WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 40 ] --

96 Там само.

К о н ц е п ц ія п о л ів а с а л іт е т н о ї п ід л е гл о с ті 171 манською канцелярією з метою певного залякування і прихилення шв­ едського короля до вигідного для України рішення територіального питання (ця тактика була дивовижно подібною на дій української еліти весною 1653 р., коли Чигирин таким же чином «зіштовхував» московсь­ кого царя і турецького султана). У цьому випадку гетьман був начебто «змушений» виправдовуватися перед потенційним сюзереном, «...для підтвердження нашої приязні до Вашої Королівської Величності ми по­ відомляємо і ясно заявляємо, що не дамо нікому допомоги— хоч би до цього нас часто закликали — ані підемо ні на кого в наступ, але при Бо­ жій допомозі захищатимемо, як зможемо, віру, волю і наші кордони.

Хоч би й поширювалася якась несприятлива чутка, ніби ми піднімаємо зброю проти Вашої Королівської Величності, то нехай Ваша Королівсь­ ка величність дасть якнайменше віри цій безглуздій чутці, бо ми (як свідчать про нас минулі події) ніколи без причини не трубимо сигна­ лу»,9 — писав 13 липня Б. Хмельницький до Карла X Густава.

Наприкінці жовтня до Варшави, якою вже оволоділи шведи, прибу­ ває український посол Данило Грек у супроводі трьохтисячного козаць­ кого загону. За дорученням Хмельницького він мав домовитися зі шведським королем щодо підданства України на таких умовах: дотри­ мання останнім миру з Московською державою, термінове укладення шведсько-українсько-російського оборонно-наступального союзу, на­ правленого проти Османської імперії'98. Однак у Карла X Густава були зовсім протилежні плани — Швеція, розвиваючи свої військові успіхи в Центрально-Східній Європі, не хотіла миритися з Москвою. Цілковито підтримуємо думку 3. Вуйцика, що «Хмельницький, метою якого була незалежна Україна, бачив у Швеції ворога як проти Росії, так і проти Польщі, гідного партнера, який буде взмозі допомогти йому в здобутті тієї незалежності».

Одночасно з московським та шведським зовнішньополітичними напрямами Український гетьманат, як вже зазначалося вище, про­ довжував дипломатичні стосунки зі Стамбулом. У березні 1655 р.

Б. Хмельницький приймав у Чигирині турецького посла Шагін-агу. Піс­ ля завершення переговорів з ним до Порти відправилися українські дипломати, які наприкінці травня — у червні вели переговори у столиці Османської імперії1. Головною їхньою темою знову було питання що­ до прийняття Україною номінальної васальної залежності від султа­ 97 Документи Богдана Хмельницького. — С. 513-514.

98 Архив ЮЗР. — Ч. 3. — Т. VI. — К„ 1908. — С. 86-88, 94-95; Горобець В. Еліта козацької України... — С. 98.

99 Historia dyplomacji Polskiej. — Т. II: 1572-1795. — Warszawa, 1982. — S. 176.

1003аборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. — С. 137.

Т а р а с Ч ух л іб на101. У відповідь на лист Мегмеда IV, де засвідчувалася сюзеренна присяга Хмельницькому102 той наприкінці листопада 1655 р. писав, що, «ми дуже раді були великій милості султана і знову будемо вірно слу­ жити нашому могутньому господареві (Мегмеду IV. — Т. Ч.)»1 3 0 Поряд з трьома головними напрямами поліваріантної зовнішньої політики гетьманату в цей час — Росія, Швеція, Туреччина (включно з Кримом) — залишалося ще два — Польща і Трансільванія. Незважаю­ чи на відмову від польської протекції, Б. Хмельницький все ж таки оста­ точно не пориває з Яном II Казимиром. У Чигирині гетьман приймає польські посольства, а у відповідь на прохання-наказ монарха Речі По­ сполитої надати військову допомогу (лист від 7 березня 1656 р.), хоча й відмовляє у цьому, але й «обнадіює» колишнього зверхника щодо мо­ жливого повернення до «дідичного пана» — «...в глибині воєнних по­ дій виявляться, нарешті, наша вірність і покора#1 4 Майже так само протягом 1655-1656 рр. український гетьман діяв у напрямі налаго­ дження мирних стосунків з Трансільванією. Коли посольство цього кня­ зівства у жовтні 1656 р. прибуло до України для остаточного укладення договору й зажадало від Хмельницького скласти присягу на вірність Юрію II Ракоці, то оточення гетьмана заявило: «Ми не хочемо брати ярма на шию. Князь нас не завоював шаблею, як Молдаван і Мультян ('волохів. — Т. Ч.), ми з доброї волі і по дружбі хочемо мати з ним союз»105.

З огляду на те, що більшість проблем міжнародної діяльності уряду Б. Хмельницького протягом 1655-1657 рр. грунтовно висвітлені у пра­ цях В. Смолія і В. Степанкова1 6 та нещодавно опублікованих мо­ нографіях Т. Яковлєвої1 7 й В. Горобця (останній відзначав, що балан­ сування між Варшавою та Стокгольмом, між Бахчисараєм та Москвою, між Варшавою та Москвою визнавалося в Чигирині за найліпший за тих умов варіант ведення зовнішньополітичної гри)108, хотіли б лише від­ значити, що у цей час Український гетьманат, завдяки впровадженій 101 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. IX. — Кн. 2. — С. 1098-1099; Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. — С. 138.

102Мицик Ю. Нововиявлені документи з історії Національно-визвольної війни сере­ дини XVII ст. // Укр. іст. журн. — 1998. — № 6. — С. 115-116.

103Документи Богдана Хмельницького... — С. 461-463.

104Там само. — С. 475-476.

105Цит. за: Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття... — С. 192.

106Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький... — С. 434-484; їх же. Ста­ новлення української дипломатичної служби... — С. 145-153.

107Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття... — С. 148-214.

108Горобець В. Еліта козацької України... — С. 135.

К о н ц е п ц ія п ол ів асал Ітетно Т п ід л е гл о с ті 173 Б. Хмельницьким концепції полівасалітетної підлеглості, остаточно ут­ вердився у геополітичній структурі Центрально-Східної Європи як дер­ жава, що фактично була непідлеглою, але номінально залежною від монарших дворів даного регіону.

Можемо стверджувати, що переяславсько-московські домовлено­ сті не були схвалені на Генеральній раді, а, отже, згідно тогочасних віт­ чизняних політикокультурних традицій, не відбулася їхня ратифікація найвищим законодавчим органом ранньомодерної Української держа­ ви. На нашу думку, потрібно говорити лише про визнання гетьманом Б. Хмельницьким номінальної васальної підлеглості московському ца­ реві Олексію Михайловичу. Але навіть і це не стримувало українського володаря від проведення самостійної зовнішньої політики, яка досить часто розходилася з планами Москви. Вагомим доказом цьому є зов­ нішньополітична діяльність гетьманського уряду після 1654 р., що була направлена на збереження союзницьких відносин з кримським ханом та визнання протекції шведського короля і турецького султана.

Андрій Бульвінський

Українсько-російська війна 1658-1659 рр.:

основні битви, стратегія, чисельність та склад військ Смерть гетьмана Богдана Хмельницького 27 липня 1657 р. стала не лише тяжкою втратою для української державності, але й знаменувала собою початок принципово нового етапу в стосунках Війська Запорозь­ кого з Московською монархією. У своїх планах щодо реального, а не ли­ ше формального включення України до складу Московської держави царський престол одразу переносить акцент на силовий тиск. У тому, що військова складова московської політики щодо України стала доміну­ ючою, новообраний гетьман Іван Виговський зміг переконатися одразу.

Бажаючи нав’язати гетьманському уряду свою політичну волю і спрямувати політичні процеси у Війську Запорозькому у вигідному для себе напрямі, Москва негайно відправляє в Україну 30-тисячний кор­ пус на чолі з окольничим кн. Г Г. Ромодановським1 Він перебував на Лівобережжі в районі Переяслава, Чорнух та Пирятина з кінця серпня 1657 р.2до початку лютого 1658 р.3 Після того, як на лютневій раді у Пе­ реяславі гетьман І. Виговський втретє був підтверджений на гетьман­ ській посаді та нарешті отримав з рук царського посла окольничого Б. М. Хитрово офіційне затвердження на гетьманстві4, московський військовий контингент в Україні був дещо зменшений. Але тепер його основні сили зосереджувались у містах опозиційно налаштованого до гетьмана півдня Лівобережжя. Ці залоги складались із людей полку Л. П. Ляпунова, залишених в Україні кн. Ромодановським5, та путивль­ ських ратних людей на чолі з Я. М. Яциним, І. Ф. Аладіним і К. С. Литвиновим, які прийшли з Б. М. Хитрово6 1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далі — Акты ЮЗР). — Т. 4, — СПб., 1863. — С. 62.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. — К., 1936. — Т. X. — Ч. 1. — С. 73;

Акты ЮЗР. — Т. 4. — С. 48, 64, 69.

3 Грушевський М. Назв. праця. — С. 131-132; Російський державний архівдавніх актів (далі — РДАДА). — Ф. 210, оп. 12/2, од. зб. 603. — Арк. 3 -4,14.

4 Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. Інститут рукописів(далі— НБУВ. ІР.). — Ф. 8, од. зб. 1769. — Арк. 8; Акты ЮЗР. — Т. 15. — СПб., 1892. — С. 17-18.

5 Акты ЮЗР. — Т. 15. — С. 25.

6 Акты ЮЗР. — Т. 7. — СПб., 1872. — С, 209; Т. 4. — С. 114; Т.15. — С. 42.

Укр аїн сь ко -р о сій сь ка війна 1Б 5В -1Б 59 pp. 175 Плануючи для утвердження тут своєї влади скористатись антигетьманським повстанням, яке за неофіційної підтримки Москви розгора­ лось в Україні, московський уряд протягом усієї весни 1658 р. активно готує війська для воєнних дій в Україні. Зокрема, у березні на кордоні України розпочинається формування Бєлгородського полку — велико­ го військового з’єднання, яке повинно було забезпечити реалізацію стратегічних планів царського уряду на південно-західному напрямі.

Адміністративна і військова влада бєлгородського воєводи поширюва­ лась на 38 міст новоствореного Бєлгородського розряду7 Крім того, на початку квітня царський уряд приймає рішення безпо­ середньо розпочати підготовку до введення своїх воєвод з гарнізона­ ми у ключові українські міста. З та 4 квітня виходять царські укази про призначення воєводами у Білу Церкву — Г П. Сафонова, Корсунь — О. Ф. Болтіна, Ніжин — С. Б. Бутикова, Полтаву — стольника О. П. Чирікова, Чернігів — стольника А. Я. Дашкова, Миргород — Н. О. Полено­ ва8, а 6 квітня — указ про призначення боярина В. Б. Шереметева головою нової московської адміністрації в Україні9. 21 квітня призначе­ ні воєводами царські люди отримують офіційний наказ про свою відп­ равку в Україну10, а київському воєводі А. В. Бутурліну відсилається наказ про виділення 600 солдат для корсунського та білоцерківського воєвод1 Наприкінці квітня виходить аналогічне розпорядження про виділення 1000 солдат з числа новоприборних в Бєлгородському пол­ ку на службу в Ніжин, Миргород, Чернігів і Полтаву12.

Розгром гетьманом Виговським у союзі з татарами основних сил повстанців під Полтавою 30-31 травня 1658 р. та загибель їх лідера — полтавського полковника М. Пушкаря зруйнували всі плани царського уряду, які ґрунтувались на використанні суперечностей між гетьмансь­ кою та опозиційною партіями. Москва втратила один з найдієвіших ва­ желів впливу на гетьманський уряд. За великим рахунком, це була політична поразка Москви та її прихильників в Україні, яка послабила вплив російського престолу на українські справи та на деякий час ней­ тралізувала зусилля царського уряду в його бажанні встановити війсь­ ково-політичний контроль над Україною.

7 Загоровский В. П. Белгородская черта. — Воронеж, 1969. — С. 74, 76,152-153.

8 Акты ЮЗР. — Т. 15. — С. 149, 151, 161-165; Барсуков А. Род Шереметевых. — Кн. 5. — СПб., 1888. — С. 32-34, 64-69, 77.

9 Акты ЮЗР. — Т. 7. — С. 200-202.

10 Дополнения к тому Ш-му Дворцовых Разрядов. — СПб., 1854. — С. 128.

1 Акты ЮЗР. — Т. 15. — С. 161-162.

12 Там же. — С. 163-165.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 42, 2012 УДК 37(477.87)«1920/1930» Володимир Cтароста, Галина Шикітка ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ПАНЬКЕВИЧА НА ЗАКАРПАТТІ (20–30-ТІ РР. ХХ СТ.) Історія оперує чималими доказами відданості людським, гуманістичним ідеалам. Як у зарубіжній, так і у вітчизняній педагогічній думці були постаті, які, завдяки глибоким теоретичним знанням і вмінням, вибудовували власний світоглядний спектр, поширювали на практиці ідеї, адаптовані до реалій...»

«42 ······································································································· Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 94(477)«18»:929 Драгоманов М. В.А. Кобко, Т.Д. Чубіна МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ Дана стаття присвячена дослідженню життєвого та творчого шляху вченого-історика, філософа, політолога, економіста і фольклориста, педагога, громадського і політичного діяча, публіциста, видавця, людини, яка уособлювала цілу епоху в історії українського...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 89 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 2010 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 89. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – 174 с. У збірнику вміщені матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених...»

«Р.Є. Гончаров, канд. філол. н., доц. Донбаський державний педагогічний університ лірика м. семенка як перехідне худоЖньо-естетиЧне яВиЩе У статті здійснюється спроба окреслити параметри аналізу лірики Михайля Семенка як феномена перехідної культурно-історичної доби. Ключові слова: перехідні культурно-історичні епохи, тематичне поле, гра. В статье осуществляется попытка очертить параметры анализа лирики Михайля Семенко как феномена переходной культурно-исторической эпохи. Ключевые слова:...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, 2011, ВИП.1 межами часу. Такий прояв є життєво необхідний. Для Борхеса дуже близькою була позиція Св. Августина. Він найдужче відчув проблему часу, стверджував, що душа завжди прагне пізнати, що таке час. Тобто, світ починає існувати, як такий, що наділений часом, тому в ньому усе й відбувається послідовно. Борхес говорить: якщо час – це образ вічності, то майбутнє повинно бути рухом душі до того, що...»

«УДК 78 Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф’єва, Україна Донецька музична школа № 2, Україна СИМВОЛИ МИСТЕЦТВА У ЧАСІ У статті висвітлюються символістські тенденції світової музики. Підкреслюється, що становлення світогляду українського народу здійснюється у руслі світових закономірностей від міфології до релігії і філософії. Становлення світогляду українського народу здійснюється у руслі світових закономірностей від міфології до релігії і філософії. З...»

«УДК 929.82–94 (477.85) Надія Іванівна ЛЮБОВЕЦЬ, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних наук (Київ) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕМУАРИСТИКИ БУКОВИНИ (КІНЕЦЬ XIX ст. — 30-ті РОКИ XX ст.) Простежено процес становлення мемуаристики на Буковині у кінці XIX ст. – 30-х рр. XX ст., який відбувався на тлі національно-культурного відродження та супроводжувався підвищенням національної та історичної самосвідомості буковинців. Проаналізовано соціальний...»

«Філологічні науки № Автор, назва видання К-сть Бєлозьорова Ю. С. Theoretische Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache : 140. 44 навч.-метод. посіб. / Ю. С. Бєлозьорова, Г. Л. Герасімова, А. М. Приходько. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 74 с.Бережко Т.М. Nominalformen des Verbs in der Deutschen Gegenwartssprache : 141. 45 Іменні форми дієслова в сучасній німецькій мові: Навч. посіб. для студ. фак. інозем. філолог. / Т. М. Бережко, Ю. С. Бєлозьорова, Н. В. Шапочка. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 91 с....»

«УДК 111; 165.0 Євгеній Бразуль-Брушковський Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТРУКТИВІСТСЬКИХ ОНТОЛОГІЙ. ПАМ’ЯТІ НЕЛСОНА ҐУДМЕНА (1906–1998 рр.) © Бразуль-Брушковський Є., 2009 Досліджено формування принципів конструктивістських онтологій на засадах плюралізму як методології, аналізуючи у зв’язку із цим погляди Р. Карнапа, В. Куайна та Н. Ґудмена. Продемонстровано, що онтологічні твердження в конструктивізмі виникають не як метафізичні засновки, а як...»

«2011. – № 3 193 13. Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чистякова. – М., 1984. – Т. 4: Законодательство периода становления абсолютизма. – 1986.14. Российское законодательство Х–ХХ вв.: В 9 т. / Отв. ред. тома В.А. Янин ; Под общ. ред. О.И. Чистякова. – М., 1984. – Т. 1: Законодательство Древней Руси. – 1984.15. Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: Дис.. д-ра...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»