WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 116 | 117 || 119 | 120 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 118 ] --

61 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція середини XVII ст. — К„ 1999; їх же. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.)— К., 1999.

62 Смолій В. А. Українсько-російський договір 1654 р.: Нові підходи до вивчення проб­ леми // Українсько-російський договір 1654 р.: Нові підходи до історії міждержавних стосунків. — С. 3.

63 Яковенко Н. У кольорах пролетарської революції // Український гуманітарний ог­ ляд. — Вип. 3. — К„ 2000. — С. 58-78.

64 Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни... — С. 3.

65 Там само. — С. 11.

516 В а л е н ти н о М а т я х політичної ситуації»66, що склалася навколо України у 1652-1653 рр.

Натомість, як граничний, авторами пропонується 1676 р. — час заве­ ршення кількарічного процесу «руйнування державних інституцій у Правобережній Україні»6 Разом з тим, хоча в результаті Української революції XVII ст. українській нації і не вдалося створити незалежну державу «в етнічних межах України», частина такого національного державного утворення «у формі Лівобережного гетьманства на пра­ вах автономії проіснувала в складі Росії до початку 80-х рр. XVIII ст.», а сформульована у ході революційних подій національна державна ідея «стала для наступних поколінь українців неписаним заповітом у боротьбі за незалежність»68, «потужним імпульсом для розвитку зде­ формованої і придавленої національної самосвідомості українського суспільства, позбавленого своєї держави»6 9 Переглянувши сутність, типологію, хронологічні межі, періодиза­ цію, роль і місце Національно-визвольної війни в українській та євро­ пейській історії, класифікувавши її як Українську революцію XVII ст., науковці запропонували і свою схему розвитку у другій половині XVII— XVIII ст. українсько-російських відносин, згідно з якою акценти із шта­ мпу спільності історичного минулого українського і «єдинокровного»

російського народів, якою обумовлювався основний сенс національ­ но-визвольних змагань українців в середині XVII ст. як боротьби за об’єднання двох «братніх» слов’янських народів, переміщувалися у площину національної державотворчості, реалізації на практиці ос­ новоположних засад української державної ідеї та програми унезалежнення власної держави. Це дало змогу дослідникам перейти від доведення «месіанської» ролі Російської держави щодо національних меншин, зокрема, українців, на позиції розгляду характеру цих вза­ ємовідносин в контексті практичної реалізації механізмів імперської доктрини поглинення українських земель, ґрунтованої на «концепції безперервної спадкоємності Рюриковичів», «патримоніального права московських володарів на всі «Руські землі»7 0 Свого теоретичного розвитку й конкретного наповнення ця схема знайшла у циклі праць як авторів згаданих концепцій, так і інших представників новітньої української історіографії. Зокрема, дослідники 66 Там само. — С. 34.

67 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція середини XVII ст... — С. 83-84.

68 Там само. — С. 87.

69 Смолій В. А., Степанков В. С. Українська державна ідея: проблеми формування, еволюції, реалізації. — К., 1997. — С. 314.

70 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція середини XVII ст. — С. 5-6.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і від носини 517 намагалися не лише простежити магістральну лінію розвитку українсь­ ко-російських відносин у другій половині XVII—XVIII ст., а й проникнути у їх суть, відзначити основні тенденції та характерні вияви на окремих етапах71. Так, з'ясовуючи місце московського напряму у політичних планах Б. Хмельницького, науковці наголошують на тому, що орієнта­ ція гетьмана на Російську державу обумовлювалася насамперед на­ маганням зберегти завойовану незалежність Української держави та забезпечити можливості її соборності в тій конкретній геополітичній си­ туації, яка склалася навколо неї на момент укладення українсько-російського договору, і лише як другорядні при цьому враховувалися такі фактори, як історична традиція, етнічна близькість двох слов’янських народів, православне віросповідання тощо72.

Разом з тим, увагу було звернуто на необхідність переосмислення місця січневої Переяславської ради 1654 р. в історичній долі України та реакції на цю подію тогочасного українського суспільства73, вироблен­ ня комплексних підходів до з’ясування характеру обумовленого дого­ вірними статтями союзу між Українською і Російською державами, розгляду кола «проблем, що характеризують хід реалізації досягнутих обома сторонами домовленостей» та «перспектив розвитку України як незалежної держави у наступні після 1654 р. десятиліття і століття»7 4 Варто підкреслити, що останнім часом намітилася чітка тенденція до розмежування двох штучно споріднених на попередніх етапах по­ нять — лютнево-березневих переговорів 1654 р. між українською і ро­ сійською сторонами як історично утворених реалій, репрезентованих на найвищому міждержавному рівні, та політичного міфу про Переяс­ лав 1654 р., нав’язаного Україні ззовні з метою формування певних су­ спільних настроїв7 Разом з тим, багатовікова живучість цього міфу в 71 Горобець В. М., Струкевич О. К. Українсько-російські політичні відносини другої половини XVII— XVIII ст.: тенденції, характер, етапи // Укр. іст. журн. — 1997. — № 1;

Гуржій О. І. Про особливості українсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст. II Укр. іст. журн. — 1992. — № 10-11; та ін.

72 Смолій В. А. Українська козацька держава II Укр. іст. журн. — 1991. — № 4. — С. 10.

73 Степанков В. С. Кам'янецька угода й Переяславська рада: спроба дослідження політичних наслідків Жванецької кампанії // Українсько-російський договір 1654 р.:

Нові підходи до історії міждержавних стосунків. — С. 6-13; Гуржій О. І. Переяслав­ ська угода і українсько-російські стосунки 1654-1657 рр. у сприйнятті народних мас України II Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку І Матеріали V Всеукр. іст. читань. — К.; Черкаси, 1995. — С. 196-198.

74 Смолій В. А. Українсько-російський договір 1654 р.: Нові підходи до вивчення проб­ леми //Українсько-російський договір 1654 р.: Нові підходи до історії міждержавних стосунків. — С. З, 5.

75 Див.: Чухліб Т. Переяслав 2004 року: хутір під назвою «Україна» // Слово Про­ світи. — 2003. — Ч. 2.

В ал ентина М а тя х якості засобу для маніпулювання суспільною свідомістю вже сама по собі становить цікаву для наукового студіювання проблему.

Сподіваємося, нові акценти в дослідження ролі й місця подій 1654 р. в історичній долі не лише України, а й Європи загалом, та характеру обумовлених ними українсько-російських стосунків внесе щойно запропонована теорія полівасапітетності щодо пояснення ме­ ханізмів реалізації на міждержавному рівні поширеної за середньо­ віччя практики сюзеренно-васальних стосунків, введена у науковий обіг Т. Чухлібом76. Як на основні вияви цього явища дослідник вказує на поступову трансформацію сюзеренно-васальних угод у міждержа­ вно-політичні договори з неодмінною фіксацією всієї сукупності взаємних прав і обов’язків сторін, наявність формули «монарх — правитель держави-васала» як основної правової форми «класич­ ної» васальної залежності, утвердження в міждержавних стосунках XVI-XVII ст. тверезого політичного розрахунку тощо7 Зокрема, як приклад васально-сюзеренних відносин автор називає політичну мо­ дель Польсько-Литовської держави після 1569 р.7 За його пе­ реконанням, типово полівасалітетним характером відзначалася й зовнішньополітична модель поведінки, вироблена українським уря­ дом з метою утвердження в європейських міжнародних відносинах суб’єктності новоутвореної козацької держави7 Більш детально свої погляди історик розвиває у грунтовній монографії, яка щойно вийшла друком.

Своє бачення лінії розвитку політичних відносин між Україною і Ро­ сією запропонував у низці праць В. Горобець. Зокрема, він розцінює другу половину XVII — початок XVIII ст. як «суперечливий і неоднозна­ чний етап в історії українсько-російських відносин», на якому, принайм­ ні до середини 1700 p., Українська козацька держава виступала de jure як повноправний партнер свого північного сусіда8 Однак концептуа­ 76 Чухліб Т. Міждержавні відносини у Європі на зламі середньовіччя і ранньомодерного часу: проблема сюзеренно-васальних стосунків // Україна в Центрально-Схід­ ній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). — Вип. 2. — К., 2002. — С. 151-171;

Його ж. Особливості міжнародної політики гетьмана Б. Хмельницького // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам’янець-Подільський, 2003. — Т. 11. — С. 78-80.

77 Чухліб Т. Міждержавні відносини у Європі на зламі середньовіччя і ранньомодерного часу: проблема сюзеренно-васальних стосунків. — С. 153-154.

78 Там само. — С. 156-157.

79 Там само. — С. 168.

80 Чухліб Т. Гетьмани і монархи: Українська держава в міжнародних відносинах.

1648-1714 рр. — К.; Нью-Йорк, 2003.

81 Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини XVII — першої чверті XVIII ст. — К., 1995. — С. 3.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і відносини 519 льні розбіжності урядів обох держав у поглядах на перспективи та ха­ рактер українсько-російського союзу від самого початку обумовили суперечливий, а підчас і конфронтаційний перебіг українсько-російсь­ ких міждержавних контактів, які вже на середину 1657 р. набули «вкрай небезпечного характеру»82, а після смерті українського володаря при­ звели до формування нового курсу Москви щодо України, результатом чого стало виведення двосторонніх відносин із площини «держава — держава» у площину «держава (з російського боку) — суспільство (з боку українського)». В монографії «Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації» автор поглибив деякі важливі для розуміння трансформацій в розвитку політичних взаємин двох сусідніх держав аспекти, зокрема, зосередився на місці Переяславсько-Московського договору в структурі регіональної рівноваги Центрально-Східної Євро­ пи, створенні біполярної віленсько-раднотської зовнішньополітичної моделі 1656 р. з її наслідками для української державності, українськоросійських суперечностях навколо проблеми політичного підпорядку­ вання Південно-Східної Білорусі та збереження козацької займанщини на білоруських землях тощо83.

Особливу увагу дослідник зосередив на проблемах розвитку укра­ їнського державотворчого процесу за часів правління Петра І. Вико­ риставши ґрунтовну джерельну базу, він показав згубний характер нововведень російського уряду для долі української державності, виз­ начив петровську добу як новий етап у розвитку українсько-росій­ ських взаємин, «зміна якості» у яких зумовлювалася «насамперед формуванням у вищих політичних колах Росії імперської доктрини»84, а «договірний принцип із заснуванням Першої Малоросійської колегії «стає надбанням історії»85. З цього моменту, за глибоким переконан­ ням історика, почалися відверто інкорпораційні змагання російського царату, спрямовані на повну ліквідацію української автономії'86.

82 Там само. — С. 19.

83 Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою. 1654-1665. — К., 2001.

84 Горобець В. М. Українська політика Петра І (спроба структурно-функціонального аналізу) // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку / Матеріали У Всеукр. іст. читань. — К.; Черкаси, 1995. — С. 196-198.

85 Там само. — С. 142.

86 Горобець В. М. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. — К„ 1998. — С. 55-68, 308-315; Його ж. Реставрація гетьманської форми правління (1727 р.): причини та результати (До питання про інкорпорацію Гетьманщини) II Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку / Матеріали III Всеукр. іст. читань. — К.; Черкаси, 1995. — С. 104-108.Pages:     | 1 |   ...   | 116 | 117 || 119 | 120 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Навчально-методична карта дисципліни “Основи психопрофілактики і психокорекції” лекції – 22 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 10 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 54 год., модульний контроль – 6 год., залік Модуль 1 Назва Психологічна профілактика Модуля Лекції 1 2 3 Теми (1 бал тут сучасному психологічну профілактику. Лекцій (1 бал) Місце психопрофі-лактики впоняття просуспільстві Загальнеі далі) Поняття про стрес. Психопрофілактика стресових...»

«СУЧАСНІСТЬ Ж ОВТЕНЬ 1985 Ч. 10 (294) О. Бердник: ТЕРНОВИЙ ВІНЕЦЬ УК РА ЇН И Г. Костюк: БОРИС ТЕНЕТА (1903-1935) Я. Гайвас: УКРАЇН СЬКО -Н ІМ ЕЦЬКІ СТОСУНКИ П ІД ЧАС ДРУ ГО Ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ М. Прокоп: УКРАЇНСЬКІ САМ ОСТІЙНИЦЬКІ ПОЛІТИЧНІ СИЛИ В Д РУ ГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ В. Сокіл: «НІХТО НЕ ЗАБУТИ Й, НІЩО НЕ ЗАБУТО!» НОВІ ВИДАННЯ «СУЧАСНОСТИ» «ФОРУМ» Суспільно-політичний журнал Квартальник. 240 стор. Рік видання четвертий Річна передплата 25 ам. дол. Редактор: Володимир Малінкович Видає:...»

«Теорія та історія держави і права. Філософія права Summary Ozel V. The Contractual Grounds of Marriage in the History of Ukrainian Law (X – the first half of ХVII centuries). The contractual nature of marriage is studied in the article on the basis of standarts of law which were used in Ukraine in the times of Kiev Rus and Lithuanian-Polish period. Terms, arrangement of conclusion and basic conditions of marriage contracts are discovered according to the Lithuanian Statutes. The historical and...»

«Політика і духовність в умовах глобальних викликів виконувати важливі обов’язки; тоді як дрібна людина (чиновник. – В. С.) не спроможний виконувати важливих обов’язків, але може виявляти своє знання в малих справах» (розд. ХV, § 34). Саме в досконалому знанні «важливих дрібниць», що стосуються «великої справи», полягає одна з позитивних рис «раціональної бюрократії», про яку згодом, на початку ХХ ст., писав класик сучасної політології Макс Вебер. У «Роздумах та бесідах» Конфуція є багато інших...»

«ЭДК 37.013(075.8) ББК 74.00*73 0-72 Рекомендовано до друку Вченою радою К и ївськ о го університету імені Бориса Грінченка (протокол № 5 від 29 травня 2014 року) Рецензента: Александрова О. C., завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор. Калашнікова С. А., перший заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.Авторській колектив: Передмова В. О. Огнев'юк В....»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 6/2011 УДК 330.341.1 СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СУБ’ЄКТИ О. О. Набатова, кандидат економічних наук Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Проаналізовано і типологізовано сучасні тлумачення поняття «соціальна інновація». Охарактеризовано основні види соціальних інновацій, їх значення на сучасному етапі економічного розвитку. Розкрито особливості та інституційні обмеження...»

«УДК 327.5 (5-15) Ясір Арафат і боротьба за кордони Палестини Автор: Поддубняк Дарина, студентка IІІ курсу спеціальності «Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв В роки Другої світової війни від рук нацистів загинуло 6 млн. євреїв. Трагедія європейського єврейства спонукала до активізації сіоністського руху, який...»

«Парламентські вибори в Європейському Союзі « «« « « « « « « «« « Київ Міленіум Парламентські вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д.С., Кот ляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. — К.: Міленіум, 2002. — 116 с. ISBN 966 8063 06 6 Авторський колектив: Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. « «« У книзі розглянуто особливості виборів депутатів Європейського Парла менту за законодавством держав членів Європейського Союзу, висвітлено по рядок...»

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ЮНІ САДІВНИКИ» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні садівники» спрямована на екологонатуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об'єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 3—5 класів загальноосвітніх шкіл.Мета програми: • ознайомити дітей з плодовими і ягідними культурами, агротехнікою їх вирощування, з елементарними поняттями сортової різновидності основних плодовоягідних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ДЖУМИГА ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ УДК 94(477.74-21):355.4:394”1914/1917”(043.3) ВПЛИВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»