WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 99 | 100 || 102 | 103 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 101 ] --

Зміна зовнішньополітичних аспектів Московською державою після Переяславської угоди, загострення відносин з Гетьманщиною 165&рр. надто істотно вплинули і на українсько-російські стосунки на прикордонні. Центральний московський уряд усіма силами сприяв переселенню українського населення на Слобожанщину, утворенню українських помісних одиниць у вигляді слобідських козацьких полків, які саме виникають у цей час, формуванню на території Слобожанщи­ ни промосковської опозиції гетьману І. Виговському. Водночас кінець 50-х рр. XVII ст. — час істотного загострення відносин між українським та російським населенням. Підрозділи Бєлгородського полку брали участь в російсько-українській війні 1658-1659 рр., прибічники І. Виговського орудували й на території Бєлгородського розряду, куди входили і слобідські полки. Серед місцевих «черкас» воєводи відзначали «сумление»1 Істотним у ставленні російських служилих до українського 14 Чистякова О. В. Антифеодальний рух у фортецях південно-західної дільниці Бєлго­ родської сторожової смуги (1648-1650 рр.) // Укр. іст. журн. — 1961. — № 4. — С. 106.

15 Обидві події уже мають досить істотну історіографію і низку археографічних пуб­ лікацій. Відзначимо найважливіші, стосовно невдачі оселення українців на чолі з Я. Острянином: Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. — М., 1887. — С. 178-196; Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. — Т. 1. — М., 1953. — № 189,190 тощо. Щодо повстання І. Дзинковського: Крестьянская война под пред­ водительством Степана Разина. Сборник документов. — Т. 2. — Ч. 2. — М., 1959;

Стецюк К. Вплив повстання Степана Разіна на Україну. — К., 1947. Важлива оцінка цієї події у зв'язку із ситуацією на прикордонні: Загоровский В. П. Белгородская черта. — Воронеж, 1969. — С. 267-269.

16 Національна бібліотеки України ім. В. Вернадського, Інститут рукописів (далі — НБУВ. ІР). — Ф. XXIX, спр. 3. — Арк. 3; Спр. 151. — Арк. 188. Низку прикладів див. у згаданій роботі В. Юркевича.

17 Альбовский Е. Харьковские казаки, вторая пол. XVII в. — СПб., 1914. — С. 76.

440 В о л о д и м ир М а с л ій ч у к населення було й те, що чимало російських служилих Бєлгородського полку було винищено у битві під Конотопом18, або, наприклад, захожі полтавські «черкаси» крали у російських служилих м. Чугуєва коней19.

Усе це давало підстави й обґрунтування для місцевих російських «дітей боярських» грабувати численні українські пасіки, вбиваючи пасічників.

У пізніші часи засуджені грабіжники відзначали, що подібним «промис­ лом» займався «весь Белый город» (Бєлгород), в «разных месяцах и числах, собравшись человек по 50 конных и больше»2 0 Сварки з росіянами, російськими «воинскими людьми», яких очо­ лював чугуївець Олександр Мар’єнко (sic!!! прізвище. — В. М.) — не­ від’ємний лемент історії Харкова 1659 р.21. Між тим, перша смертна кара в місті 1659 p., яку показово вчинив бєлгородський воєвода Г Ромодановський, призначалася для покарання грабіжників україн­ ських пасік22.

Наприкінці 60-х pp. XVII ст. московський уряд пішов на поступки українським переселенцям, визначивши за ними право на самовряду­ вання, підпорядковуючи центральній владі, Розряду, обмежуючи певною мірою компетенцію воєвод23. Будівництво укріпленої Ізюмської лінії24, залюднення українцями просторів від Ворскли до Дону, поши­ рення вотчинного російського землеволодіння на колишні помісні об­ ласті2 багато у чому визначили й українсько-російські відносини на порубіжжі. У слобідські полки заборонялося приймати й селити росіян, визначалися принципи українського займанщиного землеволодіння2 6 Попри все це, сутички між російським та українським населенням на Слобожанщині у другій половині XVII ст. — доволі часті й перехо­ дять у політичну площину. Українські козацькі старшини прагнули роз­ ширити свої повноваження і підвести під козацьку полкову юрисдикцію 18 Альбовский Е. Первая в г. Харькове казнь. — Белосток, 1912. — С. VII.

19 Центральний державний історичний архів України (далі — ЦДІА України). — Ф. 1791, оп. 2, стб. 37. — Скл. 5-7.

20 Альбовский Е. Первая в г. Харькове казнь. — С. V-VI.

21 Багалей Д. И. Материалы для истории города Харькова в XVII в. — X., 1905. — С. 21,27.

22 Альбовский Е. Первая в г. Харькове казнь. — С. IV—VI.

23 Важинский В. М. Землевладение... — С. 71.

24 Див.: Загоровский В. П. Изюмская черта... — С. 222-223, тощо. Російські воєводи знаходилися лише в кількох містах на лінії, більшість міст укомплектовувалося українськими гарнізонами, вільних переселенців-росіян заборонялося селити.

25 Див.: Новосельский А. А. Распространение крепостнического землевладения в юж­ ных уездах Московского государства в XVII в. // Исторические записки. — 1948. — Т. 26, — С. 198-216.

26 Важинский В. М. Землевладение... — С. 159, тощо.

Д іа л о г ««українського» т а «росій ського » 441 все населення, у тому числі і російське. У 80-х-90-х рр. XVII ст. за­ гострилися суперечки між російськими воєводами та козацькою ад­ міністрацією щодо питань судочинства й підпорядкування місцевих мешканців2 Досить напружена боротьба розгорнулася між російсь­ ким населенням м. Острогозька та острогозьким полковником І. Сасом, що намагався підпорядкувати росіян власному управлінню Найчастіше подібні суперечки та сутички пов’язувалися з невреґульованими соціально-економічними відносинами на Слобідській Україні.

Місцеві козацькі старшини інтенсивно скуповували землю у російських служилих людей, або забирали її силоміць, часто перевищуючи свої владні повноваження29. Існування помісного землеволодіння разом з українською займанщиною, прикордонних форм «підданства» поруч з розповсюдженням кріпацтва ускладнювали можливості порозуміння.

У 60-х-70-х рр. XVII ст. між дітьми боярськими м. Кам’яного та козаками м. Лебедина Сумського полку спалахнула боротьба за с. Пристайлове, причому російські служилі кілька разів спустошували околиці Лебеди­ на. Цікаво, що у скаргах говорилося про знущання над українцями, ко­ ли наїзники нищили навіть ознаки зовнішньої відмінності українських переселенців від росіян: «...хохлы отрезаны у двух человек... Микита ж Михнин одного черкашенина бил и хохол вырвал»3 0 Ще запекліша, часом кровопролитна боротьба спалахнула у тому ж Сумському полку через «білопільські дачі» — села Кригу, Ворожбу, Павлівку, Глушкове (Кариж), Худяківку, Панкратівку, мешканців яких прагнули закріпачити путивльські поміщики. Протистояння тривало до 20-х рр. XVIII ст.31 Уже наприкінці 80-х рр. XVII ст. територія слобідських полків стала плацдармом для наступу Московської держави на Кримське ханство.

27 НБУВ. ІР. — Ф. XXIX, спр. 151. — Арк. 15 зв. — 16, 72, 89-90; Спр. 152. — Копії 391, 392, 405.

28 НБУВ. ІР. — Ф. XXIX, спр. 151. — Арк. 1, 114-117; Ф. СХІІ, спр. 61. — Арк. 1-2;

Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Акты XVI и XVIII в. — Воронеж, 1886. — Вып. VII. — С. 280-283; Головинский П. Слободские казачьи полки. — СПб., 1864. — С. 109-118, 129.

29 Багалей Д. И. Материалы для истории г. Харькова... — С. 95-109; Миллер Д. П.

Архивы Харьковской губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1902. — Т. 16. — С. 215-217 тощо; НБУВ. ІР. — Ф. XXIX, спр. 148. — Арк. 1.

30 Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства. — Т. 1. — X., 1886. — № XXVIII. — С. 97.

31 Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. — Отд. III. — М., 1857. — С. 422; ЦДІА України. — Ф. 1717.— Арк. 5-8; Ф. 1791, оп. 1,спр. 4 6.— Арк. 9-14; Про XVIII ст.: Дубровський В. Перша фабрика на Україні (Слобідська Глушківська мануфактура). 1719-1727 — К., 1939. — С. 26-36.

44г В о л о д и м и р М а с л ій ч у к М о с ко в с ь ки й уряд намагався відрегулювати керівництво прикордонни­ ми територіями, політику стосовно українського та російського насе­ лення. За ініціативою В. Ґоліцина для управління південно-західними регіонами держави у 1687 р. було створено Приказ Великої Росії, куди передавалося для «керування» все українське й російське населення Охтирського, Сумського, Харківського, Ізюмського полків, за винятком міст Чугуєва й Недригайлова, і лише українське населення Острогозького полку32. Наміри уряду чітко простежуються в одній із поміток на до­ кументі того часу, в якому йдеться про те, щоб українські «черкасы» з «великорусскими людьми» «соединялись и в любовь, и в совет, в брат­ ство входили неразорванное»33. Тобто, політична риторика уряду ви­ ходила на новий рівень, на спроби поєднати російське та українське населення прикордоння.

Спробам уряду не вдалося здійснитися: Приказ Великої Росії було ліквідовано 1699 р., а слобідські полки залишалися жмутком суперечок між місцевою російською адміністрацією та козацьким українським зви­ чаєвим управлінням. Дані проблеми могли вирішитися лише шляхом поступового підпорядкування слобідських полків, знищення їх авто­ номних засад, інтеґрацією до імперських структур. Наприкінці XVII ст.

московський уряд ще не мав на те істотних засобів.

Отже, у другій половині XVII ст. на території Слобідської України зіткнулися дві спільноти, традиції, культури. Питання взаємовідносин між «російським» та «українським» на території Слобожанщини вихо­ дить за межі міжетнічних стосунків, маючи під собою істотне політичне та соціально-економічне підґрунтя. Зображувати відносини на прикор­ донні того часу однобоко й спрощено, з відсутністю конфлікту чи з його абсолютизацією, напевно, не слід.

Питання соціально-культурної взаємодії

Російські впливи на українських поселенців слобідських полків у другій половині XVII ст. досить слабко досліджені, хоча російський об­ раз життя істотно позначився на місцевому устрої.

Насамперед, вплив «російського» виявився у соціально-економіч­ ній сфері. Якщо зважити на володіння засобами виробництва як на під­ 32 Детальна рукописна розвідка про Приказ Великої Росії див. Данилевич В. Приказ Великия России. — НБУВ. ІР. — Ф. XXIX. — Спр. 149-150.

33 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции. — М., 1905. — Кн. 14. — С. 10; Ориґінал: Российский государственный архив древних актов (далі — РГАДА). — Ф. 210, Белгородский стол, столб. 1320. — Л. 215.Pages:     | 1 |   ...   | 99 | 100 || 102 | 103 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«УДК [007:304:070]:82-4 Грисюк Володимир, студент Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк Виборні соціально-комунікаційні технології: від лінії фронту до межі епатажу (партія «Сильна Україна» С. Тігіпка, партія «Батьківщина» Ю. Тимошенко) У статті проаналізовано виборні соціально-комунікаційні технології, що були застосовані до позачергових парламентських виборів в Україні (2014 р.) у телевізійних рекламних роликах. Також...»

«УДК 911.3:32 Кузишин А. В. Геопросторові риси електоральних результатів областей Подільського регіону Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, м. Тернопіль e-mail: kuzyshyn_a@ukr.net Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу виборчого процесу в областях подільського регіону на прикладі чергових виборів до Верховної Ради 2006 та 2012 років. Зокрема проаналізовано особливості електоральної активності, відмічено адміністративні одиниці областей з максимальними...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2004. Вип. 33. Ч. 1. С. 49-56 Ser. Philol. 2004. № 33. Part 1. P. 49-56 УДК 821.161.2’06-98.0 МОДЕРНІ ТА ПОСТМОДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО СИМВОЛУ Зоряна Рибчинська Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, вул. Саксаганського, 1, 79000, м. Львів У статті окреслено перспективу еволюції чи трансформацій категорії художнього символу у зв’язку з панівними світоглядними засадами модерністичного і...»

«Іван МИГОВИЧ РУСИНИ В УКРАЇНІ: тест на європейськість Збірник праць Ужгород Видавництво В. Падяка УДК94-054.57(477.87)+323.15(477.87) ББК63.3(4УКР-4ЗАК)+66.5(4УКР-4ЗАК) М57 Мигович, І. Русини в Україні: тест на європейськість [Текст] : зб. праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 232 с. – Текст укр., рос. мовами. Хто такі карпатські русини? Де їх коріння? Як їм живеться в Україні? Що їх турбує в XXI столітті? Свої відповіді на ці запитання пропонує професор І. Мигович. До...»

«Сергій Єфремов. Історія українського письменства 353 РОЗДІЛ XIІ 70-ті роки Нова праця. — Акт 1876 р. і його наслідки. — Драгоманов. — Старицький. — Кропивницький. — Тобілевич (Карпенко-Карий). — Ів. Левицький-Нечуй. — П. Мирний. — Франко. — Інші письменники 70-х років. — Загальний погляд на 70-ті роки.1. Репресії, що спіткали українство в Росії після короткого періоду куценької волі на початку 60-х років, мали величезні наслідки для всього українського руху і з принципового боку були навіть...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року у 3-х томах, 14-ти книгах Том другий МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА Книга шоста ХРАМИ КИЄВА (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших конфесій) Київ 2009 УДК 019.912: [94+908](477-25) ББК 91.9:63.3(4УКР-2К)+63.3(4УКР-2К)я1 І-90 Редакційна колегія: В.А. Смолій (голова редколегії), О.І....»

«УДК 159.923.2 О. О. Байєр, кандидат психологічних наук (доцент кафедри педагогічної та вікової психології ДНУ імені Олеся Гончара) Специфіка контексту як фактор травматизації жертв соціальних утисків (на прикладі радянської епохи) Анотація. Висвітлено окремі характеристики контексту радянської доби, що справили вплив на травматизацію свідків епохи. Відмічено особливі умови дослідження даної проблематики. Охарактеризовано поняття «буденного шоку». З’ясовано можливості вивчення шляхів та способів...»

«СУЧАСНІСТЬ ВЕРЕСЕНЬ 1971 Ч. 9 (129) В. ВИННИЧЕНКО ПРО САМОГУБ­ СТВО ХВИЛЬОВОГО І СКРИП­ НИКА Г. КОСТЮК: З ЛІТОПИСУ ЛІТЕ­ РАТУРНОГО ж и т т я в д іа с п о р і в. КУБІЙОВИЧ ПРО НАЦІОНАЛЬ­ НИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УРСР «SUASNIST» — SEPTEMBER 1971 8 MUNCHEN 2, KARLSPLATZ 8/ПІ Уперше в повному перекладі українською мовою! ФРАКСУА ВІЙОН ЖИТТЯ І ТВОРИ Переклад, вступна стаття і коментарі Святослава Гордииського. Книжка на 144 сторінки формату великої в ісім ки. Ціна: 4— дол., у Німеччині — 14 НМ, у інших...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА На правах рукопису Вереш Марія Тіборівна УДК: 811.112.2'373.46 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ХРИСТИЯНСЬКО-БОГОСЛОВСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського...»

«4. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. IV. – М.: Госполитиздат, 1958.5. Пантин И.К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. – М., ИПЛ, 1973.6. Хазин Михаил. Красный проект // «Завтра». Август, 2012 г. № 33 (978).7. Голованевский А.Л. Словарь оценочной лексики в системе словарей русского языка // Аванесовские чтения. Международная научная конференция 14-15 февраля 2002 г. Тезисы докладов. – М., МАКС Пресс 2002. 8. Проханов А. Орден меченосцев XXI...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»