WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 12 ] --

Нам невідомі деталі аудієнції, яку дав Феофан III П. Одинцю і, можливо, ще комусь із членів запорозького посольства. Проте її по­ літична значущість цілком очевидна, адже у її ході, принаймні контурно, було окреслене предметне поле для майбутнього діалогу патріарха з представниками православних кіл України, які виступали за відновлен­ ня церковної ієрархії. Вірогідно, в ході контактів запорожців із Феофаном III обговорювалися також деякі «технічні» деталі його очікуваного приїзду в Україну, де безпеку його перебування реально могли забез­ печувати саме козаки. З певністю можна судити про те, що П. Одинець і підпорядковані йому запорозькі дипломати збирали інформацію про перебування єрусалимського патріарха у Москві, в тому числі про його найближчі плани. Судячи з цього, вони знайшли спосіб передати цю інформацію П. Сагайдачному ще до свого повернення з Московського царства. В усякому разі запорозький гетьман був обізнаний з тер­ мінами прибуття Феофана III в Україну й у березні взяв участь в його почесній зустрічі у Києві.

Посольський побут запорожців у Москві. Посольські подарункицаря

Завершуючи прийом запорозьких послів, І. Грамотін оголосив про призначення для них царського утримання на час їхнього перебування у Москві. У московській дипломатичній практиці це було далеко не «технічне» питання. Адже тамтешня хлібосільність прямо пропорційно залежала від політичної зацікавленості царя у своїх чолобитниках-іноземцях. Витрати на харчування, фураж коням, опалення приміщень, царське жалування грошима і хутром ретельно фіксували приказні дяки, розписуючи їх згідно з ієрархічною градацією осіб, які претенду­ вали на «государево жалованье, поденной корм», «государево жалованье, в стола место корм». В подальшому царські урядовці спиралися на ці записи з тим, щоб відповідним чином «розсадити» охочих до казенних харчів за уявним царським столом.

На жаль, у джерелах не збереглося конкретних відомостей, що саме перепало П. Одинцю та його товаришам із царського стола.

Водночас про побут запорожців у Москві в статусі послів до царя загалом можна скласти приблизне уявлення. Певною мірою тут мо­ жуть прислужитися документи, що проливають світло на те, як у сто­ лиці влаштовувалися інші царські чолобитники — вихідці з України.

Йдеться про документальні свідчення, щоправда, більш пізнього порів­ няно із 1620 р. часу (однак такі, що вкладаються у межі діахронії), про Д и п л о м а т и ч н а місія В ій с ь ка З а п о р о з ь к о го 55 «государеве жалування» для царських прохачів з числа духовенства, а також козацьких послів.

Як свідчать джерела, на початку 40-х рр. XVII ст. для ченців і представників білого духовенства це жалування призначалося за певною ієрархічною шкалою. Найбільший «поденний харч і питво» у Москві давали архімандритам та ігуменам. Він становив на особу по 2 алтини (алтин — мідна монета, що дорівнювала 3 копійкам), 2 кухлі меду, 2 кухлі пива, а також 2 вози дров на тиждень на увесь почет архіманд­ ритів та ігуменів. Найменшим харчем і питвом мусили вдовольнятися монастирські служки — по 5 денег (деньга — срібна монета, що дорів­ нювала 0,5 копійки), та інші незначні особи із супроводу «государевих богомольців»: їм належало лише по 4 деньги і кухлю пива5 1 На практиці такі норми утримання для духовних осіб з України нерідко були ще меншими. Це давало привід наміснику київського митрополита Петра Могили старцю Києво-Печерської лаври Ігнатію не лише нарікати на те, що від таких царських харчів не станеш ситим, а й благати Михайла Федоровича про порятунок від голодної смерті і холоду («...здісь на Москві помираемъ голодною смертю; да дровъ, государь, намъ указано здісь всего по два возы на неділю, и тыми, государь, дровами намъ пронятця о четырехъ топляхъ нЬчимъ»)52.

З цілком зрозумілих причин такий царський «поденний харч» не можна назвати щедрим. Тим часом ритуалізований його варіант ґрун­ тувався на демонстративно надмірному трапезуванні. Він був націле­ ний на те, щоб засвідчити, з одного боку, велич, блиск і багатство царського двору, а з іншого — монаршу прихильність до персон, у яких цар мав зацікавленість. Подібного «жалованья в стола місто» свого часу удостоївся посол Б. Хмельницького до царя Олексія Михайло­ вича чигиринський полковник Ф. Вешняк. На відміну від старця Ігнатія та інших києво-печерських ченців, йому скаржитися на голод у Москві не доводилося. Принаймні у день представлення цареві посол міг наїстися досхочу: йому запропонували «змісний калач на півтори ло­ патки», блюдо чорної ікри, парового ляща (або стерлядь), кусок білого рибця, блюдо юшки із свіжої риби, по куску білужини і сьомжини, «щуку колодку». Ф. Вешняку було чим вгамувати спрагу після рибних страв.

Полковнику подали по два кухлі «подвійного» вина, «романії», рейнДоповідь про припаси для київських ченців, 5 (15). II 1640 // Акты ЮЗР. — Т. 3. — С. 34.

52 Чолобитна намісника київського митрополита Ігнатія цареві Михайлу Федоровичу, 17(27). IV 1640 // Там само. — Т. 3. — С. 42; Чолобитна намісника київського митрополита Ігнатія цареві Михайлу Федоровичу, 7(17). IV 1640 II Там само. — Т. 3. — С. 43.

П е т р а Сое 5Б ського вина, вишневого (або малинового) меду, піввідра паточного меду, відро цідженого меду, два відра доброго пива53.

Подібні надмірності щодо забезпечення іноземних послів продо­ вольством у Москві не були дивиною. Іноді встановлене для послів утримання вдесятеро перевищувало їхні реальні потреби. Причому згідно із московським дипломатичним етикетом «корм» (продовольст­ во) видавався натурою, оскільки побутувала думка, що отримувати гроші на харчування принизливо. Прикметно, що визначені для послів із Речі Посполитої норми «корму» служили орієнтиром для постачання продовольством інших іноземних послів5 4 А якими були гастрономічні перспективи у Москві П. Одинця та його посольського почту, адже до іноземців-візитерів до царя діяв принцип «по Сеньке и шапка»? Можна стверджувати, що призначене для них матеріальне утримання було в межах загальноприйнятих для московської дипломатичної практики норм «корму», встанов­ лених для іноземних послів. На це вказує той факт, що під час прийому П. Одинця та його товаришів у Посольському приказі і Боярській думі при повідомленні про призначене для них посольське утримання незмінно звучала формула «государево жалованье, в сто­ ла место корм», яка застосовувалася до послів, котрим при москов­ ському дворі засвідчували належну шану, приміром, посольської делегації на чолі із чигиринським полковником Ф. Вешняком55 У цьому можна вбачати особливий знак прихильності царя Ми­ хайла Федоровича до послів Війська Запорозького. Адже з при­ булими у Москву іноземцями, які не викликали у царського уряду надто великого інтересу, як правило, особливо не церемонилися. Це добре видно з прохолодного прийому, з яким зіткнулися у столиці Московської держави києво-печерські ченці, очолювані старцем Ігнатієм. їм призначили непрестижний за тамтешніми уявленнями «по­ денний корм» грошима, а також лише у день їхнього приїзду в авральному порядку підшукали для них приміщення на кизилПам'ять боярину і дворецькому князю Львову та дякам про видачу харчів послу гетьмана Б. Хмельницького полковнику Ф. Вешняку у день представлення царю, 5(15).V11649 // Там само. — Т. 3. — С. 316.

54 Рогожин Н. М. Указ. соч. — С. 68.

55 Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Посольській, палаті, 27.ll (9.ІІІ) 1620. — С. 247; Прийом запорозького посольства на чолі з П. Одинцем у Боярській думі, після 27.ll (9. III) 1620. — С. 248; Пам'ять боярину і дворецькому кня­ зю Львову та дякам про видачу харчів послу гетьмана Б. Хмельницького Ф. Вешняку у день представлення царю, 5 (15). V11649. — С. 316; Процедура прийому у царя Олексія Михайловича послів гетьмана Б. Хмельницького на чолі із чигиринським полковником Ф. Вешняком. 5 (15). V11649. — С. 317.

Д и п л о м а т и ч н а місія В ій с ь ка З а п о р о з ь к о го 57 башському (перському) купецькому дворі, нашвидкоруч відремон­ тувавши у ньому груби56.

Згідно із тогочасною дипломатичною практикою перед відправкою послів додому їх обдаровували. Свою посольську винагороду отри­ мали й очолювані П. Одинцем запорожці. Цар Михайло Федорович видав щодо цього свій указ, за яким П. Одинець отримав в рахунок «государева жалованья» лисячу шапку за 4 рублі, «добру» камку — візерункову шовкову тканину, ткану золотом або сріблом, «доброго»

ґатунку сукно (лундиш). Семи «лутчим» членам запорозького посольс­ тва перепало по лисячій шапці за 2,5 рублі, «доброму» сукні і тафті — шовковій тканині з полотняними вставками. Решті козакам дали по лисячій шапці за 1,5 рубля та «добре» сукно5 7 Така винагорода запорозьким послам була радше символічною, якщо порівняти її з тими багатими дарунками, що їх отримували інші посли та різні царські прохачі. Наприклад, у 1640 р. племінник колиш­ нього київського православного митрополита Іова Борецького Ілля Борецький, окрім іншого, виклопотав собі у Михайла Федоровича со­ рок соболів ціною у 25 рублів58.

Порівняно мала винагорода, яку отримали запорозькі посли — причому, на тлі досить шанобливого ставлення до них московської влади, пояснювалася політичним прагматизмом дарувальника. Судя­ чи з усього, уряд Михайла Федоровича волів тримати певну політичну дистанцію при зближенні із Військом Запорозьким. Не в останню чергу це пояснювалося як оглядкою офіційної Москви на позицію кримського хана, так і відсутністю у неї твердої впевненості у надійності запо­ рожців в ролі «царських слуг». Через це цар вирішив запустити пробну кулю — надати Війську Запорозькому так зване «легке» жалування.

Йшлося загалом про невелику за розміром (однак значущу за по­ літичним підтекстом) разову грошову виплату. Очевидно, з прив’язкою до її «легкої» форми і було підібрано «легкі» подарунки для П. Одинця та інших членів запорозького посольства.

Що ж до суми царського жалування усьому Війську Запорозькому, то Михайло Федорович відлічив для нього 300 рублів. Причому розста­ вання з грошима на користь козаків далося йому нелегко: у чорновому варіанті царської грамоти початково фігурувала сума 200 рублів, яку 56 Пам’ять про підготовку у Москві приміщення для ченців Києво-Печерської лаври, 4(14). II11640II Акты ЮЗР. — Т. 3. — С. 34.

57 Пам'ять казначею Н. Трахіотову, дякам Ж. Шипрову і Б. Милованому про царське жалування запорозьким послам на чолі з П. Одинцем, 10 (20). II11620 //Документи російських архівів з історії України. — Т. 1. — С. 248.

58 Пам’ять казначею П. Волинському, дякам Г. Панкратьеву та А. Іванову про видачу царського жалування І. Борецькому, 7. V. 1640 // Акты ЮЗР. — Т. 3. — С. 51.

П е т р а Сас після вагань вирішено було збільшити наполовину. Утім, і трьохсотрубльове жалування, що в кінцевому разі перепало запорожцям від царських щедрот, не могло істотно поліпшити їхнє матеріальне стано­ вище. За тогочасними московськими цінами його вистачило б на прид­ бання 75 дорогих лисячих шапок, або 200 лисячих шапок посередньої якості, що в розрахунку на усіх козаків Війська Запорозького було явно малувато.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Творче завдання Завдання 1. Заповнити таблицю № Функції богів Грецький Римський п/п пантеон пантеон Верховний бог, батько богів, Зевс Юпітер 1. громовержець Юнона 2. Посейдон 3. Богиня родючості 4. Гестія 5. Аїд 6. Богиня мудрості і законної 7. війни Бог світла й мистецтва 8. Венера 9. Гефест 10. Богиня полювання 11. Бог війни заради самої війни 12. Бог виноградарства та 13. виноробства Завдання 2. Розподілити у відповідні рядки таблиці подані імена: Платон, Софокл, Вергілій, Сенека, Архімед,...»

«УДК 378.147 Набільська Ольга Вікторівна, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів до формування у школярів екологічної культури; розкрито авторську позицію до вирішення означеного процесу. Ключові слова: майбутні вчителі, молодші школярі, екологічна культура, екологічна освіта. Сьогодні очевидно,...»

«Олександр Мельниченко СУДОВА ПРАКТИКА КОНКУРЕНЦІЙНІ (АНТИМОНОПОЛЬНІ) СПОРИ КИЇВ • ЮСТІНІАН • 2010 ББК 67.9(4УКР)310 М48 Головний редактор: Шемшученко Юрій Сергійович — доктор юридичних наук, професор, академік Національної Академії Наук України та Академії правових наук України.Рецензент: Москаленко Віктор Семенович — заступник Голови Вищого господарського суду України, голова судової палати з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної...»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 2 (36) SUMMARY Kyrychenko V. The priorities of educational activities in modern general educational establishments. The article reviews to current vectors of education in secondary schools. The vector subjectivity is directed to the full development of the human personality, the development and realization of his own «I» on the motion to understanding and enriching the identity of the child, the teacher and the actual...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’1’42 Чеберяк А. М., Рівненський державний гуманітарний університет ЕПІСТОЛЯРНИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ У статті визначається комунікативний статус листа як особливого наскрізного вторинного мовленнєвого жанру (трансжанру), що обумовлено його структурними, комунікативно-прагматичними та змістово-тематичними особливостями. Ключові слова: епістолярний текст, мовленнєвий жанр, комунікативно-прагматичний підхід, трансжанр. В статье...»

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка with a Down syndrome in the conditions of inclusive education In article on the basis of the analysis of scientific works of domestic and foreign researchers the problem of an individualization of training of children with a Down syndrome is considered; also data of rather psychophysical profile of children with genetic pathology are analyzed; features of anatomic and biological components of mental development of children with a Down syndrome are...»

«Р.Мельник. Особливості виявлення за даними бухгалтерського обліку ризикових фінансовогосподарських операцій / Р.Мельник, О.Мельник // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.176-184 (інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності) УДК 657.336 Роман МЕЛЬНИК, Ольга МЕЛЬНИК ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РИЗИКОВИХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Резюме. В статті визначено зміст і суть категорій ризик, ризикові операції, дано їм обґрунтовану...»

«1. Володимир Мономах. Поучення (уривки) // Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. – К.: Рад. школа, 1001. – 163–166 с.2. Гапоненко Володимир. Природоохоронні напрями в державницькій політиці українського козацтва. – Режим доступу до джерела. – //www.cossackdom.com /cossack21/gapon_priroda.htm. 3.Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового. Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / І.К. Цюп'як; Дніпропетр. нац. унт. — Д., 2002. — 14 с. 4.Тургенев И. С. Ермолай и...»

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ВОЙТОВИЧ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА УДК 340.12(477)(092) КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ Б. О. КІСТЯКІВСЬКОГО 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Івано-Франківськ – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському державному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ...»

«Козак Г. Дослідження історичних пам’яток. УДК 338.483.12:7.031.1(477.83) Галина КОЗАК ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК САМБІРЩИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ТУРИЗМІ Досліджено деякі історичні пам’ятки Самбірського району Львівської області. Особливу увагу зосереджено на похованнях, городищах, церквах та інших спорудах, які можуть мати туристичну привабливість. Ключові слова: історичні пам’ятки, Бойківщина, кургани, городища. Самбірський край багатий на пам’ятки історії та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»