WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 2 ] --

Появляється цілий ряд передових суспільних діячів та письменників. Закріплюються українські культурні здобутки, творяться основи української науки, йде муравлина праця для відродження нації. Уже за часів найтяжчої реакції постають перші таємні політичні гуртки й організації, що виставляють свої політичні постуляти із домаганням автономії України з соймом у Києві. Постає перша політична партія: Революційна Українська Партія, що проголошує гасло Самостійної України. В цей спосіб український народ в Росії виявив власну волю до життя та активної боротьби за свої права. Але згадані організації були таємні і нечисленні та не могли обняти своєю діяльністю ширших народних мас, бо до 1905 року не було дозволено українцям вести яку-небудь легальну громадську, чи політичну роботу. Національний рух не міг переходити в несвідомі національно маси та формувати їх в модерну націю.

Із вибухом революції в Росії в 1905 році злагіднів режим та на короткий час відкрились можливості ведення громадської і політичної праці. Але живий та масовий національний рух занепокоїв Росію. Уже від 1907 року настала тяжка реакція та твердий протиукраїнський курс політики, що тривали аж до 1914 року.

Австрійська займанщина

Положення українського народу в австро-угорській займанщині було зовсім інакше, ніж у Росії. Політичні відносини в Австрії були значно кращі, як під російським царатом, бо Австрія від 1848 року була конституційною монархією. Поза десятилітнім (1851-1860) періодом абсолютизму – вона була формально правовою державою. Не зважаючи на внутрішньо-державну політику Австрії, яка була близько зв'язана з інтересами поляків та яка передала їм усю владу над українським народом в Галичині, ставлячи його у становище другорядної нації, – все ж таки австріиська конституція давала кожному народові можливість національного розвитку та політичної боротьби за свої права. Австрійська політика у відношенні до українців ніколи не була ясна й певна та не йшла по лінії визвольних змагань українського народу. Інтереси українців в Австрії охороняла не політика віденської влади, тільки державна австрійська конституція, яка не була проголошена Габсбургами з ласки для їх народів, а була здобутком загально-европейських революційних, демократичних рухів в половині ХІХ-ого століття.

Засада громадської і національної рівноправности, забезпечена конституційно, була тою підставою, на якій будувалось національне життя українців в Австрії. Українська мова в Австрії була вживана в державних та публічних інституціях і була викладовою мовою на Львівськім і Черновецькім університетах. Українською мовою промовляли посли у віденськім парляменті, нею оголошувано всі державні закони. Український народ брав тут участь у державнім житті як окрема нація. Хоча на практиці треба було зводити завзяту боротьбу з поляками за всі національні права – то якраз можливість цієї боротьби на конституційній базі, була чинником, що виховував і формував галицьких українців як [1] модерну націю, по думці соціологічної тези, що боротьба є матір'ю нації. Поскільки життя нації є тісно зв'язане із життям новочасної політичної демократії – то австрійський конституційний лад, забезпечуючи своїм горожанам національну рівноправність, спонукав українців до активної участи в політичнім житті, даючи їм можливість розвитку й боротьби.

Тут український народ своїми власними силами будував своє національне життя. Спільними зусиллями широких народних мас творяться тисячі освітніх, руханкових, кооперативних і політичних організацій. Тут проголошено та обосновано вперше Юліяном Бачинським в 1895 р. в його книжці «Україна Ірредента» – постулят державної самостійности України.

Тут твориться модерний український масовий політичний рух, постають політичні партії:

Українська Радикальна Партія, Українська Соціяльно-Демократична Партія і Українська Національно-Демократична Партія, які втягають широкі народні маси у свідому, дисципліновану політичну боротьбу. Університетські катедри в українській мові на теологічнім, філософічнім та правничім факультетах, багатий Національний Музей та Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові, що під знаменитим проводом Михайла Грушевського стає зав'язком української академії наук – усе це є знаменним завершенням національного розвитку українського народу під австрійською займанщиною. Так отже силою історичних обставин, австрійська Україна мусіла стати духовим центром усього українського життя, зогляду на своє особливе політичне положення.

Самостійна Україна – всеукраїнська визвольна ідея

Східня Україна, як материк нації і свідок її історичної традиції – хоч перебувала в тяжких політичних умовах російського царату, то була джерелом нашої національної сили та творила основні духові та визвольно-політичні ідеї для цілої нації. Там появились перші публікації народних та історичних пісень і дум, там відродилась українська література, там постала організація Кирило-Методіївське Братство, що заговорила про українську республіку, там працював геній України Тарас Шевченко, якого ідеї стають національною євангелією для галицьких українців. Звідтам виїхав в Европу Михайло Драгоманів на до смертну політичну еміграцію та запліднив українське життя в Галичині модерними духовими й політичними ідеями. З Києва переїхав у Львів творець історії України, Михайло Грушевський, що своєю величезною працею поклав основи під українську самостійність.

Усі ідеї і визвольні пляни, що зродились над Дніпром – переводились в Галичині в діло.

Галичина стала українським П'ємонтом, де спільними силами всієї соборної України розбудовується повне життя нації. Михайло Драгоманів, що так багато причинився до поширення і поглиблення соборницької думки, вказував весь час на велике значення факту, що частина українських земель найшлась поза границями російської імперії та перебувала в державі, де існували конституційні права та де була забезпечена особиста й політична [2] свобода людини. Культурні й політичні взаємини між роздертими частинами України скріплялися, а в об'єднаній праці і в боротьбі творилася одна національна культура, одна політично-визвольна думка та один національно державний ідеал.

На переломі ХІХ і ХХ століть аж до 1914 року, стає австрійська Україна захистом української політичної еміграції з Росії, яка розвиває тут свою визвольну протимосковську революційну роботу.

Український народ, хоч розділений кордонами, ставав свідомою своєї мети нацією.

Виразником його бажань і домагань були політичні партії, які в своїх програмах деклярували засадничі визвольні постуляти та перед масами українського народу ставили основну мету, за яку вони мали боротись. Цим постулятом і цією метою був клич Самостійної Української Держави. Проголосили його: УРП в 1895 р., УСДП і УНДП в 1899 р. і РУП в 1900 році.

Таким способом спільними змаганнями обох частин України завершився цей знаменний період українського національного відродження.

Із розвитком та ростом національної свідомости та масового політичного руху, клич самостійної української державности почав обхоплювати, від початку ХХ-го століття, щораз ширші маси українського народу, передусім під австрійською займанщиною. Одначе ця популяризація ідеї самостійности та відновлення національної незалежности не була висловом якогось конкретного домагання, що повинно бути здійснене в найближчій майбутності. Було це тільки суб'єктивне бажання, якого шляхів і метод здійснення поважно не дискутували. Була це теоретична концепція, що не опиралась на ніякім конкретнім пляні її реалізації.

Після засадничої самостійницької деклярації у програмах поодиноких політичних партій – уся політична робота між народом була спрямована на боротьбу за національнополітичні nостуляти в обох державах, де жив український народ, при чому зберігано повну льояльність до окупантів. Ідея державної самостійности була тільки святочним гаслом, проголошуваним час до часу на політичних зборах і з'їздах або Шевченківських святах.

Боротьба за мінімальну національно-політичну програму, що охоплювала цілий список різнородних домагань – абсорбувала в цілості всю тодішню громадську діяльність, а постулят національно-культурної чи територіяльної автономії українських земель, і в Росії, і в Австрії – був у тодішній дійсності недосяжним домаганням. Постулят автономної України під російською займанщиною був актуальним тільки короткий час після революції в 1905 році, після чого настала реакція.

В галицькій Україні після довголітньої і завзятої боротьби з польськими можновладцями, в якій брали участь найширші маси національно освідомленого населення та вели її усіми засобами, до революційних включно, – щойно в 1914 році стала актуальною справа дуже обмеженої культурної автономії, при чому про адміністраційний поділ Галичини на українську і польську частини, – не було навіть мови.

«Молода Україна»

Але ідея Самостійної України, – раз проголошена пророчим словом Шевченка і Франка та прийнята програмами усіх українських політичних партій, – мусіла діяти і діяла нестримно живим змістом своєї природної, стихійної, внутрішньої сили. Вона із залізною логікою історичної конечности вимагала свого здійснювання при всяких можлиних обставинах. Ця ідея бажала стати живим тілом, основною рушійною силою і рішальним мотивом активности та енергії кожного свідомого українця. Вона повинна була скеровувати нашу політику на дальшу, основну мету, не перебільшуючи значення дрібних здобутків, осягнених у займанницьких державах, – та в тому напрямі виховувати народні маси і спрямовувати їх активність.

Іван Франко твердив, що ідеал самостійної України буде для нас недосяжною мрією лиш доти, доки ми самі не знайдемо в собі досить волі, щоб іти до цього ідеалу, стежки до [3] якого «лежать ось тут під нашими ногами».Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«УДК 373.5(477.63)«18/19» C. Л. Прокопенко Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Проаналізовано розвиток матеріальної бази Катеринославської класичної гімназії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., основна увага приділена процесу будівництва та реконструкції нового приміщення гімназії. Ключові слова: гімназія, матеріальна база. Проанализировано развитие...»

«УДК 159.9.07 Ю.С. Воржева Українська академія друкарства ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ТЕКСТУ Сприймання тексту – складний процес. На ефективність сприймання впливає не тільки лексична і візуальна структура слова, не тільки змістові, але і формальноструктурні ознаки тексту. Interpret text is a complex process. Performance affects not only the lexical perception and visual structure of words, not only content but also formally-structural features of the text. Вступ Перш ніж виділяти...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII УДК 930.25:35.077.1 Т. М. Білущак, С. В. Шеломенцев-Терський АНАЛІЗ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ГРОДСЬКИХ ТА ЗЕМСЬКИХ СУДІВ, СЕЙМИКІВ З ПИТАНЬ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ МІСТА ЛЬВОВА XVI-XVIII СТ. У статті здійснюється історико-документознавчий аналіз архівних матеріалів гродських та земських судів, сеймиків з питань обороноздатності міста Львова XVI-XVIII ст. Судові акти, що стосуються історії Львова, знаходяться у...»

«Наукові записки В’ячеслав Голуб СТАНОВИЩЕ КУРДСЬКОЇ МЕНШИНИ НА ТЕРИТОРІЇ ТУРЕЧЧИНИ, ІРАНУ, ІРАКУ ТА СИРІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. У статті на основі порівняльно-історичного методу висвітлюється становище курдської меншини на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії, ставлення офіційної влади до них. Встановлено, що урядові кола цих держав зацікавлені у збереженні територіальної цілісності й недоторканості існуючих між ними кордонів, у тому числі щодо етнічних курдських регіонів....»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2015. Випуск 33 УДК 271.2:005.742(477):[37.091.5:347.924]»17/18» Л. Ю. Посохова ПРОВИНА ТА ПОКАРАННЯ: ВИХОВНІ ПРАКТИКИ В ПРАВОСЛАВНИХ КОЛЕГІУМАХ УКРАЇНИ (XVIII – ПОЧАТОК ХІХ СТОЛІТТЯ) У статті досліджуються виховні практики, які були характерними для православних колегіумів України у XVIII – на початку ХІХ століття. Акцент зроблено на вивченні покарань, що застосовували до учнів, співвіднесення їх з традиціями європейської гуманістичної школи. В сучасній...»

«КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БАЗАКА РОМАН ВІКТОРОВИЧ УДК 070.19(477.65)“1874/1921”(043.5) ПРЕСА КІРОВОГРАДЩИНИ (1874–1921 РР.): ІСТОРИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ, ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 27.00.04 – теорія та історія журналістики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій Запоріжжя – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя. кандидат філологічних наук, доцент Науковий керівник – ХІТРОВА...»

«УДК 339.9.01 В. С І Д Е Н К О, член кореспондент НАН України МОДИФІКАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ НОВІТНІХ ФАКТОРІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ КРИЗИ Розглянуто нові характеристики розвитку сучасного світового господарства та фак тори його іманентної нестабільності у контексті уроків глобальної фінансово економічної кризи 2008–2009 рр. і продовження пов’язаної з нею глобальної структурної кризи світо вого господарства. Глобальна фінансово економічна криза 2008–2009 рр. – найбільш...»

«УДК82-95/82-2 БОНДАР Л. О. ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ГЕРОЯ У П’ЄСІ Я.ВЕРЕЩАКА «ЖЕБРАЦЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» У статті досліджуються особливості репрезентації картини світу посттоталітарної доби у п’єсі Я. Верещака. Визначається засоби жанромоделювання та побудови архітектоніки твору. Розкривається ідейне навантаження прийому полімаски. Ключові слова: жанросинтез, часопросторові дифузії, прийом полімаски, суспільнорефлексивна драматургія, самоідентифікація. Більшість сучасних драматургічних текстів...»

«СУЧАСНІСТЬ БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 1981 Ч. 3-4 (243-244) Ю. КОЛОМИЄЦЬ: МЕТАМОРФОЗА В, ФЕДОРЕНКО: ХУТОРЯНИ М. ФІШБЕЙН: ПОЕЗІЇ В. ВАЙНТРАВБ: ЧЕСЛАВ МІЛОШ І. КОШЕЛІВЕЦЬ: ЛЬОНЯ КИСЕЛЬОВ 0. ВЕРЕТЕНЧЕНКО: МАЙСТЕР ПАЛІТРИ Е. КАПІТАЙКІН: КУРБАС І МІХОЕЛС B. ВИТВИЦЬКИЙ: ДМИТРО РЕВУЦЬКИЙ М. ФРЕНКІН: НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 1917 РОКУ В РОСІЇ X. МАТЕСАНС: БАСКИ 1. МАЙСТРЕНКО: БЮ РОКРАТІЯ І ТЕХНОКРАТІЯ А. КАМІНСЬКИЙ: У СТОРІЧЧЯ «НАРОДНОЇ ВОЛІ» М. КУШНІРЕНКО: «ВОСПОМИНАНИЯ» Ст. ТИМОШЕНКА Є. ДАВИДОВ: ЗІНОВІЙ...»

«М. П. ЛУКАШЕВИЧ, М. В. ТУЛЕНКОВ ВИДАВНИЦТВО КАРАВЕЛА Серія Вища освіта в Україні М. П. Лукашевич, М. В. Туленков СОЦІОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ Каравела 2004 УДК 316(075.8) Гриф надано ББК 60.5я73 Міністерством освіти і науки України Л84 (лист № 14/18.2-1897 від 04.08.2004р.) Рецензенти: М. І. Михальченко, член-кор. НАН України, д-р філос.наук, проф., завідувач відділу соціальних проблем Інституту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»