WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 46 ] --

А нд рій Б у л ь в ін сь ки й наважився штурмувати Бориспіль. Діставши відсіч, росіяни спалили посади і повернулись до Києва158.

У січні 1659 р. тривала запекла боротьба між гетьманським уря­ дом і Москвою за контроль над українськими прикордонними містами.

17 січня Г Гуляницькому без бою здалася м. Сміла. Довідавшись про це, путивльський воєвода одразу ж виконує прохання жителів сусід­ нього промосковськи налаштованого Костянтинова про допомогу й по­ силає туди загін ратних людей у 200 чол., а також порох і свинець1 9 5 Такі дії воєводи були цілком зрозумілими, оскільки напередодні, 14 січ­ ня 3-тисячний козацько-татарський загін здійснив пробний штурм ук­ ріплень Путивля1 0 який, очевидно, мав дати Москві зрозуміти, що в 6, крайньому разі гетьманський уряд готовий ідо перенесення військових дій на російську територію.

Прибувши у Чорнухи, гетьман Виговський приблизно 29 січня відп­ равив під Лохвицю Ю. Немирича й І. Скоробагатенка з ЗОтис. татар і по­ ляків. Лохвицьким військом тоді вже командував кн. Ф. Ф. Куракін, ос­ кільки кн. Г. Г. Ромодановський повернувся у Бєлгород. Вони тричі йшли на приступ міста, але були відбиті. За повідомленням С. Величка, най­ більш вдалою для гетьманського війська була перша битва, найзапекліша й найтриваліша («з ранку до полудня»). Війська зійшлися за міс­ том, де Немиричу «через невправність вождів» вдалося примусити кін­ ноту ретируватись з поля бою, яка, втікаючи, порушила стрій російської піхоти й подушила стрільців1. Про великі бої під Лохвицею лідер опози­ ціонерів І. Безпалий 31 січня і 2 лютого повідомляв кн. О. М. Трубецькому, який ЗО січня прибув у Севськ. Сам же він, згідно з його ж повідом­ ленням боярину, щоденно б’ється під Ромнами з Ніжинським, Прилуць­ ким і Чернігівським полками на чолі з Г. Гуляницьким162.

У Білорусі ситуація була протилежною. Тут військо кн. І. І. Лобанова-Ростовського, продовжуючи наступ, 26 січня обложило Мстиславль, у якому закріпилось понад 3 тис. шляхтичів і козаків. Кривавий бій у перший день облоги на посаді, а також інформація від перебіжчи­ ків про те, що замок не готовий до облоги (не було досить запасів про­ довольства і води), утримали воєводу від прямого штурму. Він вирішив взяти місто «ізмором». Тим більше, що І. Ритар, сподіваючись на швид­ ку допомогу від Нечая і Виговського, відмовився здати місто163.

158Там же. — С. 366.

159РДАДА. — Ф. 210, оп. 9, од. зб. 292. — Арк. 20-22.

160Там само. — Арк. 44-46.

161 Величко С. Назв. праця.— С. 247-248; Соловьев С. М. Указ. соч. — Кн. 6.— С. 48.

162Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 220-221.

163РДАДА. — Ф. 210, оп. 12/1, од. зб. 429. — Арк. 648-651.

У кр а їн сь ко -р о сій сь ка війна 1Б 5В -1Б 59 рр. 199 Незважаючи на сприятливий перебіг бойових дій у Білорусі, росій­ ський уряд почав відчувати серйозні проблеми із розгортанням свого подальшого наступу в центральні райони України. У першу чергу це стосувалось збору військ для походу кн. О. М. Трубецького. За набо­ ром від 13 листопада 1658 р. було зібрано 18 тис. даточних людей1 4 6 Але проведені мобілізаційні заходи не могли на потрібному рівні ком­ пенсувати втрати діючої армії, оскільки дуже часто зібрані даточні люди просто розбігались. Всього, за нашими підрахунками, у війську кн. О. М. Трубецького були даточні ратні люди, зібрані щонайменше з 49 міст Московської держави.

Гетьман Виговський тим часом, залишивши під Лохвицею Ю. Немирича із завданням зв’язати під містом сили кн. Ф. Ф. Куракіна, виру­ шив приводити до покори українських союзників царського престолу.

Під час цього походу Виговський мав у своєму розпорядженні 40 тис.

кримських і ногайських татар, посланих Мухаммед-Гіреєм, на чолі з од­ ним із кримських царевичів та Іслам-Гірей мурзою, близько 3 тис.

поляків і найманців та 6 тис. козаків Уманського, Чернігівського і Корсунського ПОЛКІВ.

7 лютого, на четвертий день облоги, миргородський ПОЛКОВНИК С. Довгаль без бою здає гетьманському війську Миргород. Видавши гетьману загін російських драгунів, С. Довгаль з усім Миргородським полком приєднується до гетьманського війська1. З Миргорода Вигов­ ський вирушає у бік московського кордону. 11 лютого він був у Сорочинцях, 12 лютого — у Комишні. Загони гетьманських військ зайняли Ряшівку, Лютенку та інші міста й спільно з татарами проводили караль­ ні акції в прихильних Москві й опозиційних гетьману містах, містечках і селах сусідніх з Росією Полтавського, Лубенського і Миргородського полків. Міста, які здавались гетьману без бою, як, наприклад, Мирго­ род чи Хорол, Виговський не зачіпав1 76 У період з 11 по 21 лютого татарські і козацькі загони приходили війною як під зорієнтований на Москву український Костянтинів, так і під російські прикордонні міста Недригайлів, Хоружевку, Терни, Суми та ін. 168 Протидіючи зусиллям гетьмана по відновленню контролю над тери­ торією Лівобережжя, росіяни у лютому 1659 р. зміцнили ставку І. Без­ палого у Ромнах присланим кн. Куракіним з Лохвиці приказом московсь­

–  –  –

ких стрільців стрілецького голови В. Філософова та відправленим кн. Трубецьким із Севська загоном полковника І. Мевса в 600 драгун1 9 6 Сам кн. Трубецькой з огляду на несприятливий для Росії розвиток си­ туації в Україні, 28 лютого вирушає з усім своїм військом з Севська на Путивль, поближче до театру воєнних дій.

Наприкінці лютого, після відходу частини татар у Крим з полоном і поповнення козацького війська місцевими козаками, військо І. Виговсь­ кого, за різними даними, налічувало ЗО (20) тис. козаків, 15 (5) тис. та­ тар, 3 (5) тис. поляків і найманців170.3 цими військами гетьман вирушає під Зіньків, у якому засів посланий І. Безпалим наказний гетьман І. Сил­ ка з козаками, рота солдат полку Я. Краферта та «охочі люди» стріле­ цького приказу К. О. Ієвлева1 17 Взятий в облогу Зіньків було піддано частим «жорстоким присту­ пам». Одночасно з цим на початку березня Виговський відправив загони козаків і татар штурмувати віддані Москві Черкаську Грунь і Котельву. У Груні в той час стояли полк Я. Краферта та частина стрілець­ кого приказу К. О. Ієвлева, завдяки присутності яких, як свідчив пізніше у Москві грунський сотник Л. Мишкін, опозиціонерам і вдалося відстояТИ МІСТО.

Військові дії тривали і в районі Києва. 18 березня під містечком Го­ голів зійшлись послані київським воєводою за «кінськими кормами»

рейтарський полк С. С. Скорнякова-Писарєва та стрілецькі прикази І. Д. Зубова і Д. Грекова з Переяславським полком Т. Цецюри і загоном Ружчича. У бою росіяни взяли у полон 26 чол., а потім спалили Гоголів як одне з головних місць концентрації гетьманських сил проти Києва, а також «щоб у гетьмана... Виговського в полках замішання вчинити»1. 73 17 березня гетьман Виговський, втративши під Зіньковом, за деяки­ ми даними, до третини свого війська, був змушений зняти облогу й по­ вернутись у Чигирин174. Під час цього походу гетьман не зміг домогтися вирішальної переваги над силами опозиціонерів і московськими війсь­ ками на Лівобережжі. Хоча більшість міст Полтавського, Миргород­ ського і Лубенського полків і підкорилась гетьману, проте Зіньків, Лохвицю, Гадяч, Полтаву, Черкаську Грунь, Опішню, Ромни, Костянти

–  –  –

нів, Котельву, Нові і Старі Санжари взяти не вдалося, оскільки в біль­ шості з цих міст стояли московські війська.

Одночасно із намаганнями гетьманських військ оволодіти Зіньковом, І. Нечай та С. Виговський у Білорусі здійснили спробу розблокува­ ти Мстиславль, який війська кн. 1.1. Лобанова-Ростовського тримали в облозі з 26 січня. Зібравши близько 10 тис. чол.1 5 (за іншими даними 8 тис.: 6 тис. власного війська і 2 тис. присланих гетьманом литовським П. Сапегою1 ) у районі Кричева (власне військо Нечая, загони Д. Мура­ шки, Саприки, Драня й прислані Сапегою гусарські і драгунські хоругви та наймана угорська і німецька піхота на чолі з полковниками Аскиркою 1Кмітичем), Нечай і С. Виговський 11 березня приходять під Мстис­ лавль. У жорстокому бою військо білоруського полковника було розби­ те. Лобанов-Ростовський доповідав у Москву, що козацько-польське військо втратило вбитими близько 3 тис. чол., а російське військо лише 2 чол. вбитими і 37 пораненими1, проте достовірність цих даних вик­ ликає сумнів. Після розгрому Нечай і С. Виговський відійшли у Старий Бихів, а Мурашка, Саприка і Аскирка — в район Мінська.

Через декілька тижнів після цього, усвідомивши, що допомоги від гетьмана не буде, мстиславльські і кричевські міщани, а також смолен­ ські шляхтичі, які разом із козаками І. Ритара більше двох місяців обо­ роняли місто, здали Мстиславль росіянам. У результаті цих подій російські воєводи міцно взяли в свої руки контроль над розвитком си­ туації в Білорусі та остаточно закріпили за собою ініціативу у реґіоні.

Гетьман Виговський, повертаючись у Чигирин, залишив на Лівобе­ режжі в районі Конотопа наказного сіверського гетьмана Г Гуляницького з Ніжинським і Чернігівським полками і 500 татарами, прилуцького полковника П. Дорошенка з його полком у м. Срібному, а І. Скоробагатка з чигиринськими козаками і невеликим татарським загоном між Зіньковом і Лохвицею176 На нашу думку, ці війська отримали завдання.

відрізати лохвицьке угруповання від основного опозиційного центру на півдні з тим, щоб не дозволити йому посилитись військами, які можуть прийти з повсталих українських міст, зберігши таким чином існуючий баланс сил на Лівобережжі до вирішальних дій. Окрім того, ці війська своєю активністю мали хоча б тимчасово зв’язати у прикордонних районах армію кн. Трубецького, якщо той вступить в Україну. Ще одна частина гетьманського війська — поляки і найманці під командуванням 175РДАДА. — Ф. 210. оп. 11, од. зб. 209. — Арк. 507.

176Там само. — Оп. 9. од. зб. 292. — Арк. 14-15.

177РДАДА. — Ф. 210, оп. 9, од. зб. 292. — Арк. 85; Оп. 11, од. зб. 209. — Арк. 507-508.

178Софонович Ф. Назв, праця. — С. 234-235; Літопис Самовидця. — С. 79; Величко С.

Назв, праця. — С. 248, 250; Акты ЮЗР. — Т. 15. — С. 356; Т. 4. — С. 226.

гаг А н д р ій Б у л ь в ін сь к и й — після повернення гетьмана у Чигирин стала в м. ЛиА. П о то ц ь ко го сянці Корсунського полку179.

На початку квітня 1659 р. гетьман Виговський при плануванні своїх дій міг реально розраховувати на військові сили Кримського ханства.

Кримський хан Мухаммед-Гірей прийняв рішення цією весною здійсни­ ти великий похід проти Москви й активно готувався до нього. Плану­ валося, що власне кримські війська підуть в Україну до гетьмана Виговського, а ногайські та інші мурзи будуть атакувати міста Бєл­ городської захисної смуги на схід від р. Дон1.

Москва розуміла, наскільки небезпечною може бути за таких обста­ вин втрата ініціативи, тому продовжувала посилювати свою військову присутність в районах майбутніх боїв. 22 березня в Тамбов і Козлов — імовірно головні об’єкти весняної атаки ногайських татар посилаються нові, більш досвідчені обложні воєводи, відповідно стольники І. А. Полєв та і. П. Лихарєв181. 26 березня у Брянськ прийшов О. С. Опухтін з 509 рейтарами з наказом іти в полк кн. Ф. Ф. Куракіна182 а кн. О. М. Трубецькой у той же день з військом вирушив з Путивля в Україну.

Вступ московського війська на чолі з кн. Трубецьким на українську територію (29 березня росіяни зайняли м. Костянтинів) означав, що Москва відкинула застереження гетьманського уряду й була готова відстоювати належність України до Московської держави навіть у ве­ ликій війні.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Ю.Р. ШЕЛЯГ-СОСОНКО Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України вул. Терещенківська, 2, МСП-1, м. Київ, 01001, Україна Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполіса НАН України вул. Лебедєва, 37, м. Киев, 03143, Україна БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ, НАУКА І СУСПІЛЬСТВО К л ю ч о в і с л о в а: наука, закони, істина, фітосистема, фітострома, екосистема, генезис, критерії, визначення, структура, біосфера, популяція Хто не виконує законів природи, той прирікає себе на загибель. У...»

«Наукові записки УДК 133.5:54 + 1(091) Костянтин Родигін СИМПТОМИ “ОСЕНІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ” В АЛХІМІЧНИХ ВІЗІЯХ ДЖЕФФРІ ЧОСЕРА Статтю присвячено історико-філософському аналізу світоглядних аспектів феномена середньовічної алхімії на матеріалі “Оповіді Слуги каноніка” Дж. Чосера. Цей твір репрезентує феномен алхімії у міжчассі Високого та Пізнього Середньовіччя та дає амбівалентний внутрішньо-зовнішній погляд на алхімічну філософію. Аналіз Чосерової рефлексії алхімії виявляє у герметичному мистецтві...»

«Наталія Котенко НЕП’ЯТІРНЕ ГРОНО КИЇВСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ Київські неокласики — загадковий феномен в історії українського модернізму: групи неокласиків офіційно не існувало, програм і статутів вони не випускали, назву їм начебто нав’язали вороги-опоненти, однак їхній вплив на українську культуру ХХ століття без перебільшення був грандіозним. Українська література внаслідок іманентних особливостей розвитку (відсутність яскравого періоду класицизму) та історико-політичних обставин (вічне страждання...»

«391 Російські видання у приватній бібліотеці Якова Головацького (1868 р.) СЕДЛЯР Олександр Володимирович Завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, канд. іст. наук e-mail: sedlyar@rambler.ru Анотація Досліджено збірку російських видань, яка була у приватній бібліотеці Я. Головацького станом на початок 1868 р., і яку він передав для продажу А. Петрушевичу. Розглянуто причини, які спонукали Я. Головацького отримувати...»

«Евен-Зогар, Ітамар 2006. Місце перекладної літератури в літературній олісистемі, пер. Андрій Савенець, [в:] Літературознавчі та лінгвістичні студії. Загальна редакція Нелі Лисенко та Романа Мниха. Дрогобич: Коло, с. 30-38. Ітамар Евен-Зогар Тель-Авівський університет МІСЦЕ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ПОЛІСИСТЕМІ Пам'яті Джеймса С. Голмса видатного перекладознавця й дорогого друга І Н е з в а ж а ю ч и н а ш и р о к е в и з н а н н я істориками культури тієї значної ролі, котру...»

«УДК 821.161.2: 82 94 Віктор Дудко ХТО ПІДГОТУВАВ ПЕРШУ ПУБЛІКАЦІЮ ЩОДЕННИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА? Статтю присвячено історії публікації щоденника Тараса Шевченка в журналі «Основа» (1861–1862). Аналіз широкого кола друкованих і рукописних джерел свідчить, що щоденник підготував до друку не Лев Жемчужников, як прийнято вважати, а редактор журналу Василь Білозерський. Ключові слова: «Основа», друк, щоденник, дослідник. Про намір опублікувати в «Основі» Шевченків щоденник її редактор Василь Білозерський...»

«УДК 008 Барандій Артем Юрійович, аспірант Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв armjot@i.ua ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В АВСТРО-УГОРЩИНІ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття окреслює наслідки модернізації. Розглянуто причинно-наслідкові зв’язки процесу, їхній вплив на загальнокультурний процес. Мета дослідження простежити генезис культурної глобалізації, визначити її детермінанти та національну ідентичність в Австро-Угорщині...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ №2 – 2015 Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка до поширення через мережу Інтернет (протокол № 3 від 5 жовтня 2015 р.) Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 2. – К., 2015. – 272 с. УДК 94 Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні...»

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА Світоч ортопедо-травматологічної науки і практики Ситенко Михайло Іванович Біобібліографічнийпокажчик (до 130-річчя від дня народження) Суми-2015 Відповідальний за випуск: Пономаренко О.І., директор Матеріал підготувала: Безверха О.В., завідуюча відділом науково-бібліографічної та інформаційної роботи Комп’ютерний набір та верстка: Безверха О.В. Біобібліографічний покажчик...»

«“СО КІЛ-БАТЬКО” СПОРТИВНО-РУХАНКОВЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ АЛЬМАНАХ 1894-1994 Львів РВО “О С Н О В А ” ББК 75.3(4УКР-2ЛЬВ) С59 У збірці представлено спогади, фотодокументи та інші мате­ ріали про багатогранну і значущу діяльність українського сокільського осередку у Львові. Адресовано широкому колу громадськості, передусім українсь­ кій молоді, оскільки історія “Сокола” — це не тільки історія роз­ витку спортивно-гімнастичного руху, а й історія виховного про­ цесу молоді Галичини кінця XIX і майже...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»