WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 73 | 74 || 76 | 77 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 75 ] --

Фатальність наслідків цього «реформаційного паралічу» позначи­ лася не лише на перебігу антимосковського виступу Мазепи, під час якого дезорганізоване охотницьке військо не дозволило гетьманові скільки-небудь самостійно виступати в бойових операціях осені 1708 — літа 1709 рр., але й на майбутньому українських збройних сил в цілому.

Новопоставлена українська влада в особі Івана Скоропадського му­ сила практично в усьому йти в фарватері курсу, заданого Петром І, не маючи можливості планувати й реалізовувати власні наміри в галузі військового будівництіва, повністю монополізованого Петербургом.

Фактично, в післямазепинський період Гетьманщина остаточно втра­ тила шанс запровадити якщо не модернізацію своєї армії, то, принайм­ ні, вдатися до інноваційних заходів щодо існуючої воєнної системи. На зміну рівновазі в інституційних моделях військового устрою України та Росії прийшла поляризація, якій судилося цю рівновагу порушити.

Олексій Кресін Конституційна автономія України у Російській лержаві: реали політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української еміграції XVIII ст.

Як відомо, при обранні гетьманом І. Мазепи 1687 р. між ним, стар­ шиною та царським урядом було укладено так зв. Коломацький дого­ вір, що регламентував українсько-російські відносини і містив декілька нових положень порівняно з попереднім Конотопським договором 1672 р. Він загалом отримав негативну оцінку в історіографії як такий, що заклав основи конфлікту української автономії з Москвою. На думку О. Оглоблина, Коломацький договір принципово суперечив поперед­ ній традиції українсько-російських договорів і ставив під питання саме існування державності Війська Запорозького. Вчений зробив висновок, що «та ідея, яка була закладена в Переяславську угоду, до кінця XVII століття цілковито втратила всякий кредит»1. О. Субтельний на­ голошував на тому, що умови Коломацького договору «суперечили автономії українських земель», збільшуючи конфліктний потенціал від­ носин Війська Запорозького з царським урядом2.

На нашу думку, деякі положення Коломацького договору, на які по­ силаються О. Оглоблин та О. Субтельний (про те, що слід називати землі Лівобережної України насамперед царськими, а не гетьманськи­ ми, а також про обов’язок гетьмана сприяти збільшенню контактів та зближенню (зокрема, шляхом укладання шлюбів) українців і росіян), були суто ідеологічною формулою і не мали механізмів прямої дії.

Договір містив декілька суттєвих нововведень. Так, призначення генеральної та полкової старшини відтепер мало здійснюватися не вій­ ськовою радою (згідно з Переяславською угодою 1659 р.), а царем за гетьманським поданням. Окрім того, рангові та надані за заслуги землі старшини переходили у повне її володіння. Також договір непрямо ставив під сумнів станові права козаків, що мали наділи у межах приватних маєтностей3. Але ці нововведення, зумовлені внутрішньою 1 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Гетьман Іван Мазепа і Москва.

Історичні розвідки і статті. — К„ 1994. — С. 14, 25-26,46.

2 Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. — К., 1994. — С. 20.

3 Кресін О. Конституційна проблематика відносин Війська Запорозького з Російською державою в 1654-1709 роках // Держава і право: Зб. наук, праць. — Вип. 6. — К„ 2000. — С. 67-68, 72-73.

324 О л ексій К р есін боротьбою українських політичних сил, хоча й суттєво коригували роз­ виток політичних та соціальних відносин в українській автономії й мали конфліктний зміст, проте не несли прямої загрози існуванню Війська Запорозького.

Отже, на нашу думку, Коломацький договір 1687 р. не містив прин­ ципових порушень правового характеру традиції договорів Війська За­ порозького з Російською державою другої половини XVII ст. У часових рамках гетьманування І. Мазепи (з 1687 до осені 1708 р., тобто, до пе­ реходу на бік шведського короля Карла XII) вважаємо за доцільне виділити два періоди у розвитку відносин української автономії з цар­ ським урядом: 1687-1699 та 1700-1708 рр.

Восени 1689 р. від імені царя дяк Посольського приказу Андрій Вініус був уповноважений зібрати пропозиції гетьмана та старшин що­ до зміни положень Коломацького договору. Більшість висловлених ге­ тьманом пропозицій мали внутрішньоукраїнський характер — були порушені питання про визначення джерел фінансування найманого війська, про доцільність заміни оренд іншими видами оподаткування, про ревізію козацького стану тощо.

Єдиним суттєвим з них стало питання про земельні надання. Однак гетьмана запевнили, що царський уряд не буде надавати земельних пожапувань без попередніх гетьманських універсалів4 Зрозуміло, що таким чином було суттєво посилено владу гетьмана щодо старшини, царський же уряд пішов на принципове обмеження своїх повноважень на користь української автономії.

Згідно з новими положеннями Коломацького договору царський уряд почав наказним чином зміщувати з посад деяких старшин та пол­ ковників. Зокрема, 1690 р. було зміщено генерального осавула В. Сербина, полковників Л. Полуботка та Д. Райчу5 Наведений випадок характеристичний — адже усі три особи перебували в опозиції до геть­ мана І. Мазепи. Отже, гетьман використовував царську владу для по­ силення свого автритету, певним чином монополізувавши кадрову політику в українській автономії. Разом з тим, це красномовно промов­ ляло про посилення тенденцій втручання російської адміністації у пи­ тання кадрової політики Війська Запорозького.

4 Костомаров Н. Мазепа II Костомаров Н. Руина. Мазепа. Мазепинцьі. — М., 1995. — С. 431-432.

5 Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої поло­ вини XVII — першої чверті XVIII ст. — К., 1995. — С. 47.

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія У к р а їн и 325 1692 р. гетьман та старшина досягли певного компромісу в кадро­ вому питанні — ані гетьман, ані старшина, ані рядове козацтво не мо­ жуть бути зміщені з посад або засуджені за поданням до царя без судового розгляду справи та відповідного вироку6. Власне, російська влада, визнавши такий компроміс, не тільки виступала гарантом ста­ білізації політичної ситуації у Війську Запорозькому, а й суттєво обмежу­ вала свої можливості впливу на неї, отримані за Коломацьким догово­ ром 1687 р.

1695 р. царський уряд вирішив запровадити у Війську Запорозько­ му монополію на торгівлю сіллю. Відомо, що централізована соляна торгівля була важливим джерелом надходжень до царського скарбу.

Також вона, як і кабацька монополія, через свідомо завищені ціни на сіль була своєрідним непрямим податком на населення. Спроба поши­ рити такі монополії на українську автономію, зроблена за гетьмануван­ ня І. Брюховецького, викликала опір населення. Безперечно, нова спроба могла дати значний прибуток царській державі, водночас зніве­ лювавши форми непрямих податків Війська Запорозького — оренди, підірвавши основу формування скарбу української автономії та зни­ щивши українські наймані війська, утримувані за рахунок оренд.

Нововведення зустріло зауваження І. Мазепи щодо відсутності правового прецедента для запровадження соляної монополії, а також саботаж виконання відповідних розпоряджень царського уряду на міс­ цях7 Те, що царський уряд пішов на припинення введення такої моно­ полії в українській автономії, відмовившись від значних економічних вигод та ефективних засобів контролю над Військом Запорозьким, мо­ же, на нашу думку, свідчити, що відносини цих двох суб’єктів на той час були, принаймні, не антагоністичними.

Єдиним скільки-небудь значним відкритим виступом проти політи­ ки Російської держави за 1687-1699 рр. була акція П. Іваненка (Петри­ ка). Цей канцелярист, що наприкінці 1691 р. приїхав на Запорозьку Січ, проголошував, що царський уряд разом із гетьманом І. Мазепою «ра­ деет всех нас учинить своими холопами и невольниками». Окрім того, він твердив, що Москва планує запровадити «по городам воєвод» та знищити Запорозьку Січ8.

6 Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 13. 04. 1692 II 3 епістолярної спадщини Івана Мазепи / Упор. В. Станіславський. — К., 1996. — С. 73-74.

7 Лист І. Мазепи до Івана та Петра Олексійовичів від 15. 12. 1695 II 3 епістолярної спадщини... — С. 126-127.

8 [Лист П. Іваненка на Січ від 22.06.1692 р.] II Эварницкий Д. Источники для истории Запорожских козаков. — Т. I. — Владимир, 1903. — С. 420; [Лист П. Іваненка на Січ від15. 01.1693 р.] //Там же. — С. 481.

О л ексій К р е с ін 32Б Проте ані Запорозька Січ, ані населення Війська Запорозького, ані старшинські кола не надали йому допомоги. П. Іваненко не висунув ро­ згорнутої аргументації, опертої на реальні факти, щодо необхідності виходу української автономії з-під влади царя. Окрім того, у Війську Запорозькому він апелював майже виключно до соціальних низів, адже соціальні лозунги були в його закликах визначальними.

Його звернення до Запорозької Січі мають розглядатися окремо, оскільки остання мала специфічне автономне становище як у Російсь­ кій державі загалом, так і у Війську Запорозькому. Для Запорожжя ідеї, співзвучні закликам П. Іваненка, стали характерними лише після 1699 р.

(після закінчення війни з Оттоманською Портою та Кримським хан­ ством). До цього часу документи Коша, зокрема, угоди з Кримським ханством, не передбачали виходу запорожців з-під влади царя9. Щоп­ равда, у листі Запорозької Січі до Петра та Івана Олексійовичів від ЗО квітня 1694 р. висловлено невдоволення недостатньо активним проведенням війни з Кримом та Портою, а також обмеженням царсь­ ким урядом військової активності гетьмана («несвободное под областию вашего царского пресветлого в-ва нашего велможного его милости пана гетмана жителство»)10. Водночас документи не дають свідчень широкої опозиції Запорозької Січі царському уряду до 1700 р.

Отже, відносини Війська Запорозького з Російською державою наприкінці 1680-х — у 1690-х рр. не були антагоністичними. Слова І. Мазепи, звернені до візира Кримського ханства у листі, датованому В. Станіславським 1693-1694 рр., про те, що мешканці української ав­ тономії у складі Російської держави «во всех своих волностях доволствуютца так, [что] никаким способом нихто того исполнити не может, чтоб войско запорожское и малороссийский народ имели отменити належащую свою и присягою утвержденную их царскому пресветлому величеству верность»1, могли бути абсолютно щирими. На нашу дум­ ку, від 1687 р. до початку Північної війни немає достатніх підстав при­ пускати, що І. Мазепа чи значна група старшин мала плани щодо відокремлення Війська Запорозького від Російської держави.

9 Кресін О. Запорозька Січ і Кримське ханство у 1687-1708 роках: політична і правова проблематика відносин II Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 2 6 серпня 1999 року. Доповіді та повідомлення. Історія. — Ч. 1. — Одеса; К.;

Львів, — 1999. — С. 189-199.

10 [Лист Запорозької Січі до Петра та Івана Олексійовичів від ЗО. 04. 1694 р.] // Эварницкий Д. Источники... — Т. І. — С. 537.

11 Лист І. Мазепи до візира Кримського ханства (без дати) // 3 епістолярної спад­ щини... — С. 105-106.

К о н с т и т у ц ій н а а в т о н о м ія УкраТни 327 На початку XVIII ст. відбулися події, що заклали основу для погір­ шення відносин українських політичних суб’єктів — Війська Запорозь­ кого та Запорозької Січі — з царським урядом. 1700 р. розпочалася Північна війна, що стала важким тягарем для української економіки, спричинила значні людські втрати, викликала невдоволення населен­ ня. Вперше війна, що проводилася далеко від території української автономії, не була пов’язана із забезпеченням житттєвоважливих інте­ ресів українського населення.Pages:     | 1 |   ...   | 73 | 74 || 76 | 77 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«2013 р., вип. 33 (86) УДК 37.035.6-057.87 В.А. КОСИЧЕНКО ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ З ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ У статті здійснено термінологічний аналіз основних понять з проблеми виховання молоді на засадах етнокультурних традицій, зокрема: розглянуто зміст понять “традиція”, “виховні етнокультурні традиції”, їх функції та вплив на виховання молоді; “національне виховання”, його значення та основоположні принципи; “середовище” та його типи...»

«ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ В ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Орест Субтельний (Торонто, Канада) Порівняльний підхід у дослідженні постаті Мазепи У нетрадиційному плані аналізуються погляди істориків різних шкіл і напрямів щодо постаті Мазепи. Автор пропонує своє бачення проблеми, обгрунтовуючи перспектив­ ність порівняльного підходу до вивчення цієї складної та неоднозначної особистості в історії України. Постать Івана Мазепи займає видне місце в українській історії та істо­ ріографії. Причини тому...»

«Frhrealismus 1815 – 1848 // Deutsche Literaturgeschichte. – Bd. 6. – Mnchen, 1998. – S.181-185.6.Sengle F. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815 bis 1848. – Stuttgart, 1971. – S.118-145. 7.Williams Ch. A. Notes on the origin and history of the early «Biedermeier» // The Journal of English and Germanic Philology. – 1958. – Vol. 57. – P. 403-415. Світлана Бугай, аспірантка КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВИХ СТУДІЯХ...»

«Міністерство освіти і науки України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ДУКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК [37(09)(477)](043.3) ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (60-ті роки ХХ ст.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Умань – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини,...»

«ЗМІСТ Вступ 2 1. Облік в підприємницькій діяльності 6 1.1 Облік в будівництві 7 1.2 Облік в сільському господарстві 14 1.3 Облік для водіїв 24 1.4 Облік для кравців 26 1.5 Облік для кухарів 30 2. Облік в повсякденному житті 34 3. Заробітна плата 40 4. Відпустки. Види та право надання 48 5. Розрахунок лікарняних 56 6. Службові відрядження 58 7. Податок на додану вартість та прибуток 68 8. Помилки в обліку та способи їх виправлення 71 9. Калькулятор 73 10. Порядок проведення інвентаризації 74...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕДУРНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Аналітична доповідь Київ – 2012 При повному або частковому відтворенні матеріалів цієї публікації посилання на видання обов’язкове Процедурні та правові аспекти формування депутатських об’єднань Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012. – 37 с. Автор: Токар О.В. – старший консультант сектору суспільно-політичного проектування відділу політичних стратегій НІСД...»

«Розділ Х. ІСТОРІЯ МОВИ Словари Словарь современного русского языка 1964: Словарь современного русского литературного языка. Т. 1 – 17. – М.: Изд-во АН СССР; Л.: Наука. Ленинградское отд-е, 1950–1965. Словарь старославянского языка 2006: Словарь старославянского языка. Т. 1 – 4. – СПб., 2006. Старославянский словарь 1994: Старославянский словарь (по рукописям Х ХI вв.) / Э. Благова, Р.М. Цейтлин, С. Геродес (ред.). – М., 1994. В статье проанализирован семантико-функциональный потенциал лексемы...»

«АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА УДК 72.03 Асп. Сисков В. Є. Науковий керівник: Шевцова Г. В. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ МУЗИЧНИХ ТЕАТРІВ Анотація. У статті розглянуто особливості формування і сучасної реновації об’ємно-просторової структури видовищних будівель (мовних і музичних театрів) кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., на вітчизняних та іноземних...»

«Лук'яненко О.В. «Антипартійна група Маленкова, Кагановича, Молотова» у реакції полтавської освітянської еліти / Олександр Вікторович Лук'яненко // Збірник матеріалів ХІІ студентської наукової конференції історичного факультету. Квітень 2009 року. – Полтава: АСМІ, 2009. О.В. Лук'яненко «АНТИПАРТІЙНА ГРУПА МАЛЕНКОВА, КАГАНОВИЧА, МОЛОТОВА» У РЕАКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ Липень 1957 приніс нове збудження в спокійне життя будівників комунізму. Рік назад без зайвих пересторог, 3.07.1956...»

«КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради Інформаційно-бібліографічний відділ КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ учням 3 класу (рекомендаційний бібліографічний список) Херсон 2014 ФОЛЬКЛОРНІ ТВОРИ 84.2(4УКР) Героїчні казки українського народу / худож. В.С. Мухіна; ред. Г39 О.М. Конечна. – 3-є вид. Чернігів: ред.-вид. комплекс...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»