WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 130 | 131 || 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 132 ] --

1889 р. в «Историческом вестнике» він помістив спеціально присвя­ чену цій темі статтю «Где девались запорожские войсковьіе клейнодьі?», яка склала основу відповідного розділу першого тому його 1 О. Л-ій. Гетманские клейноды (1758 г.) // Киевская старина. — 1882. — Т. II. — С. 344; Короленко П. Клейноды Черноморских казаков: Историческая справка // Кубанский сборник. — 1912. — Т. XVII. — С. 419-438; Крип’якевич I. П. Прапор Хмельницького // Неділя. — 1911. — № 6.; Рада. — 1911. — № 23. — С. 4; Іванов В.

Прапори слобідських полків // Ювілейний збірник на пошану ак. Д. І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ядесятих роковин наукової діяльности. — Т. 1. — К., 1927. — С. 745-747; Апанович О. Привласнення козацьких клейнодів — викрадення історичної пам’яті нації. Росія мусить повернути Україні її національні святині // Українська газета. — 1994. — № 16 (58). — 1-14 вересня; Ісаєвич Я. Бойові прапори козацького війська // Укр. іст. журн. — 1963. — № 1. — С. 85-87; 2-е вид.: Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996. — С. 44-49; Мицик Ю. Кольори прапору Війська Запорізького низового II Mi$dzy Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita 1618 w. Збірник на пошану польського історика Збігнева Вуйціка. — Warszawa, 1993. — S. 143-149; Савчук Ю. Из истории запорожских клейнодов (Дело «О Кубан­ ском войске» из архива Артиллерийского музея в Петербурге) // Кубань: проблемы культуры и информатизации. — 1998. — № 2 (11). — С. 21-23; Ситий I. Клейноди останнього українського гетьмана (За матеріалами Чернігівського обласного істо­ ричного музею імені В. В. Тарновського)//Український археографічний щорічник. — Вип. 7. — К., Нью-Йорк, 2002. — С. 147-150.

2 Термін «прапор» тут використовуємо як узагальнюючий, за аналогією з російської «знамя» (див.: Вилинбахов Г. О. Знамена как исторический источник и их место в сис­ теме геральдических памятников // Геральдика: Материалы и исследования. Сб.

науч. тр. — Л., 1983. — С. 97). Також вважаємо обгрунтованим використання укра­ їнського відповідника «знамено» та історизму «корогва» — російському «знамя».

зброї Московського Кремля 577 П алата фундаментальної «Історії запорозьких козаків»3. У згаданих працях козацький патріарх детально описав місце перебування запорозьких прапорів наприкінці XIX ст. Особливо цінною працею у допоки нечисельному ряду досліджень стала розлога стаття М. Макаренка «За­ порозькі клейноти в Ермітажі»4. Автор не тільки детально описав та здійснив ґрунтовне дослідження збірки січових прапорів, а й подав їх­ нє фото. Остання обставина має непересічне наукове значення, оскільки більша частка унікальної збірки наступними роками розпоро­ шена й втрачена5.

Різнобічний і доволі представницький матеріал з царини козаць­ кого прапорництва, здебільшого українських гетьманів, знайшов ви­ світлення на сторінках фундаментальної праці помічника директора Палати зброї Московського Кремля Лукіана Яковлєва «Русскія старинньїя знамена»6 Це перша в російській історіографії спроба напи­ сання історичної розвідки про генезу російських старовинних знамен.

Попри це, особлива цінність цієї унікальної і рідкісної праці визнача­ ється передовсім ще й тим, що у ній не тільки вміщено величезний пласт документів архіву Палати зброї (у вигляді різноманітних і поши­ рених додатків та приміток), а вперше на основі джерел змальовано історію конкретних пам’яток колекції.

Перше десятиліття суверенної України пожвавило інтерес до най­ більш героїчного періоду нашої історії, поміж тим і до унікальних пам’яток козацької доби, що збереглися до нашого часу. Кілька неве­ ликих за обсягом публікацій, що з’явилися друком у цей час, мали, образно кажучи, персоніфікований характер і стосувалися конкретних історичних пам’яток. У фокус наукового зацікавлення потрапили козаць­ кі прапори XVII— XVIII ст., що належать збіркам низки чільних музеїв України: Національного музею історії України7, Дніпропетровського 3 Эварницкий Д. И. Где девались запорожские войсковые клейноды? // Исторический вестник. — 1889. — Т. XXXVIII. — С. 394-399; Його ж: История запорожских козаков. — Т. 1. — СПб., 1892. — С. 274-275.

4 Макаренко М. Запорізькі клейноти в Ермітажі II Україна. — 1924. — № 3.— С. 25-39.

5 Сидоренко В. З історії обміну культурними цінностями між РРФСР та Україною // Укр. іст. журн. — 1972. — № 2. — С. 67-70; Кот С. Нові документи про долю культур­ них цінностей, переданих з музеїв РСФСР на Україну//Український археографічний щорічник. — Вип. 2. — К., 1993. — С. 321-334.

6 Яковлев Л. Русскія старинныя знамена // Древности Россійского государства. Дополненіе к III отделению. — М., 1865.

7 Ярова Г. Прапор сотні Лубенського полку II Наука і культура. Україна. — Вип. 24. — 1990. — С. 206-209.

Юрій Савчук 57В історичного музею ім. Д. І. Яворницького8, Білоцерківського краєзнав­ чого музею9.

Останніми роками географія музейних студій з обраної теми розши­ рилась поза межі України. Майже десятиліття, з 1995 року, автор цих рядків активно співпрацює з авторитетним шведським прапорознавцем Євою Турек у сфері вивчення козацьких прапорів — частки Державної трофейної колекції Швеції. Наслідком багаторічних наукових пошуків стало виявлення, атрибуція та вивчення цілої низки унікальних пам’я­ ток. Поміж ними — фупи козацьких прапорів періоду Національно-виз­ вольної війни, добутих гетьманом Янушем Радзивіллом у ході війсь­ кової компанії 1651 року10, прапорів Б. Хмельницького11, з гербом І. Ма­ зепи12. Щодо останнього необхідно зауважити, що його атрибуція здійснена та започатковані комплексні дослідження ще наприкінці 70-х рр. XX ст. шведським дослідником Арне Даніельсоном13.

Вище представлений побіжний історіографічний огляд свідчить про вагомий масив публікацій та виразну спрямованість вектора най­ новіших наукових пошуків на вивчення скарбниць провідних музеїв не тільки колишньої Російської імперії, а й країн далекого зарубіжжя.

Разом з тим, крізь призму предмету нашого дослідження сезам уніка­ льної старовини славнозвісної Палати зброї Московського Кремля 8 Савчук Ю. Кілька нотаток до «біографії» козацького прапора зі збірки Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І.

Яворницького // Музей на межі тисячоліть:

минуле, сьогодення, перспективи. 36. тез доповідей та повідомлень Міжн. наук, конф., присвяченої 150-літпо від дня заснування Дніпропетровського історичного музею. — Дніпропетровськ, 1999. — С. 87-90.

9 Ярова Г. Козацький прапор XVII століття // Пам’ятки України. — 1996. — № 6. — С. 59.

1 Турек Є., Савчук Ю. Нові відомості про бойові прапори козацького війська (середина

XVII ст.) // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.:

політика, ідеологія, військове мистецтво. 36. наук, праць. — К., 1998. — С. 237-251.

1 Турек Є., Савчук Ю. Під яким прапором розпочав боротьбу гетьман Б. Хмель­ ницький? (Гетьманський прапор у Стокгольмі) // Український форум. — 1998. — Ч. 7 (29 грудня); 1999. Ч. З — 4 (28 лютого); Савчук Ю., Турек Є. Прапор Б. Хмель­ ницького з колекції трофеїв шведських королів Військового музею у Стокгольмі // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. — Вип. 7. — К., 2000. — С. 312-324; Савчук Ю. Доля національної реліквії України: штрих до біографії прапора гетьмана Богдана Хмельницького // Історія в школах України — 2002. — № 3. — С. 18-20.

12 Турек Є., Савчук Ю. Українська пам’ятка Північної війни // Український форум. — 1999. — Ч. 20-21. — 24 червня.

13 Див. доповідь А. Даніельсона на симпозиумі консерваторів прапорів у Військовому музеї в Амстердамі, що відбувся 14-18 листопада 1977 p.: The glory and treasure of the realm. The state collection of trophies and the activities carried on there // Symposium Conservation of Flags. Rijksmuseum. Amsterdam, 1980. — P. 37; Його ж: Skatter som vi arvt. Statens Trofesamling. Armfcmuseum, 1988. — P. 15.

Палато зброї Московського Кремля 579 для українських дослідників досі залишався «terra incognito». Цей факт викликає непідробне здивування ще й тому, що упродовж сто­ літь Палата зброї була не тільки місцем схову козацьких прапорів, арсеналом зберігання здобутих козацьких трофеїв, а й ремісничим осідком щодо їх виготовлення. Саме тут за вказівками московських царів, а згодом російських імператорів виготовлялися знаки монар­ шої ласки та гетьманської гідності Б. Хмельницького та багатьох його наступників: І. Брюховецького, Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазепи, Д. Апостола.

Щоправда, Богдан не був першим козацьким ватажком, що отри­ мав корогву царської милості. Перші вістки про обдарування козаць­ ких достойників корогвами, виготовленими у Палаті зброї, відносяться до першої половини XVII ст. Вони пов’язані з першими ще епізодич­ ними переселеннями козацтва на незаймані степові простори на той час ще доволі слабкого і зацікавленого у зростанні своєї мілітарної сили Московського царства. Так, «Лгьта 7140 (1632 — Ю. С.) г. Генваря въ 14 день указалъ Государь прислать в Иноземской приказъ знамя нарочитое иззапасныхъ знамен — послать то знамя Тулскихъ Черкасъ и Днгъпровскихъ козаковъ головгъ Івану Ворыпаю. По сей памяти дано знамя тавта веницейка: опушка червлена, веередине два клина желтыхъ да клинъ черенъ, на чорномъ клину кругъ тавта черлена, тавты внемъ 2 аршина 6 вершковъ; по 26 алтынъ по 4 денги аршинъ; взялъ подъячей Исай Ртищевъ». Арх. М. Ор.

Пал. столб. № 20»и. Примітно, що вже на той час джерела фіксують випадки зворотної циркуляції козацьких прапорів. Зокрема, серед знамен, облікованих «Въ Описи Оружейной казны Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа руси 1643 года»

«по прежнимъ книгамъ 147 (1639 — Ю. С.) года», занотовані відомо­ сті про «знамя черкаское»1. Активізація політичних та військових стосунків козацтва з Московською державою під час Національновизвольної війни знайшла своє відображення, оперуючи сучасними термінами, й у сфері зовнішніх виявів тогочасних протокольних вза­ ємин. Масове і організоване переселення козацького люду з дозволу російських монархів на слободи супроводжувалося видачею москов­ ськими монархами знамен — виразної ознаки побудови нових форм 14 Яковлев Л. Указ. соч. — Примечанія. № 397. — С. 14.

15 «Знамя Черкаское, а на немъ нашить кресть по миткалямъ — а по осмотру того знамени опушка мухояркая червчатая и жолтая, и то знамя ветхо» (див.: Яковлев Л.

Указ. соч. — Примечанія. № 400. — С. 14; Приложенія N8 3. — С. 3).

Юрій Савчук 5В О військово-політичних взаємин. Відомий факт «дачі» у 1659 р. знаме­ на Острогозькому полковнику Івану Зіньківському16.

Попри це, першим урочистим актом, наповненим важливим ідеологіч­ ним змістом, стало обдарування царським знаменом гетьмана Б. Хмель­ ницького під час Переяславської козацької ради 1654 р. Вручення «Госу­ даревою жалованья» знамена, булави, шапки, ферязі та соболів мало відбутися одразу після присяги Хмельницького. Почесна місія, як відомо, покладалася на царських послів — боярина Бутурліна «съ товарищи».

Ідейний зміст зображень на прапорі, виготовленому за зразком полкових прапорів17, великою мірою розкриває промова царського посла, що «говорилъ Гетману речь, противъ Государееа указа», під час вручення царської корогви:

«Божівю милостію великій Государь Царь и Великій князь Алексей Михайловичу всеа Русій Самодержець и многихъ государствь Госу­ дарь и обладатель, чрезъ насъ Его пресветлаго Величества Царекаго, меня боярина съ товарищи, сіє знаменіе тебе благочестивый Гетмане даруетъ, на семь царскомъ своемь знамени Царя царствующихъ Всемилостиваго, Спаса написаннаго, въ победу на враги;Pages:     | 1 |   ...   | 130 | 131 || 133 |
Похожие работы:

«437 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 17/2008 Леся КЛЕБАН ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ВОЗНЯКА: ПЕРЕЛОМНИЙ 1946 РІК Із зміцненням радянських органів влади після завершення Другої світової війни у західноукраїнських областях посилився ідеологічний тиск на науковців, здебільшого істориків та літературознавців, які в своїх дослідженнях ухилялися від возвеличення нової влади, не визнавали антинаукової марксистсько-ленінської методології. Набирала обертів...»

«Сенсорне виховання дітей дуже різноманітне. Воно містить у собі ознайомлення з ознаками і властивостями предметів, знайомство з величиною, фактурою, смаком, звучанням, формою, орієнтування в часі. І це ще не весь список. Як же має бути поставлено виховання дітей щоб вони отримували правильно сенсорний розвиток? У якій формі, в яких обсягах, як часто? Сенсорний розвиток дитини відбувається як на спеціальних заняттях, так і в повсякденному житті. Причому в повсякденному житті дитині, на рівні з...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Випуск 14. з ідеологічним ворогом і зазнають репресій. У середовищі русинськоукраїнської громади посилюються тенденції політичного русинства [9]. Проте з наступного десятиріччя, з середини ХХ ст. i в подальшому, хорватська україністика входить у нову фазу, позначену поступовим відновленням цієї дисципліни, що становить наступну тему дослідження. Окреслений період першої половини ХХ ст. в плані поступового становлення і розвитку...»

«29 Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 16 УДК 271.4-789.17(477.83/.86)”18” О. І. Бегей Львівський інститут економіки і туризму ДОБРОМИЛЬСЬКА РЕФОРМА: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ На основі залучення маловідомих джерел та історіографічних розвідок проаналізовано становище галицького чернецтва кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Основний акцент зроблено на розгляді передумов проведення Добромильської реформи василіанського чину 1882 р. та основних подій, що з цим...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ №2 – 2015 Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка до поширення через мережу Інтернет (протокол № 3 від 5 жовтня 2015 р.) Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 2. – К., 2015. – 272 с. УДК 94 Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні...»

«УДК 94(477.75)192:930.2 Андрій Ішин, канд. іст. наук, докторант Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ КРИМСЬКОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ КОМІСІЇ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ У статті аналізується широке коло архівних джерел, які дають змогу істотно доповнити існуючи уявлення щодо розвитку суспільно-політичного конфлікту в Криму після формального завершення громадянської війни. Ключові слова: документи Кримської надзвичайної комісії, збройний...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIII УДК 94:355(497.12)“1918/1919” К. В. Мальшина ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІНЦІЙНОГО УРЯДУ СЛОВЕНІЇ З УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ НА РУБЕЖІ 1918/1919 рр. Стаття присвячена питанням управління словенськими збройними силами під проводом Провінційного уряду Словенії у складі Держави СХС. Висвітлюються особливості адміністративного становища та кордонів Словенії у складі Королівства СХС, форми роботи уряду щодо...»

«Випуск 21 237 УДК 368 Малашенко Ю. А., здобувач Національного транспортного університету СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД У статті розглянуто історичні аспекти становлення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та особливості його розвитку у вітчизняній та світовій практиці. Ключові слова: обов’язкове страхування, цивільна...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII 7. Табачник Д.В. Історія української дипломатії: Навч. посібник / Худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко. – К.: Либідь; Х.: Фоліо, 2009. – 888 с.8. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, режим доступа: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_36409.html 9. Конвенция о континентальном шельфе, режим лоступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_179 10. Кучик О. С. Зовнішня...»

«Міністерствоосвіти і науки України Харківськийнаціональнийуніверситетімені В. Н. Каразіна КОЛОМІЄЦЬ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 821.161.2-31 Копиленко.09 ТВОРЧІСТЬ О. КОПИЛЕНКА І СОЦРЕАЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА 1920–1950-Х РОКІВ 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»