WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 71 ] --

Ті численні УССтрільці, які після 1920 р. остали на Україні, або переїхали туди пізніше, відіграли там знаменну ролю, як національно свідомий елемент, підтримуючи активно українську національну течію, яка там змагалася з московсько-большевицьким централізмом. Вони займали там в періоді т. зв. українізації поважні позиції в національнокультурнім, шкільнім, мистецькім (театр), літературнім і взагалі, в громадськім житті, маючи все на увазі український національний інтерес. Оставили по собі добру пам'ять серед наших тамошніх земляків. Підчас жорстоких переслідувань в 30-их роках московськобільшовицькою владою українського національного життя, усіх кол. УСС увязнено, як небезпечний для Москви елемент, і зліквідовано в добі жахливої Єжовщини. Було між ними багато визначних старшин і культурних діячів, УСС-ів. Про декого з них були відомості про те, що перебували на Соловецьких островах або в далекому Сибірі.

Коли після розвалу Польщі звільнено північно-західні українські землі з-під польського режиму, тоді із багатьома іншими українськими громадянами пішли туди на громадську працю також кол. УСС. В 1943 р., в часі підпольного польського терору, згинули деякі з них на відповідальній стійці, яку вони там серед незвичайно трудних відносин займали. 28 лютого 1943 р. згинув в Потурині, на Грубешівщині, волосний старшина Потурина, Франц Борис, кол. сотник Січових Стрільців, командант славного дивізіону кінноти СС. В тім же часі згинув 20 березня 1943 р., з рук польського вбивника голова Українського Допомогового Комітету в Грубешові, кол. УСС, др. Микола Струтинський.

Також в останніх змаганнях української зброї не бракло УСС-ів. Були вони в УПА та в кривавім бою Української Дивізії під Бродами.

Ці короткі і досить неповні відомості про працю і боротьбу УССтрілецтва поза формаціями і після збройних змагань – це доказ невсипущої життєздатности, енергії і жертвенности УСС та непоборної тугости Стрілецького духа.

До питання: 1914, чи 1917 рік?

Найважнішим моментом, що визначає історичне значення та головну ролю Українського Січового Стрілецтва в історії українського народу, є факт, що воно перше, після втрати нашої державної незалежности, видвигнуло новаторську, революційну ідею відродження і створення власної збройної сили, для боротьби за наше визволення і самостійну державність, та здійснило цю ідею, і стало першою збройною формацією українського народу в новітній добі його історії. Воно мало усі типові признаки національної збройної сили.

Вимарш перших сотень УСС на фронт у Карпатах та їх перші бої з московським військом в вересні 1914 р., були початком новітніх визвольних змагань українського народу та його збройної боротьби за незалежну державність.

Дехто думає, що зв'язок УСС з займанницькою державою та їх підлеглість чужому командуванню, як також брак своєї державної влади, позбавляє їх підстави вважати себе українським військом, чи українською збройною силою, в стислім того слова значенні, і тому дату 1913 чи 1914 рр. не можна вважати датою народження новітньої української збройної сили. Стрічаємо часто погляд, що початком новітніх українських визвольних змагань не були перші бої УССтрільців в вересні 1914 р., бо, мовляв, боротьба українського народу за державність почалася щойно в 1917 р.

Цей помилковий погляд, який без належного узасаднення пересуває дату народження новітнього українського війська та початку наших збройних змагань на кілька років пізніше, до 1917 р., є надто поверховний і необгрунтований. Його досить тяжко спростовувати та вияснювати, бо його автори не подають переконливих і стислих тверджень, ні тих конкретних фактів і історичних подій, які доказували б нестійність тези про 1914 рік, як початок нашої визвольної боротьби.

Треба припускати, що автори повищого погляду базуються на тому, що тільки власна держава, або її сурогат, чи ембріон з певними признаками державного авторитету, яким була в початковій фазі УЦРада, можуть творити своє військо, свою армію. Вони думають, що тільки держава і її уряд може бути власником і диспонентом збройної сили, якої завданням є боротьба за державність.

При такому ставленні справи залишається нерозв'язаним питанням, як треба кваліфікувати збройні сили поневоленої і недержавної нації та їх довголітню, часто тяжку боротьбу за незалежну державність. Відомо ж, що усі ці визвольні, революційні, повстанчі і т.п., військові формації, чи армії поневолених народів, провадили під власним національним прапором та за контролею і відповідальністю свойого націонадьного проводу визвольну боротьбу в різних організаційних формах, вживаючи різнородної тактики та використовуючи усякі пригожі політичні комбінації. Вони боролися за визволення своєї батьківщини, або зовсім самостійно, або при допомозі, а навіть під формальним військовим проводом своїх союзників.

Для кращого з'ясування цієї проблеми треба вияснити та устійнити коротко два соціологічні і політичні поняття: нація і держава. Їх силутується часто разом, не розрізняючи виразно іх істотних признак і взаємовідносин.

Коли ми кажемо: українське військо, або визвольні змагання української нації, то в обох випадках суб'єктом даних понять, чи явищ, є нація. Нація, а не держава, є основним, вищим поняттям в гієрархії суспільних груп. Нація є самостійною особовістю, та є носієм і центром усіх її функцій, змагань і інтересів. В 3-тім артикулі французької «Деклярації прав людини і громадянина « сказано, що «засада усієї суверенности остає по своїй істоті в нації», Але нація, як спільнота, змагає до політичної самостійности в формі держави. Для повного вияву своєї індивідуальности та для заспокоєння своїх інтересів, вона мусить заволодіти наймогутнішим суспільним механізмом – державою, нація стає власником [269] держави. Після здобуття державної самостійности, нація передає свої компетенції та свої політичні Функції – незалежній, самостійній, національній державі. Як бачимо, нація є основним, суверенним, діючим історичним суб'єктом, і до моменту створення своєї держави є вона єдиним, повновартним носієм усіх своїх політичних функцій. Політичний провід недержавної нації є єдиним, компетентним репрезентантом її волі та відповідадьним керівником її визвольної боротьби.

Створення військово-революційної організації Січових Стрільців до світової війни та збройна боротьба УССтрільців на фронті проти Росії – це типовий приклад національновизвольної боротьби.

Довоєнна формація Січових Стрільців, як революційна організація, заповнила в історії наших визвольних змагань приблизно цю прогалину, яка є записана в історії інших поневолених народів (фіни, поляки, і інші), як довголітня революційна і повстанська боротьба проти чужих окупантів. Довоєнні Січові Стрільці перейшли від разу на вищий ступінь цієї боротьби, яка уже вимагала підготови широкого, систематично веденого військового руху. Національно-визвольний і революційний характер довоєнного стрілецького руху та його ролю, як підготови наших визвольних змагань, ми вичерпно з'ясували і на фактах та документах показали в окремім розділі цієї книжки.

В світлі наших уваг про істоту націоцальної спільноти та про її політично-визвольні функції, зовсім ясно виступає історична роля Українських Січових Стрільців, як першої новітньої української збройної формації, що в 1914 році розпочала визвольну боротьбу українського народу за його державну незалежність:

1. Українські Січові Стрільці були покликані в 1914 р. до збройної боротьби проти Росії найвищим політичним проводом українського народу в тодішнім «вільнім світі», Головною Українською Радою, і її військовим органом, Українською Боєвою Управою. Була це повноправна, українська політична репрезентація, в якої склад входили, покликані народом, формально легітимовані громадські діячі, а саме: парляментарні і соймові посли, вибрані всенародним голосуванням, на основі конституційного закону про демократичні вибори, – та представники усіх трьох масових, легальних, політичних партій, УНДП, УРП, і УСДП, які від довгих літ організували та репрезентували широкі народні маси і були їх політичним проводом, та були засновані при найближчій співучасті М.Драгоманова і М.Грушевського.

На нашу думку, був це найсильніше та найбільш формально і правно легітимований політичний провід українського народу впродовж останніх кількадесятьох років. Він був дійсним і правдивим виявом загальної волі і змагань нації, і тому його заяви і акти, були повновартісними актами національно-державного значення. В травні 1915 р. його склад поповнюється представниками Союзу Визволення України, який був політичною репрезентацією українців в Росії, і створена тоді Загальна Українська Рада, стала незалежним, авторитетним, всеукраїнським центром визвольної боротьби проти Росії та політичним проводом УССтрільців.

2. Українські Січові Стрільці були добровольцями, необов'язаними до військової служби, які вийшли із національно найсвідоміших, та найенергічніших і найжертвенніших кол тодішньої молодої української генерації. Вони пішли добровільно, на основі свобідного рішення своєї волі боротися, як чолова колона українського війська, за визволення батьківщини.

3. Українські Січові Стрільці мали ясну ціль своєї боротьби. Вони боролися тільки за Україну, за інтереси української нації, за визволення поневоленого москалями українського народу, за незалежну українську державу. Тільки за цю ідею проливали кров і гинули УСС.

Тому УСС були українським військом, і тільки українськими вояками вони себе вважали і ними хотіли бути. Їх формальний, примусовий зв'язок з чужою державою і армією, ні на момент не захитав їхнього національно-державного ідеалу, ані не зменшив їх національного характеру. Інтереси австрійської держави були для них зовсім байдужі.

4. Українські Січові Стрільці боролися проти головного історичного ворога України, що загрожував існуванню української нації – проти Росії. Вони добре розуміли, що, з одного боку, треба боронити Галичину і Буковину, як український П'ємонт, перед агресією російського імперіялізму, а з другого, що тільки через поразку і розгром Росії, постане на її руїнах Вільна Україна. Своєю активною участю в боротьбі проти царської Росії, УССтрільці причинилися до її поразки і до розвалу, та в той спосіб стали співчинником вибуху російської революції.

5. Українські Січові Стрільці були ділом власних сил українського народу, його свідомости, політичної зрілости, енергії і патріотизму. УСС не творили ніякої т. зв.

легіонової концепції, бо уже до війни вони організувалися і вишколювалися власними силами, без чужої допомоги, поборюючи поважні перешкоди.

6. Українські Січові Стрільці також і своїми, національними, українськими, зовнішними признаками були українським військом. Хоч в складі чужої армії, вони виступили до боротьби за волю України, тільки під українським національним прапором, та цілковито зберегли свій український характер та свою національну окремішність. Їх зовнішній вигляд, однострій, шапка-мазепинка, відзнаки, емблеми були українські, самобутні. Мова наказів і внутрішньої служби та назовництво були українські.Pages:     | 1 |   ...   | 69 | 70 || 72 | 73 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Наукові записки кафедри педагогіки Випуск ХХХІV Харків – 2014 ІДЕЯ БУКВАРЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ВНЕСОК Л. ДЕПОЛОВИЧ У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ БУКВАРИСТИКИ Халімон Н.М. Директор Ковчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Л.П. Деполович Куликівської районної ради Чернігівської області, вчитель-методист У статті досліджується історія розвитку та ідея українського букваря ХІ – 1-ї пол. ХХ ст. Автор визначає внесок Деполович Лідії Платонівни, вчителя-методиста 1920-30-х рр. з Чернігівщини, у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА На правах рукопису РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ УДК 316.334.3:1(091):321.64 РЕФЛЕКСІЯ ПЕРЕДУМОВ ІДЕОЛОГІЇ ФАШИЗМУ В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ НІМЕЧЧИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Науковий керівник : доктор філософських наук, професор Саух Петро Юрійович...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДОНБАСУ ЗБІРНИК СТАТЕЙ КНИГА 19 ВИДАЄТЬСЯ З 1992 р. Донецьк – 2010 р. УДК 94 (477.6) Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 19 / Головний редактор та упорядник – З.Г.Лихолобова, д.і.н., проф. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – 264 с. Дев’ятнадцята книга щорічника «Нові сторінки історії Донбасу» продовжує відкриття обріїв у вивченні минулого Донецького краю. На її сторінках представлені статті, серед...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 61 УДК 355.426 С.О. Вовк, доцент, канд. істор. наук Луганський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 30-тя Перемоги, 39/907, м. Луганськ, 91011 ОЗНАКИ ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ Громадянська війна є специфічною формою війни. Останнє й обумовило виокремлення автором ознак внутрішньої війни та визначення її соціальної природи. Ключові слова: громадянська війна, ознаки громадянської війни, соціальна природа громадянської війни. За...»

«Віталій Щепанський Проміння темряви в раю Хмельницький Видавець Стасюк Л.С. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) УДК 82-322.1 ББК 84(4УКР-4ХМЕ) Щ55 Літературно-художнє видання Віталій Вікторович Щепанський Проміння темряви в раю Щепанський В.В. Щ55 Проміння темряви – Хмельницький, Видавець ФО-П Стасюк Л.С., 2013. – 120 с. ISBN 978-966-2758-00-9 Можливість рухає іншими можливостями, а рух можливостей створює незвідані шляхи думок. Такою є книга, яку...»

«217 СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ. №XVІ-ХVІІ. 2012 КОМЛИКОВА Г.І. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ СУМЩИНИ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943 рр.) У статті на основі архівних джерел висвітлена діяльність сільськогосподарських дослідних установ, що функціонували на території Сумщини в окупаційний період (1941-1943 рр.). Однією з найбільш драматичних сторінок історії існування вітчизняних сільськогосподарських дослідних установ стала Друга світова війна. На тимчасово окупованій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ Одеські етнографічні читання Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя Одеса ОНУ УДК 392.5 (477) Рекомендовано до друку Вченою Радою Одеського національного університету ББК 63.5 (4 Укр) 534 імені І. І....»

«УДК 930(477,54):929Лавровський]:327(100) «09». Марина Домановська М. О. ЛАВРОВСЬКИЙ (1825–1899) ПРО РУСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ УГОДИ Х ст. У статті здійснено спробу історіографічного аналізу праці професора Харківського університету М. О. Лавровського «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1853), що передбачає оцінку внеску науковця в дослідження русько-візантійських угод Х ст. Візантиністика як комплексна наукова дисципліна почала своє становлення з середини ХІХ ст. На...»

«ISSN 2409-6806 НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАцІОНАльНОгО УНІВерСИтетУ «ОСтрОЗьКА АКАдемІя» Серія «Історичні науки» Збірник наукових праць ВИПУСК 24 Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія» УДК 94(082) ББК 63 Н 34 Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія» Протокол № 7 від 26 лютого 2015 р. Збірник входить до переліку фахових видань з історичних наук (постанова ВАК України від 10.03.2010 № 1-05/2) та включений до міжнародної наукометричної...»

«Науковий вісник УкрНДІПБ, 2014, № 1 (29) УДК 614.841.45 О.О. Сізіков, канд. техн. наук., ст. наук. співр., Р.В. Уханський, канд. техн. наук., В.П. Балло, Я.В. Балло ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗОНОВАНИХ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ У БУДІВЛЯХ З УМОВНОЮ ВИСОТОЮ ВИЩЕ 26,5 м Приведено загальний аналіз схемно-компонувальних рішень щодо влаштування насосних станцій для забезпечення надійності роботи зонованої системи внутрішнього протипожежного водопостачання в будівлях з умовною...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»