WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 73 ] --

Згадувані нами з’єднання сердюцької піхоти існували лише у воєнний час, а постійна організація найманого війська таким чином завершува­ лася на рівні полку, який виступав вищою військово-адміністративною і тактичною одиницею. Імпровізовані об’єднання полків, котрими міг уп­ равляти генерал, не мали ані штабів, ані власних канцелярій, отже щоразу міняли свій склад. Така ситуація не була суто українським яви­ щем, адже навіть у західноєвропейських арміях, не кажучи вже про близьких сусідів Гетьманату, бригади й дивізії як постійні з’єднання ут­ верджуються лише з середини XVIII ст. їхня лабільність наприкінці XVII ст. в Гетьманщині, очевидно, й спричинювала відсутність гене­ ральського звання в постійній ієрархії військових чинів.

Серйозніші проблеми стояли на перешкоді розширення власне са­ мого війська. Частина з них мала суто суб’єктивний характер, виклика­ ний загальними для тогочасної еліти поглядами на сутність козацької держави, її соціально-політичної моделі й військових питань. Не претен­ дуючи на висвітлення тут перших, які потребують спеціальних дослід­ жень, звернемося до останніх, більш актуальних у розрізі нашої пробле­ ми. По-перше, цілком очевидно, що Мазепа та його однодумці не мали на меті системної перебудови збройних сил, яка б неминуче вимагала усунення козацтва від військової служби. Це було б неможливо з огля­ ду на суто політичні причини — порушення прав і вольностей чільного «рицарського» стану держави загрожувало гетьманові втратою булави.

Відповідно, зміни в цій сфері носили швидше іноваційний характер, себ­ то мали призупинити розклад козацького війська, трохи змінити його структуру, оптимізувати порядок відбування служби, підвищивши таким чином боєздатність. Обравши реактивний шлях реформ, гетьманське 62 Источники малороссийской истории, собранные и изданные Д. Н. Бантыш-Каменским. — Ч. 2. — М., 1859. — С. 17-22.

63 НБУВ. ІР. — Ф. 1. — Спр. 55585 (Лаз 41 5). — Арк. 13. Серед новоэатягнених частин маемо на увазі компанійські полки Гната Галагана та Андрія Малами. Перший з них, судячи з усього, був сформований з волонтерського полку запорожців, який згодом перейшов на гетьманську службу.

Г е т ь м а н щ и н а п ід ц а р с ь к и м с к іп е т р а м 315 правління не мало чіткого плану дій, але володіло ясним усвідомленням цілей, які треба було осягнути, на що вказують уривчасті згадки про них в джерелах (навряд чи тут далася взнаки неповнота власне джерельної бази, адже ми не маємо бодай опосередкованих відомостей про ширші заходи військово-організаційного плану).

По-друге, аналіз соціально-правового статусу найманців свідчить, що владні кола дивилися на них швидше як на свого роду «українське кварцяне військо», додаток до козацького ополчення, ніж як на регу­ лярну армію. Подібним чином сприймаються найманці й на побутово­ му рівні, виступаючи, з точки зору повсякденного ставлення до них, як рицарі (хай і не такі повноцінні, як козаки), що займаються шляхетним вояцьким ремеслом64. Отже, реформування охотницького війська, на­ віть за умов його здійснення, відштовхувалося б саме від цих поглядів, котрі трактували його не як платформу для побудови регулярного війська, заснованого на єдиних стандартах організації, вишколу, осна­ щення й забезпечення, а всього лише професіоналізованим і орга­ нізаційно впорядкованішим варіантом козацтва.

Зрештою, навіть поміркованим планам реформаторів було вкрай важко втілитися в життя, не кажучи вже про більш сміливі заміри.

В даному випадку йшлося вже про труднощі об’єктивного порядку, по­ в’язані з соціальною структурою й господарським укладом Гетьмана­ ту — ресурсною базою військових реформ. Стримуючим чинником для, як мінімум, кількісного зросту війська була неврегульованість джерел постачання. Але навіть за умов відновлення оренд і зборів, що їх домігся Мазепа, забезпеченість існуючих найманих частин продов­ жувала лишатися незадовільною, про що свідчать періодичні затримки жалування. Скарб Гетьманщини, позбавлений суворої фінансової звіт­ ності й розгалуженої бюрократичної системи, був не в змозі повністю забезпечувати потреби найманців ані в фінансовому, ані в організа­ ційному відношеннях. Через це військо постачалося не з єдиного по­ датку, стягуваного в казну гетьманськими фіскалами, а за рахунок акцизів, низки поборів і повинностей населення, розподілених поміж центральним і місцевими бюджетами. Те, що було зроблено Мазепою щодо усталення системи оренд і зборів, забезпечило хіба умови для більш-менш нормального самовідтворення війська на тому рівні, на якому воно існувало доти, але не сприяло його кількісному розширен­ ню. За якісь десять років, із вступом Гетьманщини в Північну війну, й цю систему буде дестабілізовано. Безгрошів’я перетворить наймані

–  –  –

полки з слухняного гетьманського знаряддя на шукачів жалування й статків, що фатальним чином позначиться на їхній підтримці мазепинського виступу восени 1708 р.6 Самого врегулювання фінансових питань теж було замало. Соціальна база найманства, яке поповню­ валося особисто вільними прошарками населення, що заробляли на життя військовим здобичництвом, теж неухильно звужувалася. В умо­ вах стабілізації політичної ситуації значна частина з них переходила до осілого способу життя, повертаючись до мирних занять. Одночасно гетьманське правління забороняло приймати до охотницьких полків посполитих і збіднілих «прямых козаков», намагаючись зберегти цілість козацького війська, і хоча дотримання цих заборон було не таким вже й суворим, соціальна структура Гетьманщини стабільної бази для по­ повнення полків, не кажучи вже про масштабне розширення чисель­ ності, не гарантувала.

Цілком зрозуміло, що така ситуація фактичної законсервованості військового устрою Гетьманату могла тривати доти, доки цьому спри­ яла воєнна обстановка. Якщо протистояння з Кримом і Туреччиною, котрі були основними противниками наприкінці XVII ст., не вимагало надзвичайних заходів, то вступ України в Північну війну на боці Росії, а надто — початок модернізаційних реформ Петра І змінили становище кардинальним чином. Реформи в сфері управління, організації та ком­ плектування армії, викликані нагальними завданнями Росії в зовніш­ ньополітичній сфері, викликали зміни в решті галузей державного устрою — системі органів влади, організації господарства й соціальної організації суспільства66. На відміну від реформ свого попередника, «канцлера предпетровской поры» В. Голіцина, молодий цар зробив ставку не на періодичне рихтування старої воєнної моделі, а на її повне перекроєння. Перші заходи звелися до формування нової мо­ делі військової організації, яка взорувалася на західноєвропейські стан­ дарти (уніфіковані штати частин, озброєння, одяг, статути й регулярний вишкіл). Але ще досить довгий час «новоприборные полки регулярного строя» сусідили в царській армії з «старими» становими формуван­ нями: дворянами, дітьми боярськими, стрільцями, содатами полків «нового строя», хрещеними татарами, калмиками, донськими козака­ 65 Сокирко О. Участь найманого війська в «мазепинському» війську на тлі подій Північної війни (осінь 1708 — літо 1709 рр.) // Україна в Центрально-Східній Європі (З найдавніших часів до XVIII ст.): 36. наук, праць. — Вип. 2. — К., 2002. — С. 285-286, 290.

66 Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. — С. 94-120, 237; Камен­ ский А. Б. От Петра І до Павла І: Реформы в России 18 века (опыт целостного ана­ лиза). — М., 1999. — С. 103-106; Павленко Н. И. Петр Великий. — М., 1990. — С. 101-102.

Г е т ь м а н щ и н и під ц а р с ь к и м с к іп е т р а м 317 ми, смоленською шляхтою тощо67. Дефіцит військової сили змушував Петра І або використовувати ці контингенти для поповнення регуляр­ них частин (в першу чергу служилих людей «по прибору»), або орга­ нізаційно «підтягувати» до сучасних стандартів, якщо розформування служилих, надто — дворянських і шляхетських, контингентів було не­ можливо здійснити без негативних соціально-політичних наслідків. По­ ряд з ними надходила черга й до найменш задіяного в попередніх реформах, але одного з найбільших в кількісному відношенні контин­ генту — військ гетьманського регіменту. Збройні сили Гетьманату використовуалися російським командуванням протягом всіх кампаній Північної війни, починаючи з Нарвської68. Цілком очевидно, що в очах Петра І козацькі й охотницькі полки як військова сила принципово не відрізнялися від слобідських чи донських козаків, калмиків і московсь­ ких полків «старого строя». Про це свідчить не тільки використання їх для вирішення допоміжних задач (ведення рейдів, маневрової війни, розвідки, переслідування, охорони комунікацій тощо), але й застосу­ вання їх разом, в рамках одних з’єднань і загонів. Після перших пе­ ремог у Ліфляндії й нарощування регулярної армії Петро І дедалі критичніше дивився на перспективи станового війська. Вимагаючи в серпні 1706 р. вислання в район Острога 4-тисячного загону козацької кінноти, цар вказував вибрати таких козаків, які б «могли бьіть доволное время на службе и не розбежались»69.

істотні відмінності існували й у тактиці українського війська. Вироб­ лені в ході війн з Кримом і Туреччиною форми бойових порядків засно­ вувалися на використанні активної легкої кінноти, що спиралася на глибокі піхотні шикування, захищені возами й артилерією70. При всій своїй рухомості піхотний табір в польовій битві залишався здебільшого 67 Автократов В. Н. Военный приказ (к истории комплектования и формирования войск в России в начале 18 века) // Полтава. К 250-летию Полтавского сражения:

Сб. ст. — М., 1959. — С. 233; Водарский Я. Е. Служилое дворянство в России в конце XVII — начале XVIII века II Вопросы военной истории России. XVIII и первая четверть XIX веков: Сб. ст. — М., 1969. — С. 233; Столетие Военного мини­ стерства... — Т. 4. — С. 51-53; Рабинович М. Д. Стрельцы в первой четверти XVIII в. II Исторические записки. — Т. 58. — М., 1956. — С. 273-305.

68 Гуржій О. І., ЧухлібТ. В. Гетьманська Україна. — К., 1999. — С. 161-166; Мельник Л.

До історії участі українського козацтва у військових діях у Прибалтиці в роки Пів­ нічної війни (1700-1702 рр.)// На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа. — К„ 1999. — С. 102-122; Сокирко О. Г. Військове мистецтво українських найманців у ліфляндських кампаніях 1700-1702 рр. // Вісник Київського університету ім. Т. Шев­ ченка. Серія «Історія». — Вип. 42. — К., 1999. — С. 26-31.

69 Письма и бумаги императора Петра Великого (далі — ПИБ). — Т. 4. — СПБ., 1900. — С. 323-324.

70 Детальніше про особливості цієї тактики див.: Сокирко О. Сердюцька піхота укра­ їнських гетьманів II Київська старовина. — 1999. — N8 6. — С. 57-59.

318 О л ексій С о к и р к о пасивним, підтримуючи вогнем атаки кінноти. Сердюцька й козацька піхота поза табором діяла вкрай рідко й неактивно71. Окреслюючи ха­ рактер дій гетьманських полків у найближчій кампанії, Петро І писав до Мазепи в січні 1707 р.: «...понеже можете знать, что войско малорос­ сийское нерегулярное и в поле против неприятеля стать не может, то­ го для советываю вам довольное число лопаток и заступов велеть взять с собою, також и добрую полковую артиллерию, дабы возможно у Днепра (ежели неприятель будет) в удобных местах шанцами или окопами укрепиться...»72.Pages:     | 1 |   ...   | 71 | 72 || 74 | 75 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«УДК 378.147 Набільська Ольга Вікторівна, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів до формування у школярів екологічної культури; розкрито авторську позицію до вирішення означеного процесу. Ключові слова: майбутні вчителі, молодші школярі, екологічна культура, екологічна освіта. Сьогодні очевидно,...»

«СУЧАСНІСТЬ Ж ОВТЕНЬ 1985 Ч. 10 (294) О. Бердник: ТЕРНОВИЙ ВІНЕЦЬ УК РА ЇН И Г. Костюк: БОРИС ТЕНЕТА (1903-1935) Я. Гайвас: УКРАЇН СЬКО -Н ІМ ЕЦЬКІ СТОСУНКИ П ІД ЧАС ДРУ ГО Ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ М. Прокоп: УКРАЇНСЬКІ САМ ОСТІЙНИЦЬКІ ПОЛІТИЧНІ СИЛИ В Д РУ ГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ В. Сокіл: «НІХТО НЕ ЗАБУТИ Й, НІЩО НЕ ЗАБУТО!» НОВІ ВИДАННЯ «СУЧАСНОСТИ» «ФОРУМ» Суспільно-політичний журнал Квартальник. 240 стор. Рік видання четвертий Річна передплата 25 ам. дол. Редактор: Володимир Малінкович Видає:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО МУКОМЕЛА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 340.12:316.3:001.102 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого...»

«Розділ 2. Соціологічні дослідження сучасного суспільства 323.212+316.4.063.4 ДОБРОВОЛЬЧІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Резнік Олександр Станіславович – доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України У статті проаналізовано соціально-демографічний портрет членів добровільних об’єднань в Україні. За результатами моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України за 2014 р. виявлено...»

«Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи УДК 811.124'02:14'02–122/133 М. А. Грекова ІДЕЯ VS. КОНЦЕПТ: ДО ПРОБЛЕМИ ЗІСТАВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ТА СУЧАСНОЇ НАУКОВИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ У статті наводяться дефініції терміна концепт з точки зору сучасних лінгвістики та філософії, а також розглядається семантичне наповнення поняття conceptus у середньовічній схоластиці та поняття ідея у роботах Платона й Аристотеля. Оскільки всі ці поняття є явищами різних лінгвокультурних епох, то зіставляти їх...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 5 (31) УДК 796.011.3-057.875:796.41 Н. Г. Козубенко, С. В. Гвоздецька Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ГІМНАСТИКИ) Головною проблемою в розв’язанні завдань підвищення ефективності навчання та якості підготовки майбутніх фахівців є проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ Хащина Христина Олександрівна УДК 930.253+352(477)(043.3) ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ: ТИПОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 27.00.02 – Документознавство. Архівознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківській державній академії культури, Міністерство культури...»

«ВЕРЕСЕНЬ Бюлетень нових надходжень» включає інформацію про видання (книги, автореферати дисертацій, дисертації, статті із журналів і збірок та ін.), що надійшли до бібліотеки ДонНМУ протягом вересня 2014 року.Покажчик знайомить читачів з літературою по всіх галузях знання: медичною, природознавчою, гуманітарною, соціально – економічною та ін. «Бюлетень» складений на основі записів електронного каталогу. Матеріал розміщений у систематичному порядку відповідно до основних рубрик електронного...»

«1 Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня.Розробник: Куришев Євген Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Робочу програму схвалено на засіданні кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Протокол...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII УДК 94:070.447.(437) І. В. Філіпчук ПИТАННЯ ОПОЗИЦІЇ: ДИСКУСІЯ В ЧЕХОСЛОВАЦЬКІЙ ПРЕСІ ПЕРІОДУ “ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ” У статті розглядається роль чехословацької преси у розвитку демократичних тенденцій періоду “Празької весни”. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з березня по липень 1968р., що відповідає найбільш активній фазі розвитку процесу демократизації в Чехословаччині періоду “Празької...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»