WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 36 ] --

Одночасно в середині лютого український гетьман приймає послів з Трансільванії й заявляє їм, що не відмовляється від ідеї бачити князя цієї держави як свого протектора. Разом з тим, Б. Хмельницький пого­ джується скласти присягу трансільванському князю про підданство лише на основі чотирьох з шести присланих пунктів проекту трансільвано-української угоди: «...Ясновельможний гетьман приймає, не по­ рушуючи християнства, чотири перші умови, начебто цілком скріплені присягою, і обіцяє зберігати їх честю, вірою і сумлінням, сам з усіма своїми військами, а не тільки із старшинами (як вимагається в пунк­ тах)» («His positis et ad executionem rei adductis conditiones quantuor primas salva christianitate, in toto tanquam sacrosanctas ilmus campiductor suscipit, easdemque ipse cum universis exercitibus suis, non tantum cum officiaiibus (ut in punctis desiderantur) sub honore, fide et conscientia servaturum pollicetur»32.

30 Там само. — С. 145.

31 Воссоединение Украины с Россией. — Т. 2. — С. 132-133.

32 Документи Богдана Хмельницького... — С. 101,102.

К о н ц е п ц ія п ол ів асал Ітетно Т п ід л е гл о с ті 155 Під час прийняття трансільванського посольства українське керів­ ництво проводило переговори про перемир’я з представниками коро­ ля на чолі з А. Киселем, які були завершені підписанням (вже після від’їзду угорців) мирної угоди в Переяславі. Перед тим Яну II Казимиру була вручена «Супліка Війська Запорозького», у котрій викладалися умови, з прийняттям яких українці погоджувалися б визнати свій васа­ літет щодо короля.

На початку цього документу так і було заявлено:

«...залишимося вірнопідданими, якщо наведені нижче пункти будуть здійснені»33. У першому ж пункті відверто говорилося про те, що з огля­ ду на «криваві образи», Військо Запорозьке шукало собі «допомоги у чужих панів». Тут, як вже відзначалося, йшлося про московського царя, турецького султана й трансільванського князя. «Супліка...» яскраво відрізнялася від попередніх вимог козацтва до польського уряду й у правовому відношенні засвідчувала трансформацію козацтва як неви­ знаного стану в межах Речі Посполитої в провідний стан новоутвореної козаками держави у вигляді гетьманату.

Відтепер, з точки зору уряду Б. Хмельницького, йшла мова вже не про відновлення «дідичних» річпосполитських сюзеренно-васальних стосунків, а про встановлення відносин у рамках «протектор» (Річ Пос­ полита: шляхетський стан на чолі з королем) — «підданий» (Українсь­ кий гетьманат: гетьман, «усе Військо Запорозьке» разом з «руськими»

станами). Зрозуміло, що король і «стани Речі Посполитої» не могли по­ годитися з такою позицією Б. Хмельницького, адже в разі невиконання сюзереном-протектором умов українців, васальнозалежна козацька держава могла цілком законно відмовитися від захисту польського ко­ роля й Речі Посполитої на користь більш вигідного для себе монархазаступника. Саме тому, на нашу думку, в укладеному 24 лютого 1649 р.

Переяславському перемир’ї не було відображено жодної з вимог геть­ мана, а лише домовлено про встановлення тимчасового кордону між Польщею та Україною й продовження проведення двосторонніх пере­ говорів. Хоча відтоді Б. Хмельницький, очевидно, з тактичних мірку­ вань, на офіційному рівні вже визнає себе «вірнопідданим» Яна II Казимира, про що свідчила прийнята від короля булава та корогва3 4 Але, разом з тим, протягом усього 1649 р. гетьман продовжував міжнародну політику щодо зміни протекції — про це свідчили його лис­ ти до московського царя (22 квітня; 13 травня; 26 жовтня 1649), продов­ ження переговорів з послами Османської імперії (лютий), переписка з трансільванським князем (14 травня, 25 вересня) та урядовцями Крим­ ського ханату (10,11 та 20 квітня). Однак жодна з цих «високих» сторін 33 Архів ІІУ. — Записки М. Голінського, № 4184. — Стор. 216-217, 234-235.

34 Там само. — Стор. 217-219.

Т а р а с Ч ухл іб 15Б (окрім хіба що Криму) не могла забезпечити своєї військової присутно­ сті в Україні й тим самим допомогти реальному утвердженню влади Б. Хмельницького. Вона ж у цей час перебувала перед постійною заг­ розою ліквідації з польського боку.

У зв’язку з цим український гетьман головну свою увагу зосереджує на завершенні переговорного процесу з Короною Польською. 17 серп­ ня 1649 р. він висилає свої чергові вимоги до Яна II Казимира, які скла­ далися з 18-ти пунктів і торкалися майже всіх сфер українсько-польських взаємовідносин. Зокрема, польський король не лише мав підтвер­ дити всі попередні «права та вольності» Війська Запорозького, але й присягнути, що буде дотримуватися всіх пунктів, «на сеймі з шістьма сенаторами різних вір (католицької і православної. — Т. Ч.)». Ці пункти разом з текстом королівської присяги пропонувалося внести до постанов-конституцій вального сейму Речі Посполитої. В кінці цього важли­ вого документу містилося наступне застереження: «А якщо не будуть дотримуватися вищесказаного, то Військо Запорозьке витлума­ чить це як неласку й неприхильність Й. Кор. М. (його королівської ми­ лості. — Т. Ч.) до нас, як до своїх підданих»35 Наприкінці літа король видає «Декларацію», що завершувала пере­ говори центральної польської влади з Українським гетьманатом і була відповіддю на вимоги поданої перед тим козаками «Супліки». Вже в першому пункті цього документу говорилося: «Військо своє Запорозь­ ке заховує Король Його Милість при всіх давніх вольностях, згідно з давніми привілеями, і на те привілей свій видає разом із сим»3 Таким чином, за Військом Запорозьким вперше на офіційному рівні у формі «акту милості» сюзерена закріплювався автономний статус державно­ го «колективного васала». Про це свідчили останні десять пунктів королівської декларації, що увійшли до історіографії під назвою «Зборівського трактату», і всебічно опрацьовані науковцями різних історич­ них шкіл37. Хотілося б звернути увагу лише на один аспект тогочасних українсько-польських стосунків. Відразу ж після оголошення деклара­ ції під Зборовом король видає окремий привілей для козацької оргасторія України в документах і матеріалах. — Т. III. — К., 1941. — С. 184-185.

36 Акты ЮЗР. — Т. III. — С. 415.

37 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIII. — С. 210-217; Федорук Я. Зовніш­ ньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної про­ грами (1648 — серпень 1649 рр.) — Львів, 1993. — С. 58-61; Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною 1648-1651.— Львів, 1996. — С. 95-97; Мацьків Т.

Англійський текст Зборівського договору // Український історик. — Ч. 1-3. — НьюЙорк; Мюнхен, 1970. — С. 120-121; Смолій В. А., Степанков В. С. Становлення української дипломатичної служби. Зовнішня політика уряду Б. Хмельницького (1648-1657) // Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 132-135.

К о н ц е п ц ія п ол іввсалітетноТ п ід л е гл о с ті 157 нізації та станів «руського» народу, де підтверджувалися їх «давні права і вольності». Отже, з цього часу можна говорити про розмежу­ вання значень терміна «Військо Запорозьке». Воно, на нашу думку, по-перше, означало «Військо Запорозьке» як державне утворення (Український гетьманат, що, крім козацтва, репрезентувався й іншими станами) і, по-друге — «Військо Запорозьке» як замкнуту соціальну ко­ рпорацію, що включала лише козаків.

Незважаючи на укладення Зборівського трактату й визнання Яна II Казимира своїм патроном, Б. Хмельницький у вересні 1649 р.

у листі до трансільванського князя декларує його номінальне протекторство над Українським гетьманатом: «...і себе з усім Військом Запорозьким найохотніше віддаю до всіх послуг Вашої найяснішої високості і цілую руку вашої найяснішої високості, щоб вона зволила, як і раніше, зберігати і захищати нас своїх підданих у прихильності, ласці, опіці»38 Те, що наведене висловлювання було лише дипломатичною декларацією, засвідчив подальший розвиток українсько-трансільванських відносин:

обмін черговими посольствами й ненадання Трансільванією необхід­ ної допомоги. Останнє дуже нервувало Б. Хмельницького, який писав до князя Сигізмунда Ракоці 25 вересня: «Нарешті ж, благаючи бога, ми готові до крайності, більше заради поваги до Вашої найсвітлішої висо­ кості, менше заради нашої безпеки. Прохаємо тільки того, щоб Ваша найсвітліша високість не позбавила нас своєї ласки, під захистом якої ми будемо вважати себе до самого кінця нашого життя найвірнішими підданими Вашої найсвітлішої високості»39. Але й ці запевнення укра­ їнського гетьмана не знайшли відгуку в угорському князівстві, а, отже, реального підкріплення сюзеренно-васальних домовленостей з динас­ тією Ракоці Хмельницький так і не одержав.

Визнаючи зверхність польського короля, Б. Хмельницький продов­ жував шукати можливості більш широкої легітимації своєї влади на міжнародній арені. Однак це було важко зробити, не узгодивши до кін­ ця стосунки з королівським урядом Польсько-Литовської держави. Зва­ жаючи на недотримання Яном II Казимиром положень Зборівського трактату, наприкінці листопада 1649 р. гетьман звертається до депута­ тів варшавського сейму з проханням вплинути на короля у справі пов­ торного підтвердження привілею, наданого українцям під Зборовим — «...на нинішньому сеймі вдруге підтвердити і видати нам з привілейною печаткою...»40. Крім того, мали бути підтверджені всі пункти укра­ їнсько-польського договору 1649 р. Лише після цього Військо ЗапоДокументи Богодана Хмельницького... — С. 136,137.

39 Там само, — С. 137,138.

40 Архів ІІУ. — Записки М. Голінського, N8 4184. — Стор. 332-334.

Т а р а с Ч ух л іб розьке погоджувалося «стояти стіною проти нашого ворога і щедро проливати кров за гідність В. Кор. М. (вашої королівської милості. — Т. Ч.) і цілість Речі Посполитої»4 Отже, й тут проглядалися елементи сюзеренно-васальних відносин — сюзерен в особі короля надавав ко­ закам «привілей», а ті у відповідь погоджувалися виконувати військові повинності на його користь.

І хоча Зборівський трактат було ратифіковано на сеймі, король, не­ зважаючи на різні обставини, все одно не міг (та й, очевидно, не хотів!) виконувати взяті на себе зобов’язання. У березні 1650 р. Хмельниць­ кий вже вкотре відсилає до нього своїх послів, які мали відстоювати перед монархом збереження «прав і привілеїв», наданих варшавським сеймом, й оголосити Яну II Казимиру десять пунктів своїх вимог. «Зволь, В. К. М. (ваша королівська милість. — Т. Ч.), виконуючи декларацію (Зборівську. — Т. Ч.) здійснити своє королівське слово...»42, — згідно отриманої від гетьмана інструкції повинні були заявити українські дип­ ломати королю Речі Посполитої. Але й прохання щодо виконання од­ нієї з найголовніших чеснот монарха — дотримання даного своєму підданому слова — також не допомогло. Натомість коронні війська го­ тувалися до рішучого наступу на Український гетьманат, адже, згідно тогочасних повідомлень польських урядовців, «Хмельницький робив себе володарем чи князем».Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Наукові записки УДК 282 : 261. 7 (477) С. В. Штука, аспірантка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка ВПЛИВ ЙОСИФА СЛІПОГО НА ПІДПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГКЦ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1946–1963 РР.) У статті розглянуто період діяльності Й. Сліпого у засланні. Головну увагу приділено змісту, формам і напрямкам цієї діяльності. Розглянуто процес поневірянь та духовних поглядів Митрополита. З’ясовано роль пастирських послань у підтриманні підпільної діяльності ГКЦ. Ключові...»

«УДК 340.15 В. С. Макарчук Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, завідувач кафедри історії держави і права, д-р юрид. наук, професор ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБОРОТУ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНІ У РОКИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 рр.) © Макарчук В. С., 2015 Розглянуто політику урядів Першої Української Народньої Республіки (Центральна Рада та її Рада Народніх міністрів), Української Держави (Гетьманату), Другої УНР...»

«Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 1, 2011 Список використаних джерел та літератури: 1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства / А. Д. Алексеев. – Изд. 2-е. – М. : Музыка, 1988. – ч.1, 2. – 415 с.2. Мильштейн Я. И. Ф.Лист / Я. И. Мильштейн. – Изд. 2-е. – М. : Музыка, 1971. – Т. 2. – 600 с. Аннотация В статье анализируются фортепианные миниатюры Ф. Листа, фактурные решения которых стали этапным моментом на пути формирования импрессионистического письма К. Дебюсси. Ключевые...»

«2 ЗМІСТ Пояснювальна записка..................................................... 4 Структура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни..................................... 6 ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни...................................7 ІІІ. Програма Змістовий модуль І. Загальні основи педагогіки...................»

«Філософія, методологія, теорія та історія державного управління О. М. Крутій, С. Л. Кирій та ін.] ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. В. М. Мартиненка. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 252 с.8. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.president.gov.ua/documents/ 14429.html 9. Телешун С. О. Соціальні наслідки нового економічного порядку на початку ХХІ століття: міфи і реалії / С. О. Телешун // Аналітика і влада : журн....»

«Скорба О.А. Аудит стійкості підприємства – крок до подолання економічної кризи / О.А. Скорба // Економіка: проблеми теорії і практики:Збірник наукових праць. Випуск 257: В 7 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 296 с. К.е.н., доцент Скорба О.А. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» Аудит стійкості підприємства – крок до подолання економічної кризи. Робота присвячена питанням подолання економічної кризи. Досліджено історію виникнення аудиту, розкрита необхідність його...»

«С. 156–167. 12. Панарин А. С. Политология: учеб. / А. С. Панарин. – М.: Проспект, 1997 – 408 с.13. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. eurasia.com.rv/eo/4-5 html. 14. Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХІ веке// / Олександр Панарин. – М.: Русский міръ: Моск. учеб., 2005 – 432 с. 15. Резников К. Украинцы и русские: идеологи противостояния / Кирилл Резников. – М., 1996. – № 4. – С....»

«УДК 378.014.15(100) © Ільїна В. М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА ЄКТС Постановка проблеми. Європейський процес, завдяки його особливим досягненням впродовж останніх декількох років, стає дедалі відчутнішою і значимішою реалією для Європейського Союзу та його громадян. Перспективи розширення разом із поглибленням відносин з іншими європейськими державами надають цій реалії ще ширших вимірів. Водночас ми є свідками дедалі більшого усвідомлення політиками та науковцями, а також...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ [Електронний ресурс] Випуск 16 Одеса УДК: 342.5.Члени редколегії: Іжа М.М. д.політ.н., професор (головний редактор), Заслужений працівник освіти України (Одеса). Попов С.А. д.держ.упр., доцент (заст. гол. ред.) (Одеса). Овчаренко Ю.О. к.психол.н. (відпов. секр.) (Одеса). Ахламов А.Г. д.е.н., професор (Одеса). Бакуменко В.Д....»

«СТАНОВЛЕННЯ ДМИТРА АНТОНОВИЧА ЯК ВЧЕНОГО Андрій ШАПОВАЛ Для сучасної української історичної науки актуальним є дослідження наукової діяльності та творчої спадщини видатного українського мистецтвознавця, музеєзнавця, історика культури й театру Дмитра Володимировича Антоновича, який зробив вагомий внесок у розбудову української науки і культури у ХХ столітті. У пропонованій статті автор ставить за мету простежити процес становлення Д. Антоновича як науковця та відобразити мистецтвознавчу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»