WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 4 ] --

Сигізмунд І у своєму посланні від 12 травня наказував Панам-Ради по­ думати про склад литовсько-руського посольства до Криму. Що ж сто­ сується кримських послів57, то Солтан-Кула було відправлено одразу, а Тохтамиш мав їхати, на думку короля, разом з литовсько-руським ве­ ликим послом58. Повідомлення про підготовку Москви до захоплення Києва змусило короля і Панів-Ради прискорити оборонні заходи. До міс­ та було послано підключого віленського Олехна Федоровича Кривця із завданням ремонтувати замок. Підскарбій земський пан Іван Горностай отримав від Сигізмунда І усне розпорядження щодо перевірки київсь­ кого арсеналу й забезпечення його всім необхідним. Що ж до гарнізону, то було вирішено послати до Києва «неклко поветов» на заставу. Вибір пав на місцеву шляхту, підсилену вояками з пінсько-туровського регіо­ ну59. На дипломатичному фронті Пани-Ради запропонували королю два варіанти: або послати до хана «болшии» упоминки з паном Онікеєм Горностаєм, або «ровный»— з дяком Андрієм Мацкевичем. Сигізмунд І, керуючись думкою задобрити хана, не даючи йому при цьому підстав розглядати себе як господаря становища, наказав відправити до Крима великі упоминки з Мацкевичем. Князя Тохтамиша, Магмедімія та інших татарських послів було направлено до Мозиря назустріч з Мацкевичем, а вже звідти вони мали разом їхати до Саадет-Гірея І. Виняток склав тільки Маакул-мурза, якого Сигізмунд і залишив при собі60. В урядовому листі, адресованому Саадет-Гірею І, хану давалося зрозуміти, що Ли­ товсько-Руська держава і Польща готові прийняти його пропозиції щодо 55 Малиновский А. Ф. Указ. соч. — С. 362 56 Там же — С. 190.

57 Відступаючи від Черкас, Саадет-Гірей І надіслав своє посольство на чолі з СолтанКулом і Тохтамишем до Сигізмунда І (Малиновский А. Ф. Указ. соч. — С. 189).

58 Там же. — С. 189.

59 Там же — С. 190; ЦДІА України. — Ф. КМФ 36, оп. 1, спр. 15. — Арк. 228-228 зв.

60 Малиновский И. Указ. соч. — С. 192-193.

га Б орис Ч е р к а с миру. Однак спершу хан має обов’язково скласти присягу перед ли­ товсько-руським послом разом з «князи и вланы своими», а «докончан’є» зі своїм великим послом у супроводі литовсько-руського посла прислати до Сигізмунда І. Тільки тоді король і Пани-Ради присягнуть у відповідь і вишлють упоминки. Щоправда, тут оговорювалося, щоупоминки будуть, як за Вітовта, Казиміра й Олександра, тобто такі, що носять разовий характер і менші за прийняті при Сигізмунді І6 Новий перерозподіл влади, що почався у Кримському ханстві, а саме захоп­ лення Іслам-Гіреєм Очакова та Перекопа, змусив Сигізмунда І скоре­ гувати початковий план. Після кількох варіантів було вирішено направи­ ти до Саадет та Іслам-Гіреїв двох окремих послів: дворян Андрія Мацкевича та Гліба Есьмана відповідно62.

Виходячи з того факту, що виплата упоминків не завжди гаран­ тувала спокій державі з боку татар, а також розуміючи, що Перекопська Орда «єсть знищена и вельми упала», литовсько-руський уряд ухва­ лив не посилати до Криму великих або «урочистих» упоминків. Замість цього було вирішено запропонувати перекопським царям по дві тисячі золотих (половину — грошима, а половину — сукном) щороку. Така виплата, на думку урядовців Великого князівства Литовського, повин­ на була мати вигляд добровільного подарунка за конкретно виконану роботу. У випадку ж відмови Саадет-Гірея І пристати на пропозиції литовсько-руської сторони, уряд Великого князівства Литовського за­ лишав за собою право за допомогою воєнної сили стверджувати свої позиції у даному регіоні6 Питання зміцнення замків і збільшення військ на Київщині посіло помітне місце у листуванні Сигізмунда І з Панами-Ради. За королівським наказом, підскарбій земський пере­ вірив спіжі і забезпечення служебних київського гарнізону, поповнив нестачу64. Проблемним залишалося питання, ополчення яких саме повітів і з яким почтом мають їхати до Києва. Пани-Ради скаржилися, що наявний опис вже вичерпав себе, оскільки «мало не половину того почту отмерло». Але король видав категоричний наказ виставляти вояків згідно діючого реєстру, «абы тыи почты водпе опису службе были выправены и што бы ни в чом оный почот людей не был зменшон»65 Пани-Ради пропонували королю «не рушити земянъ Дорогицкихъ, Белскихъ, Мелницъких», а зібрати з них гроші, за які найняти кілька сот служебних і дворян, бо «болшая послуга с тых людей 61 ЦДІА України. — Ф. КМФ 36, оп. 1, спр. 15. — Арк. 164-164 зв, 170.

62 Малиновский И. Указ. соч. — С. 200.

63 Там же. — С. 200-202.

64 Там же. — С. 198.

65 Там же. — С. 200.

У к р а їн о в п о л іт и ч н о м у п р о ти с то я н н і 21 княжных, нижли с поветов намъ была»66. На це Сигізмунд І відповів, що, мовляв, під час його присутності у Великому князівстві Литовсь­ кому вже було встановлено плату з кожної служби по два гроша, «то есть с коня по 16 грошей, на выправенье служебных ку обороне», і за ці гроші була набрана та направлена до Києва жолнерська рота у 200 ко­ ней. Новий же плат недоречний, бо «тогда бы одно подданыи наши ку обътяженью прышли»6 Тому король видав наказ і розіслав відповідні листи, аби до замку їхали вояки з навколишніх земель, ті, хто «у повете Киевскомъ и около Мозыра и Вручого (Овруча. — Б. Ч.), и у Волевъщыне именья свои мають». Литовсько-білоруські хоругви не під­ лягали мобілізації, оскільки «именья их от Киева далеко и сами далеко.

И швыдко вони не прийдуть і живности на них нету». Що ж стосується зазначеного вище ополчення Київщини, то у королівському наказі обу­ мовлювалося, що у заставу особисто повинні їхати тільки «ровнейшыи... сь слугами своими», а «преложнейшиы князи и панове нехай бы слугьсвоихъ, водлетых именей выправили...». Для посилення цієї застави до Києва було послано волинське та подільське ополчення.

Час збору всіх військ був призначений «на нароженьи Матки Божее».

Тоді ж до Києва було послано 4 гармати з 10, закуплених у Польщі68.

Така пильна увага, приділена Київщині, пояснювалася, з одного боку, тим, що у Чернігові йшла підготовка московських військ до будівництва фортеці «от Києва в 7 милях... на горе Остры»6 У розпал оборонних робіт знову надійшли тривожні чутки про загрозу з Криму. Десь на початку літа українські козаки захопили торгову валку, що належала кафінським купцям. О. Дашкович через свою агентуру в ханстві отри­ мав інформацію про підготовку як Саадетом, так і Ісламом акції пом­ сти7 Мобілізація українського ополчення й укріплення прикордонних замків мали позитивні результати, і татарського вторгнення у 1532 р.

не відбулося. А незабаром Саадет-Гірей І остаточно втратив владу і, поступившись нею Ісламу, повернувся до Стамбула7 Ставши єди­ новладним правителем Кримського ханства, Іслам-Гірей І одразу почав шукати союзників зовні. Враховуючи його колишні контакти з Вільно та Краковом, не дивно, що саме туди він поспішив направити своє по­ сольство, засвідчуючи власну приязнь. Для підвищення статусу цих послів Іслам-Гірей І разом з ними відпустив також служебника Остафія 66 Там же. — С. 203.

67 Там же, — С. 204-205.

68 Там же — С. 204-205.

69 Там же — С. 203-204.

70 Там же — С. 203.

71 Кузнецов А. Б. Указ. соч. — С. 64.

гг Б орис Ч е р к а с Дашковича, який з березня 1532 р. утримуався у закладі в Орді72. Окрім союзних пропозицій, кримський хан просив Сигізмунда І відпустити додому Маакул-мурзу73, а також свого слугу Яньш Дчувана, який меш­ кав у О. Гаштольда74. Вочевидь, новий кримський правитель мав під­ тримку серед могутнього кримського роду ширинів, верхівка якого зазнала утисків від Саадет-Гірея І, і наявність у державі сина Бахтияр-мурзи була конче необхідною новому хану. Король діяв оперативно, винісши догану Мацкевичу за те, що той без королівської згоди по­ вернув з Києва до Литви. Він наказав Панам-Ради поквапитися з відповіддю Іслам-Гірею І75. Король вимагав, аби з Вільно Мацкевичу була дана наука, як поводитись і що казати хану: упоминки, що їх готували для Саадет-Гірея І, дещо збільшити, і нехай Мацкевич доста­ вить їх Іслам-Гірею І76. Що стосується Маакул-мурзи, якого утримували в заручниках, то Сигізмунд І справедливо зауважив, що від цього мало проку. Адже раніше у закладі перебував Чжен-Гірей-мурза, але це не завадило перекопцям нападати на Польщу й Литовсько-Руську дер­ жаву, доки їх не побив на Ольшаниці князь К. І. Острозький7 Тому король вирішив Маакул-мурзу «и иньших татар который з ним пры нас сут» разом з Ісламовими послами відпустити. Те ж стосувалося і Яньш Дчувана, якого мав захопити з собою Мацкевич78. Офіційна відповідь хану в основному збігалася з тою, яку планувалося направити СаадетГірею І (див. вище. — Б. Ч.). Доповненням було нагадування ІсламГірею І про допомогу грошима і людьми, яку він не раз отримував раніше від Великого князівства Литовського. Поспіх, з яким Сигіз­ мунд І давав відповідь Ісламу І, пояснюється передусім побоюваннями польського і литовсько-руського монарха втратити в особі кримського хана свого потенційного союзника: «...есть бы который непрыятели нашы зъ инъшых сторонъ находити его хотели и в прыезьнь ку собе его приводили, ажъ бы онъ прыезьни их не набывал и книмъ ся не силовялъ...»8 Тут повною мірою виявляється намагання Сигізмунда І 72 ЦДІА України. — Ф. КМФ 36, оп. 1, спр. 15. — Арк. 157 зв.

73 Там ж е — Арк. 158 зв. Маакул-мурза прибув до Великого князівства Литовського на чолі посольства від Саадет-Гірея І у першій половині 1531 р. Під час переговорів його було проголошено у Криму персоною Нон Грата (ЦДІА України. — Спр. 15. — Арк. 232).

74 Там же — Арк. 227 зв.

75 Там же — Арк. 157 зв.

76 Там же — Арк. 158.

77 Там же — Арк. 159.

78 Там же — Арк. 159 зв., 227 зв.

79 Там же — Арк. 165.

80 Там же — Арк. 157 зв.

У к р а їн а в п о л іт и ч н о м у п р о ти с то я н н і 23 зруйнувати ось Молдавія — Крим — Москва. Оволодіння кримським престолом давнім королівським клієнтом Іслам-Гіреєм І вселяло впевненість щодо цього. Та й стосунки нового хана з Василієм ІІІ не скла­ далися. Грамота, надіслана з Криму до Москви, як зауважив О. Ф. Малиновський, «исполнена была вьіраженій весьма предосудительныхъ для Російского государя, онъ (Іслам. — б. Ч.) не полагать границъ своєму вьісокомЬрію»81. Таким чином, Іслам-Гірей І вносив розкол у антиягеллонівську коаліцію і на деякий час забезпечував спокій пів­ денним кордонам Великого князівства Литовського і Корони. Це було тим доречніше, що у Києві отримали з Криму повідомлення про до­ мовленість Василія III і молдавського правителя Петра Рареша щодо спільного наступу на Україну. Причому, московський великий князь обіцяв, що «самъ и з людьми своими масть под замокъ нашъ Киевъ быти на день святого Юря... свята у в осени...»82. З огляду на це, король наказував, аби ті, хто має їхати до Києва на службу, поква­ пилися, і «што бы каждый з них на томъ замку нашимъ ажъ до другого року от нас уставеного, который у листех наших имъ будеть выписанъ метьками... а без науки ншое от тол не ездчали...»8 3 Незабаром по приїзді Мацкевича до Іслам-Гірея І було прислано з Криму жалуваний ярлик. Специфікою його було те, що даний ярлик був звичайною копією Мухаммед-Гіреєва ярлика, виданого Богатирем Гаштольду у 1517 році. Іслам змінив тільки початок, а сам текст, включаючи імена Мухаммеда, Богатиря та Алпа, залишився старим.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УДК 340.15:342.4(477) В. Гончаренко, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Бікамералізм у контексті конституційної реформи в Україні Указом Президента України «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї» від 21 лютого 2011 р. перед цією інституцією поставлено завдання підготовки змін до Конституції Украни, покликаних удосконалити конституційне регулювання...»

«УДК 316.77 АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДАВНЬОГО СХОДУ Валентина Мороз (Запоріжжя, Україна ) У статті проаналізовано питання про світоглядні, етичні, художньо-естетичні особливості культури Месопотамії, Єгипту, Індії, Китаю. Звернено увагу на історію аксіологічної думки, розглянуто теорію цінностей у філософських і релігійних ученнях Давнього Сходу. Ключові слова: світогляд, трансформація, аксіологія, ціннісний підхід, ціннісний аспект теорії інформації, метод...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 1. – 2010. УДК 657.6.(075) Бурова Т.А., к.е.н., доцент Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ АУДИТУ © Бурова Т.А. Представлено дослідження системи контролю якості аудиторських послуг, розроблена схема класифікацій внутріфірмових стандартів аудиту; описані політика і процедури змісту окремих внутрішніх стандартів аудиту. Ключові слова: контроль якості...»

«УДК 82.02/.09 Н. О. Ліхоманова Київський університет ім. Бориса Грінченка м. Київ ЕЛЕМЕНТИ АВТОІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ПРОЗІ ДЖОНА БАРТА Елементи автоінтертекстуальності у прозі Джона Барта. Н. О. Ліхоманова. У статті аналізуються елементи автоінтертекстуальні у прозі Дж. Барта, які пов‘язують окремі романи автора у складну структуру з яскраво вираженими наскрізними темами і образами. Визначаються поняття «інтертекстуальність» та «автоінтертекстуальність», демонструються приклади втілення зв‘язку...»

«ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах УДК 378.132:371.13:37.013.3:159.953.5/164.2 В.О. КОВАЛЕНКО ЛОГІСТИЧНА ПАРАДИГМА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ У статті визначено фактори, які впливають на зміну змісту освітніх стратегій, а також намічено теоретико-методичні засоби і методи у вигляді логістичної парадигми, які були б спрямовані на формування професіональної компетентності та фахового розуміння спеціалістів у сфері вищої фахової...»

«УДК 913:911.3:28(477.6) Олег Афанасьєв Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ІСЛАМСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ФОРМУВАННІ ГЕОПРОСТОРУ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ Афанасьєв Олег Євгенович. Історико-географічний аналіз ролі ісламської цивілізації в формуванні геопростору Південно-Східної України. З позицій історико-географічного аналізу досліджено політико-географічний компонент мусульманської культури на теренах Південно-Східної України як...»

«6. Ковалевский А. Ф. Путешествие богомольца в Козельщину для поклонения новопрославленной чудотворной иконе и в Киев / Ковалевский А. Ф. — М. : Б/и, 1884. — 47 с.7. Крижанівський О. П. Історія Церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О. П. Крижанівський, С. М. Плохій. — Кн. 3. Кінець ХVI — середина ХІХ ст. — К. : Либідь, 1994. — 334 с.8. Мартынов В. И. Пение, игра и молитва в русской богослужебной певческой системе / Мартынов В. И. — М. : Филология, 1997. — 219 с. 9. Vikman N. The...»

«Нові надходження за ІУ квартал 2014 року Історія 1. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 2 : Предки человека / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.2. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 14 : Римская империя / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.3. Рильський Т. Р. В житті ніколи неправді не служив / Т. Р. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. К. : Успіх і кар'єра, 2013. 558, [17] с. : фото, іл. 4. Єрмановська Г. Е. Загадки історії. Стародавній світ / пер. з рос. О. О. Якименко....»

«Історичні науки. Том 22 ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА АРХЕОЛОГІЯ УДК 903.2 (477.43) В.І. Якубовський ПРО ДАВНЬОРУСЬКЕ ГОРОДИЩЕ ПОБЛИЗУ С. МИХНІВ НА Р. ГОРИНІ: АСПЕКТ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У статті введено матеріали стосовно ототожнення давньоруського городища біля с. Михнів з історичним центром літописного м. Гнійниця. Ключові слова: городище, дитинець, могильник, курган, поховання. Значний інтерес для науковців, які вивчають минуле історичної Болохівської землі, викликає історія...»

«РОЗДІЛ 2. ЛІТеРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ УДК 821. 161. 2. 09 Бестюк І. А.  “ЇХАЛИ КОЗАКИ ІЗ ДОНУ ДОДОМУ.”: ТРАНСФОРМАЦІЯ НАРОДНОПІСЕННОГО СЮЖЕТУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА ТА ЮРКА ПОКАЛЬЧУКА Мотиваційна преамбула до компаративної проблеми, винесеної у заголовок статті, – спроба окреслити історію спілкування Василя Стуса і Юрія Покальчука, яку дослідниця ідентифікує як незавершений культурреґерський проект. Творчий метод авторів – “шістдесятника” і “вісімдесятника” – виявний у способі художньої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»