WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 || 70 | 71 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 69 ] --

Якщо за часів Смоленської війни 1632-1634 рр. ядро російської армії становили різні категорії воєнно-служилих груп (причому, як мінімум на третину неросійського походження), то вже протягом другої половини XVII ст. центр ваги змістився в бік позастанових професійних формувань17. За підрахунками О. Чернова, кількість дворян і дітей бо­ ярських, що виступали в окремих формуваннях, скоротилася з 34 до 8 %, тоді як чисельність кінних полків «нового строя» зросла з 8 до 26,5 %, а піхотних — з 31 до 33,5 %18. Різниця в інтенсивності змін, що відбувалися в українській та російській армії, їх характері та організа­ ційних формах не заперечують того факту, що вони мали, по суті, односпрямоване завдання — не вносячи кардинальних змін у війсь­ кову систему, використовувати її з максимальною ефективністю. Якщо один з елементів цієї системи починав давати збої або виходив з ладу, його належало підправляти, посилювати, але ні в якому разі не ви­ даляти. Наслідком цього було перенесення навантаження з одних вузлів воєнної машини (слабких і застарілих) на інші (нові, більш перспективні). Будь-яка корекція спричинювалася лише реальними воєнними потребами чи була реакцією на поразки й не носила превен­ тивного характеру.

Подібна фігурація до певного часу не створювала для політичної еліти Московської держави передумов для інкорпораційного курсу по відношенню до військової організації Гетьманщини. В другій половині XVII ст. російські реформатори досить повільно освоювали структурні елементи власного війська, впорядкуванням яких, як на той час вва­ жалося, можна було б підвищити боєздатність армії в цілому. 1680 р.

було проведено т. зв. «разбор ратньїх людей», що мав на меті пере­ вірку їх забезпеченості й можливості відбувати службу. Стрілецькі полки, які перед тим зберігали в своїй організації чимало архаїчних рис, дістали чіткішу внутрішню структуру, а номенклатура їхніх чинів одержала західні наіменування (полковники, підполковники й капітани замість голів, полуголів і сотників). В ході «разбора» було укладено 16 Русская воєнная сила. — Т. 1. — М., 1892. — С. 390-404.

17 Проаналізовані І. Єромолаєвим «сметные списки» московського війська 30-х рр.

XVII ст. свідчать, що воно на 50 % складалося з служилих людей, підпорядкованих Казанському разряду — відомству, що керувало військовими формуваннями на­ родів Східного Сибіру та теренів колишнього Казанського ханату. Див.: Ермола­ ев И. П. «Казанский разряд» как элемент государственного управления Средним Поволжьем // У источника: Сб. статей в честь члена-корреспондента РАН С. М. Каш­ танова. — Вып. 1. — М., 1997. — С. 405-408.

18 Чернов А. В. Вооруженные силы Русского государства... — С. 185.

Г е т ь м а н щ и н а під ц а р с ь к и м с к іп е т р а м 299 перечневий розпис всіх ратних людей, за яким вони розподілялися на 9 розрядів, що являли собою аналог військово-територіальних округів.

Ратні люди полкової служби на території розрядів об’єднувалися в полки, що мали встановлену чисельність.

Реформа жодним чином не торкнулася окраїнних (наприклад, си­ бірських) регіонів і України, хоча чисельність гетьманської армії бра­ лася в розрахунки при організації «разбора». Швидше як виняток, кот­ рий до того ж так і не був втілений в життя, можна розцінювати вклю­ чення «Нашего Царского Величества верного подданого, обоих сторон Днепра гетмана, Ивана Самойловича» до проекту т. зв. «Устава о слу­ жебном старшинстве бояр, окольничих и думных людей», датованого царюванням Федора Олексійовича. За проектом, гетьман мав посісти 25-й ступінь після боярина й намісника Великопермського й перед боя­ рином і намісником Вятським19. На думку М. Оболенского, автори «Уста­ ва» прагнули створити свого роду «табель про ранги», підваживши тра­ диції місництва, що заважали справному функціонуванню державного управління2 Втім, намір включення гетьмана до службової драбини московських чинів слід сприймати не як його ієрархічне позиціонування у воєнній сфері, а як політичне, значною мірою етикетне. Адже на цій сходинці ясновельможний, на відміну від решти чинів, перебував не персонально, а «со всем Войском запорожским», що мало просто чер­ говий раз підтверджувати московську супрематію над ним.

Відгомоном виклику «мілітарної революції» в Україні середини — другої половини XVII ст. була поява й стрімке формування власного професійного війська, організаційно відділеного від козацтва, — най­ маного (або, в тодішній термінології «затяжного», «охотницького»).

Власне, сам інститут найманства не являв собою чогось принципо­ во нового й незнаного для тутешнього військового життя. Українська шляхта, головне Подільского й Руського воєводств, що першими були втягнені до військово-політичної орбіти Корони Польської, взагалі пев­ ний час складала основу «оброни поточної»21. У довоєнний період саме служба в кварцяному війську, яке, як відомо, комплектувалося шляхом добровільного вербунку охочих, ставала одним з небагатьох шляхів отримання матеріальних статків і роблення кар’єри для дрібної 19 Оболенский М. Проект Устава о служебном старшинстве бояр, окольничих и дум­ ных людей по тридцати четырем степеням, составленный при царе Федоре Алек­ сеевиче. — М., 1850. — С. 7.

20 Там же. — С. IV.

21 Plewczynski М. Zotnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta. — Warszawa, 1985. — S. 31-33.

300 л е к с ій С о к и р к о нетитулованої шляхти Волині й Київщини22. Ці ж самі мотиви штовхали її на пошук служби в надвірних хоругвах кресових магнатів, частина яких так само поповнювалася «затягом». Не варто забувати також, що найвпорядкованіша з точки зору військової організації частина козац­ тва — реєстровці — починала свою службу не як рицарська верства, визнана тогочасним правом, а саме як найманці, одержуючи за свої «послуги воєнні» королівське жалування23. Навіть пізніше практика найму збереглася в козацькому війську у вигляді інституту т. зв. «най­ митів», котрих замість себе виставляли у військо заможні козаки. Пер­ вістки виділення найманців у щось окреме, передусім в інституційному відношенні, постали вже за життя Хмельницького. Це були розрізнені відділи піхоти й кінноти (татарської та волоської), котрі утримувалися військовим скарбом. «Затягалися» вони періодично, в міру необхідно­ сті й фінансових можливостей гетьмана, часто-густо утворюючи його приватну охорону. Поряд з цим, наймані формування виконували й цілком самостійні бойові задачі — провадили розвідку, бойову охорону головних сил, здійснювали маневрові рейди тощо24.

Наступники Хмельницького опікувалися не тільки вербуванням но­ вих найманих загонів, але дбали й про надання їм легального статусу нарівні з козацтвом. Саме цього домагався включенням параграфу про затяжне військо та збір на його утримання спеціального податку в проекті Гадяцьких пунктів Іван Виговський25. В 60-х — на початку 70-х рр.

XVII ст. наймані формування вже достатньо міцно утвердилися в зброй­ ній організації Лівобережного та Правобережного гетьманатів. Най­ більш потужне в організаційному та бойовому відношенні наймане 22 Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Цен­ тральна Україна). — К., 1993. — С. 234-240.

23 Леп'явко С. Козацькі війни середини 16 ст. в Україні. — Чернігів, 1996. — С. 36;

Леп'явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561-1591).— Чернігів, 1999. — С. 18-20, 80-82; Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець XVI — перша половина XVII ст.). — К., 1998. — С. 133-135.

24 Сокирко О. «Незнане» військо Хмельницького: про природу організації збройних сил гетьманату (до постановки питання) // Молода нація. — № 4. — К„ 2001. — С. 73-91.

25 Детальніше про це див.: Гарасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат // Записки НТШ. — Т. 89. — Львів, 1909. — С. 86; Олянчин Д. Пункти Івана Виговського українським послам на Варшавський сейм 1659 р. II Записки НТШ. — Т. 222. — Львів, 1991. — С. 347; Стадник М. Гадяцька унія II Записки Українського,наукового товариства. — К., 1911. — Кн. 8. — С. 85; Федорук А. «Затяжне» військо Гетьманщи­ ни в 50-60-х рр. XVII ст.: деякі аспекти виникнення та організаціїII Наукові записки з української історії: Зб. наук, статей. — Вип. 9. — Переяспав-Хмельницький, 1999. — С. 40-49; Його ж. Про участь українського найманого (охотницького) війська у битві під Конотопом 1659 р. // Питання історії нового та новітнього часу: Зб. наук, ста­ тей. — Вип. 7. — Чернівці, 2000. — С. 58-68.

Г е т ь м а н щ и н а під ц а р с ь к и м с к іп е т р а м 301 військо, основу якого становила сердюцька піхота, вдалося створити Петру Дорошенку26. Чим обумовлювався зростаючий попит на найман­ ців? У домодерну епоху, коли ще не було винайдено загальної вояць­ кої повинності й масових армій, саме найм, вербування були найоптимапьнішими способами створення професійного війська. У порівнянні з рицарем, котрий мусив нести військову службу як свого роду соціаль­ ний обов’язок, найманець служив добровільно, будучи зв’язаний із своїм наймачем обопільним договором. Одержуючи за свої послуги гроші й протекцію, він лишався практично відстороненим від політич­ ного життя країни й водночас добре керованим вояком. Не дивно, що в Україні, подібно до інших європейських держав, прискорений розвиток найманства припав на 60-70-ті роки XVII ст. — період громадянської війни, Руїни. Гетьмани воліли спиратися швидше на затяжні полки, яким самі призначали командирів й платили жалування, аніж на мінли­ ве в своїх симпатіях козацтво, котре до того ж перебувало під орудою опозиційно налаштованих старшинських кланів. За влучним спосте­ реженням І. Крип’якевича, козацтво мало «свої політичні претенсії, бажало держати провід у своїх руках і в війні і в мирі, мішалося у пляни полководця і нераз ішло з ним у розріз. При низькім освідомленні і вузь­ ких поглядах маси воно приносило все гіркі овочі для держави»2 7 Власне це й поставило перед гетьманами «питання про наємне вій­ сько», що не збиралося по півроку в похід, не скликало посеред війни рад, не розбрідалося по домівках під час жнив, вимагаючи лише справ­ ної платні.

1669 р. лівобережний гетьман Дем’ян Многогрішний об’єднав роз­ різнені контингенти найманців в окреме від козацького військо, існуван­ ня й діяльність якого застерігалися на державному рівні Глухівськими договірними статтями28. Воно комплектувалося за рахунок вільних прошарків населення (т. зв. «охотників» — звідси й назва війська), які за договором вступали на військову службу. Спочатку Многогрішному вдалося переманити до себе кілька охочих частин з Правобережжя, а згодом довербувати військо місцевою «жовнірською вольницею» — гультяями, розореними козаками, запорожцями. За допомогою вірних йому полків Многогрішний зумів не тільки впокорити бунтівне козацтво 26 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко.— Нью-Йорк, 1985. — С. 64,175,268,336;

Його ж. Нарис історії України. — Т. 2. — К., 1991. — С. 74; Костомаров Н. Руина. — М., 1995. — С. 57, 133, 186, 196; Сокирко О. Сердюцька піхота українських геть­ манів II Київська старовина. — 1999. — № 6. — С. 49-50.

27 Крип'якевич І. Серби в українськім війську 1650-1660 рр. II Записки НТШ. — Т. 129. — Львів, 1920. — С. 81.

28 Сокирко О. Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини: історія виникнення // Київська старовина. — 1998. — № 4. — С. 11-21.

зог О л е ксій С о к и р к о на півдні Гетьманщини, але й успішно відбитися від нападів свого кон­ курента — Петра Дорошенка.

Охотницьке військо, яке довело свою дієвість в обороні як від зов­ нішніх ворогів, так і від внутрішніх розрухів, стало об’єктом піклування й наступного гетьмана — Івана Самойловича. За його правління воно не тільки збільшилося чисельно (до 8 полків), але й остаточно сфор­ мувалося як окрема складова збройних сил гетьманського регіменту.Pages:     | 1 |   ...   | 67 | 68 || 70 | 71 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 42 УДК 323.23(477.7+430)1941/1945 О. В. Тішин АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННО-СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Стаття присвячена агітаційно-пропагандистській діяльності німецької окупаційної адміністрації на території південно-східних областей України в 1941 – 1944 рр. Визначаються основні засоби, напрямки та результати німецької пропаганди серед...»

«Тематика курсових робіт з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» Розробив: вик. Бойко А.Б. Тема 1. Вплив національних танцювальних культур на творчість видатних діячів хореографічного мистецтва. Мета: дослідити і визначити шляхи впливу національних танцювальних культур на діяльність видатних діячів хореографічного мистецтва.Завдання: 1. Проаналізувати історію формування танцювальних культур народів світу. 2. З’ясувати шляхи впливу національних танцювальних культур народів світу на діяльність...»

«Розділ Х. ІСТОРІЯ МОВИ Словари Словарь современного русского языка 1964: Словарь современного русского литературного языка. Т. 1 – 17. – М.: Изд-во АН СССР; Л.: Наука. Ленинградское отд-е, 1950–1965. Словарь старославянского языка 2006: Словарь старославянского языка. Т. 1 – 4. – СПб., 2006. Старославянский словарь 1994: Старославянский словарь (по рукописям Х ХI вв.) / Э. Благова, Р.М. Цейтлин, С. Геродес (ред.). – М., 1994. В статье проанализирован семантико-функциональный потенциал лексемы...»

«4. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. IV. – М.: Госполитиздат, 1958.5. Пантин И.К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. – М., ИПЛ, 1973.6. Хазин Михаил. Красный проект // «Завтра». Август, 2012 г. № 33 (978).7. Голованевский А.Л. Словарь оценочной лексики в системе словарей русского языка // Аванесовские чтения. Международная научная конференция 14-15 февраля 2002 г. Тезисы докладов. – М., МАКС Пресс 2002. 8. Проханов А. Орден меченосцев XXI...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «Від громадянського суспільства – до правової держави» ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Internet-конференції 22 квітня 2016 року, м. Харків Харків 2016 Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 10 від 20 квітня 2016 року В36 ВІД...»

«Серія «Філологічна». Випуск 49 143 УДК 811.112.2’373.611:681.5 Н. О. Школьна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ Стаття присвячена проблемам визначення терміну та основних способів його утворення. В результаті словотворчого аналізу визначено найбільш продуктивні способи творення термінологічних одиниць у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. Ключові слова: термін,...»

«УДК 93/94(4Укр) ПАНЧЕНКО Петро Пантелеймонович, д-р іст. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України, генерал Козацтва, Почесний президент МА Козацтво (м. Київ) ЗЛОНАМІРНИЙ НАЦИСТСЬКИЙ ПЛАН «ОСТ» Висвітлюються питання лиховісного загарбницького плану нацистської Німеччини «Ост» («Схід»), широкомасштабне переселення на загарбані території України з кращими природно-кліматичними умовами проживання сімей окупантів, масштабного грабування економіко-сировинних ресурсів і природних багатств,...»

«Серія: ІСТОРІЯ... Кривошея И.В. ПОЛЬСКИЕ ПОМЕЩИКИ ПОТОЦКИПЕ (ГЕРБ «ПИЛЯВА») И УКРАИНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО: ГЕНЕЗИС ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОД РОССИЙСКИМ КОНТРОЛЕМ Освещена еволюція взамоотношений польских помещиков Потоцких и украинских крестьян на Правобережной Украине. Показаны неодзнозначность и противоречивость действий российской администрации в разрешении конфликтных ситуаций, которые позникали между владельцами имений Потоцкими и украинскими крепостными. Ключовые слова: польские помещики Потоцкие,...»

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Івано-Франківський краєзнавчий музей Богдан Томенчук Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Християнізація Івано-Франківськ ББК 63.4 (4УкрЗ) Т 56 УДК 904(24) (477/85-86) Томенчук Б. П. Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Християнізація. Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. с. У монографії представлені результати археологічних досліджень поховальних пам ’яток Галицької землі...»

«Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради Література про Черкаську область за IV квартал 2014 року Черкаси – 2015 Передмова Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка видає поточний бібліографічний покажчик «Література про Черкаську область» з 1959 року. Він виходить випусками щоквартально. Включає описи книг та найважливіших статей з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»