чужого» началось чуть ли не сразу после перехода Григорием литовской границы и постепенно проникало в его сознание на интеллектуальном, чувственном и обыденном уров­ нях; оно стало превалировать с переходом Самозванца в католический лагерь и польские магнатские круги; именно эти «следы Запада», укоре­ нившиеся в пристрастиях, наклонностях и желаниях Лжедмитрия I, проявлялись затем прямо или завуалированно в его деятельности на российском троне. Формальное влияние западного мира было избрано Самозванцем сознательно в тот момент, когда он решил оставить пра­ вославные силы (Острожского) Речи Посполитой и начал поиск протек­ торов в среде протестантов и католиков. На помощь этих сил можно было рассчитывать, только приняв их подобие и обещая исполнение их требований в случае получения трона. Данный путь должен был при­ вести к поиску покровительства самого Папы как главы западного хрис­ тианского мира и духовного наставника польского короля.

Именно желание заполучить неформальную поддержку католиче­ ского Запада подтолкнуло Самозванца к серьезной игре с религиозной совестью. Он должен был стать католиком.

Данный вопрос был окончательно решен после представления «царевича» Сигизмунду III 15 марта 1604 г. в Вавельском дворце.

16 апреля состоялось совещание авторитетных миссионеров иезуи­ тов Петра Скарги, Станислава Гродницкого, Францишека Барщицкого и Каспара Савицкого, где было принято решение о церемониале/ обряде присоединения Лжедмитрия I к Римо-Католической Церкви.

По-видимому, разговоры о необходимости данного шага были начаты еще в Самборе у Мнишков, по крайней мере, духовник Мнишков, пробощ самборского костела бернардинов Францишек Помасский, имел к этому прямое отношение. В Кракове душеспасительные разговоры о вере с Лжедмитрием I вел иезуит Каспар Савицкий, с которым факти­ чески были оговорены все детали акции2. По совету иезуитов, Самоз­ 2 Рукопись Яна Велевицкого II Записки гетмана Жолкевского о московской войне. — СПб., 1871. — Прил. № 44, — Стб. 123-130.

«Сакральны й мир» Л ж е д м и т р и я I 373 ванец посетил папского нунция Клаудио Рангони, которому пообещал перейти в католичество и по воцарении начать священную войну про­ тив турок, если Папа окажет ему помощь в борьбе за престол3. Под­ готовку перевода Лжедмитрия I в католицизм осуществлял иезуит Каспар Савицкий (три богословских диспута, принятие исповеди, по­ каяния и отречения от православия). Последнее знаменательное со­ бытие (исповедь) зафиксировано в «Анналах» краковских иезуитов под 1604 г., где говорилось, что «великий князь Московский Димит­ рий», придя в их дом тайно, «открывшись с великим сокрушением из­ ложил грехи всей жизни своей перед одним из наших, им самим избранным, отвергнул раскол и с великою ревностию и охотою сердеч­ но присоединился к Римской церкви»4. Вторым актом перехода в като­ лицизм было миропомазание и причащение у нунция Клаудио Рангони 24 апреля. Об этом писал в Рим сам нунций, зафиксировали в дневни­ ке Ян Велевицкий, а также краковские иезуиты в «Анналах» 1604 г. («в том же городе у яснейшего нунция Апостольского причастился св.

Таин евхаристии и также св. миропомазанием укрепился в принятой вере»)5. Нунций Рангони позже говорил посланцу герцога тосканского в Польше Родриго Алидози о личном тайном миропомазании «цареви­ ча Димитрия», «с которым подружился в действительности гораздо более, чем по виду— вследствие весьма важных соображений, в част­ ности потому, что, как говорит мне монсиньор нунций, он считает себя главнейшим виновником воцарения Димитрия»6.

Честь обращения Самозванца в лоно Католической Церкви припи­ сывали себе разные лица (например, родственник Мнишков, Краковс­ кий архиепископ Бернард Мацеевский). Интересно, что Папа Павел V в письме к Юрию Мнишку (декабрь 1605 г.) указывал, что Лжедмитрий I был обращен попечением братии ордена св. Франциска7 Уже из Самбора 24 апреля 1605 г. «царевич Димитрий» отправил послание Папе Клименту VIII (перевел на латынь Каспар Савицкий), в котором сообщал о своем переходе в католицизм, покорности Свято­ 3 Hirschberg D. Dymitr Samozwaniec. — Lw6w, 1898. — S. 45.

4 Annuae litterae Societatis jesu. Anni MDCIV... / Копия и перевод Д. П. Попова // Российская научная библиотека, отдел рукописей (далее — РНБ ОР). — Ф. 542 (Оленины), ед. 7 12. — Л. 4 -4 об.

5 Там ж е.— Л. 5; Pierling P. Rome et Demetrius. — Paris, 1878. — P. 183-186; Scriptores rerum Polonicarum. — Т. X. — Krak6w, 1886. — S. 54-58 (Велевицкий); Левитский H.

Из истории Лжедмитрия. Где и кем был обращен в католичество Лжедмитрий // Христианское чтение. — 1883. — Na 5.

6 Старина и новизна. — 1911. — Т. XIV. — С. 385.

7 Historica Russiae Monumenta (далее — HRM). — Т. II. — Petropoli, 1842. — № LV. — P. 72-73; Archivum domus Sapiehanae. — T. 1. — Lwbw, 1892. — S. 504.

374 В асилий У л ь я н о в с к и й му Отцу, обещал ввести католицизм в Московском царстве и просил помощи8.

Оценки тайной акции изменения Лжедмитрия I конфессиональ­ ной принадлежности очень неоднозхначны. Тем не менее, современ­ ники из разных лагерей (католического и православного), как ни парадоксально, сошлись в одном — восприятии данного события как истинного по существу.

Все причастные к событию служители Римской Церкви представ­ ляли случившееся как провиденцию по обращению царевича на путь истинный и одновременно как знаковую акцию для окатоличивания всего Московского государства. Данное представление развивалось на высшем церковном уровне — в посланиях Папы, влиятельных рим­ ских кардиналов, нунция Рангони, польских иерархов, генерала орде­ на иезуитов etc. В упомянутых выше «Анналах» краковских иезуитов говорилось: «Действительно, сей князь обещает великую доброде­ тель на будущее время и в предпринятом намерении постоянство и кажется чрезвычайно одушевлен к распространению католической ве­ ры. Вот дар благодати излиянной на иноземцев»9. Папа Павел V, сме­ нивший Климента VIII, отвечая в январе 1605 г. на указанное выше послание Самозванца к своему предшественнику, увещевал Лжедмит­ рия I хранить веру и исполнить все свои обязательства по осенению «светом истины» своих подданных10.Pages:     | 1 |   ...   | 83 | 84 || 86 | 87 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Моїм онукам Лізі, Миколі, Мирославові, Марічці, Янікові, Барборі, Йосифові-Андрієві присвячую Політика Мова Демократія Ужгород Видавництво Мистецька Лінія ББК Ш 6 (4 Укр) 6 6 4 7 С 40 УДК 821.161.2 4'06 Йосиф Сірка професор Зігенського університету і Українського Вільного Університету у Мюнхені (де викладав українську мову), автор численних наукових і науково-популярних праць, а також підручників. Його заслугою стало введення у навчальні програми Зігенського університету вивчення української,...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 Повернення праху П.І.Холодного з Цвинтаря на Волі м.Варшаві в Україну – це акт відновлення історичної справедливості, виконання нащадками умов його заповіту. Традиція вшанування його памяті, відновлена в 1990-х рр. у мм.Києві, Львові, знайшла своє продовження у мм.КамянціПодільському та Хмельницькому. Сподіваємося, що найближчим часом зявляться нові дослідження, будуть реалізовані фундаментальні проекти наукового, мистецького характеру, які розкриють повною...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2014. № 61-62 УДК 37.013: 613/614: [159.923.2] ОКСАНА ДАНИСКО (Полтава) ІДЕЇ ТА ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ Здійснено історико-педагогічний аналіз ідей та досвіду формування здорового способу життя особистості. Визначено джерела ідей зміцнення і збереження здоров’я дітей та молоді в історії педагогічної думки України. Розкрито педагогічні погляди В. Мономаха, Є. Славинецького, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, О....»

«Лекція Тема. Становлення форм організації навчання. Урок-основна форма навчального процесу ПЛАН 1) Поняття про форми навчання їх класифікація.2) Класно-урочна система навчання.3) Розвиток організаційних форм в історії школи.4) Урок основна форма організації навчання.5) Класифікація уроків.6) Структура уроку.7) Підготовка вчителя до уроку.Література: 1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2003,-576с. 2. Галузинський В.М., Євтух М.Г. Педагогіка: теорія та історія – К.: Вища школа, 1995. –...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’1’42 Чеберяк А. М., Рівненський державний гуманітарний університет ЕПІСТОЛЯРНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ У статті визначається комунікативний статус листа як особливого наскрізного вторинного мовленнєвого жанру (трансжанру), що обумовлено його структурними, комунікативно-прагматичними та змістово-тематичними особливостями. Ключові слова: епістолярний текст, мовленнєвий жанр, комунікативно-прагматичний підхід, трансжанр. В статье...»

«ISSN 20786220. Мінералогічний збірник. 2013. № 63. Випуск 1. С. 99–103 Mineralogical Review. 2013. N 63. Issue 1. Р. 99–103 ДИСКУСІЇ, КРИТИКА, БІБЛІОГРАФІЯ АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ І МІНЕРАЛОГІЯ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА (РЕЦЕНЗІЯ НА П’ЯТИЙ ТОМ “МІНЕРАЛОГІЧНА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ВЕРНАДСЬКОГО” ЮВІЛЕЙНОЇ СЕРІЇ “ВИБРАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ АКАДЕМІКА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО”) І. Наумко · Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3а, 79060 Львів, Україна E-mail: igggk@mail.lviv.ua...»

«Економіка в умовах сучасних УДК 338.27:330.341.1 трансформацій Федулова Л.І., д-р екон. наук завідуюча відділом Інституту економіки та прогнозування НАН України ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЯК СКЛАДОВА ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ З КРИЗИ Розкрито роль фактора технологій у кризових ситуаціях. Обґрунтовано значення механізмів технологічного прогнозування при виборі стратегічних напрямів розвитку країни. Запропоновано концептуальну модель системи науково-технологічного...»

«ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ РОМАНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 821.133.1.-31.09 ХУДОЖНІ СТРАТЕГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РОМАНАХ РОСИ МОНТЕРО 10.01.04 — література зарубіжних країн Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Миколаїв Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету....»

«Дослідження міжнародної економіки : зб. наук. праць. Вип. 1 (66). – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 125–139. УДК 339.2 (477+478+479) Кобилянська Л.М., к.е.н., м.н.с. відділу зовнішньоекономічних досліджень ІСЕМВ НАН України ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ГУАМ Статтю присвячено історичній еволюції регіонального об’єднання ГУАМ — особливостям умов його заснування, етапам інституційної трансформації, перспективам перетворення з переважно політичного...»

«УДК 327.7(ЄС) О.А. Чумаченко кандидат історичних наук, директор Науково-дослідного інституту глобалізації та європейської інтеграції, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики КиМУ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І КИТАЮ: 10 РОКІВ ПОТОМУ У статті досліджуються ключові питання у відносинах «стратегічного партнерства» Європейського Союзу та Китаю протягом останніх десяти років. Особлива увага звертається на інтереси сторін, на чинники, що сприяли або заважали розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»