WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 106 | 107 || 109 | 110 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 108 ] --

Публікував свої переклади в «Барышек всякия всячины» Г. Козицького та в «Трудолюбивой пчеле». Цей журнал видавав О. Сумароков, з яким О. Лобисевич підтримував дружні відносини. Він також став до­ віреною людиною у гетьмана, був його секретарем, перекладачем, ад’ютантом, супроводжував вже екс-гетьмана з сином Олексієм в по­ дорожі по Європі в 1765 р., керував його канцелярією. Поза службо­ вими обов’язками О. Лобисевича з К. Розумовським, без сумніву, об’єднували любов до батьківщини, очевидно, літературні уподобан­ ня, хоча О. Оглоблин вважав останнє малоймовірним. Разом з тим, джерела засвідчують цікавий факт, що саме для К. Розумовського, ко­ ли той у 1753 р. перебував у Москві, Г. Теплов просив надіслати з академічної бібліотеки книги Горація, Вергілія, Овідія, Валерія Макси­ ма, Ювеналія14. О. Лобисевич вийшов у відставку у 1774 р. й оселився в Новгород-Сіверському намісництві. Входив до відомого новгородсіверського патріотичного гуртка15, члени якого ще плекали сподівання на реставрацію гетьманської влади, відновлення автономного політико-адміністративного устрою Лівобережної України. Погляди Лобисе­ вича на історію, мову України, як і його освіченість, до певної міри душевний склад людини сентиментальної, приязної і вдячної, відданої в дружбі, проглядають з його листа до Григорія Кониського, написаного вже на схилі літ.

Варто зазначити, що найбільш свідома і освічена частина козацької старшини болісно сприймала ліквідацію гетьманства. Усунута від по­ літичної діяльності, вона знаходить відраду в літературній творчості, займається перекладами та історією, цим «утешая скучное время», як 13 Оглоблин О. Опанас Лобисевич. — Мюнхен, 1966. — С. 27.

14 ПФ ААН. — Ф. З, оп. 1, спр. 183. — Арк. 239.

15 Оглоблин О. Назв, праця. — С. 38.

У к р а їн с ь к е о т о ч е н н я ге т ь м а н е 471 образно визначив 60-ті роки XVIII ст. відомий діяч Стефан Лукомський.

Можливо, й О. Лобисевич втішався перекладами «Вергилиевих пасту­ хов», про що він сам писав: «мною в малороссийский кобеняк переоде­ тых»16. Його переклад втрачено, але, як вважають дослідники, це була спроба написання літературного твору українською мовою до «Енеїди» І. П. Котляревського. Про свою рідну мову О.

Лобисевич писав:

«...как всяком покрое платьев, так во всяком нарЬчіи языков есть своя красота, а к тому, когда и дым отечества сладок, то сія благоуханія мыслей отечественных есть найсладчайшая»1 Тобто, перефразо­ вуючи ці слова, можна сказати: якщо ви патріоти, то для вас рідна мова звучить солодко і божественно. Лобисевич не без підстав гордився ос­ віченістю києво-могилянських вихованців, до яких належав і сам, писав що вони складають честь «націй, матери нашей, всегда у себя приро­ дою і ученостію великих людей имеющей, столько свЬтил випустившей для любителей своего отечества»18.

Завдяки Розумовському університет при Петербурзькій академії наук здобув авторитет серед києво-могилянських вихованців. У 60-х рр.

тут навчалися Л. Січкарьов, М. Тереховський, Г Брайко, Ф. Авдієвський, С. Гамалія. Згодом Г Брайко і М. Тереховський продовжили нав­ чання за кордоном. Останній став відомим медиком, а Г Брайко — видавцем, письменником, перекладачем, дипломатом. Ці вихованці академічного університету також зробили великий внесок у поширення ідей Просвітництва, займалися викладацькою, літературною і пере­ кладацькою діяльністю, видавали популярні журнали. Вони, як і інші вихідці з України, вирізнялися освіченістю, свободолюбством, гідністю, вважали, що своєю просвітницькою діяльністю сприяють удоскона­ ленню суспільства. Так, Г. Брайко писав про себе, що «нищ и сир, но стяжал благородный образ мыслей, которым не устыжусь хвалится перед целым светом»19.

З Петербурзькою академією наук був пов’язаний відомий громад­ ський та освітній діяч, перекладач, історик та ймовірний автор «Історії Русів» Г. Полетика. Він прибув у Петербург в 1746 р., провчившись в Києво-Могилянській академії майже 8 років і прослухавши там курс філософії. Маючи бажання удосконалюватися в знаннях мов, виїхав разом зі своїм слугою І. Нагнибідою до північної столиці, де після іспиту

–  –  –

у професорів Я. Штеліна з німецької мови, В. К. Тредіаковського — з російської та латинської, а у ад'юнкта Крузіуса — з грецької був при­ значений на посаду перекладача з латинської та німецької мов. В літе­ ратурі є згадки про те, що він одночасно розпочав навчання в академіч­ ній гімназії, де вивчав французьку мову та математику. Але в списках гімназійних студентів Г. Полетика не згадується, зате в 1746 р. в гімна­ зію записався його служка Іван Нагнибіда. Цей факт цікавий тим, що в середині XVIII ст. між козацькою старшиною і простими козаками та по­ сполитими ще не існувало такого глибокого суспільного розмежуван­ ня, яке стає помітним в кінці століття, коли козацька старшина здобула статус російського дворянства. Через два роки Г. Полетика перейшов на посаду перекладача в Синод, але свого служителя він не забув: за його рекомендацією І. Нагнибіда шукав місце дячка при російській по­ сольській церкві в Лондоні.

Полетика не полишав звя’зків з академією, у її друкарні видавав свої переклади та шестимовний словник, у академічних «Ежемесячних сочинениях» друкував свою розвідку про освіту в Україні, що виклика­ ла гнів у М. Ломоносова, котрий домагався заборони цієї публікації, звинувачуючи автора у тенденційному піднесенні рівня освіти в Україні і замовчуванні поширеності шкіл в Росії в XVI ст., яких в дійсності фак­ тично не існувало, на що вказував Ломоносову його постійний опо­ нент— відомий історик, академік Г. Ф. Міллер, тим самим підтримавши Г Полетику. Саме Г. Міллеру на той час за ордером президента було доручено видавати «Ежемесячные сочинения». У донесенні в канце­ лярію академії видавець відстоював принципові позиції й наполягав на продовженні публікації. Він писав, що твір Полетики — один з кращих на сторінках видання, і що автор ґрунтується на документальних свід­ ченнях, отже, вимагати від нього писати про школи, не згадані ні в літо­ писах, ні в інших документах, не пристало20. При цьому не без іронії зазначав, що у Москві були медики, але медичних шкіл не було, так са­ мо і з архітекторами, наявність яких не значить, що існували спеціальні школи. М. Ломоносову не вистачало толерантності по відношенню до думок інших вчених, про що писали ще в його часи. Це, а також його «великоросійський патріотизм», були причиною частих конфліктів вче­ ного не лише з так званою німецькою партією в академії, але й з україн­ цями, які там працювали. Цікаво, що коли Г. Міллер звернувся до Г Полетики й запитав, чи може він прийняти критику М. Ломоносова, той відповів, «что не намерен он подвергать свое сочинение Напрас­ ной господина Ломоносова критике»2 й може опублікувати його в ін­ 20 ПФ ААН. — Ф. З, оп. 1, спр. 501. — Арк. 146 зв.

21 Там само. — Арк. 147.

У к р а їн с ь к е о т о ч е н н я ге т ь м а н а шому місці. Про цю справу повідомили К. Розумовському в Глухів, де він в той час перебував. Живучи в Україні чи в Москві, останній постій­ но був у курсі діяльності інституції, одержуючи копії всіх документів з академічної канцелярії.

Варто зазначити, що Г. Полетику і відомого німецького вченого єд­ нав інтерес до української історії. Вони листувалися, зокрема, Г. Міллер просив Г Полетику розширити його географічні уявлення про Україну, надати матеріали про полки і сотні на Лівобережжі.22 Г. Полетика вітав його з призначенням директором архіву і писав: «Это истинно Ваша должность, которую Вы можете выполнить с честью»23. Міллеру належать дослідження «Про походження козаків», «Про запорзьких ко­ заків», які він опублікував в німецькомовному виданні академії «Баттіипдеп РиззізсИег (ЗеэсЫсМе». В цьму ж виданні він опублікував щоденник Г. Ф. Юнкера, професора академії, який супроводжував Б. К. Мініха під час турецької війни й описав Україну.2 Міллер першим повідомив і біографічні дані про Феофана Прокоповича. Його праці і публікації сприяли поширенню в Європі історичних та географічних знань про Україну, зокрема, справили вплив на німецького просвітника І. Гердера.

Г. Полетика збирав документи і матеріали з історії України, був при­ хильником ідей збереження і розширення автономного політико-адміністративного статусу Гетьманщини в межах Російської імперії. Він взяв участь у зібранні козацької старшини в Глухові восени 1763 р., на якому було вироблено пункти «Прошения малоросийского шляхетства и старшин вместе с гетьманом о восстановлении разных старинных прав Малороссии», адресовані імператриці Катерині II. Вони є спро­ бою відновити практику укладання договірних статей між Росією та Україною25. Г. Полетика 29 вересня на зібранні старшини виголосив промову, де виклав основні пункти «порятунку своєї вітчизни, яку лю­ бив над життя». Він, звертаючись до «благородного собрания», закли­ кав: «...чрез собственную вашу честь и пользу соберите все сили ума вашего, подкрепите оные патриотическим усердием и отложив все пристрастия и партикулярные пользы подумайте о восстановлении прежних отечества вашего порядков и благосостояния»26 В програму 22 Там само. — Ф. 21, оп. 3, спр. 307/13. — Арк. 23.

23 Белковец Л. П, Россия в немецкой исторической журналистике XVIII века. Г. Ф. Мил­ лер и А. Ф. Бюшинг. — Томск, 1988. — С. 163.

24 Там же. — С. 91.

25 Струкевич О. К. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр.

XVIII ст. (політико-адміністративний аспект проблеми). — К., 1996. — С. 9.

26 Архив Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН.— Ф. 115, оп. 1, спр. 624. — Арк. 126 зв.

л ена Д зю б а «порятунку вітчизни» входило збереження і офіційне визнання росій­ ським урядом особливого, чинного в Україні, законодавства та системи судочинства, привілеїв козацького стану, духовенства і міщан, повер­ нення відібраних під нові поселення земель, прав на експорт про­ дуктів, поширення освіти та науки тощо. В той же час він вимагав заборонити переходити селянам від одного землеволодільця до ін­ шого. Г. Полетика у своїй промові наголошував на гарантіях прав і вольностей з боку московського царя Олексія Михайловича, наданих 1654 р., коли козаки піддалися під його протекцію. Він покладав надії на просвіченого монарха, яким прагнула постати перед європейським світом Катерина II. Як прихильник ідей Просвітництва, Г. Полетика вва­ жав досконалим те суспільство, яке тримається на законах, обов'яз­ кових для всіх його членів. Не випадково він говорив, що «законы для людей, а не люди для законов делаются»2 Варто зазначити, що ос­ новні положення промови Г. Полетики ввійшли до тексту «Прошения».

З Петербурзькою академією наук часів К. Розумовського був пов’я­ заний ще один вихідец з України, києво-могилянський вихованець Киріак Кондратович — син охтирського сотника, небіж відомого вченого і церковного діяча Гавриїла Бужинського. Після закінчення навчання в Києво-Могилянській академії він викладав латинську мову у архієрей­ ській школі м. Переяславля-Залеського, коли архієпископом там був його дядько Гавриїл Бужинський. Далі підтримував зв’язки з Феофаном Прокоповичем, коли той став новгородським архієпископом. Почав за­ йматися перекладами. Володів латинською, французькою, німецькою, польською мовами. Працював у школі, заснованій В. Татищевим в Єкатеринбурзі, де викладав латинську мову, поетику, риторику, філо­ софію, а також займався перекладами польської хроніки М. Кромера для В. Татищева, який працював над своєю «Российскою историею».Pages:     | 1 |   ...   | 106 | 107 || 109 | 110 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ОЛІЙНИК МАРІЯ ІВАНІВНА УДК 378.091.12 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Тернопіль – 2016     Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному...»

«Українська повстанська армія. 5. Гайдабура В. М. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941–1944. Долі митців / Валерій Миколайович Гайдабура. – К. : Факт, 2004. – 320 с. 6. Воля Покуття. – 1941. – 28 верес. 7. Український театр у Станіславові // Станиславівське слово. – 1942. – 8 листоп. 8.Газетна інформація про Український театр в Станіславі // Культурне життя в Україні. Західні землі: документи і матеріали : у 2 т. – Т. І : 1939–1953 / [упоряд. Т. Галайчак та ін.]. – К. : Наук. думка,...»

«УДК 821.161.2 = 174:82–14115/17 ПЕРЕВАГИ ФІЛОЛОГО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОЛАТИНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на прикладі De virtutibus Graecorum et Romanorum. Романа Тимківського) Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна, канд. філол. наук, доц. Київський медичний університет Асоціації народної медицини, Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Дослідницька робота в галузі давньої літератури унаочнює потребу послідовного зняття протиставлення...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ПОПОВИЧ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК 340.12:316.723 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 12.00.12 – філософія права АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України...»

«Переяславські Сковородинівські студії. Випуск 2, 2013. УДК 821.161.2(477.54/.62)Сковорода Надія Плугатарьова (Харків) А. М. НІЖЕНЕЦЬ: ВШАНУВАННЯ СКОВОРОДИНІВСЬКИХ МІСЦЬ НА ХАРКІВЩИНІ Стаття присвячена розгляду науково-громадської діяльності А.М.Ніженець, вивченню її ролі в організації заходів зі вшанування та увічнення пам’яті Г.Сковороди в місцях його перебування на Харківщині. Ключові слова: Г.Сковорода, А.Ніженець, науково-громадська діяльність, Харківщина. Статья посвящена рассмотрению...»

«Міністерство освіти і науки України Українська академія банківської справи Кафедра кримінально-правових дисциплін НОТАРІАТ УКРАЇНИ Методичний посібник для самостійної роботи та практичних і семінарських занять Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство» Суми УАБС ЗМІСТ ВСТУП ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1: Поняття нотаріату. Набуття статусу нотаріуса.5 Тема 2: Засади організації нотаріальної діяльності Тема 3: Взаємодія нотаріуса з іншими органами і посадовими...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА МИХАЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 159.923:37.035.6 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України. доктор психологічних наук, професор Науковий...»

«0 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Україна та Польща крізь призму століть Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Поляки на Чернігово-Сіверщині – свої/чужі», приуроченої до 350-ї річниці східного походу Яна ІІ Казимира 21 лютого 2014 р. м. Ніжин УДК94(477+438) ББК63.3(4Укр)+63.3(0) У 45 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Упорядник Є.М. Луняк У 45 Україна та Польща крізь призму століть : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ Руслан Якович ПИРІГ Біобібліографічний довідник До 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності Київ — 2011 УДК: 930.1(01) Руслан Якович ПИРІГ: Біобібліографічний довідник. До 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності / Упорядники та автори вступного слова Г. В. Боряк, І. Б. Матяш — К.: НАН України, Інститут історії України, 2011. — 86 с. Затверджено...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ “ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА” ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРІЯ Випуск 26 Видається з 1995 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Петро Сіреджук. Яблунівський ключ у 1752 р. УДК 93/94 ББК 63 В53 Затверджено до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 4 від 31 березня 2015 р.). Видання внесено до Переліку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»