WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 35 ] --

Про це, зокрема, йшлося і в листах Б. Хмельницького до найвищих достойників Речі Посполитої — великого коронного маршалка А. Казановського (2 червня 1648 р.), князя В.-Д. Заславського (2 і 4 червня), брацлавського воєводи А. Киселя (3 і 7 червня)1 Треба відзначити, що в першому й другому з них згадувалося, що українське козацтво вже одержало підтвердження власних «прав і привілеїв», наданих попере­ дніми польськими королями «після перших походів» (тут, очевидно, йшлося про походи запорожців 1646 — першої половини 1647 рр.).

Однак у листі до Владислава IV та інструкції послам Б. Хмельницький вимагав повторного підтвердження від короля статусу козацтва в соціально-політичній структурі Польсько-Литовської держави. А в пос­ ланні гетьмана до воєводи Киселя від 3 червня вперше в письмовому вигляді зустрічаємо думку про можливість звернення Війська Запоро­ зького «за порадою до іншого пана»16. Хоча, як можна зрозуміти з уточ­ нення «...бо знаємо, що не з волі Й. К. М. (його королівської милості. — Т. Ч.) над нами таке королівське беззаконня чинилося», — Хмель­ ницький поки що не збирався цього робити, а лишень дипломатично натякав польському воєводі про зміну «пана»-протектора в разі неви­ конання королем вимог козацтва.

Однак усі ці звернення творця Українського гетьманату з прохан­ ням про підтвердження «давніх прав і привілеїв» так і не знайшли відгуку в цього козацького сюзерена — на початку червня 1648 р.

14 Там само. — С. 37, 39.

15 Там само. — С. 39-41; 41-44; 44-46; 46-47; 51-53.

16 Там само. — С. 44,46.

К о н ц е п ц ія п о л ів а с а л іт е т н о ї п ід л е гл о с ті 151 Б. Хмельницький одержав звістку про смерть короля Владислава IV.

Зважаючи на це, гетьман відкликає посольство з Польщі та в «цидулі»-додатку до листа Киселю висловлює скорботу щодо «осиротіння»

Війська Запорозького1 А вже 8 червня гетьман вперше заявляє про офіційне бажання бачити на опустілому троні Речі Посполитої москов­ ського царя Олексія Михайловича: «Зичили бихмо собі самодержца господаря такого в своїй землі, яко ваша царська вельможність, право­ славний християнський цар...»18. Якби цей монарх пристав на таку пропозицію, то все козацтво в особі Б. Хмельницького погоджувалося на вірні «услуги» новому сюзерену. «...Щоб він (Олексій Михайло­ вич.— Т, Ч.) ляхам і нам паном і царем був...»1, — конкретизувалося в листі гетьмана від 11 липня до російського воєводи Н. Плещеева.

Саме в червні 1648 р. Б. Хмельницький у листах до відомих урядов­ ців Речі Посполитої відмовляється від згадки у своїй титулатурі про підпорядкування Війська Запорозького польському королю. Якщо ра­ ніше він підписувався як «гетьман» або «старший» і додавав слова «із Військом його Королівської милості Запорозьким», то відтепер просто «старший з Військом Запорозьким»20. На нашу думку, це є ще одним підтвердженням існування моделі «колективного васалітету» українсь­ кого козацтва перед конкретною особою, що репрезентувала монарше управління. Якщо сюзерен умирав, то необхідно було перекласти до­ мовленості щодо підданства з його наступником на королівському тро­ ні, а до часу обрання останнього Військо Запорозьке (як «рицарський люд») залишалося вільним у виборі протектора.

Зрозумівши, що цар Олексій Михайлович, в силу багатьох обста­ вин, не буде висувати свою кандидатуру на королівський трон Речі Посполитої, український гетьман у листопаді 1648 р. звертається з аналогічним проханням до правителя Трансільванського князівства Юрія Ракоці: «...ми одностайно бажаємо мати твою найсвітлішу висо­ кість опікуном і королем Польщі, нашої батьківщини» («patronum et regem Poloniae patriae nostrae, cupimus»)21. Як і у випадку із запрошен­ ням царя, одним з головних чинників, яким керувався Б. Хмельницький 17 Там само.

18 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею (далі — Акты ЮЗР). — Т. III. — СПб, 1861. — С. 207-208.

19 Воссоединение Украины с Россией. Материалы и документы: В 3 т. — Т. 2. — М., 1953. — С. 55-56.

20 Документи Богдана Хмельницького... — С. 52-53.

2 Шевченко Ф. П. Дипломатична служба на Україні під час Визвольної війни 1648рр. // Історичні джерела та їх використання. — Вип. 1. — К., 1964. — С. 93-94;.

Документи Богдана Хмельницького... — С. 84, 85.

Т а р а с Ч ух л іб стосовно протегування кандидатури Ракоці на польський трон, було велике бажання якнайшвидше одержати військову допомогу для про­ довження боротьби з коронною армією. Про важливість цього кроку гетьмана свідчило й те, що для укладення договору до Трансільванії відправилося досить представницьке українське посольство на чолі з генеральним писарем І. Виговським22.

У період безкоролів’я в Речі Посполитій Б. Хмельницький також відправив посольство до Стамбулу, де, згідно досліджень відомого сходознавця О. Пріцака, влітку 1648 р. між Османською імперією та українським гетьманом укладається угода сюзеренно-васального ти­ пу2 Однак ряд вчених, серед яких і російський історик Б. Флоря, запе­ речили факт її існування. Разом з тим, на основі даних листа польсько­ го шляхтича Л. М’ясковського, росіянин зробив висновок щодо ведення переговорів козацьким посольством Ф. Джалалія (восени того ж року) в напрямі отримання турецької протекції2 Як засвідчують джерела, в обмін на заступництво султана Б. Хмельницький повинен був виплачу­ вати данину на зразок Молдавського й Валаського князівств, надавати в разі потреби посильну військову допомогу Порті, давати «рабів» на галери (?), а також передати у пряме підпорядкування Османській ім­ перії Кам’янець-Подільський.

Отже, якщо висунення можливих кандидатур московського царя й трансільванського князя на польський трон засвідчували намагання Українського гетьманату вплинути на зміну короля-сюзерена в межах однієї держави, то укладення договору з турецьким султаном (за іншою версією — ведення переговорів щодо прийняття османської протекції) поклало початок формуванню полівасалітетної зовнішньої політики гетьманського уряду Б. Хмельницького. Не відмовляючись від сюзеренітету польського короля, Військо Запорозьке набувало собі ще й другого династичного зверхника — монарха в особі султана Осман­ ської імперії Мегмеда IV.

Про те, що Хмельницький не відмовлявся від «внутрішньополітич­ ної» протекції Корони Польської, засвідчували осінній похід української армії під Замостя та гетьманський лист до одного з головних претенде­ 22 Бутич І. До історії українсько-трансільванських взаємин (1648-1656) // Архіви Укра­ їни. — 1966. — N8 3. — С. 62-66; Кордуба М. Між Замостям і Зборовом (Сторінка зносин Семигороду з Україною і Польщею) // ЗНТШ. — Т. 133. — Львів, 1922. — С. 39-56.

23 Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною II Український археографічний щорічник. — Вип. 2. — К., 1993. — С. 177-192.

24 Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька «протекція» II Київська старовина. — 2001. — № З, — С. 92.

25 Там само.

К о н ц е п ц ія п о л ів а с а л іт е т н о ї п ід л е гл о с ті 153 нтів на польський трон королевича Яна Казимира від 15 листопада 1648 р. «Бачачи, що жадають іншого короля, ми навмисне вирушили з усім Військом Запорозьким (у похід. — Т. Ч.)... Просимо господа Бога, щоб ваша королівська м-ть, наш милостивий пан зволив бути самодер­ жцем...»26, — писав до можливого майбутнього короля український гетьман. І відразу ж потенційному козацькому сюзерену висувалися ви­ моги щодо забезпечення тепер вже не лише козацько-станових, але й загальноукраїнських прав на вільне віросповідання: «...і щоб наша гре­ цька віра залишилася недоторканою, як раніше, без унії і уніатів, і щоб ніде ніякої унії не було»2 Того ж дня до Варшави вирушило посольст­ во на чолі з родичем гетьмана Захарієм Хмельницьким та католицьким священиком, колишнім вчителем Б. Хмельницького Андрієм Мокрським. Вони мали запропонувати Яну Казимиру умови-«кондиції», на яких Український гетьманат визнає його зверхність над собою у ви­ падку обрання: безпосереднє підпорядкування королеві; відсутність в Україні кварцяного війська; обрання гетьмана з козацького стану; набір та оплата 12-тисячного реєстру; скасування унії; «щоб пани не карали своїх піданих...»; власний суд на зразок суду литовських татар, «які су­ дяться таким правом, як шляхта»28. Окрім того, Ян Казимир мав би під­ твердити привілеї, що перед тим були надані козацтву Владиславом IV.

Якщо порівняти ці умови підданства з privilegia et libertates Війська Запорозького, окресленими Б. Хмельницьким в листі Владиславу IV на початку червня 1648 p., то можна відмітити існування повтору лише двох пунктів, а саме: про набір 12-тисячного реєстру та підтвердження правового статусу козацтва, надане попередниками короля. Таким чином, всі інші пункти можна означити як inovatio, тобто нові вимоги ко­ зацтва до верховної влади щодо розширення власних «прав і при­ вілеїв». Зрозуміло, що це було спричинене військовими перемогами армії Б. Хмельницького протягом весни-літа 1648 р.

Вже в статусі короля Ян II Казимир видає універсал до Війська Запорозького про збереження його давніх «рицарських прав». Він по­ годжувався бути його протектором, а також визначити комісію для об­ говорення й прийняття рішення щодо інших вимог козацтва. Крім того, король затвердив на гетьманстві Б. Хмельницького та вислав йому свої інсигнії — булаву та корогву з написом «loannes Casimirus rex»

26 Дополнения к актам историческим, собранным и изданным Археографическою комиссиею — Т. 3. — СПб., 1848. — С. 184-185; Документи Богдана Хмель­ ницького... — С. 82-83.

27 Документи Богдана Хмельницького... — С. 82-83.

28 Архів Інституту історії України НАН України (далі — Архів ІІУ) — Записки М. Голінського, № 4184. — Стор. 185.

29 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. VIII. — С. 119-120.

Т а р а с Ч у х л іб У лютому 1649 р. королівські посли на чолі з А. Кисилем вручили їх ге­ тьманові. Однак переговори, що відбулися в цей час між українцями й поляками, з різних причин зайшли у глухий кут. Керівництво Українсь­ кого гетьманату вже не погоджувалося йти ні на які поступки Польщі, мало того — воно висувало ще ряд вимог до представників Речі Поспо­ литої. Серед них була й така, що найкраще засвідчувала розуміння гетьманом і старшиною свого васальнопідданого становища: «Король королем нехай буде, таким щоб карав і стинав шляхту і дуків і кня­ зів — аби мав волю: згрішить князь — урізать йому шию, згрішить козак— те саме вчинити. А не схоче король вільним королем бути— як ся йому видить»3 0 Очевидно, універсал Яна II Казимира не задовольнив Б. Хмельни­ цького як фактичного правителя України. А тому він не визнає себе залежним від польського короля, що засвідчувала й гетьманська титулатура, яку зустрічаємо в його універсалах і листах вже після обрання нового монарха Речі Посполитої й підтвердження останнім «рицар­ ських прав» козацтва. Хмельницький продовжував йменуватися як «гетьман Війська Запорозького» без згадки про підданство «Його Ко­ ролівській Милості». А тому цілком обгрунтованим було повторне звер­ нення гетьмана до царя Московської держави від 8 лютого 1649 р. про бажання «...Вашу Царську Величність нам найнижчим слугам і підда­ ним своїм государем і царем, яко православне світило і самодержцем за благословенням Божим учинився»31, а також настійливе прохання прислати військові підрозділи для допомоги проти «ляхів».Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Gnatyuk M. Poetical Shevchenkiana by Volodymyr Samiylenko The article deals with the poetical Shevchenkiana by Volodymyr Samiylenko, the generality of world-view and esthetical stances by the writers. Key words: poetical Shevchenkiana, word of Shevchenko, censorship, Ukrainian idea, national consciousness. УДК 821.161.2-1.091+141.143 Л. Задорожна, д-р філол. наук, проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка КОРЕЛЯТИ ЗАСАД ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА І СВІТОСПРИЙНЯТТЯ А. ШОПЕНГАУЕРА У статті...»

«УДК 911.3 Кучевський А. А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства області, суспільно-географічні підходи до вивчення господарського комплексу та методику дослідження. Ключові слова: територіальна...»

«120 УДК 929 : 355.3-057.36 : 94(477) «18/19» Олександр Музичко ЖІНКИ-ІСТОРИКИ-КОЗАКОЗНАВЦІ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. Метою статті є з’ясування ролі жінок у розвитку історичної освіти, думки та науки на території Південної України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. Зазначено, що попри історіографічну репутацію 1920-х років як часу емансипації жінок у науці, вже у попередній період жінки мали вплив, хоч і незначний, на...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА На правах рукопису ДЕМАРТИНО Андрій Павлович УДК 94(477):355.426 «1918/1920» (043.3) Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї України (1920ті роки) 07.00.01 – історія України ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник ДРОБОТ Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Київ – 2015 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. 3 ВСТУП.. РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ,...»

«Управління культури Черкаської обласної державної адміністрації Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради Черкащина заповідна: історико-культурні заповідники краю Бібліографічний покажчик Черкаси – 2015 91.9 : 63.3(4УКР)К Ч-48 Черкащина заповідна : історико-культурні заповідники краю : бібліогр. покажч. / КЗ Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка ЧОР ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко ; уклад. : Л. Т. Демченко,...»

«УДК 82.02/.09 Н. О. Ліхоманова Київський університет ім. Бориса Грінченка м. Київ ЕЛЕМЕНТИ АВТОІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У ПРОЗІ ДЖОНА БАРТА Елементи автоінтертекстуальності у прозі Джона Барта. Н. О. Ліхоманова. У статті аналізуються елементи автоінтертекстуальні у прозі Дж. Барта, які пов‘язують окремі романи автора у складну структуру з яскраво вираженими наскрізними темами і образами. Визначаються поняття «інтертекстуальність» та «автоінтертекстуальність», демонструються приклади втілення зв‘язку...»

«  В И П У С К   7                                       2011  УДК 316.776.4 М. В. Сачок ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕВАЛЮАЦІЙНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД Стаття присвячена огляду основних евалюаційних термінів, її форм та типів. Зроблено спробу виокремити соціологічну складову евалюації та віднайти відповідне її визначення. Ключові слова: евалюація, оцінка, оцінювання, моніторинг, аудит, консалтинг. За останні десятиліття в світі значно виріс інтерес до евалюації як до науки і як до...»

«Л ю бсм и р В инар НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА І МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ Розвиток Наукового Товариства ім. Шевченка, як загально-укра­ їнської наукової установи до вибуху 1-ої Світової війни нероздільно пов’язаний з науково-організаційною діяльністю М. Грушевського. Завдяки його організаційному хистові й наполегливій праці над кон­ солідацією українського наукового життя, Наукове Т-во ім. Шевчен­ ка в короткому часі розвинулося в правдиву, хоч неофіційну, укра­ їнську академію наук. За...»

«ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ Із нагоди 1025-річчя запровадження християнства в Київській Русі УДК 23/28:322 «Х–ХІ» В.м.ричка * ANNI MUNDI: НАРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КРАЇНИ ** Розглядаються передумови та перебіг процесу християнізації Київської Русі на тлі її соціально-політичного розвитку кінця Х – початку ХІ ст. З’ясовується символічний зміст грандіозних перетворень, ініційованих князем Володимиром Святославичем, далекосяжні наслідки його цивілізаційного вибору. Ключові слова: християнізація, Київська...»

«Соціальна педагогіка: теорія та практика № 3, 2012 УДК 37.013.42 Стех Є. О. АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ПАТРІОТИЗМ» У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ На сьогодні гостро постає питання патріотичного виховання молоді у глобалізованому суспільстві. До першочергових завдань держави належить формування патріотизму молодого покоління як складника громадських цінностей. Патріотизм постає не як абстрактне почуття самовідданої любові до рідної землі, її народу, держави, а як любов до рідного слова, обожнювання своєї...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»