WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 3 ] --

вчиниль»2 4 Сигізмунд І і Пани-Ради ВКЛ доволі швидко зорієнтувалися в змінах у політичних курсах навколишніх країн. Зниження загрози з боку Мос­ ковського великого князівства, у зв’язку з переорієнтацією основної уваги цієї держави на Казань25, дало змогу кинути всі сили на «крим­ сько-турецький» напрям. На Київщину і Поділля було направлено військові контингенти, зміцнено замки26, але головних успіхів Вільно досягло у зовнішньополітичних заходах. Незабаром після загибелі Мухаммед-Гірея І українські загони, очолювані черкаським старостою Остафієм Дашковичем, захопили і знищили кримське уфортифіковане місто Іслам, яке контролювало стратегічно важливий Таванський перевіз і використовувалося степовиками, як плацдарм для нападів на Укра­ їну2 На дипломатичному фронті великим успіхом литовсько-руської дипломатії стало укладення антикримського військового союзу з За­ волзькою ордою2 та припинення виплат упоминків. Наслідки цих за­ ходів не примусили на себе чекати: всі улуси кримців було відтягнуто за стіни Перекопської фортеці. Протягом усієї зими 1523-1524 рр. хан був змушений тримати у степу посилені пости2 На початку 1524 р.

пройшла чутка про зруйнування 80-тисячною польською армією Оча­ кова30. В тому ж році спочатку османи з білгородцями, а потім кримці здійснили напади на Галичину і Західне Поділля31. Наступного року хан, як сповіщав Сигізмунд І Панів-Ради ВКЛ, мав намір повторити свій похід на Північ32, але на перешкоді стали міжусобні війни у Кримській державі. Під час цих усобиць у повній мірі проявилося значення україн­ 24 Аюгы ЗР. — Т. 2. — С. 156.

25 Смирнов И. И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. — Кн. 27. — М., 1948. — С. 54-55.

26 Черкас Б. Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях //Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). — Вип. 2. — K., 2002. — С. 203-205.

27 Черкас Б. Остафій Дашкович — черкаський і канівський староста XVI ст. // Укр. іст.

журн. — 2002. — № 1. — С. 60-61; Сыроечковский В. Е. Указ. соч. — С. 7.

28 ЦДІА України. — Ф. КМФЗб.оп. 1,спр. 7. — Арк. 911-914.

29 Смирнов И. И. Указ. соч. — С. 49.

30 Малиновский А. Ф. Историческое и дипломатическое собрание дел происходивших между Российскими Великими князьями и бывшими в Крыме татарскими царями с 1462 по 1533 год // Записки Одесского общества истории и древностей. — Т. 5. — Одесса, 1863. — С. 340.

31 Панашенко В. Назв. праця. — С. 126; Хроника Литовская и Жмойтская II Полное собрание русских летописей (далі — ПСРЛ). — Т. 32. — М., 1975. — С. 106;

Малиновский А. Ф. Указ. соч. — С. 343; Черкас Б. Воєнна кампанія...— С. 203-206.

32 Документы Московского Архива Министерства Юстиции.— Т.1. — М., 1897. — С.519.

1Б Борис Ч ер кас ських земель в «ординській» політиці Великого князівства Литовського.

Підтримуючи Кримаську опозицію, очолювану ханським племінником Іслам-Гіреєм, Вільно саме з території Київщини і Поділля посилало їй матеріальну і військову допомогу, а Черкаси і Канів були надійним притулком для втікачів з Криму3 Саадет-Гірей І намагався нейтра­ лізувати Литовсько-Руську державу за допомогою як дипломатичних, так і військових заходів, одним із найсуттєвіших серед яких стало оформлення союзної угоди з Великим князівством Московським34. Що­ правда, Москва використала кримські усобиці і конфронтацію з Литвою для реалізації власних інтересів на середній Волзі. їй вдалося витіс­ нити з Казані Сахіб-Гірея, а Крим, послаблений попередніми невда­ чами, був не в змозі зашкодити цьому35. Спроба військового тиску на Велике князівство Литовське теж зазнала невдачі. Два великі татарські напади на Київщину у 1527 і 1530 рр. закінчилися поразками36. Причи­ на перемог Литовсько-Руської держави полягала як у добрій організа­ ції оборони України в цей час, так і у відсутності належної підтримки кримців з боку Туреччини. Але на 1532 р. політичне становище Вели­ кого князівства Литовського і Польщі, внаслідок оформлення антилитовсько-польського наступального союзу Московської, Кримської, Турецької і Молдавської держав, значно ускладнилося.

Саадет-Гірею І захоплення хоча б Черкас давало великі політичні дивіденди: знищувався оплот опозиції, забезпечувався північний кор­ дон Кримського ханства, відкривалися нові території для кочів’я і, найголовніше, втілювалася в життя давня мрія кримських правителів про захоплення Середньої Наддніпрянщини. Московський посол у Криму Злобін прямо писав, що метою хана є не тільки Черкаси, а й Київ3 Вочевидь, підготовка до наступу на Київ велася ще раніше.

Взимку 1523-1524 рр. з Криму на адресу литовсько-руського уряду йшли прямі погрози щодо цього міста3 А у 1526 р. «царь Турецкій взяль порозумЬнье сь царемь Перекопскимь, хотячи люди свои зь дЬльї послати подь замки...украиньїи, а звлаща подь Кіевь, хотячи того славного а знаменитого замку... Кіева добьівати...»39. Але блис­ 33 Черкас Б. Політична криза... — С. 102-104,107-109.

34 Російський державний архів давніх актів, м. Москва.— Ф. 123, оп. 2. — Спр. 22,23.

35 Смирнов И. И. Указ. соч. — С. 54.

36 Литвин М. О нравах татар, литовцев и московитян. — М., 1994. — С. 67; Хроники Литовская и Жмойтская // ПСРЛ. — Т. 32. — С. 107.

37 Кузнецов А. Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (пер. пол. XVI в.). — Минск, 1986. — С. 81.

38 ЦДІА України. — КМФ 36, оп. 1, од. зд. 7. — Арк. 906.

39 Акты ЗР. — Т. 2. — С. 174.

У к р а їн а в п о л іт и ч н о м у п р о ти с то я н н і 17 куча перемога князя Костянтина Острозького на Ольшаниці звела ці плани нанівець. На нашу думку, у 1531 р. хан повертається до ідеї захоплення Києва, і прибуття яничар з гарматами40 було обумовлене саме цим. Султану ж, з огляду на початок чергової воєнної кампанії турків у Європі, була конче необхідна нова диверсія кримців проти Ягеллонів41. До того ж, втягуючи Москву у конфлікт, кримському пра­ вителеві вдавалося автоматично зменшити її тиск на Казань. Участь Порти обумовлювалася її політикою у цьому регіоні. До того ж, у 1533 р. закінчувався термін польсько-турецького перемир’я42. Османи, зацікавлені у його продовженні, воєнним ударом з півдня підштовху­ вали Ягеллонів до цього кроку. Таким чином, знову на Україні, навколо прикордонного міста Черкаси, вирішувалася доля східноєвропейської політики.

Наприкінці січня 1532 р. Саадет-Гірей І оголосив мобілізацію з центром збору у Ісламі. Через одинадцять днів кримські війська й турецькі союзники уздовж Дніпра рушили на Черкаси. За підрахунками В. Ластовського, кримсько-турецькі війська наблизилися до міста на­ прикінці лютого — початку березня 1532 р.43 Це вторгнення карди­ нально відрізнялося від звичайних нападів кримців на Україну і було подібне до походу Менглі-Гірея І на Київ у 1482 р., — агресори не розсилали чамбули за ясирем, а сконцентрували сили з метою штурму конкретного населеного пункту. Чисельно у війську домінували крим­ ські вояки, але ударну силу становив саме 1,5-тисячний турецький корпус. Бельський писав, що це були яничари44. Якщо так, то хан мав у своїх руках досить могутню силу, оскільки в першій третині XVI ст.

яничари — султанська гвардія — були одними з найкращих вояків у Європі. З огляду ж на те, що загальна чисельність яничар на всю величезну Османську імперію коливалась в межах 10-12 тисяч чоло­ вік45, то їх контингент при хані слід вважати досить значним. Російський посол у Криму Злобін у своєму повідомленні звернув увагу Василія III на чисельну й сильну вогнепальну зброю кримсько-турецького війська.

Причому, малася на увазі як ручна зброя, так і гармати46. Про «дельї» у кримців сповіщав Вільно і Сигізмунд І4 Бельський повідомляє точну 40 Ластовський В. Назв, праця. — С. 82.

41 Іналджик Г. Османська історія. Класична доба. 1300-1600. — K., 1998. — С. 46.

42 Османская империя и страны... — С. 167.

43 Ластовський В. Назв. праця. — С. 82.

44 Kronika Polska Marcina Bielskiego. — T. 2. — Sanok, 1856. — S. 1055.

45 Іналджик Г Назв, праця. — С. 94.

46 Ластовський В. Назв. праця. — С. 82.

47 Архив Юго-Западной России. — Ч. 4. — Т. 1. — К., 1867. — С. 1.

Б орис Ч е р к а с цифру артилерії Саадет-Гірея І — 50 гармат48. Для порівняння, най­ більший замок воєводства — Київський — у цей час мав ЗО гармат49 Причому, серед облогової артилерії були досить великі гармати, кулі від яких Остафій Дашкович пізніше демонстрував на Петриківському сеймі: «...до ради привіз великі кулі стрельби татарської»50. Проте, Саадет-Гірею І так і не вдалося захопити замок5 1 Чергова поразка від Литовсько-Руської держави посилилася для Криму ще значною зовнішньополітичною втратою. Московське велике князівство не тільки не втрутилося у Черкаську кампанію, а навпаки, вдало використало її у своїх інтересах. Скориставшись тим, що кримські війська були скуті на Середньому Подніпров’ї, Москва вдалася до дер­ жавного перевороту у Казані й позбавила престолу хана Сафа-Гірея І, замінивши його на свого ставленика52. У такий спосіб було покладено край одинадцятирічному правлінню у Казані династії Гіреїв. Відтак спро­ ба реалізувати стратегічний план Саадет-Гірея І, що передбачав захоп­ лення центральної України, відволікання Москви від Казані та знищення опозиції, дала прямо протилежні результати. Вже у червні-липні 1532 р.

черкаський староста повідомив Сигізмунду І про те, що Іслам-Гірей, за згодою османського посла у Криму Айдарбека оволодів Очаковом і Пе­ рекопом, а Саадет-Гірей І перебуває у Кіркорі. Остафій Дашкович попе­ редив також уряд про спроби турків примирити ворогуючих Гіреїв. Він докладно інформував про загальну політичну ситуацію в Криму, в тому числі й про перебування там Сафа-Гірея, екс-хана Казанської держави5 3 Перемога під Черкасами призупинила татарсько-турецьку агресію, спрямовану на Україну, але не зняла її в перспективі. Взагалі, 1532 р.

позначився для Литовсько-Руської держави і Польщі новим напружен­ ням у зовнішньополітичній сфері. Корона з перемінним успіхом вела війну з Молдавією. Крім того, закінчувався термін перемир’я з Осман­ ською імперією. Для продовження його і встановлення «вічного миру»

до Порти було послано польського посла Петра Опалинського5 Вели­4 ке князівство Литовське ж знаходилося на порозі війни з Московською державою. Хоча литовсько-руським послам і вдалося 24 березня про­ 48 Kronika Polska... — S. 1055.

49 ЦДІА України. — Ф. КМФ 36, оп. 1. спр. 15. — Арк. 187зв-188.

50 Kronika Polska... — S. 1059.

51 Більш детально про облогу Черкас див.: Ластовський В. Назв, праця. — С. 82-83;

Черкас Б. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського... — С. 136.

52 Смирнов И. И. Указ. соч. — С. 63.

53 Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Ве­ ликого княжества Литовского. — Томск, 1901. — С. 193.

54 Kolankowski L. Polska I'agiellonow. — Lw6w, 1936. — S. 229.

У к р а їн а в п о л іти ч н о м у п р о ти с то я н н і Ш довжити перемир’я з М о скво ю ще на рік, проте реальний стан справ вказував на готовність Василія Illy будь-який момент розпочати військо­ ві дії. Сама угода про продовження перемир’я була підписана москов­ ським урядом з небажанням, підтиском невдачі кримців під Черкасами.

У травні через свого посла Василій III дорікав Саадет-Гірею І за те, що той, «дошедъ съ войскомъ своимъ до Черкасъ, вдругъ изъ похода сво­ его возвратился въ Перекопъ»55. Саме в цей час, «по Божемъ у небо вступлени у неделю», у Києві отримали листа від «некоторого москвитина», у якому воевода Андрій Немирич попереджувався про підготовку московських військ до наступу на місто56.

Політика Вільно мала відповідати тому стану речей, що склався.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«УДК 327(4) Карасевич А.О., професор, завідувач кафедри філософії та суспільствознавства, Уманський державний університет ім. Павла Тичини (Україна, Умань), kii1969@mail.ru Лисенко Л.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільствознавства, Уманський державний університет ім. Павла Тичини (Україна, Умань), kii1969@mail.ru Майбутнє Європейського Союзу: відділення чи наддержава Серед актуальних процесів пов’язаних з удосконаленням Євросоюзу найбільший вплив на цивілізаційний...»

«СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 8 ТЕМА. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ФРАНЦІЇ План 1. Імпресіонізм – нове бачення світу.2. Франція – батьківщина мистецтва кіно.3. Французька література.4. Видатні шансоньє Франції. Мета: систематизувати знання про імпресіонізм як художню течію у мистецтві початку І половини ХІХ ХХ ст.; розширити знання про основні течії мистецтва кіно, французької літератури, музики; виховувати почуття поваги до художньої культури Франції. Ключові поняття: імпресіонізм, кіно – вид синтетичного...»

«УДК 616.33-088.42:316.334.55:323.281“1933”(091)(477) ПАНЧЕНКО Петро Пантелеймонович, д-р іст. наук, проф., академік Міжнародної Слов’янської Академії Наук, віце-президент Української академії історичних наук, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Центру інформаційно-бібліотечних технологій ДНСГБ УААН (м. Київ) ГЕНОЦИДНИЙ ГОЛОДОМОР — ПОРОДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ На основі використання нових джерел, новаторських підходів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 1917–1921 рр. Київ–2014 УДК 94(477) «1917/1921» Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917–1921 рр. Збірник наукових статей / Головний редактор В.Ф. Верстюк. — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 328 с. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Української революції 1917–1921 рр. Автори висвітлюють проблеми...»

«36 КИРИЧЕНКО КАТЕРИНА УДК 94(474.5) + 930.2 Катерина Кириченко Створення «замовних» творів історичного змісту на початку XVI ст.: Велике князівство Литовське та Московське князівство У статті аналізується спільне та відмінне у методах створення ідеологічних творів, що виникають у Східній Європі на початку XVI ст. у Молдавському князівстві, Великому князівстві Литовському та Московському князівстві. Також звертається увага на коло використаних при укладанні джерел та ставленні до них авторів цих...»

«Педагогічний дискурс, випуск 13, 2012 Список використаних джерел і літератури: 1. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 174 с. 2. Євтух В. Б. Вступ до етнопедагогіки : навч. посіб. / [Євтух В. Б., Марушкевич А. А., Дем’яненко Н. М., Чепак В. В.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 88 с.3. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Г. Н....»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА КОЗИНЕЦЬ Олександр Володимирович УДК 376(477)(092) ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ РУДОЛЬФА ГЕНРІХОВИЧА КРАЄВСЬКОГО 13.00.03 – корекційна педагогіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Науковий керівник доктор...»

«КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Пилипенко Олександр Євгенійович УДК 94 (477) „1861-1914 p.: 339,5 (470+571) УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНІХ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1861-1914 pp. Спеціальність 07.00.01 Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Київ-2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий консультант: доктор...»

«Г.В. Чечельницька ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПСИХОІСТОРІЇ: ДЕЯКІ ФРАГМЕНТИ У статті робиться спроба визначення тієї проблематики, яка має збагатити царину психоісторії, з’ясувати її зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання, зокрема з культурологією, філософією і власне з історією. Ключові слова: психоісторія, етнопсихоаналіз, проблема етнічної ідентичності, міфотворчість, історичний персоногенез, методологічний індивідуалізм. В статье предпринимается попытка определения той проблематики,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА Л.М. ХАВКІНА ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика» Харків 2004 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА Л.М. ХАВКІНА ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика» Рекомендовано кафедрою журналістики....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»