WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 60 | 61 || 63 | 64 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 62 ] --

Warto jeszcze zaznaczyc jedn^ kwesti?, zupetnie na uboczu tych rozwazart, a majqeq. chyba duze znaczenie. Warto w przysztosci przeanalizowac polityk? Porty wobec tych wydarzen. W Stambule podj?to decyzj?, aby ostatecznie rozwi^zad spraw? kozack^ i podj?to dziatania w celu realizacji tego pomystu.

30 Transakcyja komisyjej z Nizowemi Kozakami w Ostrogu II Biblioteka Jagiellonska. — Rkps 32/52, k. 122-124; toz w: B. Czart. — 167, s. 219-222. Aprobacyja kommisyi z woyskiem naszym zaporowskim II Volumina Legum.— Warszawa, 1980.— T. V. — S. 30.

В'ячеслав Станіславський Російська дипломатія та запорозько-польські відносини 1686-1697 рр.

Зовнішньополітичні заходи Російської держави стосовно запорозь­ ко-польських взаємин наприкінці XVII ст. донині спеціально не вивча­ лися, що зумовлено майже повною відсутністю опублікованих джерел, які б торкалися цього боку діяльності російської дипломатії. Увагу істо­ риків привернули лише окремі факти, пов’язані зі з’ясуванням російсь­ ким резидентом у Речі Посполитій І. Волковим перебігу подій навколо приїзду до польського короля Яна III Собеського запорозького посоль­ ства в 1689 р. Ці факти були введені до наукового обігу в працях С. М. Соловйова1, М. І. Костомарова2, Д. І. Яворницького3, а з них пере­ кочовували до робіт інших дослідників. Між тим наші розшуки в архівах були достатньо результативними, аби зробити спробу відтворити кар­ тину дипломатичної діяльності Росії з цього питання, оскільки воно неодноразово виносилося на рівень відносин з Річчю Посполитою.

Причина такої уваги керівних кіл Москви до досліджуваної проблеми полягає в прямій залежності встановлення російської влади над Запо­ рожжям від зовнішньополітичних заходів сусідніх держав стосовно цієї частини українських земель, а також політичної позиції самих запорожців.

За нижню межу своїх розшуків ми обрали 1686 р., коли за «Вічним миром» між Москвою та Варшавою Запорожжя перешло у виключне підпорядкування царів. Укладення цього договору дало шанс Російсь­ кій державі укріпити свої позиції на Запорожжі, що вона й почала рішу­ че здійснювати як на внутрішньому, так і зовнішньополітичному рівнях.

Росія стала приділяти особливу увагу з’ясуванню характеру відно­ син українського козацтва з Варшавою, наявності й чисельності козаків при польських і литовських військах, їх розташування, керівництва, фінансування тощо. Так, секретарю державної Посольської канцелярії піддячому К. Нефімонову, що їхав з царськими грамотами до австрій­ ського цісаря та польського короля (червень 1686 р.), в яких, зокрема, повідомлялося про відправку на Січ російських військ на чолі з воєвоСоловьев С. М. История России с древнейших времен. — Кн. 7. — Т. 13-14. — М., 1962. — С. 487-488.

2 Костомаров Н. И. Мазепа и мазепинцы. — СПб., 1885. — С. 47-48.

3 Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. — Т. 3. — К., 1991. — С. 69.

В’ячеслв в С тв нісл ав сь ки й 2Б8 дою Г. Косаговим, було наказано всюди, де він був, провідувати, «чи є нині в польських і литовських військах черкаси і чи багато їх, і хто над ними начальна людина, і чи люблять їх поляки і Литва, і яке їм вшану­ вання, і як розташовуються в обозі, чи окремо від них, чи разом з ними, і чи запорозькі черкаси, чи з міст задніпровських і малоросійських цього боку Дніпра, і яке їм йде від короля жалування»4. Аналогічне завдання отримав піддячий Посольського приказу В. Клобуков, який віз Яну III царську грамоту (вересень 1686 р.)5, та ще один посланець до Речі По­ сполитої — піддячий В. Айтемиров (жовтень 1686 р.)6.

В цьому ж році питання зв’язків городового та запорозького козацт­ ва з поляками було, з ініціативи Москви, винесене на російсько-польські переговори щодо ратифікації договору про «Вічний мир». Для вирішення цього завдання з Росії до Речі Посполитої направлялося посольство на чолі з боярином Б. П. Шереметєвим, до складу якого входили також окольничий І. І. Чаадаев, дяки П. І. Никифоров та І. М. Волков. Оскільки російська верхівка знала про те, що на польських землях перебуває багато вихідців з Лівобережжя та Запорожжя, в цар­ ській грамоті від 12 липня до Б. П. Шереметєва з товаришами було заз­ начено, що необхідно вимагати від керівництва Речі Посполитої, аби «козаки Війська Запорозького, котрі нині в Польщі на службі його коро­ лівської величності затримані, а уродженці вони цього боку Дніпра і дружини, і діти їх і нині живуть у помешканнях своїх в наших царської величності малоросійських містах, і ті б були звільнені, і дана їм свобо­ да, по договорам»7 А в кінці серпня 1686 р. від російських царів до цихже посланців була відправлена грамота, у якій, зокрема, йшлося про те, що за донесенням гетьмана І. Самойловича Москві стало відомо про затримку у польській стороні козаків, які ще до укладення «Вічного миру» перейшли туди.

У зв’язку з цим згадувався й правобережний гетьман, як особа, котра за­ кликає козаків на польську сторону: «А приваблює тих вищезгаданих утікачів з наших царської величності малоросійських міст і з Запорожжя в польську сторону» А. Могила, «називаючи себе запорозьким гетьма­ ном». Царі наказали посланцям висунути вимоги, щоб король не велів

–  –  –

приймати до себе втікачів з царської сторони, «а котрі наших царської величності малоросійських міст мешканці і запорожці до договорів віч­ ного миру перебували і нині перебувають на службі в стороні його коро­ лівської величності, і тих би велів звільнити і відпустити під нашу царсь­ кої величності самодержавну високу руку в їх оселі». Тут же з подачі І. Самойловича говорилось про те, що необхідно заборонити А. Могилі називати себе запорозьким гетьманом, а йому самому треба поверну­ тися на царські землі. Невиконання цих вимог, як зазначалося в грамоті, буде розцінюватися як порушення мирних угод8.

Переговори російського посольства з польською стороною відбува­ лися у вересні-грудні 1686 р.9 Керуючись царськими розпорядженнями та нагадуючи статті 3,4 і 5 «Вічного миру», які прямо стосувалися під­ нятих питань, 3-го грудня 1686 р. на зустрічі з польськими сенаторами Б. П. Шереметєв з товаришами заявили про незаконність цілого ряду дій з боку Речі Посполитої, а саме: затримки козаків, які хотіли поверну­ тися на підвладні царям землі, закликів до Польщі нових козаків, іме­ нування А. Могили запорозьким гетьманом, та вимагав повернення останнього на Лівобережжя. Зокрема, росіяни говорили: «...котрі коза­ ки в сторону королівської величності зайшли до укладення вічного ми­ ру, а нині по оголошенню того вічного миру захотіли йти в оселі свої і тих затримують». При цьому приводився приклад дій білоцерківського коменданта, котрий 34-х козаків, «помучивши і пограбувавши, відпус­ тив», та ставилася вимога повернути все відібране. Далі підкреслюва­ лось, що тепер «з малоросійських міст збіглих козаків по вчиненню мирних угод в сторону королівської величності приймають». Посли вказували на те, що ватажок Гусачонок з Миргородського полку, за­ хопивши «язиків» за Очаковом, поїхав до поляків. Винним у цьому називали правобережного гетьмана. Посли вимагали королівського розпорядження про звільнення затриманих козаків зі служби, наголо­ шуючи, що вони є уродженцями Лівобережжя, де живуть їхні дружини та діти. А. Могилу з цієї ж причини теж вимагали направити на лівий бе­ рег: «Також би і Могиленка в сторону царської величності повернути, оскільки в нього дружина і діти в державі їх царської величності в мало­ російських містах і нині перебувають». Вислухавши росіян, поляки від­ булися загальними фразами: «...зі сторони королівської величності ніякого договорам порушення не чиниться, а потрібно з обох сторін поСтаніславський В. В. Гетьман Правобережної України Андрій Могила II Укр. іст.

журн, — 2002. — № 5. — С. 119-121.

9 Ковальский Н. П. Деятельность русской дипломатии в 70-90-х годах XVII века по отношению к украинским землям в составе Речи Посполитой II Из истории местного края. Тематический сборник статей профессорско-преподавательского состава кафедры истории СССР и УССР. — Днепропетровск, 1968. — С. 168-172.

В’я ч е с л а в С твнісл ав сь ки й становлених та затверджених угод дотримуватися без порушення».

Вони ж пообіцяли про все донести королю та незабаром передати його відповідь10.

Невдовзі, 14 грудня на черговій зустрічі з російськими посланцями сенатори заявили, що король наказав «дати волю» козакам — вихід­ цям з царської сторони, в тому числі й А. Могилі. Ці люди самі мали ви­ рішувати питання про те, чи залишатися, чи повертатися під царську владу: «...хто захоче в сторону царської величності повернутися до дружин своїх і дітей, ніхто їм того не забороняє, а хто сам не захоче в сторону царської величності йти, вислати того неможливо». А надалі «нікого козаків перекликати і приймати зі сторони царської величності, королівська величність не наказав»11. Звернемо увагу, що на цей раз у відповіді поляків не прозвучало заперечення російським заявам. Вони непрямо визнавали, що закликали й затримували козаків на своїй сто­ роні. Але, разом з тим, фактично відмовлялися від вживання будь-яких заходів для повернення тих, хто вже був на польській території.

На нарадах з поляками російські посли прийняли важливе рішення про обмін постійними представниками обох держав — резидентами, діяльність яких мала забезпечити більш інтенсивні контакти між Моск­ вою і Варшавою12. Саме багато в чому завдячуючи документам, які стосуються діяльності російських резидентів у Речі Посполитій, дослід­ ники мають можливість з’ясувати значення проблеми запорозько-польських взаємин у сфері інтересів російської дипломати, розглянути конкретні питання, які піднімалися на переговорах і, врешті, збагатити історичні знання цілою низкою нових фактів щодо згаданих відносин.

Першим російським резидентом в Речі Посполитій, як відомо, був В. Тяпкін (1673-1677)13. Але про їх тривалу систематичну діяльність щодо збору інформації та дипломатичного впливу на взаємини Війська Запорозького Низового з Польщею можна говорити з 1688 р., коли почалася реалізація вищезазначеної домовленості. До цього ж часу росіяни продовжували збирати інформацію про наявність козаків, зок­ рема, й запорожців, на службі у Речі Посполитої лише спорадично. За­ вдання такого роду отримали піддячий Посольського приказу І. Ратков (лютий 1687 р.) та піддячий Посольського приказу І. Чередєєв (червень 1687 р.). Обидва вони везли польському королю царські грамоти14.

–  –  –

Другому з посланців дещо вдалося довідатися. В серпні він повідомляв зі Львова, що при польсько-литовському війську «є і козаки сіверські, і запорозькі, і цього боку Дніпра». Служили вони під началом А. Могили, а розміщалися окремо від інших. І. Чередєєв зазначав, що в цей час, за королівським наказом, козаки знаходилися «по цю сторону Кам'янцяПодільського, на пасіках, для обережності від неприятеля», королівсь­ кого жалування давали їм достатньо15. Як відомо, з 17 липня по 3 вере­ сня 1687 р. польські війська на чолі з королевичем Я. Собеським, а, фактично, коронним гетьманом С. Яблоновським, тримали Кам’янець в облозі, інтенсивно його бомбардуючи. При цьому під містом були ви­ топтані поля зі збіжжям. Облога була знята лише після підходу допо­ міжних турецько-татарських військ16.Pages:     | 1 |   ...   | 60 | 61 || 63 | 64 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ На правах рукопису Демочко Ганна Леонідівна УДК 614(091)(477.54) «1919/1934»ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ (1919-1934 рр.) Спеціальність 07.00.01 – історія України ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник – БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, доктор історичних наук, професор Харків 2011 Формування і розвиток української радянської...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 3, 2011 УДК 37(477)(092) Ольга Матрос ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЛУЧИЦЬКИЙ – ПЕДАГОГ, ПРОСВІТНИК ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ У статті здійснено аналіз життєвих етапів становлення І. В. Лучицького як педагога, просвітника і громадського діяча. Встановлено, що вчений зробив великий внесок у розвиток вітчизняної науки та історії, а його громадсько-політична діяльність була незмінно спрямована на утвердження демократії та підвищення культури народу. Ключові слова: І. В....»

«ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО PHILOSOPHY AND LAW ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ С.І. Присухін професор кафедри суспільних наук ВНЗ «Національна академія управління» Постановка проблеми. Досвід викладання навчальної дисципліни «Філософія права» дозволяє зробити висновок, що висвітлення однієї з перших тем «Філософія права: об’єкт, предмет і функції» викликає певні складності, зумовлені необхідністю попереднього опрацювання значної кількості матеріалів, які віддзеркалюють...»

«Наукові записки УДК 284 (477) Саламаха І. В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ У 1941-1944 РР. У статті досліджується положення церков євангельських християн, баптистів, п’ятидесятників на території України у роки німецької окупації. На основі архівних матеріалів та спогадів виявлені взаємовідносини німецької влади та протестантів, а також міжконфесійні відносини...»

«М. Е. Кругляк УДК: 94(477) «18»/«19»: 378.18 (09) САМОГУБСТВА ЯК ВИЯВ ДУХОВНОЇ КРИЗИ СТУДЕНТСТВА ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У статті визначено передумови духовної кризи студентства після поразки російської революції (1905–1907 рр.) та окреслено її прояви. Проаналізовано причини студентських самогубств. Доведено суспільну обумовленість студентського суїциду та показано реакцію громадськості на нього. Ключові слова: «нове студентство», самогубство, духовна криза, «санінство» В статье...»

«10 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: Шевченкознавчий дискурс Skrypnyk A. Kyiv city as the military administrative center in the first half of XiX century The article highlights establishment background, main stages of development, strengthening and construction of the city of Kyiv as an important military strategic centre of the Russian Empire in the south-west territories. It explores influence of the military presence on transformational changes of Kyiv society in the...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ...»

«Лекція 7 Відображення та функції Введення Функція математичне поняття, що відображає зв'язок між елементами множин. Можна сказати, що функція це закон, за яким кожному елементу однієї множини (званому областю визначення) ставиться у відповідність певний елемент іншої безлічі (званого областю значень). Математичне поняття функції виражає інтуїтивне уявлення про те, як одна величина повністю визначає значення іншої величини. Так значення змінної x однозначно визначає значення виразу x 2, А...»

«ПАВЛО ШТЕПА московство ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ й ІСТОРИЧНА ТЯГЛІСТЬ Книга друга Видав Семен Стасишин Торонто Paul Shteppa Moskovism Its Origin, Substance, Forms and Historical Continuity Copyright by Author Toronto Молодим борцям за волю України присвячує автор. ЗМІСТ Книга 1-а. В с т у п.. І І Походження Москвина.. 7 II Мова і література М о с к в и н а. Іб III Ледарство і володюзтво Москвина. 28 ЗУ Безвласність і злодійство Москвина. 32 • У Безбожництво і розпуста Москвина. Ц2...»

«УДК 340.15 В. С. Макарчук Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, завідувач кафедри історії держави і права, д-р юрид. наук, професор ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБОРОТУ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНІ У РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.) © Макарчук В. С., 2015 Розглянуто політику урядів Першої Української Народньої Республіки (Центральна Рада та її Рада Народніх міністрів), Української Держави (Гетьманату), Другої УНР...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»