WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 117 | 118 || 120 | 121 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 119 ] --

520 В ал ентина М в тях Окремі аспекти наслідків асиміляційної політики урядових структур Російської імперії в соціальній і політичній сферах та реформаційна діяльність останнього українського гетьмана К. Розумовського, спря­ мована на зміцнення автономістичних позицій України, розглядаються в монографії О. Путра87. На негативну роль імперського уряду в держа­ вотворчих процесах в Україні звернули увагу О. Гуржій та Т. Чухліб8 8 В. Козирєв спробував розглянути місце Південної України у внутріш­ ньополітичній доктрині Російської держави8 Питанням дипломатич­ них стосунків Української козацької держави другої половини XVII — початку XVIII ст. та правничо-конституційного забезпечення її суб’єктності на міжнародній арені присвячені дослідження Я. Федорука90, П. Гоя91, О. Кресіна92.

Характер українсько-російських відносин на заключному етапі існу­ вання Української держави спробував проаналізувати О. Струкевич.

Він розглянув різні аспекти політико-адміністративних заходів уряду Катерини II, спрямованих на підпорядкування політичної системи Ліво­ бережної України загальноімперським нормам. Акт ліквідації гетьман­ ської форми правління історик оцінив «як шлях розв’язання конфлікту між політичним розвитком України» та імперським урядовим курсом щодо неї. На його думку, повною асиміляцією Гетьманщини завер­ шилося «майже 130-річне протистояння» двох суспільно-політичних оо систем.

Оригінальністю позначений авторський погляд на таку визначну пам’ятку української суспільно-політичної думки XVIII ст., як «Прошение малороссийского шляхетства», яке, за твердженням історика, «є не чим іншим, як текстом пропонованих Катерині II нових договірних 87 Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. — Киев, 1988.

88 Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст...; Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. — К., 1999.

89 Козирєв В. К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (ХМ ІІ-ХХ ст.). — Запоріжжя, 2002.

90 Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649 рр.). — Львів, 1993; Його ж.

Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657 рр. — 4. 1. — Львів, 1996.

91 Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною. 1648-1651. — Львів, 1996.

92 Кресін О. Конституційна проблематика відносин Війська Запорозького з Російською державою в 1654-1709 роках // Держава і право: 36. наук, праць. — Вип. 6. — К., 2000; Його ж. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII ст. — К., 2002.

93 Струкевич О. К. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр.

XVIII століття (політико-адміністративний аспект проблеми). — К., 1996. — С. 4-5.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і від носини 521 статей про міждержавні взаємини України і Росії»94. Як основний аргу­ мент на користь такого припущення використано не лише змістове на­ повнення документа, а й його зовнішня ідентичність з виробленою українською політичною практикою формою юридичного закріплен­ ня міждержавних домовленостей українських гетьманів з російським царатом.

Проаналізувавши заходи політичного курсу російського уряду в українському питанні в 50-х — на початку 60-х рр. XVIII ст. та розгляну­ вши основні форми його практичної реалізації, автор дійшов висновку, що в означений час «назрівав черговий конфлікт між напрямами по­ літичного розвитку України-Гетьманщини» та планами стосовно неї ім­ перського центру, який розглядав «Гетьманщину як ще недостатньо інкорпоровану до політичного тіла імперії провінцію, а в майбутньому територію»9 5 Важливим підспір’ям для всебічного вивчення українсько-російсь­ ких стосунків на зламі XVII— XVIII ст., на наш погляд, стала публікація ряду добірок документів, зокрема, листування гетьмана І. Мазепи9 6 переважно з питань зовнішньополітичної орієнтації Української держа­ ви в контексті політичних інтересів московського уряду, геополітики, соціальних, економічних, релігійних, побутових аспектів тощо. В ґрун­ товній передмові до збірки, що, по суті, становить собою осібне моно­ графічне дослідження, упорядник праці В. Станіславський торкається багатьох сторін тогочасних українсько-російських політичних взаємо­ впливів, окреслює основні напрями їх спрямування, намагається прос­ тежити їх наслідки для долі української держави, розкриває механізм тактики українського гетьмана, застосовуваної останнім у стосунках з російською урядовою адміністрацією щодо позитивного вирішення тих чи інших українських справ.

Ретроспективний підхід до з’ясування стану висвітлення в історіо­ графії проблеми розвитку українсько-російських стосунків у другій по­ ловині XVII— XVIII ст. засвідчує: на різних історіографічних відрізках часу найбільшою популярністю у науковців користувалася проблема­ тика, пов’язана із дослідженням їхнього політичного зрізу, хоча і тут спостерігається значна тематична диспропорційність, мають місце по­ мітні хронологічні лакуни. З певністю можна говорити, що на сьогодні вироблена лише головна лінія у вивченні українсько-російських дипло­ матичних та політичних відносин, започатковано підходи до з’ясування 94 Там само. — С. 9.

95 Там само. — С. 80.

96 Листи Івана Мазепи. 1687-1691 / Упор, та автор передмови В. Станіславський. — Т. 1, — К.,2002.

522 В ал ентина М втях ролі російського фактору в руйнації української державності та засад суспільного устрою, а також деформації національної соціальної сис­ теми, робляться лише перші кроки щодо визначення його місця в дезорганізації суспільно-політичного життя на ментально-свідомісному рівні, в першу чергу — свідомості політичної. У зв’язку з цим актуа­ лізується необхідність наукової розробки такого важливого аспекту українсько-російських відносин, як формування стереотипу сприйнят­ тя українця в свідомості росіянина і навпаки — оформлення образу росіянина в уявленні українського народу. На порядок денний ви­ ступають проблеми співставлення політичних культур двох сусідніх народів; притаманних їм особливостей національних характерів, сус­ пільно-політичних цінностей. В той же час не варто забувати, що усвідомлення напрямів еволюції системи цінностей українського сус­ пільства під час перебування України під протекцією Російської держа­ ви навряд чи можливе без врахування особливостей національного самоусвідомлення українців і росіян.

Разом з тим, слід пам’ятати, що поряд з політичним існують еконо­ мічний та духовно-культурний зрізи проблеми, які також потребують комплексного та систематичного дослідження. При структуралізації українсько-російських відносин не варто обмежуватися лише реконст­ рукцією їх на міжнародному, державному та елітарному рівнях. Не менш важливо з’ясувати перебіг їхньої взаємодії на рівні обиватель­ ському, рівні повсякденного буття пересічного українця та росіянина.

Останнє зауваження. До сьогодні майже в усіх дослідженнях харак­ тер та спрямованість розвитку українсько-російських відносин розгля­ даються переважно в координатах їх впливу на суспільно-політичну еволюцію України. Але не менш важливим і цікавим було б подивитися на проблему в призмі тих трансформацій, що відбувалися під їх дією у внутрішньому житті та формуванні зовнішньополітичних прожектів країни-протектора; в іхній екстраполяції на європейський цивілізаційний процес.

Юрій Мицик Джерелознавчі студи з історії Переяславської ради 1654 р.

Етюд 1 З джерелознавчих досліджень над документами договору 1654 р.

18 (8) січня 1654 р. відбулася Переяславська рада. її ґрунтовним спеціальним дослідженням займалась відносно невелика група істо­ риків (не йдеться тут про популярні та публіцистичні писання). До їх числа можна віднести О. Апанович, М. Брайчевського, П. Буцинського, М. Грушевського, Г. Карпова, І. Крип’якевича, В. Липинського, О. Оглоблина-Мезька, В. Прокоповича, П. Шафранова, Ф. Шевченка, В. Щер­ бину, А. Яковліва та деяких інших. Але й досі ця надзвичайно складна проблема недостатньо вивчена, насамперед, через донедавнього ча­ су штучні заборони й обмеження та брак джерел.

Оригінал договору не могли знайти вже через 15 років. Тоді По­ сольський приказ звернувся до гетьмана Лівобережної України Дем’яна Многогрішного, котрий панував у 1669-1672 рр., щоб він розшукав та надіслав до Москви всі договори України, починаючи з 1648 р., з Річ­ чю Посполитою та Московською державою. Многогрішний надіслав ко­ пії деяких договорів (Зборівський 1649 р., Білоцерківський 1651 р.), але «Богданових статей» йому не вдалося виявити. Це не було дивним, ко­ ли врахувати, що Чигирин був у вирі військових дій, особливо у 1664 р.

(пізніше місто буде знищене внаслідок турецької навали 1677-1678 рр.

й підриву московськими військами його оборонних споруд у 1678 р.).

Відомо, що й Петро І наказував провести відповідні пошуки у московсь­ ких архівах, але й вони не мали позитивних наслідків. Підкреслимо, що його не могли знайти уже тому, що договору 1654 р. не існува­ ло у звичайному для дипломатичної практики вигляді. У кращому випадку можна було сподіватися на виявлення остаточного варіанту тексту т. зв. «Березневих статей» — найголовнішої частини договору, (важливою специфічною особливістю останнього, яку часто не врахо­ вують, було те, що він складався з кількох комплексів документів, а не лише з «Березневих статей»1.

1 Деякі аспекти цієї проблеми ширше висвітлені нами у працях: Мицик Ю. А. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII сто­ ліття.— Дніпропетровськ, 1996.

Ю рій М и ц и к

Власне, «Березневі статті» збереглися у трьох чернетках-редакціях, а саме:

1. «20 статей» — запис приказними дяками усних пропозицій пред­ ставників українського уряду 23 (13) березня 1654 р.2;

2. «23 статті»— чолобитна від імені гетьмана та Війська Запорозько­ го, подана представникам московського уряду 24 (14) березня 1654 р.3;

3. «11 статей» — скорочена і змінена редакція «23 статей», предс­ тавлена московському урядові 31 (21) березня 1654 р.4 Нам вдалося встановити, що писці, які створювали список «11 статей» («Степан та Тимофей да Михайло»), були українцями, перекладачами Посольсь­ кого приказу, студентами Києво-Братського (Могилянського колегіуму), які у 1650 р. переселилися з Гадячого та Києва до Москви. Це — Сте­ пан Степанович Кольчинський, Тимофій Лук’янович Топоровський і Михайло Федорович Кульчинський (Кульчицький, Колчицький). Вони, як і молодший брат С. Кольчинського — Григорій, були прийняті на службу до Посольського приказу 16 (6) вересня 1651 р. і займалися там перекладами на російську мову з української, польської, латинської та грецької мов різних документів і книг, наприклад, твору Сильвестра Косова «Раїегікоп», видрукованого польською мовою у типографії Києво-Печерської лаври 1635 р. Т. Топоровський був перекладачем у складі відомого московського посольства до Речі Посполитої у 1653 р.

Б. А. Репіна-Оболенського, а С. Кольчинський — єдиним, крім татари­ на Біляла Байцина, перекладачем у посольстві 1654 р. в Україну боя­ рина В. В. Бутурліна5.

Варто відзначити, що широковідомі «14 статей» або ж «Переяслав­ ські статті», які видавалися московським урядом за остаточну редак­ цію «Березневих статей», насправді не були нею. Вони є договором 1659 р. і мали інший характер порівняно з договором 1654 р. — «14 ста­ тей» були підписані в Переяславі після поразки України у російськоукраїнській війні 1658-1659 рр. гетьманом Юрієм Хмельницьким та представником московського уряду князем А. М. Трубецьким, причому останній представив Юрію Хмельницькому цей договір як автентичні «Богданові статті» 1654 р.

2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далі — Акты ЮЗР). — Т. 10. — СПб., 1878. — № УШ/Ю-г.

3 Документи Богдана Хмельницького. 1648-1657 рр. — К., 1961. — № 233.Pages:     | 1 |   ...   | 117 | 118 || 120 | 121 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Шаповал Валентина Михайлівна УДК 330.8:338.24:174.4 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Дніпропетровськ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі...»

«СУЧАСНІСТЬ БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 1981 Ч. 3-4 (243-244) Ю. КОЛОМИЄЦЬ: МЕТАМОРФОЗА В, ФЕДОРЕНКО: ХУТОРЯНИ М. ФІШБЕЙН: ПОЕЗІЇ В. ВАЙНТРАВБ: ЧЕСЛАВ МІЛОШ І. КОШЕЛІВЕЦЬ: ЛЬОНЯ КИСЕЛЬОВ 0. ВЕРЕТЕНЧЕНКО: МАЙСТЕР ПАЛІТРИ Е. КАПІТАЙКІН: КУРБАС І МІХОЕЛС B. ВИТВИЦЬКИЙ: ДМИТРО РЕВУЦЬКИЙ М. ФРЕНКІН: НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 1917 РОКУ В РОСІЇ X. МАТЕСАНС: БАСКИ 1. МАЙСТРЕНКО: БЮ РОКРАТІЯ І ТЕХНОКРАТІЯ А. КАМІНСЬКИЙ: У СТОРІЧЧЯ «НАРОДНОЇ ВОЛІ» М. КУШНІРЕНКО: «ВОСПОМИНАНИЯ» Ст. ТИМОШЕНКА Є. ДАВИДОВ: ЗІНОВІЙ...»

«Оксана Ясіновська Катени яК жанр герменевтичної літератури: візантійсьКа традиція і слов’янсьКа рецепція (на приКладі КристинопольсьКого апостола XII століття) У статті йдеться про катени – збірки тлумачних фрагментів до Святого Письма, що є витягами з творів ранньохристиянських авторів, які були поширені в найдавніших грецьких текстах Старого і Нового Завіту. Розглядається історія та причини виникнення жанру катен у візантійській традиції, його найважливіші типи і ознаки, особливості...»

«Нові надходження за ІУ квартал 2014 року Історія 1. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 2 : Предки человека / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.2. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 14 : Римская империя / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.3. Рильський Т. Р. В житті ніколи неправді не служив / Т. Р. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. К. : Успіх і кар'єра, 2013. 558, [17] с. : фото, іл. 4. Єрмановська Г. Е. Загадки історії. Стародавній світ / пер. з рос. О. О. Якименко....»

«Ковальова Г.П., Даніл’ян В.О. 229 УДК : 316. 32 УКРАЇНА У СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ : ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ Г.П. Ковальова, канд. культурології, доц. каф. культурології та медіа-комунікацій ХДАК В.О. Даніл’ян, канд. філософських наук, доц. каф. філософії та соціології УкрДУЗТ Здійснено філософський аналіз ролі і місця України у світових процесах глобалізації в контексті культурфілософської концепції «Виклику-і-Відповіді» А. Тойнбі. Доведено, що процеси глобалізації є © Ковальова Г.П.,...»

«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України СХВАЛЕНО Науково-методичною радою протокол №4 від 08.06.2001 ЗМІСТ Вступ.1. Критерії віднесення документів НАФ до унікальних документальних пам'яток. 2. Організація роботи щодо віднесення документів НАФ до унікальних документальних пам'яток. 3....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 14 липня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Відійти від квотного принципу призначень в уряді Голос України Голова Верховної Ради України В.Литвин виступає за скасування квотного перерозподілу посад у Кабінеті Міністрів. Про це він заявив у понеділок під час виступу в ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ІCTV, відповідаючи на...»

«Інститут історії України НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Декабристи в Україні: дослідження й матеріали Київ – 2005 Інститут історії України НАН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Декабристи в Україні: дослідження й матеріали Т. IV Київ – 2005 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Ін-т іст. України НАН України; Київ. нац. унів-т імені Тараса Шевченка. – Т. 4. – 2005. – 202 с. ББК...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПРОКОПЧУК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 339.1(477+438)(091)(043.3) ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та...»

«ВИПУСК №36 Наталія ДОРОНІНА Київ СЕРГІЙ ДЛОЖЕВСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ, ФІЛОЛОГ І АРХЕОЛОГ (1889 – 1930) У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам’яток Криму С.С.Дложевського. Ключові слова: С.С.Дложевський, історія, краєзнавство. Національне і культурне надбання народу – це великий скарб, який не можна забувати, це, насамперед, люди, які зробили внесок у розвиток науки і культури нашої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»