WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 1 ] --

Annotation

Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових

Стрільців, їх збройні чини.

Окремо описується діяльність стрільців в Наддніпрянській Україні, їх участь в

українській революції.

ПЕРЕДМОВА

І. ГЕНЕЗА І РІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ІДЕЇ

ІІ. СІЧОВЕ СТРІЛЕЦТВО ДО СВІТОВОЇ ВІЙНИ

III. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

IV. КИЇВСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ

V. ЛЮДИ І ПРОБЛЕМИ

ЗГАДУВАНІ ПОЕТИЧНІ ТВОРИ notes ПЕРЕДМОВА Присвячую моїй дружині Володимирі з Садовських Велике лихоліття, що його переживає український народ, позначилося також дуже відємно на творчости і на видавничому рухові із тематики наших визвольних змагань. Після живої видавничої праці кооперативи "Червона Калина" у львові та інших видавництв, настав у 1939 р. застій у цій ділянці, який триває посьогодні. Деякі спорадичні передруки давніших видань, не зміняють невідрадного положення на цьому полі.

На рідних землях винищив московський окупант пляново усю нашу визвольносторичну літературу, а на еміграції такі видання з-перед 1939 р. стали бібліографічною рідкістю. А тим часом виросла нова генерація, яка не має можливости черпати цінного знання із багатьох колись джерел нашої традиції. Те саме відноситься також до наших земляків, які десятками років перебували під ярмом московського большевизму, та не можуть довідатися повної правди про наше недавнє минуле та його світлу традицію.

Щоб хоч частинно заспокоїти цю пекучу потребу, появляється оця праця про Українське Січове Стрілецтво, якого визначна роля в наших визвольних змаганнях є мало відома сучасній молодій генерації та є часто невірно змальовувана.

Цей нарис не є історією УССтрілецтва, як військової формації та його бойових і воєнних дій. Ця сторінка його історії є вже істориками науково опрацьована і опублікована.

З другого боку, треба завважити, що значення УССтрілецтва не міститься тільки в його вояцьких цінностях та в рішальних бойових діях. Його основна й істотна роля та історична вага лежить в тих нових, революційних ідеях і визвольно-політичних думках, що покликали УССтрілецтво до життя, за які воно боролося, та які зробили його активним і творчим чинником у нашій визвольній боротьбі 1914-1920рр. Особливе підкреслення та вияснення ідеологічних, культурно-історичних, громадсько-моральних та політично-визвольних моментів історії УССтрілецтва – є завданням цієї книжки. І в тій проблематиці є вона доповненням до опублікованих давніше творів про УССтрілецтво.

Для ясности цієї основної проблеми та для повноти історичного образу УССтрілецтва, поширено повищу основну тему і в зв'язку з нею з'ясовано в хронологічнім порядку також організаційний і військовий ріст УССтрілецтва та його бойові дії. В цій частині я використав основну військово-історичну літературу, опрацьовану на основі джерельних матеріялів. Є це відомі науково-історичні праці О.Думніна, Б.Гнатевича, В.Кучабського, М.Безручка й інші.

Коли мені припав обов'язок написати цей нарис про УССтрілецтво, то моїм заміром не є його гльорифікація або суб'єктивне перебільшення його історичної ролі й заслуг, чи громадсько-політичної вартости. Ідейно-політичну сторінку діяльності УССтрілецтва я з'ясував на основі фактів та документів і свідчень авторитетних осіб. Також військові моменти і бойові дії зображено на основі джерельних матеріялів. Мої особисті доповнення, висновки і завваження в нічому не зміняють устійнених, основних історичних фактів, ані теж їм не суперечать.

Зокрема не бажав би я, щоб мене розуміли Читачі, ніби я хочу вивищити УССтрілецтво понад інші заслужені, знамениті і хоробрі формації кол. Української Армії. Коли я підкреслив позитивні й цінні та гідні уваги й наслідування громадські прикмети й військові дії УССтрілецтва – то це – на мою думку – є правом і обов'язком кожного члена всякої громадської і військової спільноти. Плекання особливого духа традиції та шляхетної гордости із-за виконаного обов'язку супроти батьківщини – це великий вклад кожної, а особливо, військової спільноти у скарбницю національних цінностей, на яких нація будує своє майбутнє.

Також не є важним і рішальним моментом при оцінці ролі і значення УССтрілецтва, що воно постало в Галичині, і його склад був в основному галицький. Головна проблема не в його походженні, а в тій Стрілецькій соборницькій ідеї та в його всеукраїнськім характері і в тих особливих організаційних та виховних методах його праці, що створили новий історичний тип українського вояка-соборника.

В цій книжці обнято разом усю спільноту Українського Січового Стрілецтва, як одну історичну цілість у його трьох формаціях: передвоєнне Січове Стрілецтво, УССтрільці і київські Січові Стрільці. Вона обоснована єдністю Стрілецької ідеї.

Змальовано докладніше генезу і значення довоєнних організацій Січових Стрільців, які були ідеологічною і організаційною основою усього УССтрілецтва.

Засадничою помилкою треба вважати окреме, непов'язане трактування київських Січових Стрільців у відношенню до УСС. При нагоді нашого минулого 40-літнього ювілею існування УСС, ми не чули належної згадки про київських СС, ні про їх особливе значення.

Тому київським СС відведено тут належне місце, як інтегральній частині УССтрілецтва.

Весь зміст духового життя УССтрілецтва, його ідеологічне обличчя та громадськополітичне спрямування з'ясовано згідно з його тодішнім станом. УССтрілецтва було твором своєї епохи. Його ідеї відповідали тому революційному періодові, в якому воно виросло і розвивалося. І тільки на основі об'єктивного історичного критерію належить його сьогодні розглядати і оцінювати. Також ті ідеологічні зміни, що настали в політичнім світогляді багатьох колишніх членів УССтрілецтва, треба все мати на увазі при оцінці їх ролі серед УССтрілецтва.

Ініціятива появи цієї книжки вийшла від Ювілейного Комітету свіяткування 40-літньої річниці збройного виступу УСС – при Головній Раді Братства УСС. З доручення цього Ювілейного Комітету я написав цю працю про УССтрілецтво. Тяжкі умовини еміграційного життя та непосильної фізичної праці на прожиток, не сприяли тому, щоб краще виконати прийняте завдання. Також брак потрібних джерел і літератури та інших матеріялів, не дали мені можливості опрацювати як слід задуманий плян. Терміновий характер праці та певний поспіх мусіли також спричинити деякі хиби й недостачі. Уважаю за свій обов'язок зложити на цьому місці щиру подяку усім, хто допоміг мені в моїй праці. В першій мірі дякую Товаришам УССтрільцям: Голові Ювілейного Комітету д-рові В.Білозорові, за особливу заохоту до написання цього нарису та цінні вказівки, дир. П.Постолюкові за поміч у підшукувані матеріялів, журналів і книжок, та провід у виданні, д-рові Л.Луцеву за основний перегляд і справлення манускрипту, ред. Р.Купчинському за цінні поради і оформлення книжки.

Особливо дякую Управі В-ва «Червона Калина», що – без огляду на видавничі труднощі

– видала друком мою працю.

А в т о р Бруклин, травень, 1956.

І. ГЕНЕЗА І РІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ ІДЕЇ Під московською кормигою В моменті вибуху світової війни 1914 року – український народ був розшматований політичним кордоном двох займанницьких держав: Росії і Австро-Угорщини. Переважаюча частина нашого народу, після нещасливого Переяславського договору з 1654 р. та після розвалу Польщі при кінці XVІІ століття – опинилась під владою московських царів, які в підступний спосіб скасували усі вольності й права українського народу, завели на Україні свої московські порядки, зліквідували останки політичної автономії України та безпощадним режимом проводили свій плян знищення української нації, її імени, культури, мови, традиції, церкви та всяких ознак національної окремішности. Уживаючи усіх методів деспотичного правління – московські царі жорстоким насильством і терором, вбивствами, тюрмою та засланнями, підкупством та обманом, – закріпили своє панування на українській землі. Україна стала частиною російської імперії.

Усі зусилля українських патріотів боронити своєї свободи й незалежности – стрінулись із брутальною реакцією царської адміністрації та були безпощадно згноблені.

Основну масу українського народу – селянство, переведено в стан невільників-кріпаків та позбавлено людських прав. Протягом кількадесяти років московського панування над українським народом – квітуча козацька Україна стала «руїною», а її горде ім'я перестало видніти в ряді вільних народів Европи. Чорна ніч нависла над Україною. Над великим, вільним ще недавно народом, з'явилось мариво смерти. Але не зважаючи на насильницький гніт – життя української нації показалось сильніше. Серед цієї руїни і темної ночі не згасла в народі віра в правду і волю – ця таємна сила, що кріпила його духа у всіх лихоліттях.

І цей дух нації виявив себе незабаром у формі друкованого рідного слова. Тихо, майже непомітно почали витікати, мов з-під землі, струмочки національного відродження. Із першими творами нової української літератури в Росії – вступив український народ на шлях свого національного відродження, зробив перші кроки до великої мети, дістав у руки цінну зброю до дальшої боротьби. І тоді почув народ серед мертвої тишини – грімке, полумінне слово свого пробудителя й апостола – Тараса Шевченка, що голосно і відважно промовив до всієї поневоленої нації, як ніхто дотепер – про любов до України, про жорстоких гнобителів нашого народу. Він перший після довголітньої неволі кликав український народ до боротьби за волю України та взивав порвати кайдани неволі.

Жорстоко покарав московський цар цей бунт. Знову стануло перед очима Москви мариво українського сепаратизму. Брутальний деспот у своєму страху не повстидався перед культурним світом позбавити український народ основних людських прав на його рідну мову та рідну культуру, заборонивши поширювання українського друкованого слова. Знову лютує московська реакція, – українські патріоти опиняються на далекому засланні, товариства грамотности кваліфікується як бунтарські організації для відділення України від Росії, – забороняється навіть поширювати між народом переклад «Святого Письма» українською мовою… У живання української мови стає державним злочином. Яка величезна шкода для розвитку нації, коли в такім стані минають десятки років!

Але сила стихійної національної енергії поборює усі найтяжчі перешкоди. Захистом українського духа стає театр. Національної думки не вбито. Вона живе і розвивається.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки, 2013, вип. 10. УДК 94 (477.63) «19» Андрющенко Н.А. ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІН У ПОБУТІ ЖИТЕЛІВ МІСТА ТА СЕЛА У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 1920-1930-х рр. На основі аналізу творів письменників Дніпропетровщини 20-х – 30-х років XX ст. висвітлено зміни у побуті жителів та визначено головні побутові теми творчості літераторів. Ключові слова: Катеринослав, побут, індустріалізація, колективізація, місто, село, голод, жителі,...»

«Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 1998. – Випуск ІV 51 сектантського руху, які вирішили вести часопис не толстовським шляхом пасивного опору існуючому ладу, а по шляху активному [6, с.764]. Видання Рассвета продовжувалося недовго, лише протягом одного 1904 р. З січня до вересня вийшло усього дев'ять номерів журналу. Основною причиною його закриття стали розбіжності між більшовиками і меншовиками. Належність редакторів часопису до більшовицької фракції стала приводом до енергійного...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, № 3, 2013 Мовчан Анатолій Васильович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Розглянуто історичні аспекти становлення і розвитку інформаційноаналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності міліції. Ключові слова: інформаційно-аналітична робота; етап...»

«1 Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ДЖЕНАДІЯ Раєд Ахмед УДК: 327[(1-15):(1-11)]”1990/2012”(043,3) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ «ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ» С. ГАНТІНГТОНА В КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ СХОДУ 23.00.01 – теорія та історія політичної науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології Одеського національного...»

«Сергій Єфремов. Історія українського письменства 38 РОЗДІЛ І Письменство княжих часів Становище історика українського письменства. — Початки письменства на Русі. — Вплив християнства і двовір'я. — Затрата старих пам'яток. — Освіта, школи, „книжное почитаніє”. — Перекладне письменство, релігійне та історичне. — Апокрифи. — Перекладна белетристика. — Збірники. — Літературні школи. — Оригінальне письменство духовне. — Ларіон митрополит. — Клим Смолятич. — Кирило Туровський. — Інші письменники...»

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА АРХІВНІ ЗНАХІДКИ УДК 94(477.51)(069.51):737 -047.37(092)“Лесючевський” Тетяна ДІДЕНКО (Ніжин) Документ до біографії Володимира Лесючевського – організатора Ніжинського музею історії, мистецтва та етнографії Музейна справа в Ніжині має давні традиції. З цим містом пов’язані імена багатьох видатних діячів, які займалися вивченням і збереженням історико-культурної спадщини, традиційної народної культури. Одним із них був Володимир Іванович Лесючевський, засновник першого в...»

«124. Dobrinescu V. F. Basarabia in anii cebui de doilea razboi mondial (1939–1947) / Dobrinescu V. F. — Lasi : Іnstitutul European, 1995. — 374 p.125. Hryciuk G. Prasa ukrainska i ukrainskojezycna w Galigji Wschodniej w latach 1939–1944 / G. Hryciuk // Dzieje Najnowsze. — Rocznik XXVII. — Warszawa, 1995. — S. 47–66.126. Moraru А. Istoria romanilor: Basarabia si Transnistria 1812–1993 / Moraru А. — Chisinau : Aiva, 1995. — 558 p.127. Oldenburg M. Ideologie und militдrisches Kalkьl. Die...»

«Науковий часопис. Корекційна педагогіка тенденції розвитку наукових досліджень наукової школи та їх значення у процесі вдосконалення підготовки фахівців корекційної освіти. Ключові слова: спеціальна педагогіка та психологія, теорія, історія, фундаментальні дослідження, професійна підготовка дефектологів. Гладуш В.А. Вклад академика В.И. Бондаря и его научной школы в теорию и историю специальной педагогики и психологии. В статье рассматриваются основные научные труды академика В.И. Бондаря и...»

«О. М. Ворожейкіна Народні звичаї та обряди Книга сКачана с сайта http://e-kniga. in.ua Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 373.3/5 ББК 74.2 В75 Серія «Позакласна робота» Заснована 2007 року Ворожейкіна О. М. Народні звичаї та обряди. — Х. : Вид. група «Основа», В75 2010. — 223, [1] с. — (Серія «Позакласна робота»). ISBN 978-611-00-0343-8. Добірка допоможе ознайомити дітей із духовною культурою нашого народу. У книзі ви знайдете цікаву інформацію про те, звідки походить те чи інше свято нашого...»

«УНІВ ЕР С Л Ь Н ИЙ ИТЕ НА Ті ІО м АЦ.В Н.Н К ІВ СЬ К И Й. К АРА З І АР НА *Х * ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МНИХ МОВ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ КАФЕДРА ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4 тел.: (057)-707-55-04 Вельмишановні Колеги! Маємо честь запросити...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»