WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 112 | 113 || 115 | 116 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 114 ] --

Безперечно, в науці є теми прохідні, які, на певний час привернув­ ши увагу дослідника, вповні вичерпують себе в якості епізодичного фа­ кту чи події. Безперечно й інше: існують наукові проблеми, які за своїм екстранеординарним значенням в долі історичного буття народу чи де­ ржави знову і знову змушують звертатися до них все нові покоління істориків. Саме до таких належить проблема українсько-російських відносин, наукове розв'язання якої, попри наявний масив друкованої продукції, захищені кандидатські та докторські дисертації, сьогодні не менш віддалене від свого завершення, як і на стадії становлення нау­ кової історіографи в Україні в другій половині XIX ст. І справа не в біль­ шій чи меншій компетенції дослідників, що в різний час зверталися до її вивчення, ґрунтовності чи обмеженості джерельної бази, ступені дос­ коналості дослідницького інструментарію та застосовуваних наукових методик. Справа в об’єктивних реаліях історичного існування двох су­ сідніх народів, багатогранності взаємовідносин двох сусідніх держав чи політичних утворень, нарешті — у суб’єктивних факторах, упредме­ тнених у формі породжуваних політичними режимами ідеологій, якими на десятиліття визначалися шляхи і можливості наукових пошуків.

Зважаючи на актуалізацію знання історичної ретроспекції розвитку українсько-російських відносин на різних хронологічних етапах мину­ 1 Горобець В. М. Переяславсько-московський договір 1654 р.: причини і наслідки.

Історіографічні традиції та історичні реалії // Українсько-російський договір 1654 р.:

Нові підходи до історії міждержавних стосунків (Матеріали науково-теоретичного семінару). — К., 1995. — С. 15.

500 В а л е н ти н о М а т я х лого перспективами їх побудови як сьогодні, так і у більш віддаленому майбутньому, спробуємо відтворити історіографічну версію взаємин між Україною і Росією у другій половині XVII— XVIII ст., добі, багато в чо­ му суголосній з тими суспільно-політичними процесами, що відбуваю­ ться в сучасній Українській державі. Зрештою, ця важлива наукова проблема, як слушно зауважують дослідники, «є ключем для розумін­ ня процесу еволюції української державності, причин її занепаду та лік­ відації»2. Саме з подібних позицій й підійдемо до класифікації наявного доробку з проблеми, а також вичленення у межах півторастолітнього хронологічного періоду важливих відрізків «історіографічного часу», відмінних один від одного «визначальними напрямами розвитку науко­ вої думки»3.

На сьогодні є вже загальновизнаним датування становлення історії як науки (підставами для цього слугують поява кваліфікованих профе­ сійних кадрів, вкорінення у дослідницький процес нових методик та методологій, розширення джерельної бази та проблемної сфери, фор­ мування спеціальних дослідницьких інституцій тощо) другою полови­ ною XIX ст. Саме звідси почнемо й відлік першого відрізку «історіогра­ фічного часу», коли при дослідженні проблеми українсько-російських відносин починають застосовуватися прийоми і методи справжнього професіоналізму, ґрунтованого на позитивістському джерелознавчому аналізі та об’єктивістських тенденціях скептицизму.

З другої половини XIX ст. визначальною рисою дальшого розвитку історичного студіювання стає істотне розширення його проблематики, яке відбувається на фоні утвердження в історіографії нових концепту­ альних підходів до висвітлення як окремих епізодів історичного процесу в Україні, так і з’ясування та пояснення загальнорушійних закономірно­ стей його еволюційного поступу. Важливим чинником цього процесу поряд з народницькою, представники якої основним рушієм історії вва­ жали народні маси, стало становлення української державної (або державно-юридичної) історіографічної школи, яка істотно збагатила методику історичних досліджень широким застосуванням конструктив­ них історико-юридичних підходів до вирішення багатьох раніше прак­ тично не досліджуваних питань історичного минулого.

Початок осмисленню українського цивілізаційного процесу, а відпо­ відно й блоку питань, скомпонованих у формулі «Україна — Росія» (під нею ми розуміємо всю сукупність та багатогранність взаємостосунків двох націй та держав у всіх їх можливих варіаціях і формовиявах), з но­ 2 Там само. — С. 16.

3 Зевелев А. И. Историографическое исследование: Методологические аспекты. — М., 1987. — С. 42.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і відносини 501 вих оціночно-методологічних позицій було покладено появою творів М. Костомарова «Две русские народности» (1861 )4 та «Україна»

(1860)5. Творчо опрацювавши ідейну спадщину історико-політичної ду­ мки другої половини XVIII ст., зокрема, «Історії Русів», а також переос­ мисливши теоретичні положення праць Д. Бантиш-Каменського та М. Маркевича6 й розвинувши головні ідеї, оприлюднені 1847 р. у влас­ ному історико-публіцистичному творі «Книга буття українського наро­ ду»7, вчений запропонував концепцію самобутності і самодостатності етногенезу українського та російського народів. На його думку, україн­ ська народність, яка починає формуватися близько VI ст., має істотні відмінності від російської як на побутовому рівні, характері, духовності, так і у політичних ідеалах та уявленнях.

Ідеї М. Костомарова були підхоплені і розвинуті у творчості істо­ риків народницького напряму П. Куліша, І. Винниченка, М. Дашкевича, В. Антоновича. Зокрема, в епілозі до російського перекладу роману «Чорна рада» П. Куліш узагальнив свої погляди на українсь­ ко-російські відносини, підкресливши при цьому елементи вищості ук­ раїнської народності щодо російської в культурно-духовній сфері8 Разом з тим, історіософії П. Куліша притаманне в цілому досить не­ прихильне ставлення до козацької доби української історії, несприйняття політичної організації Гетьманщини, а звідси — виправдання політики російського царату щодо останньої. Характеризуючи його погляди на проблеми політичної історії України та українсько-російсь­ ких взаємин другої половини XVII— XVIII ст., висловлені у працях «Отпадение Малороссии от Польши, 1340-1654» та тритомній «Истории воссоединения Руси», Д. Дорошенко зазначав: «У своїх пристрасних, різких поривах, безперечно, керувався Куліш духом шукання історич­ ної правди, але йому не вистачило ні широкого погляду на історичні явища, ні тих методів і засобів досліду, які виробила історична наука в нові часи... Він плутався між ідеями «громадського права», ци­ вілізаторської місії аристократичної Польщі й державницької місії Мо­ скви і не зумів доглянути ні фактів, ні сил в нашій історії, котрі старались вирішити питання української національної державності на рівні з вимогами й поняттями свого часу. І це зробило його трагічною 4 Костомаров Н. Две русские народности II Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. — Т. 1. — СПб., 1863.

5 Украина // Колокол. — 1860. — № 61.

6 Пеленський Я. Українська державна школа // Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. — К., 1996. — С. V.

7 Костомаров М. Книги битія українського народу. — Львів; К., 1921.

8 Кулиш П. Черная рада: Хроника 1663 г. — СПб., 1899.

502 В а л е н ти н а М а т я х фігурою в діях українського національного руху і не дало йому заняти в українській історіографії місця, яке б йому належало відповідно до його таланту й бистрого критичного розуму»9 Свої погляди на історію українсько-російських відносин В. Антоно­ вич синтезував у праці «Коротка історія козаччини»10. Розвиваючи тезу про історично обумовлену осібність розвитку українського та російсь­ кого народів, вчений вважав їх з'єднання під скіпетром Романових на­ ціональною трагедією для українців, яка була обумовлена насамперед внутрішніми факторами, а саме відсутністю «ґрунтовної цивілізації» та «міцної дисципліни»1 Недооцінюючи політичний талант Б. Хмельни­ цького, В. Антонович ігнорував і його титанічні зусилля, спрямовані на творення національної державної будови. Більше того, у складеній на доручення Київського університету св. Володимира записці про потре­ бу скасування обмежень щодо української літератури він недвозначно зазначив: «Малорусская народность... совершенно лишена государс­ твенного инстинкта: она не только не составляла отдельного государс­ тва, но добровольно отклонила образование такового даже в тот момент, когда исторические обстоятельства давали на то возмож­ ность... Малороссия вошла в состав русского государства доброволь­ но, без завоевания и борьбы и, вследствие этого, привнеся в новое государство лишь чувство любви и единения, без тени всякого раздра­ жения или озлобления, малорусская литература никогда не подымала даже намека о политическом сепаратизме и всегда считала этот мотив для себя чуждым...»1 2 Деяких аспектів політичного та господарського розвитку Гетьман­ щини у складі Російської імперії та асиміляційних заходів російської ад­ міністрації торкнувся у своїх студіях О. Лазаревський. На відміну від В. Антоновича, він визнавав факт утворення на українських теренах в результаті визвольних змагань українського народу своєрідної націо­ нальної державної і громадської організації, першим в українській істо­ ріографії звернув увагу на роль Малоросійської колегії в реформуванні фінансової системи Лівобережної України, зміни в її соціальній струк­ турі. Однак при цьому всю міру відповідальності за ліквідацію націона­ льної самобутності покладав на українську еліту, на що свого часу слушно звернув увагу М. Грушевський1. 3 9 Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії... — С. 113.

10 Антонович В. Коротка історія козаччини. — Коломия, [б. р.].

11 Там само. — С. 6.

12 Записки Українського наукового товариства в Київі. — 1905. — Т. III. — С. 38.

13 Грушевський М. Памяти Ол. Лазаревського // Записки НТШ. — Т. 47. — Львів, 1902, — С. 4-5.

У к р а їн с ь к о -р о с ій с ь к і відносини 503 В цілому ж, незважаючи на те, що народницька концепція виклика­ ла чимало нарікань (під час досить гострих) з боку істориків-державників щодо загальних засад в оцінці політичної історії України другої половини XVII— XVIII ст. та значення в ній російського фактору (зокре­ ма, М. Драгоманов відзначав великий вплив на неї офіційної імперсь­ кої історіографії), її прибічники суттєво збагатили українську історичну науку конкретно-історичними розробками окремих сюжетів з історії то­ гочасних українсько-російських відносин, ввели у науковий обіг значну кількість джерел, в яких проливається світло на ті чи інші аспекти проб­ леми. Так, і до сьогодні не втратили свого наукового значення студії О. Єфименко «Очерки истории Правобережной Украины» та «Двенад­ цать пунктов Вельяминова»14, А. Маркевича «Южная Русь при Екате­ рине II»15, В. Павелки «Конец старой Малороссии»1 тощо. До речі, останній як один з вирішальних факторів, що негативно впливали на український державотворчий процес у XVIII ст., називав вплив зовніш­ ньої сили — тобто, імперської політики в українському питанні.Pages:     | 1 |   ...   | 112 | 113 || 115 | 116 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №27. 2013 28. Статус Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года) ресурс]. Режим доступу [Електронний – : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j24 29. Сучасний стан політики та законодавства з питань надання медикосоціальних послуг для дітей та молоді груп високого ризику щодо ВІЛнфікування : аналіт. огляд / М. В. Буроменський, В. М. Стешенко. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2008. – 127 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу :...»

«УДК 930.85(477.62) Книшева Лілія Валеріївна, здобувач кафедри теорії, історії культури і музикознавства НАКККіМ РОЛЬ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У КУЛЬТУРНІЙ РОЗБУДОВІ ДОНЕЧЧИНИ У статті розглянуто музично-просвітницьку діяльність музичних училищ Донеччини середини та другої половини ХХ століття. Розкрито форми концертно-шефської діяльності цих навчальних закладів та їх значення у культурній розбудові регіону. Ключові слова: музична культура Донеччини, музичне училище,...»

«Наукові записки КУТЕП. Вип. 18, 2014. Серія: «Філософські науки» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАУКОВІ ЗАПИСКИ КУТЕП ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 18 (Серія: філософські науки) КИЇВ – 2014 Наукові записки КУТЕП. Вип. 18, 2014. Серія: «Філософські науки» ББК 72 я5 Збірник наукових праць засновано 2001 року Фахове видання з філософських наук затверджено постановою Президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1–05/5 Наукові записки Київського університету туризму, економіки і...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ ім. Богдана Хмельницького Кельбя Віктор Георгійович УДК 37.01: 355.23(477) ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОРГАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Спеціальність 20.02.02 Військова педагогіка та психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Здобувач: В.Г. Кельбя Хмельницький – 2002 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ...»

«YOUNG SPORTS SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2009. V.2. P. 95-100. УКРАЇНИ, 2009. Т. 2. С. 95-100. УДК 796.011.1:392 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ Андрій МАНДЮК, Юрій ПЕТРИШИН Львівський державний університет фізичної культури Анотація. Стаття присвячена вивченню особливостей деяких традиційних українських обрядів пов’язаних зі здоровим способом життя. Увага зосереджена саме на тих зразках української обрядовості, які, на думку сучасних дітей шкільного віку,...»

«УДК: 94(477)”1914/1915” І.В. Баран1, О.Я. Мазур2 Львівський національний аграрний університет, Національний університет “Львівська політехніка” НИЩЕННЯ РОСІЙСЬКИМИ ВЛАСТЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ШКОЛИ ТА ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ © Баран І. В., Мазур О. Я., 2012 Проаналізовано політику урядових кіл Російської імперії до українського питання, діяльність окупаційної адміністрації у Галичині з російщення українців, знищення рідної мови, шкільництва та освіти. The policy of...»

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка with a Down syndrome in the conditions of inclusive education In article on the basis of the analysis of scientific works of domestic and foreign researchers the problem of an individualization of training of children with a Down syndrome is considered; also data of rather psychophysical profile of children with genetic pathology are analyzed; features of anatomic and biological components of mental development of children with a Down syndrome are...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Н. КАРАЗІНА В. К. ФОМЕНКО ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Методичні матеріали для студентів із спеціальності «Журналістика» Харків 2007 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Н. КАРАЗІНА В. К. ФОМЕНКО ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Методичні матеріали для студентів із спеціальності «Журналістика» Рекомендовано кафедрою журналістики. Протокол...»

«МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ. УДК 94(477) Юрій Мицик З ДОКУМЕНТАЦІЇ МАКСАКІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРЯ ХVІІ-ХVІІІ ст. Максаківський Спасо-Преображенський монастир є однією з найзначніших православних обителей не тільки Чернігівщини, але й усієї України. Він був заснований, очевидно, ще в часи Київської Русі на лівому березі Десни поблизу с. Максаки (нинішнього Менського району), був знищений монголо-татарами і відновлений у 1640 р. чернігівським каштеляном Адамом Киселем, через що часто...»

«Галичина потенциально опасным движением для большевистской системы, поскольку его целью было провозглашено освобождение не только Украины, но и других республик СССР из-под гнета сталинской диктатуры. Ключевые слова: иностранные отделы, повстанческое движение. The article analyzes the problem of involvement of foreigners into the Ukrainian Insurgent Army (UPA). It included the persons of many nations who suffered under Stalin’s regime. UPA, in particular, had Uzbeks, Armenians, Azeri,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»