WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 115 | 116 || 118 | 119 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 117 ] --

42 Пинчук Ю. А. Роль народных масс в освободительной войне 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. — Киев, 1986. — С. 151.

43 Сергіенко Г. Я. Великий історичний акт. — С. 21.

44 Шевченко Ф. П. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVII ст. — К„ 1959.

45 КасименкоО. К. Російсько-українські взаємовідносини 1648 — початку 1651 р. — К„ 1965.

512 В ал ентина М а тя х якими нависла загроза іноземного поневолення»4 Саме з такого ра­ курсу оцінювалися політичні, економічні і культурні зв’язки на сторін­ ках наукової продукції, зокрема, в колективній монографії «Дружба и братство украинского и русского народов»47, директивному докумен­ тальному збірнику48, в інших працях загального і спеціального спря­ мування49.

Таким чином, в радянській історіографії міцно (і здавалося б наза­ вжди) утверджувалася офіційна доктрина трактування розвитку ук­ раїнського історичного процесу другої половини XVII й наступних століть, а водночас й історії інших національних меншин багатонаціо­ нальної держави — спочатку Російської імперії, а згодом — Союзу Радянських Соціалістичних Республік, самостійне історичне існуван­ ня яких не мислилося поза добровільним визнанням зверхності та месійного призначення «старшого брата» в усіх виявах суспільно-по­ літичного та духовно-культурного життя. На догоду їй ігнорувалися висновки наукових праць попередників, замовчувалася правда істо­ ричних реалій, підтасовувалися дані джерел. В такій загальній атмос­ фері намагання окремих істориків у своїй науковій праці відійти від штучно нав’язаної схеми трактування національного історичного про­ цесу і наблизитися до адекватного відображення реалій минулого фактично залишалися поодинокими. На жаль, помітних наслідків (ок­ рім хіба що для самого вченого) не мала й спроба М. Брайчевського привернути увагу до необхідності критично переосмислити впрова­ джені в історичну науку ідеологічні штампи50. Розгляд всього спект­ ру українсько-російських взаємовідносин проводився переважно в контексті доведення «історичних коренів дружби і єднання українсь­ кого народу з братнім російським народом»51, спільності інтересів у 46 Щербицький В. Велика сила братерського єднання // Комуніст. — 1971. — № 1.— С. 27.

47 Дружба и братство русского и украинского народов. — Т. 1. — Киев, 1982.

48 Навеки вместе. Материалы и документы о праздновании 325-летия воссоединения Украины с Россией. — Киев, 1979.

49 Гудзий Н. К. Культурные связи украинского и русского народов до конца XVIII века II Ученые записки Саратовского университета им. Н. Г. Чернышевского. — Т. 56. — 1957; Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII— XVIII вв.). — Киев, 1978; Російсько-українські мистецькі зв’язки. — К., 1955; та ін.

50 Брайчевський М. Приєднання чи возз'єднання (Критичні замітки з приводу однієї концепції) // Україна. — 1991. — № 6.

51 Дядиченко В., Стецюк Е. Борьба украинского народа за воссоединение Украины с Россией. — Киев, 1954; Шевченко Ф. Історичне значення віковічної дружби укра­ їнського та російського народів. — К., 1954; Козаченко А. И. Борьба украинского народа за воссоединение с Россией. — М., 1954; та ін.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і відносини 513 боротьбі з іноземними поневолювачами5 та внутрішнім соціальним гнобленням трудящих низів з боку класів-експлуататорів53.

Разом з тим, не можна скидати з рахунку того позитивного внеску, що був зроблений вченими 50-80-х рр. в конкретно-історичне напов­ нення змісту і спрямованості окремих аспектів українсько-російських взаємовідносин. Насамперед це стосується підготовки до друку корпу­ су документів, які проливають світло на перебіг і організаційний бік роз­ витку стосунків між Україною і Росією, студій, в яких досліджуються їх окремі вияви, як то українсько-російські дипломатичні відносини в роки Визвольної війни54, внесок культурно-наукових установ України і Росії у взаємозбагачення культурно-духовного розвитку цих та інших слов’я­ нських народів55, розвиток окремих наукових та мистецьких галузей5 6 тощо. Однак загальна тенденційність та упередженість у підходах до висвітлення українсько-російських взаємин змушує сьогодні сприйма­ ти окремі положення та висновки цих розробок з певною долею застереженості.

Черговий перелом у дослідженні українсько-російських відносин другої половини XVII— XVIII ст. започатковується в українській історіог­ рафії на зламі 80-90-х рр. минулого століття, що стає можливим завдя­ 52 Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. — Киев, 1957; Гуслистий К. Г. Коліїв­ щина (історичний нарис). — К., 1947; Гуржій І. О. Повстання селян в Турбаях (1789-1793). — К., 1950; Лола О. П. Гайдамацький рух на Україні: 20-40 рр.

XVIII ст. — К., 1965; Голобуцкий В. А. Черноморское казачество. — Киев, 1956;

Мельникова И. Н. Борьба России с Турцией в 30-х гг. XVIII в. и Украина // Ученые записки Института славяноведения. — Т. 1. — М., 1948; та ін.

53 Дядиченко В. А. Антифеодальні повстання в Росії і на Україні в XVII— XVIII вв. — К., 1954; Лещенко М. Н., Олійник Л. В. Славна сторінка народної боротьби (До 200-річчя Селянської війни під проводом О. І. Пугачова). — К., 1974; Рознер И. Г. Казачест­ во в Крестьянской войне 1773-1775 гг. — Львов, 1966; Стецюк К. Вплив повстання Степана Разіна на Україну (з історії спільної боротьби російського і українського народів проти феодально-кріпосницького гніту). — К., 1947; Її ж. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках XVII ст. — К., 1960; та ін.

54 Голобуцкий В. А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. — Киев, 1962; Крип’якевич I. П. Богдан Хмельницький. — К., 1954.

55 Нічик В. М. Внесок діячів Києво-Могилянської академії в єднання духовних культур російського, українського і білоруського народів // Філософська думка. — 1974. — № 5; Шип Н. А. Роль вищих навчальних закладів Москви та Петербурга в розвитку російсько-українських зв’язків (друга половина XVIII ст.) II Укр. іст. журн. — 1976. — № 8; та ін.

56 Білодід І. К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов. — К., 1979; Кудряшов Є. В. З історії російсько-українських архітектурних зв'яз­ ків XVII ст. II Українське мистецтвознавство. — 1974. — Вип. 6; Шип Н. А. 3 історії розвитку медичної освіти в Росії і на Україні в другій половині XVIII ст. II Укр. іст.

журн. — 1975. — N«11; Шолом Ф. Я. Російсько-українські літературні зв’язки в XVI— XVIII ст. II Матеріали до вивчення української літератури.— Т. 1. — К., 1959; та ін.

В ал ентина М атя х ки сприятливому збігові цілого ряду факторів, на чільне місце серед яких виходять поступове звільнення наукової сфери від ідеологічного тиску з боку державно-політичних структур, приток в науку молодих, ідеологічно не заангажованих дослідницьких кадрів, становлення (з кінця 80-х рр.) нової державницької школи у вітчизняній медієвістиці, ґрунтованої на традиціях і досягненнях попередників, унезалежнення національного державного організму в серпні 1991 р., а відповідно — повернення історичної науки в Україні на національний грунт.

Трохи більше ніж за десять років науковцями академічного напря­ му (наукові інтереси представників так зв. українського постмодерніз­ му перебувають дещо в інших площинах57, зокрема, останні досить скептично сприймають історичну ретроспекцію національної державотворчості та потенційні можливості вітчизняних дослідників пізнати та відтворити адекватно історичним реаліям український цивілізаційний процес58) опрацьовано і введено до наукового обігу значний пласт фактичного матеріалу, користування яким з ряду обставин було немо­ жливим на попередніх етапах, піднято й досліджено ряд важливих про­ блем з історії українського державотворення59. Головним результатом напрацювання істориків в цій царині стало утвердження в якості істо­ ріографічно визнаного факту існування на етнічно українських теренах за козацької доби української історії національного державного орга­ нізму в його певних політико-юридичних модифікаціях і — як слідство з цього — з’ясування ролі російського (поряд з польським, кримськотурецьким, шведським тощо) фактору в українському державотворчо­ му процесі на зламі середньовіччя і нового часу.

57 Див., наприклад: Дашкевич Я. Постмодернізм та українська історична наука: нав­ чальний посібник з історії України для середніх шкіл / 36. статей. — К„ 2000;

Терно С. Нові підходи у вивченні історії: прогрес в науці чи шлях в нікуди // Історія в школах України. — 2003. — № 1,2 та ін.

58 Яковенко Н. Між правдою та славою (не зовсім ювілейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького) II Сучасність. — 1995. — № 12; її ж. Паралельний світ дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI—XVI11 ст. — К., 2002; та ін.

59 Гуржій О. І., Смолій В. А. Становлення української феодальної державності // Укр. іст.

журн. — 1990. — № 10; Смолій В. А. Українська козацька держава II Укр. іст. журн. — 1991. № 5; Смолій В. А., Степанков В. С. Правобережна Україна у другій половині XVII—XVIII ст.: Проблема державотворення. — К., 1993; Степанков В. С. Українська держава у середині XVII ст.: проблеми становлення йборотьби за незалежність (1648-1657 роки).— Автореф. дис.... д. і. н. — К., 1993; Його ж. Українська козацька республіка в середині XVII ст.: особливості політичного устрою та соціально-еконо­ мічних відносин. — Хмельницький, 1990; Його ж. Богдан Хмельницький і проблеми державності України II Укр. іст. журн. — 1991. — N8 9, 11; Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII— XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996; Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку / Мате­ ріали всеукраїнських історичних читань. — Вип. 1-8. — К.; Чернігів, 1991-2002 та ін.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і відносини 515 Своєрідним кодом для розв’язання багатьох питань існування Ук­ раїнської козацької держави в другій половині XVII—XVIII ст., зокрема, рбзвитку тогочасних українсько-російських відносин, стала розробка нової концепції Національно-Визвольної війни (1992)60, а згодом (друга половина 90-х рр.) Української національної революції XVII ст.6 І хо­ ча авторами цих концепцій й висловлювалося певне занепокоєння з приводу того, що вони не стали предметом очікуваного обговорення науковим загалом62, чи, навпаки, були оцінені окремими колегами з по­ зицій, не зовсім суголосних з толерантністю наукового дискурсу63, час довів їх життєздатність шляхом впровадження та поглиблення основ­ них положень в дослідженнях інших науковців.

У чому ж полягає суть згаданих концепцій? Насамперед зазначи­ мо, що В. Смолію та В. Степанкову вдалося не лише подолати нав'я­ заний українській історичній науці у 50-80-х рр. XX ст. стереотип щодо оцінки сутності та основного змісту політичних подій в Україні в XVII ст., але й, спираючись на історіографічний доробок не однієї генерації науковців та критичне переосмислення корпусу документа­ льного матеріалу, аргументовано довести: національно-визвольна епопея, що точилася на українських землях з кінця 40-х до середини 80-х рр. XVII ст., не може бути зведеною до спрощеної схеми «зага­ льнонародної боротьби за возз’єднання України з Росією», оскільки «започаткувала нову епоху в боротьбі народу за незалежність і ство­ рення самостійної держави»64, а отже й не може бути завершеною 1654 р., оскільки «підписання договору з Москвою не було для Б. Хмельницького та його уряду самоціллю, кінцевим результатом довготривалої, жорстокої боротьби з Річчю Посполитою»65. Відповід­ но січнево-березневі події 1654 р. можуть бути оцінені лише як за­ ключний акорд одного із етапів першого (січень 1648 — липень 1657 рр.) періоду Національно-визвольної війни, на якому відбувався «активний пошук українським урядом шляхів виходу з фатальної геоСмолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни україн­ ського народу XVII ст. — К., 1992.Pages:     | 1 |   ...   | 115 | 116 || 118 | 119 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (14), 2013 соціологія № 11, 2012 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія Yu. Kushnir Donetsk National Technical University. The Basic Motives of Educational Activity of a Student of the Technical University The problem of the formation of motivation is one of the central purposes in the organization of educational process. The educational motivation formed by first-year...»

«УДК 725.31(477+438+498) Ю. А. Рочняк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування АРХІТЕКТУРНІ ТИПИ ВОКЗАЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ ПЕРЕМИШЛЬ – СУЧАВА © Рочняк Ю. А., 2015 Виявлені розміщення, характерні риси та стилістично-композиційні властивості вокзалів уздовж залізниці Перемишль – Сучава, сформульовані їхні головні типи. Ключові слова: залізниця, вокзал, стилістичні риси, тип. Вступ Громадський транспорт як складова суспільства забезпечує упорядковане...»

«УДК 323:347.471 М.П. Требін, доктор філософських наук, професор ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Проаналізовано засади формування громадянського суспільства в Україні, особливості становлення основних інститутів громадянського суспільства в контексті світових тенденцій. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення інститутів громадянського суспільства. Ключові слова: громадянське суспільство, держава, громадські організації, політичні партії, благодійні фонди....»

«Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 6’2011 ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Дьоміна Оксана Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М.П. Драгоманова УДК 378.015.31:[32+34] РОЛЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА (матеріали до лекцій) Аналізується концептуальний зміст, сутність, функції, механізм правовиховного процесу, за допомогою якого формуються...»

«УДК 378.046.4 (477) Віктор ГЛАДУШ, кандидат історичних наук, доцент Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ В УКРАЇНІ У статті розглянуто становлення і розвиток методичних служб в Україні в кінці 1940-х – на початку 1960-х років. Висвітлено організацію і напрямки методичної роботи, яку здійснювали відділи народної освіти та обласні інститути вдосконалення вчителів. Ключові слова:...»

«СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ 4. Калмикова Л., Харченко Н. Психолінгвістичні й лінгвометодичні підходи до змісту формування мовленнєвих умінь і навичок міркувати // Початкова школа. – 2003. – № 3. – С. 6-8.5. Лист Міністерства науки і освіти від 30.05.2013р. №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах ЗНЗ у 2013/2014 навчальному році».6. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Ігрова діяльність учнів на уроках математики // Початкова школа. – 1980. – № 9. –...»

«Архіви України № 1-2 / 2001 ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ С. В. Гаврилюк ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (зa листами М. Петрова до П. Батюшкова) ЛИСТИ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ПЕТРОВА ДО ПОМПЕЯ МИКОЛАЙОВИЧА БАТЮШКОВА Друга половина ХІХ ст. це час утворення в Російській імперії чималої низки науковогромадських осередків, члени яких організовували пошукові експедиції, виявляли та вивчали пам'ятки археології, археографії, етнографії, архітектури, малярства, публікували історико-краєзнавчі та...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 191 –199 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 191–199 УДК 02 (477.83/86)-051 Б.Барвінський “1908/1947” “НАГОРОДА ЗА КРИВДУ” ЧИ “СПОВНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ”: БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА БАРВІНСЬКОГО (1908–1947) Ольга КОЛОСОВСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 239-43-78 Висвітлено участь Б. Барвінського в організації бібліотечної справи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» На правах рукопису ШЕВЧУК ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГІВНА УДК 37:[330.313:331.101.262] ОСВІТА В СИСТЕМІ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Студінський Володимир Аркадійович, доктор історичних наук, доцент Київ – 2015...»

«Д-р Данило Богачевський НА ВОЗІ 1 ПІД ВОЗОМ Danylo Bohachevskyj, LL.D. ON AND OFF THE WAGON Memoirs № 206 “DOBRA KNYZKA” Toronto, Ont. 1976 Д-р Данило Богачевський НА ВОЗІ І ПІД ВОЗОМ Спомини галицького адвоката УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО “ Д О Б Р А КНИЖКА” 206 випуск Торонто Р.Б. 1976 Printed by HARM ONY PRINTING LTD. 3194 Dundas St. W., Toronto, O nt., C anada, M 6P 2A3 Данило Богачевський ВІД АВТОРА Ініціятива видання моїх споминів походить від св. п. п. О. Моха. Цей незрівнянний публіцист,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»