WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 100 ] --

б) соціально-економічному — впливи, запозичення, трансформації су­ спільства та економіки; в) правовому — співіснування звичаєвого та державного права: діалог «свободи» й «порядку» тощо; г) культурноантропологічному — найменш дослідженому й найцікавішому — сто­ сунки між людьми, неподібними за сприйняттям і побутом. Звичайно, даний перелік можна продовжити, але головне, на чому слід наголоси­ ти, це те, що в діалозі й системі запозичень немає винних чи правих, його розмаїття пов’язане з низкою ідентифікацій, врешті не лише етніч­ ною, але й соціальною, правовою, політичною. Тобто, дослідження пе­ ребігу та форм таких діалогів — справа надзвичайно актуальна й потрібна, принаймні, для розуміння того ж діалогу зараз.

З низки причин для дослідження проблеми контактування і діалогу найбільш підходять прикордонні території, де взаємопорозуміння і неДив., зокрема: М. В. Дмитриев. Этнонациональные отношения русских и украинцев в свете новейших исследований // Вопросы истории. — 2002. — № 8. — С. 154-159;

А. Н. Миллер. Несколько возражений М. В. Дмитриеву II Вопросы истории. — 2002. — N8 12. — С. 168-169.

2 Розуміємо дискусійність даного питання, підтримуючи думки Дж. Госкінґа; Джеф­ фри Хоскинг. Россия: Народ и империя (1552-1917) / Пер. с англ. С. Н. Самуйлова. — Смоленск, 2000. — С. 8-14.

43Б В ол о д и м и р М а с л ій ч у к розуміння виявляються найхарактерніше. Саме таким місцем зустрічі соціокультурних відмінностей була Слобідська Україна3 — прикордон­ ний український історико-географічний реґіон, що зазнав під час свого формування вагомих, а часом визначальних російських впливів. Істо­ рія цього регіону до сьогодні залишається tabula rasa стосовно з’ясу­ вання окремих суперечливих питань міжетнічних взаємодій. Напевно, й у цьому разі треба відзначити досить важливий для дослідження пе­ ріод — другу половину XVII ст., час масового заселення слобідських полків українськими переселенцями, визнання ними російської зверх­ ності; добу зустрічі неподібних культурних цінностей.

Цілком свідомі з того, що говорити про «українське» і «російське» у XVII— XVIII ст. — часі існування слобідських полків й збереження низки політико-правових особливостей реґіону — не зовсім доречно, з огля­ ду на тогочасні реалії самоназви й самоідентифікацію4. Попри те, вихо­ димо з тези все того ж діалогу, але цього разу історика з минулим. Ми задаємо минулому «наші» питання з сучасності, отримуючи «їхні» від­ повіді5. Відповідно до цього для характеристики минулого часто не зовсім доречно ми використовуємо сучасні нам дефініції й поняття. Ви­ користання визначень «російське» та «українське — не лише данина попередній історіографії XX століття, яка вільно оперує цими прикмет­ никами, але і наслідок браку студій про ідентифікації населення сучас­ ної України у XVII ст.

3 Визначення меж Слобідської України, слобідських полків, на наш погляд, не зовсім доречне, особливо з перенесенням його на сучасні реалії прикордонних областей України та Російської федерації. ХІХ-ХХ ст. внесли свої корективи як в етнічний склад населення, так і у проблеми взаємовідносин суспільства і влади, адміністра­ тивний поділ та історичну пам'ять. Йдеться про існування з другої половини XVII ст.

по 1765 р. особливих автономних одиниць — слобідських козацьких полків (п’ять за класичною схемою: Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський, Острогозький), розселення і побут переважно українського населення на території цих полків.

Детальніше це питання, як і питання російсько-українських відносин, висвітлені в нашому дослідженні: Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII — першої третини XVIII ст. — Харків, 2003.

4 Найчастіше у дану добу українське населення слобідських полків, потім Слобідськоукраїнської губернії та Харківського намісництва, називали і називалося «чер­ касы», рідко «малоросіянами» (дуже рідко «литовскими людьми» (переважно у першій половині XVII ст.)), «хохлами» і лише раз нам трапилося «украинцами»:

«бьютъ челомъ холопи твои государь украинцы» (чолобитна 1655 р. мешканців Недригайлова і Вільшани): Новомбергский Н. Очерки внутреннего управления в Московской Руси XVII столетия. Продовольственное строение. Материалы // За­ писки императорского Московского археологического института им. имп. Нико­ лая II. — Т. XX. — М., 1915. — С. 357; Див. також роздуми на подібну тему: Гуржій О.

Українська козацька держава в другій половині XVII— XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996. — С. 92-93 тощо.

5 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984. — С. 8.

Д іа л о г « у к р а їн с ь к о го » т а «р осій ського » 437

Соціально-політична конфліктність і «братство неразорванное»

Утворення Слобідської України, українських козацьких залог на пів­ денному прикордонні Московської держави перебувало під істотним контролем царського уряду. Питання наявності «підданих» Речі Поспо­ литої, або пізніше гетьманської держави, в московських містах мало політичний характер і було підставою для ворожнечі з сусідами. Трап­ лялося, що українських переселенців у 40-х-50-х рр. XVII ст. навіть пе­ реселяли далі на схід, щоб уникнути сварок6. Ситуація на прикордонні була досить мінливою, а контакти українських козаків та російських прикордонних служилих, що почалися з кінця XVI ст., були доволі супе­ речливими7 Український переселенець осідав поруч з росіянином — мешкан­ цем прикордоння, часто підлягав російському воєводі, підпорядко­ вувався суворим московським законам. Траплялося, що українських переселенців записували в службу не за їх «обыкновением», а подіб­ но до російських служилих «детьми боярскими», наймали на бюрок­ ратичну роботу8 Тобто переселенці за «малоросійський» кордон втягувалися у тогочасний «російський» прикордонний світ, що сприя­ ло сприйняттю і засвоєнню інших звичаїв і культури уже у першій по­ ловині XVII ст.

Масове переселення «черкас» 30-х-50-х рр. XVII ст., оселення їх у південних фортецях та на Дикому полі проходило щодо російських структур у конфліктогенній формі9 Український елемент був непев­ ним, керувати ним московським воєначальникам було досить складно.

Часті сварки, скарги, заколоти між російською адміністрацією й україн­ ськими покозаченими ватагами — характерна риса історії «полуднево­ го московського прикордоння». З одного боку, центральні московські органи були зацікавлені у переселенні українців, залюдненні стратегіч­ но-важливих просторів, залученні нових служилих; з іншого ж — склад­ на ситуація у відносинах з Річчю Посполитою, зіткнення різних звичаїв негативно впливали на становлення прикордонної системи.

6 «...а будет черкасы придут многими людьми, и тем людям велено говорить, что б они шли степью в Сибирский и иные украинские городы и к Волге, а в больших городех жить им для ссоры нельзя» (Воссоединение Украины с Россией. Доку­ менты и материалы в трех томах. — Т. 3. — М., 1954. — № 50. — С. 100).

7 Про це детально див.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Т. VIII. — Ч. 2. — К., 1995. — С. 51-78.

8 Донские дела. — Кн. IV. — СПб., 1913. — С. 361; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. — М., 1987. — С. 70, та ін.

9 Юркевич В. Еміґрація на Схід і залюднення Слобожанщини за Богдана Хмель­ ницького. — К., 1932. — С. 63—118.

43В В о л о д и м ир М а с л ій ч у к Треба зазначити важливий факт: під час переселення і залюднення Дикого поля українським переселенцям довелося зіткнутися не із закріпаченим боярським вотчинним центром, а, передусім, з російсь­ ким прикордонним населенням, досить пасіонарним, з певними еле­ ментами демократичного самоврядування1 Російська прикордонна спільнота, російські служилі на місцях формували свої структури за схожих у дечому з українцями умов, але в іншій державі з іншим рівнем «свобод», інакше сказати, за державного диктату. Становище «чер­ кас» на російській службі у 30-х-60-х рр. XVII ст. було дуже подібним до становища російських служилих, соціальні структури яких у другій поло­ вині XVII ст. поступово трансформувалися в однодвірську общину. Ук­ раїнське служиле населення, як і російське, було поділене за родом служби на «полкове» і «городове»11. Як і росіяни, українці отримували жалування за службу — «помісний оклад». Несення служби за кошт ін­ шого місцевого населення — те явище, що в українському випадку XVII— XVIII ст. отримало назву «підпомічництво», було притаманне і російським служилим12. Власне, російське прикордоння — більша де­ мократичність внутрішнього управління порівняно з центром, існуван­ ня общин з обраним керівництвом, розвиток демократичних форм землекористування: оренди, «прииска» (укр. «займанщина»), широке розповсюдження купівлі-продажу земель, незважаючи на спроби уря­ ду обмежити ці процеси в помісних областях1 Водночас служилі росіяни, окрім етнічно-культурних, звичаєвих відмінностей, були за­ лежнішими, ніж українські переселенці, від центральних та місцевих органів російської влади, мали менше пільг і більше обов’язків (сплата мит та «десятинна оранка»), внутрішнє життя їх було реґламентованішим. Пільговий режим для українців, а швидше їх доволі демо­ кратизована соціальна структура і підпорядкування, неабияк вабили російського мешканця прикордоння, як і вабив устрій також сусіднього козацького Дону. Відомий пізніше діяч, отаман в м. Карпові, А. Покушелов відверто вголос висловлював симпатії до козацьких державних ут­ 10 Ключевський В. О. История сословий в России // Собрание сочинений. — Т. 6. — М., 1959. — С. 398; Новосельский А. А. Феодальное землевладение. Боярство, дво­ рянство и церковь // Очерки истории СССР. Период феодализма XVII в. — М., 1955. — С. 139.

1 Материалы для истории Воронежской и соседних губерний, состоящие из царских грамот и других актов XVII и XVIII столетий. — Кн. 1. — Воронеж, 1861. — С. 394; про полкову городову служби див.; Загоровский В. П. Изюмская черта. — Воронеж, 1980. — С. 37.

12 Материалы для истории Воронежской и соседних губерний... — Кн. 1. — С. 391.

13 Важинский В. М. Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII в. (на материалах южных уездов России). — Воронеж, 1974. — С. 220, 79-88.

Д іа л о г « у к р а їн с ь к о го » т а «росій сь кого » 439 ворень у липні 1648 р.: «На Дону и без бояр живут, а в Литве де черкасьі панов больших побили повьівели ж»1 4 Від початку існування в системі Московської держави «черкаське»

звичаєве управління з прикордонними, демократичними, часто архаїч­ ними рисами зіткнулося зі спробами підпорядкування й трансформації цього управління на російський кшталт місцевими воєводами. Супе­ речки між козацьким і воєводським управліннями вилилися у низку неприємних для московської прикордонної політики ексцесів: невдача оселення українців на чолі з гетьманом Я. Остряницею в Чугуєві 1638рр., підтримка острогозьким козацьким полковником І. Дзинковським повстання донських козаків С. Разіна 1670 р.1 тощо. Живучи за «своїм звичаєм», українське населення дуже часто іґнорувало місцеве воєводське правління16.Pages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Серія “Історичне релігієзнавство”. Випуск 7 69 УДК 323.21 : 261.8 (477) Л. Д. Владиченко, кандидат філософських наук, докторантка відділення релігієзнавства Кивського національного університету імені Тараса Шевченка ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-КОНфЕСІЙНИХ ВІДНОСИН Здійснено огляд питань виникнення, структурної організації та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади в Україні....»

«Сер ія 18. Еконо міка і право ПРАВО ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УДК 340 +378.6 Міхневич Л. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПІДГОТОВКА ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ У РІШЕЛЬЄВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ ЗА СТАТУТОМ 1837 РОКУ У праці розкрито процес підготовки юридичних кадрів за період дії другого Статуту Рішельєвського ліцею (1838–1864 рр.), формування навчального плану юридичного відділення, вивчення юриспруденції студентами камерального відділення та інституту східних мов; з’ясовано особливості...»

«УДК 008 Барандій Артем Юрійович, аспірант Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв armjot@i.ua ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В АВСТРО-УГОРЩИНІ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XX СТ. Стаття окреслює наслідки модернізації. Розглянуто причинно-наслідкові зв’язки процесу, їхній вплив на загальнокультурний процес. Мета дослідження простежити генезис культурної глобалізації, визначити її детермінанти та національну ідентичність в Австро-Угорщині...»

«УДК 130.2 Юхимик Ю.В. ДО ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКИ АРХІТЕКТУРНОГО МІМЕЗИСУ В статье проводится анализ специфики мимезиса в архитектурном формообразовании, рассматриваются традиции в использовании визуальных средств в архитектурных сооружениях прошлого и настоящего. Ключевые слова: архитектура, визуальные средства, мимезис. The analysis of the specific character of mimesis in architectural forming is carried out in this article. The traditions in using visual means in architectural constructions of the...»

«УДК 94(470:477):323.281:341.241.14]”1971” Руслан СІРОМСЬКИЙ ПИТАННЯ УВ’ЯЗНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ У ГРОМАДСЬКІЙ ДУМЦІ КАНАДИ ПІСЛЯ ВІЗИТУ П. ТРЮДО ДО СРСР 1971 РОКУ Відповіддю на активізацію дисидентського руху на теренах УРСР у 1960-х роках стали політичні репресії у різноманітних формах: від “профілактичних бесід” до арештів за “антирадянську діяльність”. Порушення конституційних прав людини в Радянському Союзі не пройшло повз увагу громадськості країн Заходу, більшою активністю з-поміж...»

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи УДК 371 Ірина Носаченко, м. Київ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДОРОСЛИХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ) Однією з форм організації навчання в системі дорослих є заочна освіта. Вона здійснюється без відриву від виробництва на термін навчання за освітньою або освітньо-професійною програмою з відвідуванням занять протягом терміну навчання під час настановних та заліково-екзаменаційних сесій. Загальновідомо, що поведінка студентів заочної форми...»

«Порівняльно-педагогічні студії № 1(15), 2013 ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 373.5013.74 ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ ДО КРАЩОГО РОЗУМІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Артем Теодорович У статті здійснено аналіз наукових праць, що стосуються діяльності видатного британського вченого М. Е. Седлера. На підставі думок його колег та послідовників зроблено висновки про роль і значення творчого доробку М. Седлера для розвитку методології порівняльної педагогіки. Автор...»

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА ПЕРСОНАЛІЇ УДК 929 Д ар и на АНД РО СОВА -БАЙ ДА (Дніпропетровськ) Н ат а ля БАРАБА Ш (Кривий Ріг) До історії взаємин Д. Велланського з М. Білозерським Документи, що можуть бути віднесені до кола “джерел особового походження” [1], завжди привертали увагу дослідників як такі, що можуть допомогти осягнути особистісний вимір історичних процесів, якісно покращити можливості деталізації історичних подій, кінець-кінцем, дозволити відчути унікальний аромат епохи. Утім, місце і...»

«Аннотация В статье проанализировано развитие категории художественного пространства в историческом аспекте. В центре исследования – учение украинских и иностранных лингвистов о категории пространства и вариации её типов. Также рассмотрено языковые средства выражения художественного пространства в литературных текстах. Ключевые слова: категория пространства, художественное пространство, виды художественного пространства. Summary The article analyzes the development of the Art Space Category in...»

«– свідома дисциплінованість, ініціативність, взаємодопомога, здатність до розумного ризику в екстремальних умовах;– невпинне самовдосконалення професійної майстерності, знань і навичок;– постійна самоосвіта, розширення інтелектуальних можливостей на основі засвоєння вітчизняного і закордонного досвіду. Проблему формування деонтологічної моральної свідомості юриста в сучасному українському суспільстві можна вирішити через наповнення юридичної освіти знаннями з етики, які стануть підґрунтям...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»