WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 78 | 79 || 81 | 82 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 80 ] --

Відомо, що 1738 р. царський уряд спробував піти на переговори з П. Орликом. 15 травня Анна Іоанівна підписала документи на його по­ милування. Проте еміграційний гетьман його не прийняв5 У одному з останніх своїх листів — до кардинала Флері від ЗО серпня 1741 р. він наголосив на незаконному, узурпаційному характері влади царського уряду у Війську Запорозькому Тема відносин Війська Запорозького з Російською державою широ­ ко відбита у меморіалі Г. Орлика до уряду Французького королівства від 3 грудня 1731 р. Документ наголошує на тому, що населення Над­ дніпрянщини споконвічно було «вільним народом». Автор відзначає, що такий його статус був неодноразово підтверджений Російською державою. Порушенням такого статусу з боку царського уряду Г Ор­ лик вважає, зокрема, скасування посади гетьмана 1722 р. На його думку, відновлення гетьманства 1728 р. є лише тимчасовим — для приваблення до прийняття царського підданства Запорозької Січі. Піс­ ля того, як це станеться, Російська держава остаточно скасує гетьман­ ську посаду, українську автономію та Запорозьку Січ.

Подальшого розвитку в документі набуває бачення геополітичних наслідків українсько-російських відносин. На думку Г. Орлика, якщо Ро­ сійська держава не буде ослаблена через вихід Війська Запорозького з її складу, то це дасть їй достатні ресурси для подальшої експансії у єв­ ропейському напрямі, зокрема, за рахунок Шведського королівства.

Ще однією з провідних ідей цього документа є критика політичної культури російського народу. Вона виводиться автором з тлумачення етнічної історії росіян. Г. Орлик твердить, що вони є нащадками ди­ ких народів, вигнаних скіфами з південних степів. На Півночі росіяни змішалися з калмиками і татарами. Це, у баченні автора, зумовило такі їхні риси, як «жорстокість», «дикість», «пожадливість»5 Отже, нецивілізованість Російської держави мала підкреслити нестерпність перебування «вільного народу» в її складі. Адже тиранічність прав­ ління, відповідно до середньовічної ідеї про договірне походження

–  –  –

держави, звільняла підданих від обов’язків перед монархом. До того ж, у такий спосіб ще раз було наголошено на відсутності етногенетичної спорідненості українців і росіян та історичних прав Росії на землі Наддніпрянщини.

У своїх пізніших висловлюваннях, зокрема, у листі до кардинала Флері від 1737 р., Г Орлик наголошує на тому, що агресивний експан­ сіонізм є історичною рисою політики Російської держави. На думку автора, цей експансіонізм здатний порушити всю «європейську систе­ му». Вірогідно, під останньою Г. Орлик розуміє поширену в його час ідею про рівновагу сил у політиці Європи, що здатна забезпечити ста­ більність на континенті. Документ також наголошує на «варварстві» як характеристиці царського правління5 7 У своїй незакінченій праці «Замітки про Україну й козаків...» Г. Ор­ лик наголошує на тому, що Переяславський договір визнав українців «вільним народом», що свобода — їхня найбільша цінність. На його думку, порушення царським урядом положень Переяславського дого­ вору 1654 р. спричинило тривалу війну Війська Запорозького проти Російської держави, що припинилася тільки за часів гетьманування І. Мазепи, якому вдалося відновити чинність згаданої угоди58.

Отже, часи гетьманування І. Мазепи стали переломним етапом у розвитку відносин Війська Запорозького з Російською державою. На нашу думку, проаналізований матеріал дає змогу стверджувати, що на час укладення Коломацького договору 1687 р. та до кінця XVII ст. укра­ їнсько-російські відносини мали риси до певної міри відкритої моделі з успішно реалізованими механізмами вирішення питань, що виникали.

У цей час централізаторські устремління царського уряду не мали од­ нозначної тенденції розвитку і певним чином коригувалися, ослабля­ лися, а подеколи й зупинялися діяльністю уряду І. Мазепи. Ми не вважаємо, що до жовтня 1708 р. існувала криза правового змісту у ха­ рактері відносин Війська Запорозького з Російською державою.

Наростання кризових явищ у відносинах Війська Запорозького з царським урядом у 1700-1708 рр., що стало головною передумовою формування нового курсу І. Мазепи, спрямованого на вихід української автономії з Російської держави, так само не мало прямого правового виразу. Проте елементи цієї кризи — ігнорування царем положень до­ говорів з українською автономією та його проекти реформ, що ставили 57 Борщак І. Григор Орлик. Великий мазепинець, генерал-поручник Людовика XV II Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський. — Львів, 1991. — С. 177.

58 Там само. — С. 186.

34Б О л ексій К р е с ін під сумнів саме існування Війська Запорозького, були пов’язані з пору­ шенням та готовністю порушити норми, що становили головний право­ вий зміст моделі українсько-російських відносин.

У 1687-1708 рр. тема еволюції цих відносин залишалася однією з головних в українській політичній і правовій думці. Наявні пам’ятки де­ монструють поширене засудження українськими авторами політики царського уряду після 1700 р. Водночас різні українські політичні сили пропонували різноманітні шляхи виходу з кризи у відносинах сторін — від петицій та переговорів до військових дій.

При цьому характерно, що положення головного правовстановлюючого документа, яким регламентувалися такі відносини, — Пе­ реяславського договору 1654 р., та самі відносини на початковому етапі їх розвитку дістали схвальну оцінку у політико-правових погля­ дах емігрантів.

Згаданий документ залишався базовим у їхній оцінці правового змісту українського державотворення як такий, що найбільш повно відбивав параметри цього процесу. Правовідносини, встановлені від­ повідно до нього, характеризувалися мазепинцями у термінах серед­ ньовічної правової культури європейської аристократії, а саме як договірні відносини між сувереном і колективним васалом, взаємозобов’язуючі для обох сторін.

При цьому тлумачення принципів та форми укладення договору підміняє у працях емігрантів аналіз конкретних положень документа.

Зважаючи на те, що текст документа був широко відомий представни­ кам української старшини того часу, ми можемо говорити про свідоме творення мазепинцями правової ідеології українського державотво­ рення на основі такого тлумачення, не в усьому адекватного реальним нормам Переяславського договору 1654 р.

Елементи цієї ідеології з’явилися задовго до 1708 р., проте саме І. Мазепою у останній рік його гетьманування (1708-1709) та україн­ ською політичною еміграцією першої половини XVIII ст. вони були най­ більш цілісно сформульовані та широко пропаговані. Мета такого їх використання полягала у доведенні права населення Війська Запоро­ зького на самовизначення.

Мазепинці зберегли погляд на відносини української автономії з царським урядом в руслі теорії про договірне походження держави.

«Вільний козацький народ» у їхніх творах — територіально обмежена та інституціоналізована корпорація знаті, що мала право на самовиз­ начення у сенсі вільного вибору монарха. Інакше кажучи, — автономне утворення, що мало право на вибір приналежності до тієї чи іншої держави.

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія У к р а їн и 347 Проте, окрім систематизації елементів такої правової ідеології, остання, на нашу думку, містить кілька важливих нових елементів:

1. посилений наголос на тиранічній формі правління у Російській державі, що узагальнювало тези про порушення царем положень укра­ їнсько-російських договорів та більшою мірою вводило відносини двох суб’єктів в європейський політичний і правовий контекст; це також свід­ чило про завершення теоретичного оформлення ідеологічного бачен­ ня відносин української автономії з царським урядом;

2. вперше за допомогою історичної (етногенетичної за формою) хо­ зарської теорії походження українців обґрунтовано право Війська За­ порозького на вихід з Російської держави;

3. відбулася певна «демонізація» Російської держави, через зрос­ тання при аналізі відносин української автономії з царським урядом, поряд з правовою базою та практикою, елементів тлумачення намірів останнього, їх абсолютизація аж до образу Росії як всесвітньої загрози, що, до речі, поклало початок геополітичному баченню проблеми відно­ син Війська Запорозького з Російською державою.

Переяславський договір 1654 р. став для мазепинців символом і найповнішим втіленням ідеї української державності. Характерно, що українська еміграція не запропонувала у своїх проектах розвитку укра­ їнської автономії у складі Російської держави правових норм, які до то­ го не були реалізовані у договорах 1654 та пізніших років.

Єдиним принциповим нововведенням стала ідея про міжнародні гарантії непорушності правового положення української автономії під царською владою. Ця ідея стала значним кроком на шляху до утверд­ ження концепції суверенності української держави і є одним з най­ більших теоретичних досягнень політичної думки української еміграції першої половини XVIII ст. Другим досягненням стало вперше сформо­ ване універсальне бачення відносин Війська Запорозького з Російсь­ кою державою у правовому, політичному, геополітичному, історично­ му, етнічному і навіть психологічному вимірах. І, нарешті, ще однією важливою особливістю стала поява в українсько-російських відноси­ нах нового юридичного суб’єкта — Запорозької Січі.

Ми не можемо погодитися з поширеною в історіографії думкою, згідно з якою українська політична еміграція стала на шлях безкомпро­ місної боротьби з Російською державою. Так само не відповідає дійс­ ності твердження багатьох дослідників про те, що російський напрям у діяльності мазепинців якщо й був присутній, то лише як вимушений.

Насправді ідейний комплекс І. Мазепи та емігрантів був спрямований на повнішу реалізацію правової моделі відносин Війська Запорозького з царським урядом. Загалом можна твердити, що переосмислення та спроби відновлення чинності правових норм відносин Війська ЗапоВ О л ексій К р е с ін розького з Російською державою були однією з центральних складових діяльності та ідейної спадщини І. Мазепи та української політичної еміграції першої половини XVIII ст.

Олексій Путро Двірцеві інтриги уряду Катерини II: «Змова Мировича» та «Справа Мацієвича»

17 серпня 1764 р. в столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі був опублікований сенсаційний документ під назвою «Маніфест імперат­ риці Катерини II про умертвіння принца Іоанна Антоновича». В ньому самодержиця, яка щойно перед тим посіла російський престол шляхом чергового двірцевого перевороту, сповіщала населення країни про смерть колишнього імператора Росії, принца Іоанна Антоновича. Остан­ ній, як повідомлялось у «Маніфесті», був убитий у Шліссельбурзькій фортеці, де перебував у багаторічному ув’язненні, двома гарнізонними офіцерами — капітаном Власьєвим і поручиком Чекіним — наглядача­ ми імператора. Разом з тим, імператриця підкреслювала, що вбивство принца було вимушеним з боку зазначених офіцерів, оскільки сталося у зв’язку зі збройною спробою визволити з ув’язнення колишнього російського імператора підпоручиком Смоленського піхотного полку, українцем за походженням Василем Мировичем.

Як з’ясувалось, це був онук Федора Мировича, одного з найбільш відданих і послідовних соратників українського гетьмана Мазепи, який, як відомо, був оголошений Петром І зрадником і найбільшим держав­ ним злочинцем Російської імперії. У свою чергу, Катерина II оголошу­ вала в «Маніфесті» Василя Мировича бунтівником, який був «по крові своїй Вітчизні віроломним»1 Тексти зазначеного маніфесту, а також відповідного царського ука­ зу про так звану «Змову Мировича» було розіслано по величезній Ро­ сійській імперії. Потрапили вони й вУкраїну-Гетьманщину, написані на ім’я гетьмана Кирила Розумовського. Зокрема, «Маніфест» було надіс­ лано накладом у двісті примірників, а указ — п’ятдесят, з вимогою розмноження і розіслання в усі полки і сотні тодішньої української авто­ номної держави2.Pages:     | 1 |   ...   | 78 | 79 || 81 | 82 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського Центр регіональної та правової інформації Хроніка культурного життя Хмельниччини: оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованих документів за липень 2015 року Хмельницький Культурно-мистецьке життя краю 25 липня у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбувся Всеукраїнський фестиваль авторської пісні пам’яті Олександра Авагяна «Чумацький шлях» за участю друзів, знайомих, колег та родичів...»

«Випуск 28 ’ 2014 До історії Інституту О. Г. Шило, доктор юридичних УДК 343.1 наук, професор, завідувач відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Статтю присвячено основним науковим здобуткам співробітників сектору дослідження проблем судової, слідчої та...»

«Проблеми загальної та педагогічної психології, т. XІV, ч.5 УДК 159.09 О.О. Музичук ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО НАПРЯМКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ В СЕРЕДИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Перші роки повоєнного суспільства ставили ряд важливих завдань перед вітчизняною психологічною наукою. Українськими вченими проводились різноманітні дослідження, які були розрізнені у своїх спрямуваннях, тоді як існувала потреба в об’єднанні та проведенні координаційної роботи у їх розмаїтті. Тому, необхідно було створити...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ВАХУЛА БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 007:316.77]:[316.422:004.738.5]:323(477)20 СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 343.974 Калиновський Олександр Валерійович – заступник начальника відділу організації науково-дослідної роботи НАВС, кандидат юридичних наук, Ремський Віктор Васильович – заступник начальника УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві Вплив “злодіїв у законі” на криміногенну ситуацію в Україні У статті здійснено аналіз впливу “злодіїв у законі”, кримінальних авторитетів на криміногенну ситуацію в Україні, розглянуто їх місце і роль у...»

«УДК 332.122:911.375 (477.83) А.В. Шевчук Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток Визначено інноваційно-креативну метрополійну функцію міста Львова. Встановлено, що інноваційно-креативна метрополійна функція міста Львова особливо виражена через складові освіти, науки, інновацій та розвитку сфери ІТ на фоні Львівської області та Західного регіону. Метрополійний простір даної функції поширюється далеко за межами передмість та області,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 318 – 321 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 318 – 321 Михайло КРІЛЬ: Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид-во УКУ, 2007. 560 с. В історії народів Центрально-Східної Європи час останньої третини ХVІІІ – початку ХІХ ст. є особливим як з політичного, так і з господарського й культурного...»

«Платонівські читання С. П. Подервянський. Портрет П. О. Білецького.1972. Вугіль. 60х50. Міністерство культури України Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Треті ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ПЛАТОНА БІЛЕЦЬКОГО (1922–1998) Тези доповідей Міднародної наукової конференції Київ УДК 7.072.2(477)(06) ББК 85.10(4Укр) 0 Д 76 Координатор проекту, упорядник тексту: кандидат мистецтвознавства Л. О. Лисенко Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної Д76 наукової конференції. – К.:...»

«Сергей Викторович Жадан Фома. Історія з книги «Месопотамія» Серия «Месопотамія» предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8374843 Сергій Жадан «Фома. Історія з книги «Месопотамія»: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-7121-3, 978-966-14-7122-0 Аннотация Усім потрібна хороша робота, ніхто не любить роботодавців. Усі ухиляються від сплати податків, проте саджають зазвичай того, хто перший запропонував не платити. І що в такому...»

«Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 2, 2013. УДК 929 Сковорода Іван Яцканин (Пряшів, Словаччина) ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА У СЛОВАЦЬКІЙ СВІДОМОСТІ1 У студії аналізується шлях творчості Григорія Сковороди до словацького читача в ХХ сторіччі. Ключові слова: творчість Григорія Сковороди, Зіна Ґеник-Березовська, Мікулаш Неврлий, Чехія, Закарпаття, переклади. В статье анализируется путь творчества Григория Сковороды к словацкому читателю в ХХ столетии. Ключевые слова: творчество Григория...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»