WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Україна та Росія:

проблеми політичних і

соціокультурних відносин

Національна академія наук України

Інститут історії України

УКРАЇНА ТА РОСІЯ

••

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ

І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин

Збірник наукових праць

Київ 2003

Затверджено до друку вченою радою

Інституту історії України НАН України

Р е д а к ц і й н а к оле г і я ;

В. А. Смолій, академік НАН України

(відповідальний редактор)

В. М. Горобець, доктор історичних наук (заступник відповідального редактора) О. /. Гуржій, доктор історичних наук В. М. Матях, кандидат історичних наук (відповідальний секретар) П. М. Сас, доктор історичних наук В. С. Степанков, доктор історичних наук Т. В. Чухліб, кандидат історичних наук (заступник відповідального редактора) В. О. Щербак, доктор історичних наук Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. — К.: Інститут історії України НАН України, 2003. — ІБВМ 966-02-2995-Х Тематичний збірник наукових праць присвячено висвітленню Історії українсько-російських відносин за доби пізнього середньовіччя і нового часу. У розвідках, вміщених на його сторінках, представлено сучасний погляд на проблему відомих вчених та початкуючих науковців, які ре­ презентують українську, російську та польську історіографічні школи, зокрема, досліджуються події, пов’язані з угодою 1654 р. між Україною і Росією.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться історією.

Оригінал-макет підготував О. І. Мостяєв Тексти до друку підготувала О. О. Романова Коректор В. В. Григор'єв ІБВМ 966-02-2995-Х © Інститут історії України НАН України, 2003 ЗМІСТ Валерій Смолій Переднє слово ПОЛІТИКА Борис Черкас Україна в політичному протистоянні Великого князівства Литовського з Московською державою і Кримом у 20-х — 30-х рр. XVI ст.. 11 Петро Сас Дипломатична місія Війська Запорозького до Москви у 1620 р. 25 Віктор Брехуненко Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624рр.. 66 Валерій Степанков Переяслав 1654 року: витоки, сутність, наслідки 85 Сагит Фаизов «Где Москва, где восток, где запад?»: географическая полемика между крымским ханом Мухаммедом IV и царем Алексеем Михайловичем в 1655-1658 гг. 128 Тарас Чухліб Концепція полівасалітетної підлеглості Б. Хмельницького та українсь­ ко-російські взаємовідносини середини XVII ст.. 146 Андрій Бульвінський Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: основні битви, стратегія, чисельність та склад військ 174 Володимир Газін Зовнішня політика гетьманського уряду України в першій половині 60-х рр. XVII ст.: спроби відновлення єдності держави. 219 Віктор Горобець Посольство гетьмана Івана Брюховецького до Москви 1665 року: пра­ вові підстави та політико-сошальні мотиви візиту. 235.Іаго5*а\л/ Бїоііскі Еіїу Ягесгурозроііїеі \уоЬес Когасгугпу ю ЫасЬ 1669-1670 252 В'ячеслав Станіславський Російська дипломатія та запорозько-польські відносини 1686-1697 рр. 267 Олексій Сокирко Гетьманщина під царським-скіпетром (військове будівництво в Україні другої половини XVII — початку XVIII ст.). 292 Олексій Кресін Конституційна автономія України у Російській державі: реалії політич­ ного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української еміграції XVIII ст. 323 4 Зміст

–  –  –

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ Валентина Матях Українсько-російські відносини в історіографічних концепціях другої половини XIX — початку XXI ст.. 499 Юрій Мицик Джерелознавчі студії з історії Переяславської ради 1654 р.. 523 Олександр Гуржій З історії родів України та Росії: Герцики.

Юрій Савчук Знамена українських гетьманів з Палати зброї Московського Кремля Відомості про авторів

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Без перебільшення можна стверджувати, що традиційно пробле­ матика українсько-російських взаємовідносин належала (і належить) до пріоритетних напрямів наукового пошуку. Непрості і далеко неодно­ значні стосунки, що склалися та існували на різних етапах історії між двома народами, завжди перебували в центрі уваги дослідників. Ця тема присутня у козацьких літописах та історичних хроніках XVIIXVIII ст., пам’ятках тогочасної суспільно-політичної думки. До неї звер­ талися у своїх працях Д. Бантиш-Каменський і М. Маркевич, М. Косто­ маров і П. Куліш, М. Дашкевич і М. Драгоманов. Сюжети з історії українсько-російських відносин доби існування Української козацької держави розроблялися як у невеликих студіях, так і у фундаменталь­ них працях В. Антоновича, О. Лазаревського, О. Єфименко, М. Грушевського, В. Липинського, Л. Окиншевича та багатьох інших видатних істориків XIX — перших десятиліть XX ст., репрезентантів як народ­ ницького, так і державницького напрямів у вітчизняній історіографії.

Вагомий внесок у вивчення проблеми зробили вчені, творчий роз­ квіт чи становлення яких як фахівців відбувалися в складний для української історичної науки час кінця 20-х — початку 40-х рр., коли вироблені на зламі ХІХ-ХХ ст. традиції дослідницької практики за­ мінювалися жорстким партійно-ідеологічним диктатом. Серед них — такі визначні вчені, як І. Крип’якевич, Н. Полонська-Василенко, А. Яковлів, О. Оглоблин, М. Петровський. Частина з них змушена була пра­ цювати та творити за межами України.

Далеко не однозначно складалася творча доля представників піс­ лявоєнної генерації українських істориків, що мусили розробляти проб­ лему українсько-російських відносин крізь призму офіційних постулатів тез ЦК КПРС «Про 300-річчя возз’єднання України з Росією». Однак, незважаючи на це, в 50-70-х рр. історіографія питання збагатилася грунтовними розробками І. Бойка, В. Дядиченка, В. Голобуцького, М. Марченка, М. Ткача, Ф. Шевченка, низкою студій меншого формату, при­ свячених різним аспектам проблеми.

Переднє слава Б У 80-х рр. естафету підхопили їхні учні і послідовники, яким випало працювати вже в нових, значно сприятливіших суспільно-політичних умовах.

Вивчення історичного досвіду еволюції взаємостосунків між укра­ їнським і російським народами, між Україною і Росією становить не лише академічний, а й значний прикладний інтерес. Адже окремі руди­ менти минулого і нині багато в чому визначають загальний мікроклімат українсько-російських взаємовідносин, які охоплюють практично всі життєво важливі сфери існування двох сусідніх держав. Слід зазна­ чити, що на сьогодні існує досить широкий спектр поглядів на цю, без сумніву, важливу історіографічну проблему, в різний час і в різних умовах вироблених представниками як української (вітчизняної й діаспорної), так і російської історичної науки. Ми не будемо вдаватися до аналізу численних, інколи діаметрально протилежних, точок зору істо­ риків, які належать до різних історіографічних шкіл і напрямів. Адже з цього питання можна написати не одну наукову монографію. Заува­ жимо лише, що обидва народи в своєму історичному розвитку про­ йшли тривалий, складний і кожний по-своєму унікальний шлях. їхні долі то перетиналися, то розбігалися, то знову зближувалися, то про­ тікали в самобутніх руслах. У відносинах, що складалися між ними, було все — період життя в одній державі і час конфронтацій, творення спільних духовних цінностей та переслідування українства, боротьба з зовнішньою небезпекою, звідки б вона не виходила — із Заходу чи Сходу. Така діалектика історичного розвитку, і її ігнорування — це ущербний і далеко не кращий шлях наукового пізнання істини.

Неприпустимою, на наш погляд, є й політична спекуляція навколо важливих рубіжних віх на еволюційному шляху розвитку обох народів, коли у ході гострих, далеко не наукових дискусій часто ігноруються конкретні історичні реалії, а опоненти керуються заздалегідь витво­ реними схемами чи ідеологічними концепціями.

Проблема еволюції українсько-російських відносин за доби пізньо­ го середньовіччя — нового часу має синтезний, наскрізний характер.

Адже гама двосторонніх контактів є практично невичерпною — як на рівні повсякденного існування двох народів, так і на рівні життєза­ безпечення всіх важливих сфер існування державних організмів. На розвиток їх впливало багато факторів — це і міжнародна обстановка в регіоні, і особливості політичних і соціальних систем та суспільнополітична Ситуація в середині обох країн, і розстановка політичних сил, і економічний та військовий потенціал, і рівень політичних культур елітарних прошарків, і особливості національних характерів та ступінь розвитку національної свідомості громадянства, зрештою, мудрість по­ літики «власть предержащих» тощо.

П е р е д н є сл аво 7 Безперечно, зміст та характер відносин між Україною і Росією фор­ мувалися в стінах гетьманських резиденцій, з одного боку, та у влад­ них кулуарах московських і петербурзьких палаців — з іншого. Однак поряд з цим існував і потужний народний струмінь. І цей фактор також слід враховувати.

Перспективи для досліджень в царині історії українсько-російських відносин сьогодні практично не обмежені. На порядку денному — перегляд багатьох і багатьох, здавалося б, давно вирішених проблем, необхідність пошуку нового документального матеріалу, постановки нових тем, інтеграції зусиль науковців всіх шкіл і напрямів, яких би вони принципів і поглядів не дотримувались. Одним із кроків на шляху такої творчої співпраці є пропонований читацькому загалу збірник наукових праць. Безсумнівною перевагою його є те, що автори прагнули до об’єктивного та неупередженого відтворення минулого. На його сторін­ ках мали змогу вільно висловити свою точку зору на окремі аспекти порушеної проблеми представники різних національних історіографіч­ них шкіл (української, російської, польської), різного рівня фаховості (серед авторів — як вже добре визнані вчені, так і початкуючі дослід­ ники) та вікових категорій. У своїх наукових пошуках вони не були детерміновані жодними нав’язаними ззовні методологічними схемами, політичними чи ідеологічними впливами. Єдиним критерієм, яким керу­ валися як автори, так і редколегія при доборі матеріалу, виступав принцип дослідницької неупередженості, зіпертої на об’єктивну правду історичного джерела.

Специфіка видання не передбачала реконструкції безперервної лінії розвитку українсько-російських відносин в логічній послідовності взаємодіючих її ланок. Представлені на його сторінках студії присвя­ чені як знаковим (чи-то за об’єктивними показниками, чи за мірою екс­ плуатації в чиїхось політичних інтересах), так і пересічним подіям та віхам тернистого шляху їхньої еволюції. Разом з тим, саме така моза­ їка дозволяє найбільш глибоко відчути всю багатовимірність та багатоваріативність українсько-російської взаємодії в складну перехідну епоху від середньовіччя до нового часу. При цьому, на різних хро­ нологічних етапах і в певних історичних реаліях, що безперервно змінюються, Україна виступає то в якості пасивного об’єкта, то діючого суб’єкта цієї взаємодії, яка здійснюється як в політичній, так і соціаль­ ній та етнокультурній системах координат. Хронологічно публікаціями переважно охоплюються XVI— XVIII ст. Однак в окремих випадках ма­ ють місце історичні екскурси як у більш ранні, так і пізніші періоди (фактично, до кінця XIX ст.). При цьому для більш глибокого відтво­ рення сутності досліджуваних процесів автори прагнуть висвітлювати події та факти у широкому загальноєвропейському контексті. Ряд тем в П е р е д н є с л ав а на сторінках збірника піднімається вперше. Ті ж проблеми, які вже мають певну традицію дослідження, переосмислюються вченими з позицій використання нових документальних даних та теоретичних досягнень сучасної історичної думки. Це дає підстави сподіватися, що праця, створена в Інституті історії України НАН України, стане в нагоді не лише вченим-суспільствознавцям, викладачам та студентам спе­ ціалізованих вузів, а буде з цікавістю сприйнята й пересічним читачем.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ СИДОРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА УДК 37.011.3-051:005.336.5[811.161.2+821]:37.091.12:005.963(043.3) ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу...»

«Оксана Ясіновська Катени яК жанр герменевтичної літератури: візантійсьКа традиція і слов’янсьКа рецепція (на приКладі КристинопольсьКого апостола XII століття) У статті йдеться про катени – збірки тлумачних фрагментів до Святого Письма, що є витягами з творів ранньохристиянських авторів, які були поширені в найдавніших грецьких текстах Старого і Нового Завіту. Розглядається історія та причини виникнення жанру катен у візантійській традиції, його найважливіші типи і ознаки, особливості...»

«СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ (листопад – грудень) ЗМІСТ Дисертації та автореферати дисертацій Економичні науки 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки Юридичні науки 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.5 12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 12.00.05 Трудове право;...»

«Сергей Викторович Жадан Фома. Історія з книги «Месопотамія» Серия «Месопотамія» предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8374843 Сергій Жадан «Фома. Історія з книги «Месопотамія»: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-7121-3, 978-966-14-7122-0 Аннотация Усім потрібна хороша робота, ніхто не любить роботодавців. Усі ухиляються від сплати податків, проте саджають зазвичай того, хто перший запропонував не платити. І що в такому...»

«УДК 330.14.65814 В.Я. Олійник, канд. екон. наук; Л.Л. Кірова Дніпрпетровський державний фінансово-економічний інститут вул. Аржанова 12, м. Дніпропетровськ, Україна, 49083 E-mail: kaffin@dsfei.dp.ua КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ І ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто розвиток корпоратизації в національній економіці України як процес трансформаційних перетворень капіталу: перехід від фінансовопромислового до корпоративного, а також становлення корпоративних форм...»

«лонг Д а ф н і с і Хлоя Полюючи на о. Лесбосі1, у гаю німф я побачив картину, гарнішої од якої мені не доводилось оглядати. Па ній, оцій /а//;було зображено любовну повість. Чудовий гай: багато в ньому дерев, квітів, вологи. Джерело щедро живить вологою і квіти, / дерева. Та над усе ця картина приваблювала очі мистецьким виконанням, а ще вражала доля закоханих. Про неї знали скрізь в околиці, і багато чужинців приходило сюди: одні помолитись німфам, інші — оглянути картину, на якій було...»

«УДК 94 (477.51) 1897/1982-05 Д 31 Тамара Демченко СИН ЧЕРНІГІВЩИНИ РОМАН БЖЕСЬКИЙ У статті на основі історико-біографічної літератури, деяких документів та джерел особового походження висвітлюється життєвий шлях (переважно чернігівської доби), аналізується історико-публіцистичний доробок маловідомого діяча національно-визвольного руху, уродженця Чернігівщини Р. Бжеського (1897 1982). Кожний, хто вивчав історію Української революції на рівні персоналій, не міг не помітити такого явища: серед...»

«2 ЗМІСТ Пояснювальна записка.. 4 Структура програми навчальної дисципліни. 6 І. Опис предмета навчальної дисципліни. 6 ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. 7 ІІІ. Програма Змістовий модуль І.. 8 Змістовий модуль ІІ.. 10 Змістовий модуль ІІI.. 12 ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Книгознавство, 14 бібліотекознавство». V. Плани семінарських занять.. 15 VІ. Завдання для самостійної роботи.. 17 VІІ. Система поточного та підсумкового контролю. 21 VІІІ. Методи навчання.. 24 IХ....»

«Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2013, вип. 10. УДК 94 (477.63) «19» Андрющенко Н.А. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІН У ПОБУТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА ТА СЕЛА У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 1920-1930-х рр. На основі аналізу творів письменників Дніпропетровщини 20-х – 30-х років XX ст. висвітлено зміни у побуті жителів та визначено головні побутові теми творчості літераторів. Ключові слова: Катеринослав, побут, індустріалізація, колективізація, місто, село, голод, жителі,...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (61) 2014 Паскаленко В. В. – викладач економічних дисциплін Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова (м. Миколаїв, Україна).E-mail: number968@mail.ru Paskalenko V. V. – Lecturer of Economic Disciplines of Mykolayiv Technical Training School of Rail Transport named after Academician V.M. Obraztsov (Mykolayiv, Ukraine). E-mail: number968@mail.ru Рецензент – кандидат педагогічних наук, професор С. І....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»