WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 78 ] --

ЗЗБ О л ексій К р е с ін Документ твердить, що пізніше царський уряд проводив політику, спрямовану на обмеження та навіть повне знищення української авто­ номії. Вказується на порушення територіальної цілісності Війська За­ порозького через договори Російської держави з Річчю Посполитою, що закріпили за останньою Правобережну Україну, іншим порушенням називається використання російської адміністрації в українській авто­ номії як паралельної з козацькими владної структури. Так само незакон­ ним називається введення залог у міста Війська Запорозького. До того ж документ проголошує, що царський уряд виявив наміри перетворити городове козацтво на регулярне військо та знищити Запорозьку Січ33.

Ці порушення російською стороною положень Переяславського дого­ вору 1654 р. подаються у документі для обґрунтування права Війська Запорозького на розірвання договірних відносин з царським урядом.

Подальший розвиток тема відносин з Російською державою отри­ мала у «Пактах і конституціях...» від 5 квітня 1710 р. Відповідно до до­ кументу, порушення Переяславського договору російською стороною розпочалося після смерті Б. Хмельницького. Щоразу відповіддю на такі порушення були повстання українців. Новим моментом у документі є твердження про те, що самодержавні нахили деяких гетьманів, що за­ суджуються «Пактами...», були перейняті з російської політичної сис­ теми3 Подана у документі теорія походження українців від хозар служить авторам для спростування спадкових прав царської династії на землі Війська Запорозького та правомірності бажаного перепідпорядкування київського митрополита константинопольському патріарху3 5 Цікавою пам’яткою, де аналізуються відносини Війська Запорозь­ кого з Російською державою, є лист кошового отамана Йосипа Кириленка до гетьмана І. Скоропадського від 2 червня 1710 р. Документ вказує на встановлене неправовим чином двовладдя, за якого царсь­ кий резидент при гетьмані фактично керує разом з останнім усіма справами в українській автономії, а київський воєвода дозволяє собі самочинне відставлення та ув’язнення українських старшин. Лист вик­ ладає у спрощеному і максимально прагматизованому вигляді згадану вище хозарську етногенетичну теорію «Пактів...», зокрема, наголо­ шуючи, що «московские монархьі от початку козацкого народу и владения каганов козацких аж до Хмелницкого николи нам не бивали природними панами, леч ми яко сами доброволне без жадного насиТам само. — С. 52-54.

34 Договор и постановление между гетманом Орликом и войском Запорожским (5.04.

1710 р.) // Источники... — Ч. II. — С. 242-245.

35 Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу //Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича. — К., 1996. — С. 490-499.

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія У к р а їн и 337 лия для захованя прав и волностей наших поддалися под оборону царскую, так явное тих же прав и волностей наших видячи зламане, и ухилитися (sic!) от оной, для чого не належало б Москві нам, не при­ роднім своим и не завоеванним подданим... братию нашу губити»3 6 Автор стверджує, що Російська держава є зрадником, порушивши по­ ложення договорів з Військом Запорозьким, на яких присягли її пред­ ставники. Водночас українська сторона сумлінно виконувала взяті за договорами на себе обов’язки, а саме безоплатну військову службу3 7 Приблизно 1710 чи 1711 р. у КарлаХІІ опинився документ — нібито копія листа імператора Священої Римської імперії Іосифа до Петра І.

Автор радив царю знищити чи виселити мешканців української автоно­ мії у якісь російські регіони та заселити територію Війська Запорозько­ го німцями. Тоді, маючи такий лояльний до його влади плацдарм, Петро І може підкорити Кримське ханство та інші держави.

Походження цього документа невідоме. Не виключено, що він був сфабрикований представниками української еміграції. У будь-якому разі, вона використала цей твір у активній пропаганді «російської за­ грози» для світу. Зокрема, П. Орлик та К. Гордієнко переконували французького посла у Оттоманській Порті Дезаєра у тому, що Росія збирається скасувати українську автономію та взяти під контроль Крим, що суперечить зовнішньополітичним інтересам Французького королів­ ства. А. Войнаровський на зустрічі з послом доводив останньому, що Росія ніколи не стане цивілізованою державою36. Пізніше ці ідеї було відбито в універсалі Карла XII до населення Правобережної Наддніп­ рянщини від 28 січня 1711 p.: «Підступні ворожі наміри сягають навіть далі — щоб козаків... вигнати з давніх місць проживання й вислати в райони, віддалені від їхніх предківських земель; москалі завжди ласо позирали на багаті землі України й хотіли забрати їх собі назавжди»39.

«Маніфест до європейських урядів» П. Орлика від 4 квітня 1712 р.

проголошує, що ключем до розуміння виходу послідовників І. Мазепи з-під влади царя є природне право: «...природним правом є визволяти­ ся від гноблення і трудитись, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було у нас забрано»40. У іншому документ повто­ рює твердження, наявні у згаданих політичних творах 1709-1714 рр.

36 Письмо кошевого атамана Иосифа Кириленка гетману Скоропадскому (2.06.1710) // Эварницкий Д. Источники... — Т. I. — С. 1024-1025,1028.

37 Там же. — С. 1028-1029.

38 Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Записки НТШ. — Т. 134-135. — Львів, 1924, — С. 82.

39 Субтельний О. Мазепинці... — С. 75.

40 Маніфест до європейських урядів // Кресіна І., Кресін О. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція. — К., 1993. — С. 70.

зав О л е ксій К р е с ін Написаний П. Орликом того ж року трактат «Вивід прав України»

(автентичність пам'ятки деякими вченими ставиться під сумнів) нази­ ває Переяславський договір 1654 р. союзним, «доказом суверенності України». Автор стверджує, що лише відповідно до Московського дого­ вору 1665 р. «признано царя за протектора козаків» і Військо Запорозьке втратило суверенітет. «Вивід...» зазначає, що відтоді українські землі утримувалися у Російській державі насильно, за допомогою військової сили. Документ заперечує думку, що царський уряд перебрав якісь права на землі Війська Запорозького від Речі Посполитої, наголошую­ чи, що Б. Хмельницький 1654 р. представляв державу, вже звільнену з-під влади Варшави та визнану низкою країн. «Вивід...» вказує на заг­ розу від Російської держави для усієї Європи.

Отже, І. Мазепа у останній рік свого життя (осінь 1708 — літо 1709 р.) та українська політична еміграція у перші роки свого існування (1709-1714) ґрунтовно переосмислили досвід відносин Війська Запо­ розького з Російською державою у другій половині XVII — на початку XVIII ст.

Поряд з характерними для цього періоду елементами ідеалізації та ідеологічного тлумачення положень Переяславського договору 1654 р., у політичній спадщині І. Мазепи та української еміграції 1709-1714 рр.

останній стає дедалі більш абстрагованим від українсько-російських відносин виразом ідеї української державності. Поряд з цим у 1708— 1714 рр. створюється універсальне правове, політичне, історичне, геополітичне, метафізичне обґрунтування виходу Війська Запорозького з Російської держави.

Протягом наступних років відбувається повернення української еміграції до ідеї можливості досягнення компромісу у відносинах укра­ їнських політичних суб’єктів з Російською державою.

Це, на нашу дум­ ку, було зумовлене насамперед такими чинниками:

а) підтвердження царем чинності положень договорів Війська За­ порозького з Російською державою другої половини XVII — початку XVIII ст., а отже, декларування ним наміру збереження української ав­ тономії та відмови від її докорінного реформування;

б) невдалість спроб української еміграції виокремити Наддніпрян­ щину зі складу Російської держави та Речі Посполитої (військові невда­ чі спроб відвоювання, підтвердження міжнародними договорами прав цих держав на згадану територію, невдале ведення Шведським коро­ лівством — головним союзником мазепинців — бойових дій, відмова Стокгольма після смерті Карла XII від політичних зобов'язань перед емігрантами);

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія У к р а їн и 339

в) тяжкий матеріальний стан емігрантів та Запорозької Січі.

Уже 1714 р. до Російської держави повертається більшість стар­ шин, що перебували у еміграції41. Активно шукає шляхів порозуміння з І. Скоропадським Запорозька Січ. Якщо при поверненні до Війська За­ порозького городових старшин йшлося про визнання існуючих реалій правового статусу української автономії групою людей, то випадок з Кошем мав чітко окреслений політичний та правовий зміст.

Історія входження Запорозької Січі до Російської держави була до­ сить складною. 1654 р. Б. Хмельницький заперечив існування Запо­ рожжя як політичного та територіального утворення і виступив проти визнання його суб’єктом українсько-російського договору. Проте про­ тягом 1657-1658 рр. царський уряд фактично визнав існування Січі як політичної одиниці. Андрусівський договір 1667 р., що визнав подвійне підпорядкування Запорожжя Речі Посполитій та Російській державі, поклав початок міжнародному визнанню Січі не тільки як політичної, а й як територіальної одиниці, а також фактично визнав її автономію.

Бахчисарайський договір 1681 р. та Московський договір (відомий як «Вічний мир») 1686 р. вперше визнали кордони (частково) Січі та її приєднання до Російської держави. Відповідно до Коломацького дого­ вору 1687 р. Січ було підпорядковано гетьману Війська Запорозького.

Проте не було вироблено правових норм щодо статусу Запорозької Січі у межах української автономії та Російської держави. Завершення формування Запорозької Січі як адміністративно-територіальної оди­ ниці пов’язане з договорами Російської держави з Оттоманською Пор­ тою 1711-1713 рр.

Звернення Запорозької Січі до І. Скоропадського та Д. Апостола, зокрема, 1716 р., демонструють її вимоги закріпити свій територіаль­ ний, а не тільки організаційний, характер і стати окремим суб’єктом договірних відносин з Російською державою. Як основні положення та­ кого документу-привілею Кіш бачив визнання царем цілісності терито­ рії Січі (що мало стати й визнанням її автономного статусу) та «прав і привілеїв» запорожців (вірогідно, під цим слід розуміти станові при­ вілеї їх як козаків та обов’язок зберегти норми грошових та матеріаль­ них виплат царя Запорожжю, систему постоїв січовиків на території Війська Запорозького)42.

У 1720-1721 рр. до ідеї визнання царської влади над Військом За­ порозьким та повернення в останнє звертається й П. Орлик. Для цього 41 Костомаров Н. Мазепа // Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцы... — С. 776.

42 Письмо кошевого атамана Малашевича к гетману Скоропадскому (14. 10. 1716) // Эварницкий Д. Источники... — Т. 2. — С. 1086-1089; Письмо кошевого атамана Малашевича к миргородскому полковнику Апостолу (3. 05. 1716) // Там же. — С. 1083-1084.Pages:     | 1 |   ...   | 76 | 77 || 79 | 80 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Яцишин М. М. Адаптація кримінально-виконавчої політики та кримінально-виконавчого права України до європейських та світових правових стандартів Робоча програма спецкурсу Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки Навчально-науковий центр післядипломної освіти Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Яцишин М. М. Адаптація кримінально-виконавчої політики та кримінально-виконавчого права України до європейських та світових...»

«Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія УДК.028.3.071.2:[792.54:782.1] А. А. СОЛОВ’ЯНЕНКО Л.КУРБАС: ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ АКТОРА ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Розглядаються принципи Л. Курбаса по вихованню актора та здійснена спроба їх проекції на сучасні тенденції розвитку оперновокального виконавства. Ключові слова: оперно-вокальне виконавство, виховання актора, Л.Курбас. Рассматриваются принципы Л. Курбаса по воспитанию актера и предпринята попытка их проекции...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА м. РІВНЕ ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА ім. В. Г. КОРОЛЕНКА ДУХОВНІ ОБЕРЕГИ РІВНОГО Інформаційно-краєзнавчий путівник РІВНЕ 2014 91.9 : 85.11+86.3 Д 85 Духовні обереги Рівного : інформаційно-краєзнавчий путівник / укладачі : Л. О. Грищук, І. В. Вольф, І. І. Котигорох. – Рівне, 2014. – 27 с. У сучасному Рівному чимало визначних пам’ятних місць. В інформаційно-краєзнавчому путівнику Вашій увазі...»

«УДК 37.013.2 Ґ.-А. ЛІНДНЕР – ВИРАЗНИК ГЕРБАРТІАНСЬКИХ ІДЕЙ В АВСТРО-УГОРЩИНІ Федчишин Надія Орестівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) Постановка проблеми. Освіта була і залишається основним критерієм розвитку суспільства. Відповідно соціокультурні, технологічні, соціально-економічні зміни у суспільстві мають значний зворотний вплив на місце та стан освіти, розвиток якої неможливий без урахування...»

«УДК: 330.34.001.11 В. І. КИРИЛЕНКО, Д-Р ЕКОН. НАУК, ДОЦ., КАФЕДРА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Ф-В УПРАВЛІННЯ ТА МАРКЕТИНГУ СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЦІННОСТІ (ВАРТОСТІ) Розкрито сучасне розуміння цінності (вартості) благ і здійснено порівняльний аналіз основних концепцій вартості. КЛЮЧОВІ СЛОВА: цінність, вартість, ціна, теорія вартості. Вся історія політичної економії є зіткненням різних підходів до питання про закономірності, що лежать в основі вимірювання цінності товарів і послуг. Ще й досі в економічній...»

«ВИПУСК №8 виконання обов’язків ректора він уже не повернувся. Після звільнення він переїхав до Києва. Звичайно, роботи тут для вченого не знайшлося і він змушений був податися до Полтави, де його було зараховано викладачем історії Інституту соціального виховання (згодом – Інституту народної освіти). У 1930 р. вийшла його праця “Дворянське земське ополчення (козаки) 1812 р. на Полтавщині” (у збірці “За сто літ”). Але його спокійне життя на цьому не закінчилося. Він не раз потраплятиме під...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 42 9. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 628 с.10. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). Статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969 р. – Відповід. М.Сергєєв. – 316 с. Волинська область : Адміністративно-територіальний поділ. – Відповід....»

«Педагогіка, проблеми підготовки фахівця Викладачі музики вищої категорії Кирилюк Г.О., Катченко Т.С.ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Г.НЕЙГАУЗА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна, Київ. Анотація Кирилюк Г.О., Катченко Т.С. В статті розглядаються основні аспекти становлення творчої особистості Г. Нейгауза. Аналізуються та розкриваються шляхи підвищення та самореалізації творчого потенціалу майбутнього спеціаліста. Ключові...»

«Педагогічний дискурс, випуск 7, 2010 УДК 378.4(477.43)”19”(045) В.Р.АДАМСЬКИЙ, здобувач (м. Красилів) Заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету: історико-правові процеси за доби Гетьманату У статті розглядається комплекс важливих історико-правових питань, пов’язаних із заснуванням Кам’янець-Подільського державного українського університету, аналізується роль урядових структур та органів місцевого самоврядування у цьому процесі, розкривається діяльність визначних...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ «Затверджую» Проректор з науково-методичної і навчальної роботи О.Б. Жильцов «»_20 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Політична система світу Напрямом підготовки «6.030301» Журналістика Інститут суспільства 2014-2015 навчальний рік Робоча програма політична система світу для студентів галузі знань 0303 «Журналістика та інформація», напряму підготовки 6.030301 «Журналістика». Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»