WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |

«УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА: ВИТОКИ ТА ШЛЯХИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛИ ШОСТИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ЧИТАНЬ 75-РІЧЧЮ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - ...»

-- [ Страница 19 ] --

XVI ст. Так, Бєльський в цей період писав, що в козацьких зимівниках залишається цілорічно “кілька сот чоловік”[35].

Під 1577 р. козацький гетьман Шах, “заставивши на Низу чотириста козаків з шістьмастами чоловік” (тобто загалом близько тисячі низовиків), прибув на допомогу І.Підкові на “пробитий шлях”[36]. В іншому місці своєї “Хроніки” М.Бєльський про рубіж 70 —80-х років писав таке: “не було їх (запорожців — Авт.) перед тим так багато, але зараз їх збирається до кілька тисяч, а навіть їх тих часів замножилося і частокрот туркам і татарам шкоду немалу чинять, якож по декілька разів Очаків, Тягин та Білгород та інші замки захоплювали і в полях немало добутку набирають”[37]. А в 1584 р. італієць Гамберіні так характеризував військо зі слів одного із старшин: “з козаків можна зібрати 14 000 —15 000 добірного, добре озброєного війська, жадного більше слави, як наживи, готового на всяку небезпеку”[38]. Хоча в останньому випадку, ймовірно, враховувалися не лише запорожці, але й козаки на волості та в шляхетських маєтках.

Проте все ж значне загальне їх зростання на кінець 70-х рр.

безперечне. Бо до цього часу мова, як правило, велась про кілька сотень запорожців, а з початку 80-х рр. вже про тисячі козаків.

Одним із важливих джерел поповнення козацтва в даний час було селянство, основні маси якого приходять в рух саме в 60-х рр. XVI ст., коли значно погіршилося економічне та правове становище останніх (Другий Литовський Статут 1566 р.). І саме на другу половину 60-х та 70-ті рр. припадає початок систематичних згадок у джерелах про масові втечі посполитих (півсела, ціле село, декілька сіл) [39].

Зростанню козацтва в даний період сприяла і поява на Запорожжі значної кількості бояр-слуг, які не змогли документально підтвердити своїх прав на землю та шляхетство, перевірка яких почалася в Україні ще в 1557 р. з проведенням волочної поміри. Після Люблінської унії 1569 р. курс правителів Речі Посполитої на знищення боярства як стану був ще жорсткішим, а тому в кінці 60-х —протягом 70-х рр. бояри-нешляхта переміщуються на південні окраїни України. З кінця 60-х рр. на Київщину та Брацлавщину помітно поширилось магнатське землеволодіння, яке в свою чергу протягом 70-х рр. теж сприяло витісненню селян та непривілейованих бояр на південь. Останні значною мірою поповнили ряди низовиків і разом з козаками вже протистояли магнатській колонізації, яка загрожувала і давнім козацьким поселенням.

Переплетіння вказаних факторів призвело не тільки до кількісного зростання козацтва, але й до якісних змін в його середовищі. Боярство внесло в козащво не лише організуючий елемент, але й дало останньому перспективну програму боротьби за визнання станових прав козаків в межах Речі Посполитої, яка вже в 70-ті роки дала певні позитивні результати (перший реєстр 1572 р.; другий реєстр 1578 р. і т.д.).

Переважна ж більшість козаків змушена була закріпитись на Запорожжі й вирішувати проблеми своєї організації самостійно. А наступ великого магнатського землеволодіння та агресивна політика С.Баторія щодо “низовців” в другій половині 70-х рр. XVI ст., в умовах столітньої боротьби з турецько-татарськими військами, лише прискорили об’єднання запорожців, в основному козаків-воїнів, на рубежі 70 —80-х рр. XVI ст. у військово-політичну організацію — Запорозьку Січ. (яка була зафіксована джерелами на Томаківці на початку 80-х рр. XVI ст.) Січ одразу ж стала центром боротьби колишніх селян, бояр та низовиків (уходників, провідників, воїнів) за повернення втрачених маєтностей та визнання станових прав останніх, але в новій загальній іпостасі — козацтва. Створена Січ становила значну військову силу, з якою змушені були рахуватися не лише Крим і Порта, але на яку хотіли спиратися як правителі Речі Посполитої, так і монархи інших держав (Московщини, Австрії та ін.). Таким чином, із виникненням Запорозької Січі остання, та і козацтво загалом, перестають бути об’єктом і стають суб’єктом історичного процесу, тобто фактором, який не лише зазнавав певних впливів з боку українського суспільства та сусідніх держав, але й силою, яка сама впливала на навколишній світ.

1. Мицик Ю.А. Запорізька Січ / / Тії слави козацької повік не забудем. —Дніпропетровськ, 1989. —С.35.

2. Serczyk W.A. Na dalekiej Ukrainie. —Krakow, 1984. — 14 — S.l 115; Podhorodecki L. Sicz Zaporoska. —Warszawa, 1960. —S.48;

1978. - S.27.

3. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. —К., 1990. — Т.1. - С.102.

4. История Украинской ССР. — Т.2. — К., 1982. — С.182.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. —К., 1994. —С.124;

Сергієнко Г.Я. Біля витоків українського козацтва і Запорозької Січі / / УІЖ. - 1992. - № 12. -С.129; Щербак B.О. Запорозька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст. / / УІЖ. — 1995. —№ 5. — C.68.

5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. —С.126, 121.

6. Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1995. — T.V1I. — С.138 - 139.

7. Голобуцький В. Вказ. праця. —С.124.

8. Гуслистий К., Апанович О. Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу. —К., 1954.—С.15.

9. Грушевський М. Вказ. праця. —С. 139 —140.

10. Мицик Ю.А. Вказ. праця. —С.37; Щербак В.О. Запорозька Січ... - С.68.

11. Актьі ЗР. —СПб., 1846.- Т.1.- С. 170.

12. Еріх Лясота зі Стеблева. Щоденник / / Жовтень. —1984.

- № 10. - С.99.

13. Див.: Костомаров Н. Собрание сочинений. —СПб., 1902. — Кн.4. - С.17; Архив ЮЗР. - К., 1890. - 4.VII. - Т.ІІ. С.372.

14. Архив ЮЗР. - К., 1986. - 4.VII. - Т.1. -С.84 - 85.

15. Kronika M. Bielskiego. —Sanok, 1856. —Т.З. —S.1358.

16. Мицик Ю.А. Вказ. праця. —С.35.

17. Лемересьє-Келькеже Ш. Литовський кондотьєр XVI в. князь Дмитрий Вишневецкий и образование Запорожской Сечи по данньїм оттоманских архивов / / Франко-русские зкономические связи. —Москва — Париж, 1970. —С.64.

* переселення частини козаків з Хортиці на острів Монастирський в 1557 р., думаємо, не можна вважати перенесенням Січі, оскільки укріплення на останньому почали зводитись лише починаючи з 1562 р. (а що до цього там було?), та й подальша їх доля після смерті Д.Вишневецького невідома.

** Назва Томаківка могла походити від татарських слів “томак” —гирло, або “тумак” —шапка.

*** буц —втікач

18. Kronika M. Bielkiego. - Т.З. - S.1359.

19. Архив ЮЗР. - 4.VII. - Т.1. - С.84.

20. Гійом Левассер де Боплан. Опис України. —С.43.

21. Архив ЮЗР. - Ч.ІІІ. - Т.І. - С.4 - 5.

22. Acta St. Bathorei. —№ 23. t

23. Kronika M. Bielskiego. —T.3. —S.1445.

24.Ibid.-S.1361.

25. Ibid.-S.1358.

26. Ibid. - S.1620.

27. Ibid.-S. 1701.

28. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. —С.123; Сергієнко Г.Я. Біля витоків... —С-131; Щербак В.О. Запорозька Січ...

- С.68.

* Сучасне Польське “korzen” перекладається також як “корінь” (Польсько-російсько-український словник. — Київ-Львів, “Радянська школа”. —1991. —С.115).

29. Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane roky 1584. —Krakow, 1858. —S.156.

30. Ibid. —S.157.

31. Ib id.-S. 157, 158, 159.

32. Цит. за вид.: Грушевський М.С. Історія України-Руси. — T.VII. - С.139, 293.

33. Herby... - S.160.

34. Див.: Січинський В. Чужинці про Україну. —К., 1992. — С.50.

35. Kronika М. Bielskiego. —Т.З. —S.1358.

36. Ibid. - S. 1432.

37. Ibid. - S.1358.

38. Січинський В. Чужинці про Україну. —С.54.

39. Селянський рух на Україні 1569 — 1647 рр. (збірник документів і матеріалів). —К., 1993. —С.368 —376.

Г.Я.Сергієнко (Київ) Державна символіка і атрибутика в політичній культурі козацтва Запорозької Січі В політичній культурі козацтва Запорозької Січі визначними явищами стали військова символіка і атрибутика, що увібрали традиції української державності часів Київської Русі.

Символіка запорозького козацтва знайшла висвітлення в ряді історичних праць[1]. Вона розглядається як важливий компонент політичної культури українського народу.

Дослідження символіки належить до важливих сучасних завдань історичної науки та культурології.

Запорозькі козацькі символи —регалії, відзнаки, атрибути влади й державності дістали загальну назву клейнодів. Цей термін походить від німецького слова Kieinod і польського Kieinot, що у перекладі означають дорогоцінна річ, коштовність. До козацьких клейнодів належали такі військові предмети-символи: корогва (стяг, знамено, прапор), бунчук, булава, печатка, полковницькі пірначі, курінні й паланкові прапори (значки), литаври (котли), писарський каламар, отаманська, осавульська і суддівська палиці. Кожний клейнод мав своє призначення і вважався святинею, ознакою честі й слави січового товариства. Головні клейноди (корогва, бунчук, булава, литаври) вручалися Кошу Запорозької Січі королями Речі Посполитої і царями Московської держави урочисто на військових радах. Інші клейноди виготовлялися січовими майстрами-умільцями або в містах України.

Уперше клейноди Війську Запорозькому низовому ще в XVI ст. надав польський король Стефан Баторій, який цією увагою високо оцінив військові подвиги українського козацтва при захисті кордонів Речі Посполитої від нашесть турецьких і татарських завойовників. Цей факт відзначив український літописець Григорій Грабянка: “Вьлето 1576 за Стефана Баторія короля польського козаки вь лучший еще строй учинени... Видя у козаков мужество великое изь татари на браньхь, поставили имь гетмана и прислали короговь, бунчук и булаву и на печати гербь: рицарь зь самопаломь и на голове колпакь перекривленній, армат и всякихь военнихь припасовь”[2].

Надалі кожний монарх, вступаючи на престол, відправляв з послами клейноди Кошу Запорозької Січі, підкреслюючи свою повагу до українського низового козацтва та показуючи тим і власну зверхність над ними. Зокрема, коштовні клейноди надіслали до Запорозької Січі російські царі Федір Олексійович (1677), Петро І (1708), Анна Іоаннівна (1736), Єлисавета Петрівна (1743), Катерина II (1763). Клейноди разом з тим стали своєрідним визнанням легітимності козацької республіки, що своїми збройними силами стояла на сторожі кордонів держави. Коштовні клейноди для запорозького козацтва виготовлялися майстрами-ювелірами як справжні шедеври мистецтва[3].

Козацькі клейноди використовувалися як символи у визвольній боротьбі українського народу проти панування іноземних завойовників. На початку 1648 р. чигиринський сотник Богдан Хмельницький з своїми соратниками прибув на Запорожжя, щоб підняти козацтво і весь народ України проти панування Речі Посполитої. Військова рада Запорозької Січі підтримала повстанців: обрала Богдана Хмельницького гетьманом і вручила йому ознаки влади —клейноди. Цю подію яскраво описав козацький літописець Самійло Величко, спираючись на відомі йому достовірні джерела: “...A ті клейноди були такі: дуже гарна королівська золотописна корогва, дуже модний бунчук з позолоченою галкою й деревцем, дуже майстерно зроблена й оздоблена коштовним камінням срібна позолочена булава, срібна військова печатка та нові мідяні котли з довбишем...

Коли вибрали Хмельницького на гетьмана і вручили йому оці перелічені військові клейноди, військо привітало його в честь гетьманства і висловило загальне бажання й готовність іти на війну, що оце їх чекає, всім, хто був тоді на раді” [4].Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ФІЛОСОФІЯ Курс лекцій У 2 частинах Частина 1 Історія світової та української філософії Для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 1(073) Ф56 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 11 від 02.07.2009....»

«35 ВИДАВНИЧА СПРАВА № 3–4. — Тернопіль, 1992. — 56 с. 25. провідники духовності в Україні: довід. / За ред. І. ф. Кураса. — К. : Вища шк., 2003. — 783 с. 26. Сохацький Б. Суспільні погляди В. Барвінського — будителя галичини ХІХ ст. / Б. Сохацький // Історія релігій в Україні: матер. VII міжнар. круглого столу 11–13 травня 1998 р. — львів : логос, 1998. — 312 с. 27. Споминки про житє і діяльність Володимира Барвінського. Коштом і заходом товариства «просвіта». — львів,...»

«138 АРХІВНА УКРАїНІКА віталій тЕлЬвАк крАківсЬкА дОбА життя тА діялЬНОсті стЕПАНА тОмАшівсЬкОГО у світлі дОкумЕНтів Архіву яґЕллОНсЬкОГО уНівЕрситЕту До актуальних завдань сучасної української археографії належить пошук матеріалів, котрі стосуються життя та діяльності представників вітчизняної культурної еліти, в архівних та бібліотечних колекціях інших країн світу. Як свідчить наявна література, надзвичайно багато у цій сфері дослідниками вже зроблено. Зокрема, опубліковано численні розвідки...»

«Annotation Головний твір видатного українського мислителя, ідеолога українського націоналізму. В творі автор визначає причини занепаду української державницької думки та окреслює шляхи досягнення національного ідеалу. Передмова до третього видання Замість передмови Частина перша. Українське провансальство Розділ I. Примітивний інтелектуалізм Розділ II. “Науковий” квієтизм Розділ III. Хуторянський “універсалізм” Розділ IV Матеріялізм (лібералізм, демократизм, пацифізм, партикуляризм,....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX УДК 94:725.182(477)19 О. І. Рудик ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО БУДІВНИЦТВА ДОВГОТРИВАЛОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У статті автор розглядає удосконалення, розвиток та зміну підходів до використання і будівництва фортифікаційних споруд у світі після Першої світової війни. Проаналізовано ефективність, доцільність, витривалість побудованих укріплених районів під час бойових дій Першої Світової...»

«Нові надходження за ІІІ квартал 2014року Ігри 1. Давидова О. Розумні ігри для малят / О. Давидова ; худож. У. Балан. К. : Мамине сонечко, 2013. 36 с. : іл. Історія України 2. Чумацький шлях. К. : ТОВ Патерик, 2013. 63 с. : іл.3. Козацька абетка : коротка історія українського козацтва для дітей і дорослих / авт. упоряд. О. Яремійчук. К. : Веселка, 2013. 80 с. : іл.4. Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. Х. : Фоліо, 2013. с. (Знамениті українці, ISSN 978-966-03-5098-4) 5....»

«Наукове життя сом “Сорокін живий! ”. Після кількох вступних фраз Тірік’ян показав на нього і за питав у аудиторії: “Хто був на тих зборах у Ґлайд Меморіал 1969 року?”. У при міщенні перебувало десь близько п’ятдесяти людей, але руку підняв лише один зі слухачів, який сидів поруч зі мною, і це був Дж.Джонсон. За два дні до конференції Едвардові Тірік’яну виповнилося вісімдесят років. На його грудях значок із написом “Сорокін живий!” Я зустрівся із Тірік’яном увечері того ж дня, і ми довго...»

«“Кристал-Інваст” по вул. Промисловій, 52–54 у м.Львові) // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Архітектура. – 2008. – № 632. – С.56–64. 2. Илгунас А.Ю. Исследование композиционной значимости промышленных предприятий в исторически сложившемся городе (на примере Львова): автореф. дис.. канд. арх.: спец. 18.00.03 “Архитектура промышленных строений и сооружений” / Илгунас Аустрис Юльевич. – М., 1974. – 20 с. Илгунас А.Ю. Промышленные сооружения в композиции исторически сложившихся городов /...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІІ, 2012 УДК 373.5.016:82 О. О. Покатілова ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕКЛАДНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Першочерговим завданням оновленої системи шкільної літературної освіти в Україні є реалізація культурологічної лінії, яка передбачає „усвідомлення творів художньої літератури як важливого складника мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей...»

«УДК 141:165.6 С.О. Стасенко Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Україна РЕЦЕПЦІЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ Р. ДЕКАРТА У ТВОРЧОСТІ М. МАМАРДАШВІЛІ Інтерпретацію декартівського розуміння мислення з феноменологічних позицій у творчості М. Мамардашвілі можна доповнити декартівським розумінням мислення як системи нормативних вимог до розуму. Такий підхід вказує на широкий теоретико-методологічний і екзистенційний контексти творчості М. Мамардашвілі і демонструє специфіку організації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»