WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 26 ] --

мали місце відмінні, а то й протилежні, оцінки й дії різних груп населення. Присягали лише козаки, шляхта і міщани — всього бл. 127,3 тис. осіб1 5 Першорядного значення гетьман і старшини надавали розробці змісту майбутнього договору з Московією. Уже під час розмов 20січня із російськими послами ними порушувалися клопотання про затвердження козацького реєстру чисельністю у 60 тис. осіб, збе­ реження за козаками усіх прав і свобод, звільнення від сплати мита, мостового й перевізного, залишення за їхніми вдовами і дітьми ко­ зацьких вольностей і володінь; збереження у непорушності витвореної моделі соціальних відносин, аби «шляхтич був шляхтичем, а козак козаком, а міщанин міщанином». Частина полковників і шляхти спро­ бувала домогтися у В. Бутурліна гарантування своїх привілеїв1 6 У на­ ступні тижні було сформульовано основні статті (всього 23) проекту договору, що знайшли відображення у «Проханні» до Олексія Михай­ ловича від 27 лютого, яке повезли до Москви посли Самійло Богданович-Зарудний та П. Тетеря.

Вони передбачали визнання пожиттєвого характеру гетьманської влади, вільного обрання гетьмана після смерті попереднього волода­ ря булави, зосередження в його руках всієї повноти влади на теренах козацької України, у тому числі проведення самостійної зовнішньої політики. Зберігалися споконвічні права й вольності Війська ЗапорозьМицик Ю. Нові документи... — С. 40.

101Там само. — С. 41.

102Там само. — С. 40.

103Там само. — С. 41.

104Акты ЮЗР. — Т. X. — СПб., 1878. — С. 442.

105Воссоединение Украины с Россией. — Т. III. — С. 535.

106Там же. — С. 473-476.

В ал е р ій С т е п а н к о в кого, включаючи суд і судочинство, приватновласницький характер козацького землеволодіння. Чисельність козацького реєстру сягала 60 тис. осіб; старшини й козаки мали отримувати платню. Забез­ печувалися права і вольності шляхти, міщан й міського самоуправ­ ління, духовенства й митрополита та існуючий статус селян. Звучало клопотання негайно розпочати росіянам наступ проти Речі Посполитої у районі Смоленська, а в разі ворожих дій з боку Криму — й проти нього; надати допомогу продовольством, зброєю і боєприпасами укра­ їнській залозі в Кодаку та запорожцям. Зі свого боку гетьман зобо­ в’язувався виплачувати цареві певну суму данини, як «по иных землях дан вдруг отдаетца», й сповіщати його про ворожі щодо Росії наміри посольств, які прибуватимуть до козацької України1 7 Поділяємо дум­ ку А. Яковліва, що «основна ідея цілого проекту договору — це вста­ новлення таких міждержавних відносин між Україною та Москвою, при яких Україні застерігається державна самостійність, як зовнішня, так особливо внутрішня, на умовах певного контролю міжнародних зносин з боку царя й виплати цареві дані, як протекторові, за військову обо­ рону проти зовнішніх ворогів»108.

Переговори у Москві, що розпочалися 23 березня, виявилися не­ легкими, оскільки російські дипломати не погоджувалися на окремі умови договору. Врешті-решт 6 квітня українське посольство отримало текст договору з 11 статей («Статті Богдана Хмельницького»), «Жалу­ вану грамоту» царя гетьману й Війську Запорозькому (до неї увійшла частина статей із «Прохання» до Олексія Михайловича, що не потра­ пили до договору із 11 статей), грамоту царя шляхті й інші доку­ менти1 9 Всі вони й складають основний політичний зміст українськоросійського договору, оскільки його частинами слід вважати також комплекси документів переговорів з російським урядом українських міст (Києва, Переяслава, Чернігова) і духовенства110.

Не торкаючись змісту останніх (лише констатуємо, що міста до­ билися збереження своїх прав і привілеїв, а духовенство обстояло непідлеглість московському патріархату), охарактеризуємо сутність «Статей Богдана Хмельницького» та «Жалуваної грамоти» царя геть­ ману й Війську Запорозькому. Насамперед необхідно зазначити, що вони передбачали збереження у непорушності існуючих форм прав­ 107Документи Богдана Хмельницького. — С. 323-325.

108Яковлів А. Назв, праця. — 1993. — № 4-6. — С. 108.

109Апанович О. Назв, праця. — С. 18-23; Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. IX. — 4.2. — С. 801-814; ЯковлівА. Назв, праця. — 1993. — № 4-6. — С. 110-117.

1103аборовский Л. Переяславская рада... — С. 47; Мицик Ю. Полин-корінь... — С. 10-11.

Переяслав 1Б 54 р о ку 115 ління й устрою Української держави, її території, адміністративно-те­ риторіального устрою, суду й судочинства, фінансової і фіскальної систем, соціальної структури суспільства, витвореної моделі соціальноекономічних відносин. Підтверджувалися усі права і привілеї козацтва, шляхти, духовенства й міщанства та повний суверенітет гетьманського уряду у проведенні внутрішньої політики. Гетьманська влада визнава­ лася пожиттєвою; після смерті гетьмана обумовлювалося «поволити Войску Запорожскому обирати гетмана по прежним их обьічаем самим меж себя». Чисельність козацького реєстру затверджувалася у 60 тис.

осіб; визначалися розміри платні російським урядом козакам і стар­ шині. Впроваджуваний до Києва російський воєвода з кількатисячним військовим підрозділом мав надавати допомогу у боротьбі з ворогами.

Росія зобов’язувалася вступити у війну проти Речі Посполитої й допо­ могти у відбитті нападу ханства. Зі свого боку, козацька Україна визна­ вала протекцію царя, повинна була щороку виплачувати до царської скарбниці певну суму данини, втрачала право на проведення само­ стійної зовнішньої політики (відносини з Річчю Посполитою й Портою заборонялися взагалі)111 Отже, вважати його рівноправним не має.

підстав. Українська сторона визнавала владу царя й втрачала частину суверенітету.

Правова невизначеність характеру відносин козацької України й Московії породила розмаїття його оцінок з боку дослідників: унія, війсь­ ковий союз, протекторат, васалітет, неповна інкорпорація, приєднан­ ня, возз’єднання та ін. Найвірогідніше, за своїми формально-правовими ознаками він передбачав встановлення поширених у тогочасній Європі відносин протекторату. Укладений у критичний період націо­ нальної революції, сам по собі договір, як справедливо зауважила О. Апанович, не був для України «ні трагедією, ні ганьбою»112. Необ­ хідність прийняття протекції, як уже зазначалося, виникла ще раніше, до 1654 р., а в тому, що за протектора врешті-решт обрали не султана, а царя, вирішальну роль зіграв релігійний чинник — спільність право­ славної віри українського і російського населення.

Кожна історична подія самореалізується лише за своїм внутрішнім сценарієм, сюжетні лінії якого під впливом різноманітних чинників з’яв­ ляються і зникають, по ходу формуючи її зміст. І нерідко трапляється так, що особи чи групи осіб, безпосередньо причетні до їхньої появи, не лише не отримують очікуваних результатів, а стають заручниками чи 111Воссоединение Украины с Россией. — Т. III. — С. 560-565, 567-570; Апанович О.

Назв. праця. — С. 24-34; Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. IX. — Ч. 2. — С. 814-828; Яковлів А. Назв. праця. — 1993. — № 7-8. — С. 116-124.

112Апанович О. Назв. праця. — С. 92.

В ал ер ій С т е п а н к о в 11Б навіть жертвами уже незалежного від них перебігу події. Саме так склалося й з актом прийняття українською елітою протекції, якому судилося зіграти роль, аж ніяк не передбачувану ані гетьманом, ані йо­ го оточенням. Причому важко знайти в історії України й Росії хоча б ще одну таку подію, сутність якої настільки б виявилася заміфологізованою, що, власне, витворений міф замінив собою реальність й став жити її життям, справляючи впродовж століть істотний вплив на свідомість українців і росіян, взаємини їхніх інтелектуальних і політичних еліт1.

Які наслідки для України мало прийняття протекції? Чи справдила вона надії, що покладалися на неї Б. Хмельницьким і старшиною?

I. В першу чергу слід визнати як вимушеність цього кроку, так і непереконливість аргументів на користь думки про його випадковість.

Як писав 12 лютого 1741 р. син гетьмана в екзилі Пилипа Орлика Григорій у листі до французького короля Людовіка XV, «гетьман Хмельницький, передбачаючи, що могутність його нації, якої він був фундатором, не зможе триматися своїми власними силами проти своїх сусідів, вважав, що краще забезпечитись протекцією Росії, під яку він і став на умовах, найкорисніших для своєї нації»1 4 1 II. Поза сумнівом, акт протекції став юридичною формою відокрем­ лення й унезалежнення Української держави (козацької України) від Ре­ чі Посполитої. Водночас у жодному випадку не можна забувати того факту, що він стосувався лише меншої частини теренів і населення то­ гочасної України, більшість якої продовжувала залишатися в складі Ре­ чі Посполитої. Таким чином, укладення договору сприяло закріпленню існуючого розподілу українських земель, й не має підстав видавати про­ текцію козацької України за протекцію всієї України, як це дуже часто зустрічається в історичній літературі й публіцистиці. На час принесення присяги обидві сторони тлумачили поняття «Мала Русь» у його вузь­ кому розумінні — як терени витвореної держави, а не в широкому — як всі етноукраїнські землі. І якщо Б. Хмельницький розглядав Росію як протектора, що допоможе розгромити Річ Посполиту й включити за­ хідноукраїнські землі до складу Гетьманату (впродовж 1655-1657 рр. він неодноразово підкреслював наміри поширити владу на «всю стару Укра­ їну або Роксоланію, де є грецька віра та існує їхня мова аж до Вісли»1 ), 113Див.: Липинський В. Твори: Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. — Т. 3. — Філадельфія, 1991. — С. 24-25; Лисяк-Рудницький І. Переяслав: історія і міф. — С. 74-82.

114Цит за: Апанович О. Назв, праця. — С. 89-90.

115Архив Юго-Западной России. — Т. VI. — Ч. 3. — К., 1908. — С. 202-206; Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. IX. — Ч. 2. — С. 1328-1331, 1428-1436;

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея XVII— XVIII століть: проб­ леми формування, еволюції, реалізації. — K., 1997. — С. 88-94.

Переяслав 1Б 54 р о ку 117 то російська еліта вбачала у них окремішні від Малої Росії терени Поль­ щі й намагалася включати їх до складу Росії. Не випадково, вже у верес­ ні 1655 р., коли українсько-російські війська лише прямували через По­ ділля до Львова, вийшов указ царя про доповнення його титулу «всієї Великої і Малої Русі самодержця» новими словами: «Великий князь Ли­ товский и Белыя Руси, Волынский и Подольский»116 Саме принципова.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА МИХАЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 159.923:37.035.6 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України. доктор психологічних наук, професор Науковий...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, доцентом кафедри політології Т.М.Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 8 від 24.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Ляшенко Т.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«– свідома дисциплінованість, ініціативність, взаємодопомога, здатність до розумного ризику в екстремальних умовах;– невпинне самовдосконалення професійної майстерності, знань і навичок;– постійна самоосвіта, розширення інтелектуальних можливостей на основі засвоєння вітчизняного і закордонного досвіду. Проблему формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві можна вирішити через наповнення юридичної освіти знаннями з етики, які стануть підґрунтям...»

«УДК 355.34(477.83):930.22 Н.С. Вовк Національний університет “Львівська політехніка” ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРЕСОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ © Вовк Н.С., 2013 Розглянуто організаційну структуру пресової служби Української Галицької Армії в процесі її формування та діяльності. Зосереджено увагу на завданнях і значенні окремих відділів пресової служби у системі документно-інформаційного забезпечення війська. This article deals with the current problem of the organizational structure...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ імені Г. С. СКОВОРОДИ БЕЛЯ Володимир Валерійович УДК 17.023.36 ТРАДИЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ КИТАЙСЬКОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ ҐЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Київського національного лінґвістичного університету МОН України Науковий керівник: доктор...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 2 (46) becoming Science Study (growing plants, preserving of plants and animals, land, water, etc.), numerous signs, play zoo and floristic elements in arts and crafts, rituals. General scientific materials, intensive development of the natural science branches, morphological system of plants, anatomical terminology, the discoveries of Leonardo da Vinci, Paracelsus, Galileo, Copernicus, Harvey, Vesalius contributed to...»

«Сухомлинов О.М. Топічність повісті Ярослава Івашкевича „Місяць сходить” // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Т. 17. – Житомир, 2007. – С. 61 – 70. Доц. к. філол. н. Сухомлинов О.М. (Інститут славістики Польської Академії наук, Варшава) ТОПІЧНІСТЬ ПОВІСТІ ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА „МІСЯЦЬ СХОДИТЬ” Останнім часом в івашкевичезнавстві почали з’являтися застереження щодо можливого перебільшення ролі українського елементу в творчості Ярослава Івашкевича [7;...»

«Дмитро ГОРДІЄНКО (Київ) ДВІ АВТОБІОГРАФІЇ ВАСИЛЯ ЛЯСКОРОНСЬКОГО (1909–1913) ТА ЙОГО ОСОБОВА СПРАВА (1923) Серед плеяди українських істориків, чиє ім’я колись було добре знаним колегам, а нині майже забуте1, є Василь Григорович Ляскоронський – у свій час одна з найпомітніших постатей української історіографії. До числа одного з “батьків” ніжинської історичної школи відносить В. Ляскоронського А. Острянко2. З ім’ям вченого пов’язано і становлення української академічної історіографії. Як...»

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 070 : 351.95:655.535.5 О. В. Гарматій Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ТЕКСТУАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТУ В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: ФОРМОТВОРЧІ ЧИННИКИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ) Розглядається взаємопов’язаність конфлікту як складного соціально-психологічного явища з такими формотворчими характеристиками журналістських...»

«Історичні науки. Том 22 ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА АРХЕОЛОГІЯ УДК 903.2 (477.43) В.І. Якубовський ПРО ДАВНЬОРУСЬКЕ ГОРОДИЩЕ ПОБЛИЗУ С. МИХНІВ НА Р. ГОРИНІ: АСПЕКТ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У статті введено матеріали стосовно ототожнення давньоруського городища біля с. Михнів з історичним центром літописного м. Гнійниця. Ключові слова: городище, дитинець, могильник, курган, поховання. Значний інтерес для науковців, які вивчають минуле історичної Болохівської землі, викликає історія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»