WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 74 | 75 || 77 | 78 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 76 ] --

Якщо війни з Річчю Посполитою, Кримським ханством та Оттоманською Портою, незважаючи на їхню складність, знаходили діяльну під­ тримку значної кількості українського населення, то війна із Шведським королівством не була сприйнята українцями з розумінням. Визрівали підстави для чіткого розрізнення в свідомості людей інтересів Війська Запорозького та Російської держави, що могло в перспективі знайти відповідне правове та політичне обґрунтування. Окрім того, погане за­ безпечення та невміле керування військами з боку російських воєнача­ льників, що спричинило невиправдано великі жертви серед козаків, викликали обурення, дезертирство і навіть випадки масового переходу на бік шведів12.

До того ж під час війни виразно виявилася неспроможність козаць­ ких підрозділів провадити ефективні військові дії проти регулярної армії. Це викликало зневагу російських воєначальників та постійне ви­ користання українських військ як робочої сили13, реквізиції коней тощо, що викликало обурення та спротив. Мешканці Війська Запорозького масово переходили на Правобережну Україну та на Запорозьку Січ, і їх доводилося зупиняти за допомогою військових підрозділів. Надходили скарги від козацьких полковників та міст на поводження російських вій­ ськовослужбовців.

Важливим для розвитку відносин Війська Запорозького та царсько­ го уряду в цей, як, втім, і в попередні періоди, залишалося питання Правобережної України, а точніше — відновлення єдності української автономії в межах, заявлених на Переяславській раді 1654 р. Колома­ цький договір 1687 р. був тимчасовим результатом у розв’язанні цього питання, зафіксувавши згоду Війська Запорозького із закріпленням Правобережжя за Річчю Посполитою.

Проте повстання у цьому регіоні та його тривала окупація війська­ ми Лівобережного гетьманату відродили надії українців на відновленКостомаров Н. Мазепа... — С. 545.

13 Див. наприклад: Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию // Тарле Е. Избранные произведения. — Т. III. — Ростов-на-Дону, 1994. — С. 146.

О л ексій К р е с ін 32В ня єдності автономії. У 1700-х роках це питання неодноразово було предметом переговорів Москви і Варшави, а також листування Петра І з І. Мазепою. Активний розвиток на Правобережжі територіально-ад­ міністративних козацьких структур та укріплення фортець за безпосе­ редньої участі лівобережного гетьмана говорять на користь того, що уряд Війська Запорозького розглядав приєднання цієї території як та­ ке, що вже відбулося.

Царський уряд не займав у цьому питанні однозначної позиції, нама­ гаючись не допустити переходу своїх польських союзників до прошведського угруповання. Петро І зробив низку заяв, що могли розцінюватися прибічниками Августа II та гетьманом І. Мазепою як декларація наміру повернути Правобережжя Речі Посполитій14. Водночас заяви проти­ лежного змісту, що зустрічаються у листах царя до українського гетьма­ на, могли мати лише приватний, неправовий характер. Зрозуміло, що це не могло не викликати невдоволення населення та владних структур автономії, для якої возз’єднання України уже фактично відбулося.

Але більш глибокою була суперечність реформаторських планів Петра І та традиційного соціального й політичного устрою Війська За­ порозького. 1700 р. було проведено реформування козацького устрою на Слобідській Україні. Козацтво тут було поділено на компанійців (ви­ борних козаків, приблизно 20 %) та підпомічників (80 %). Підпомічники за своїм становищем були наближені до особисто вільних селян і мали особливий обов’язок — утримувати компанійців1 Отже, було покла­ дено початок перетворенню частини козацтва на регулярне військо, втрати станових привілеїв рештою козаків, втрати козацькими військо­ вими структурами на Слобожанщині адміністративних, судових, фінан­ сових повноважень.

У джерелах зустрічаються неодноразові згадки про плани Петра І що­ до аналогічних перетворень у Війську Запорозькому. І хоча невідомо, чи дійсно існував текст відповідного указу, проте перетворення на Слобо­ жанщині, царське незадоволення рівнем боєздатності козацьких підроз­ ділів, гостра потреба Російської держави у регулярному війську, з одного боку, свідчення українських старшин — з іншого, дають змогу з великою мірою вірогідності припустити, що такі проекти царем розглядалися.

Вірогідно, 1707 р. гетьман був ознайомлений з проектом царського указу про військову та соціальну реформи в автономії за зразком Сло­ бідської України. У своєму листі до Ф. Головкіна І. Мазепа наголошував, що нововведення викликають невдоволення українського населення16.

14 Див., наприклад: Костомаров Н. Мазепа... — С. 578.

15 Баталій Д. Історія Слобідської України. — X., 1990. — С. 91-93.

16 Костомаров Н. Мазепа... — С. 580-581.

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія У к р а їн и 329 П. Орлик пізніше писав, що гетьман «получил указ царского величества о устроении козаков, подобием Слободских полков, в пятаки (вибори кожного п’ятого козака у компанійські війська і переведення решти у підпомічники. — О. К.), который так устрашил и раздражил был всех пол­ ковников и старшину, что целе отчаявшися своих волностей, ни о чом инном не говорили, токмо что тот выбор пятаков, степень есть до устро­ ения в драгуны и солдаты»17. Автор документа також недвозначно за­ значав, що саме загроза реформи спонукала полковників та генераль­ них старшин звернутися до колективного розгляду положень Гадяцького договору Війська Запорозького з Річчю Посполитою 1658 р. Отже, імовірна реформа вважалася представниками регіональної та централь­ ної адміністрацій Війська Запорозького загрозою політичній системі укра­ їнської автономії та навіть спонукала їх до розгляду можливості перехо­ ду української автономії під владу Речі Посполитої.

До цього варто додати, що, прагнучи заручитися посередництвом Англійського королівства для укладення мирного договору з Швецією, 1707 р. Петро І дав принципову згоду на визнання англійського герцога Мальборо (Дж. Черчілля) російським князем, запропонувавши йому на вибір кілька князівств, серед яких значилося і Київське. З того князівст­ ва, яке обрав би Мальборо, цар зобов'язувався виплачувати йому пожиттєво 50 тис. єфимків1. Про цю пропозицію, яку так і не було втілено через відмову герцога, знав і. Мазепа.

Отже, питання функціонування української автономії та її фінансів для Москви більше не визначалися положеннями договорів з Військом Запорозьким, а могли бути вирішені згідно з поняттями царя про по­ літичну необхідність. Тобто, цар не вважав, що договори з підданими є взаємозобов’язуючими. Це входило у глибоку суперечність з правос­ відомістю української старшини.

Не менш принциповим у відносинах Батурина і Москви було питан­ ня про захист Війська Запорозького від зовнішніх ворогів. На військовій нараді у м. Жовкві у останніх числах грудня 1706 р. чи на початку січня 1707 р. у присутності І. Мазепи цар проголосив, що не прийматиме ви­ рішального бою зі Швецією, але виснажуватиме армію Карла XII від­ ступом вглиб Російської держави, знищуючи поселення та харчові запаси на шляху руху шведів19. Саме така тактика війни застосовува­ лася російськими військами у наступні два з половиною роки. Відповід­ ні настанови давалися Петром І Мазепі та польському коронному гетьману Синявському. Зрозуміло, що чим ближче знаходилося швед­ 17 Письмо Орлика к Стефану Яворскому // Основа. — 1862. — N8 10. — С. 10-11.

18 Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. — С. 132-134.

19 Там же. — С. 150.

330 л е к с ій К р е с ін ське військо від української території, тим невідворотнішою ставала перспектива тотального знищення відступаючими російськими війсь­ ками господарства Війська Запорозького. Враховуючи порівняно неве­ ликий розмір останнього, застосування проголошеної царем військової тактики могло призвести до непоправних демографічних та економіч­ них втрат української автономії. Питання фактично стояло про існуван­ ня Війська Запорозького.

Отже, у 1700-1708 рр. відносини Війська Запорозького з Російсь­ кою державою істотно змінилися. По-перше, кардинально збільшило­ ся використання царським урядом людських та матеріальних ресурсів України. Така ситуація загрожувала економічним виснаженням та со­ ціальним незадоволенням. По-друге, проблема соборності (єдності Право- і Лівобережної Наддніпрянщини) — одна з найважливіших для української старшини, незадовільне для української сторони вирішен­ ня якої вже тричі (1656, 1667, 1686) викликало масовий рух у Війську Запорозькому, знову була вирішена негативно.

По-третє, і найголовніше: політика Петра і продемонструвала, що він відчуває за собою достатньо сил, щоби відкрито ігнорувати інтере­ си української автономії на користь «загальноросійського блага». Зне­ важання традиції та права для досягнення цілком конкретних цілей, ставлення до української автономії як до суто адміністративної одиниці показали, що доля Війська Запорозького залежатиме не від перегово­ рів чи уточнення норм українсько-російських договорів, а від прак­ тичних потреб царського уряду — зовнішньополітичних, військових, економічних тощо. Російська влада дала чітко зрозуміти українським підданим, зокрема, у відповідях Петра І на листи І. Мазепи, що вона не бачить для себе жодних правових обмежень у здійсненні будьяких своїх рішень у Війську Запорозькому. Отже, на нашу думку, у 1700-1708 рр. політика царського уряду заклала основи для нового на­ родження політичної течії, зорієнтованої на вихід української автономії зі складу Російської держави.

У висловлюваннях І. Мазепи 1700 — вересня 1708 рр. яскраво про­ глядає мотив непевності в майбутньому України. Проте нам видаються голослівними твердження багатьох істориків, що вже в середині 1700-х років І. Мазепа сформулював новий таємний курс на відокремлення української автономії від Російської держави та приєднання до Швед­ ського королівства чи Речі Посполитої20. Натомість ми погоджуємося з

–  –  –

істориком О. Субтельним у тому, що своїми таємними переговорами Мазепа намагався досягти не зобов’язань, а вибору2 1 Саме про це сказав гетьман П. Орлику восени 1707 р.: «...однако верность мою к царскому величеству поти буду непременно продол­ жать, пока не увижу, с якою потенциею Станислав (Лещинський —

0. К.) к границам Украинским прийдет и якие будут войск Шведских в государстве Московском прогресса; и если не сила наша будет боро­ нить Украины и себе, то для чого ж имеем сами в погибель лести и отчизну погубляти? И сам Бог будет видети, что по нужде тое учинилисмо мы и, яко вольный незавоеванный народ, старалися о способе це­ лости нашой...».2 2 Водночас ще 1706 р. у розмові з П. Орликом I. Мазепа так охаракте­ ризував перспективи орієнтації на С. Лещинського: «...возможное ли дело, оставивши живое, искать мертваго и отплывши едного брега, другого не достигнуть?»23. Гетьман вважав, що практичне значення будь-яких проектів утвердження української автономії поза Російською державою можна розглядати лише за певної ситуації— поразки царя у війні. Те, що позиція Війська Запорозького не могла серйозно вплинути на перебіг війни, мало орієнтувати український уряд на збереження лояльності до Російської держави навіть за згаданих вище особливос­ тей нових орієнтирів царя.

Існує також кілька промовистих свідчень щодо поглядів старшини на відносини української автономії з царським урядом. 1706 р. Д. Апос­ тол та Д. Горленко висловили гетьману різке невдоволення царською політикою у Війську Запорозькому. Тоді старшина, що зібралася у 1 Мазепи, вважала за доцільне виправлення ситуації шляхом перего­.

ворів з Петром І24.Pages:     | 1 |   ...   | 74 | 75 || 77 | 78 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Збірник наукових праць 113 УДК 327(477) Вікторія Гевко УКРАЇНА І ПОЛЬЩА: ВІД КОЛІЗІЙ МИНУЛОГО ДО СПІЛЬНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У статті здійснено історико-політичний аналіз процесу налагодження українсько-польських відносин, показано еволюцію та теоретичне обгрунтування концептуальних засад співробітництва України й Польщі, формування співпраці на основі демократичних принципів – відмови від територіальних претензій, рівноправності партнерів й взаємоповаги до національних інтересів. Ключові...»

«ISBN 978-966-551-341-4. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Вип. 8. 2013 р.14. Солженицын А. И. Двести лет вместе : в 2 ч. / А. И. Солженицын. – М. : Русский путь, 2001. – Ч. 2. – 550 с.15. Стеклов Ю. Народная оборона – национальная оборона / Ю. Стеклов // Известия. – 1920. – 18 мая.16. Украинская государственность в XX веке (историко-политологический анализ) [Електронний ресурс] / кол. авт. под. рук. А. Дергачева. – К. : «Політ. думка». – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrxxr/zmist.htm;...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СИДОРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА УДК 37.011.3-051:005.336.5[811.161.2+821]:37.091.12:005.963(043.3) ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу...»

«УДК 378(470+571)-055.2 О.О. Драч ПРЕДМЕТНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ЖІНОЧІЙ ШКОЛІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ Результатом структурних реформ вищої школи років незалежності України стало створення розвиненої та розгалуженої системи вищої освіти, яка за кількісними та якісними показниками, в основному, відповідає рівню розвинених країн і поступово стає конкурентоспроможною у європейському освітянському просторі. Початок ХХІ ст. ознаменувався суттєвим зростанням уваги суспільства до...»

«64 Наукові записки. Серія “Історичні науки” Ярослава Бондарчук «ОТВТ» (ОТПИС) ІПАТІЯ ПОТІЯ КЛІРИКУ ОСТРОЗьКОМУ ЯК ПАМ’ЯТКА УКРАїНСьКОї ПОЛеМІчНОї ЛІТеРАТУРИ К. XVI СТ. Стаття присвячена аналізу ще не опрацьованої в науковій літературі полемічної відповіді уніатського єпископа Іпатія Потія студенту Острозької слов’яно-греко-латинської академії – Клірику Острозькому. На основі тексту листа Іпатія Потія досліджується проблема правомірності Берестейської унії 1596 р. з точки зору прибічників унії...»

«УДК [94+908](477.81-22) ББК 63.3(4 Укр-4 Рів)+26.89(4 Укр-4 Рів) В 48 Рецензент В.В. Калініченко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри істориУкрахни Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. В. Вінічук.В 48 Тучинське Погориння: минувшина та сьогодення. — Фастів: «Поліфаст», 2010. 324 с. ISBN 978-966-7758-96-7 Автор звертає увагу всіх, особливо молодих, на те, як зберегти і передати нащадкам усі кращі надбання історії та культури. що були виплекані протягом...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ІВАШУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 330.161 ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ Спеціальність: 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Длугопольський Олександр Володимирович доктор економічних наук, доцент ТЕРНОПІЛЬ 2014 ЗМІСТ ВСТУП з РОЗДІЛ 1....»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Навчально-методична карта заняття № Назва та № спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» Рівень підготовки базова загальна середня освіта ПРЕДМЕТ Українська література ТЕМА. Борис Грінченко. Загальний огляд творчості. Оповідання «Каторжна». Тип заняття: лекція Мета заняття: ознайомити студентів із життєвим і творчим шляхом письменника, розкрити тематичні...»

«Геоботаніка, екологія, УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ охорона рослинного світу ЖУРНАЛ А.А. КУЗЕМКО Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України вул. Київська, 12 а, м. Умань, 20300, Україна anya_meadow@mail.ru ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ К л ю ч о в і с л о в а: синтаксономія, соціологічні групи видів, фітосоціо логічна база даних, коктейль метод, JUISE, TURBOVEG Від початку дослідження рослинності Європи з вико ристанням методики Й. Браун...»

«Педагогічний дискурс, випуск 8, 2010 4. Социальная работа в осужденными : учеб. пособ. – М. : Изд-во МГСУ, 2002. – 256 с.5. Статистичний щорічник України, 2003 р. – Державний комітет статистики України. – К. : Консультант, 2004.– 631 с. Аннотация И.И.Парфанович Функциональные возможности социальных структур по вопросам организации и поддержки жизнедеятельности несовершеннолетних девочек Социальное положение и психическое самочувствие несовершеннолетних девочек поддерживается системой учреждений...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»