WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Як наголошується в передмові до першого тому сучасного енциклопедичного видання з історії України, «плідна робота істориків упродовж останніх 10 років створила належне підґрунтя для ...»

-- [ Страница 3 ] --

Визначаючи соціальну базу партії боротьбистів, автор чомусь відриває її від українського куркульства, характеризуючи діяльність цієї партії, обминає періоди її найбільшої антирадянської активізації, а говорячи про ставлення Комуністичної партії до боротьбистів, тов. Супруненко замовчує ті партійні документи, які дають справжню, всебічну характеристику боротьбистів, викривають їх контрреволюційне нутро, кваліфікують їх як ворожу радянському ладові партію».

Тут же повідомлялося, що з цього приводу відбулося чотири засідання вченої ради академічної установи, в кожному з яких брало участь понад сто істориків:

«І абсолютна більшість товаришів, що виступили на засіданнях, відмітили неправильність трактувань суті й характеру діяльності боротьбистів, хибність тієї оцінки ставлення до них Комуністичної партії, яку дають деякі історики»20.

Певною компенсацією М.І.Супруненкові за кампанію брутальної критики на його адресу стало обрання його того ж таки 1958 р. членом-кореспондентом АН УРСР, яке попри все засвідчувало високий науковий авторитет фахівця.

Так само не викликала поважних заперечень (навіть із боку Г.Ф.Овчарова!) Докл. див., напр.: Рубльов О. У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957–1977 рр.) // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Вип.16: У 2 ч.: На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В.Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці. – Ч.1. – С.172–176.

Касименко О. Завдання розвитку історичної науки на Україні // Комуніст України. – 1958. – №8. – С.28.

–  –  –

авторська стаття Миколи Івановича «Боротьбисти», уміщена у другому томі московської «Советской исторической энциклопедии» (1962 р.)21.

Натомість публікація в Москві 1966 р. чергової монографії М.І.Супруненка, присвяченої громадянській війні й іноземній військовій інтервенції в Україні22, та оцінка в ній партії боротьбистів знову викликала миттєву реакцію його «персонального цензора» – Г.Ф.Овчарова. Цього разу «комуніст із 1921 р.» звернувся з листом до редакції «Правды»23. Відзначивши «безперечний інтерес для читача» нової праці київського історика, дописувач акцентував увагу на «неправильній», на його думку, оцінці у виданні «дрібнобуржуазної партії боротьбистів», що проголосила себе «комуністичною» й «боролася в роки громадянської війни проти нашої партії за політичну гегемонію на Україні». Авторові вкотре закидалася спроба «обілити боротьбистів, представити їх партією переважно середнього селянства, відвести від них обвинувачення в контрреволюційності» та ін. Читачеві повідомлялося, що «серйозних помилок в оцінці боротьбистів М.І.Супруненко припускався й раніше» (малася на увазі дискусія 1958 р.). Завершувався допис безапеляційним твердженням: «На нашу думку, немає жодних об’єктивних підстав для перегляду питання про партію боротьбистів, давно вирішеного історичною наукою й самим життям»24.

За традиціями радянської системи, з редакції «Правды» лист «стурбованого читача» було переадресовано до ЦК Компартії України, звідки його відправили на «реагування» в Інститут історії АН УРСР. 16 серпня 1967 р. відділ науки і культури ЦК одержав довідку «Про надрукований у “Правде” лист Г.Овчарова “Старая ошибка повторилась”», підготовлену групою співробітників інституту – докторами наук П.П.Гудзенком, П.К.Стояном, Г.М.Шевчуком і кандидатами наук А.М.Гаєвським та Є.М.Скляренком. Науковці (на противагу дописувачеві «Правды») наголошували на значній науковій цінності праці М.І.Супруненка, в якій, зокрема, «уперше в нашій літературі подано аналіз процесу еволюції укранських дрібнобуржуазних партій, в тому числі боротьбистів, переходу найбільш лівих елементів цих партій на бік соціалістичної революції»25.

Насамкінець автори довідки підсумовували, що допис Г.Ф.Овчарова не містить належного аналізу фактичного матеріалу, урахування використання М.І.Супруненком усієї сукупності «ленінських положень» про боротьбизм:

«Автор листа підходить до питання не з позицій історизму. Боротьбисти, прийнявши платформу радянської влади й визнавши диктатуру пролетаріату, стали тим самим на бік революційної частини селянства, хоча й піддавалися куркульськопетлюрівському впливу. Тому В.І.Ленін, обвинувачуючи їх у Супруненко Н.И. Боротьбисты // Советская историческая энциклопедия. – Москва, 1962. – Т.2. – Стб.630–631.

Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920). – Москва, 1966. – 454 с.

Овчаров Г. Старая ошибка повторилась: Письмо в «Правду»: [по поводу оценки партии боротьбистов в кн.: Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918–1920). – М.: Наука, 1966] // Правда. – 1967. – 19 февраля. – С.4.

Там же.

Науковий архів Інституту історії України НАН України (далі – НА ІІУ НАН України). – Ф.1. – Оп.1. – Ч.2. – Спр.189. – Арк.74–75.

–  –  –

Ураховуючи десятилітню (з перервами) дискусію щодо оцінки партії боротьбистів і синхронізацію початку роботи над «Радянською енциклопедією історії України» з черговим «дезавуюванням» Г.Ф.Овчаровим М.І.Супруненка як ученого, редколегія «РЕІУ» вирішила запропонувати підготувати текст статті «Боротьбисти» іншому авторові – згаданому вище учасникові квітневотравневих дискусій 1958 р. в Інституті історії АН УРСР М.М.Липовченку, співробітникові «правильного» часопису «Комуніст України»27.

Одначе з альтернативним авторством не склалося – завдання виявилося непосильним для Миколи Миколайовича Липовченка. Стан певної розгубленості відображають слова акад. А.Д.Скаби під час засідання редколегії «РЕІУ»

25 квітня 1969 р.:

«Ця стаття [«Боротьбисти»] іде в перший том і її треба було розглянути ще раніше, бо взагалі вона затримує весь хід нашої роботи. Питання це дуже серйозне, тому що неясно, що це за партія, чому наша Комуністична партія так до неї ставилась.

Ми ще не можемо тут сказати більш-менш твердо і послідовно щодо цієї партії»28.

Отже, тягар написання проблемної статті знову було доручено М.І.Супруненкові. 5 травня 1969 р. в Інституті історії партії при ЦК КП України відбулося її друге обговорення – цього разу за версією М.І.Супруненка. Членам редакційної колеґії «РЕІУ» напередодні було розіслано гектографований текст статті.

Згідно з цією роздруківкою, яку згодом було піддано серйозному редагуванню, УКП(б) репрезентувала «інтереси українського селянства, насамперед заможного й середнього, та націоналістичної інтелігенції»29. Містилося у тексті й твердження, що після ухвалення 1 червня 1919 р. декрету Всеросійського ЦВК про об’єднання військових і господарських органів радянських республік боротьбисти виступали проти цього централізаційного рішення. І далі йшло посилання з конкретним номером «Боротьби», де опубліковано відповідний протест, щоправда з пом’якшувальною авторською ремаркою: «4.VI.1919 газ. “Боротьба” надрукувала націоналістичну статтю “До реставрації великої Росії”, що об’єктивно сприяло контрреволюції, заважало зміцненню союзу рад. України з рад. Росією»

(тут і далі курсив наш – С.Б.)30. В остаточному, надрукованому в «РЕІУ» тексті ця важлива конкретика (номер газети й назва статті) зникла31.

–  –  –

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.4750. – Оп.1. – Спр.97. – Арк.81.

Там само. – Арк.127.

–  –  –

Завершальний тур обговорення статті «Боротьбисти» відбувся на засіданні редколеґії «РЕІУ» 21 жовтня 1969 р. Її голова – акад. А.Д.Скаба – повідомив присутнім, що стаття надсилалася на рецензування до відділу пропаґанди й аґітації ЦК КПУ, після чого, з урахуванням зауважень і пропозицій апарату ЦК, була доопрацьована автором. Після такого вступу відбувся черговий розгляд, що звівся до з’ясування того, які саме верстви українського селянства репрезентували боротьбисти: лише його заможну частину, котра «намагалася використати завоювання революції у своїх приватновласницьких цілях» (Ю.Ю.Кондуфор, І.О.Гуржій); «певну частину» (К.Г.Гуслистий); «заможне, частково середнє селянство та контрреволюційну інтелігенцію» (А.Д.Скаба). Найкоректніше висловився член редколеґії професор КДУ Василь Якимович Тарасенко: «Не треба прагнути модернізувати історію, треба брати її такою, якою вона була в певний період. Дійсно, частина селянства підтримувала цю партію»32.

Зрештою текст було схвалено, а автор пообіцяв остаточно його «відшліфувати» до 25 жовтня 1969 р. Після численних обговорень, зауважень і доопрацювань стаття (а з нею й весь перший том «РЕІУ») нарешті пішла у друк. Очевидно, від ориґінального авторського тексту залишилося небагато (ще ближчою до історичної дійсності була авторська саморефлексія М.І.Супруненка, яка лише іноді проривалася назовні). У друкованому вигляді «українська дрібнобуржуазна націоналістична партія» боротьбистів відображала «інтереси сільської дрібної буржуазії, насамперед заможного селянства»33. Саме таке формулювання віддзеркалювало директивну настанову щодо (принаймні енциклопедичної) марналізації соціальної бази й політичних впливів боротьбистів, зображення їх представниками лише «куркульсько-петлюрівської» верхівки села й одночасного наголошення на беззастережному політичному домінуванні більшовиків, хоча за умови стовідсоткового влиття п’ятнадцятитисячної УКП(б) до тридцятитисячної на той момент КП(б)У колишні боротьбисти становили б (принаймні теоретично) третину об’єднаної партії.

Попри потужний тиск на автора статті «Боротьбисти», Микола Іванович Супруненко відчайдушно й наполегливо відстоював історичну правду у висвітленні історії українських політичних партій доби 1917–1921 рр. на засіданнях редколегії «РЕІУ». Іноді йшлося навіть про, здавалося б, незначущі нюанси.

Так, наприклад, під час обговорення рукописів статей 4-го тому енциклопедії у стенограмі одного з засідань редколеґії відзначили:

«На пропозицію М.І.Супруненка, у статті “Українська соціал-демократична робітнича партія” замість твердження, що УСДРП зовсім не мала впливу на маси, зазначено “майже не мала” і знято речення про її зговір з самодержавством і кадетами»34.

Попри домінування у виданні так званого радянського періоду й історикопартійної тематики (загалом це становило понад 50% усього обсягу енциклопедії), репрезентованих статтями співробітників Інституту історії партії при ЦДАВО України. – Ф.4750. – Оп.1. – Спр.97. – Арк.148–149.

Супруненко М.І. Боротьбисти. – С.185.

ЦДАВО України. – Ф.4750. – Оп.1. – Спр.97. – Арк.205.

–  –  –

ЦК КПУ, до написання статей «РЕІУ» (зрозуміло, переважно з дорадянського періоду вітчизняного минулого) залучалися й інші, крім М.І.Супруненка, науковці з Інституту історії АН УРСР й академічного Інституту фольклору, етнографії та мистецтвознавства ім. М.Т.Рильського.

Так, наприклад, К.Г.Гуслистий був автором низки статей біографічного характеру в українських радянських енциклопедичних виданнях – найбільше в «Українській радянській енциклопедії» (перше видання, 1959–1965 рр.) та «Радянській енциклопедії історії України» (1969–1972 рр.). Зокрема, ориґінальністю й новизною відзначалися його статті про Дмитра Вишневецького (Байду), Івана Ґонту, Дмитра Гуню, Максима Залізняка, Криштофа Косинського, Якова Острянина, Павла Павлюка, Петра Сагайдачного, а також про козацько-селянські повстання. Як зауважує сучасний дослідник наукового шляху Костя Григоровича проф.

О.А.Удод:Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО НЕЧИПОРЕНКО АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 340.13(477) НОРМОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Національного юридичного університету імені...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ВАХУЛА БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 007:316.77]:[316.422:004.738.5]:323(477)20 СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ЯК МЕХАНІЗМ ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка...»

«6. У відповідності до вимог, передбачених державними освітніми стандартами, до кожного навчального елементу модуля додається перелік основних знань і умінь.7. Для кожного модуля визначається перелік основних питань і задач, які використовуються для систематизації й узагальнення знань і умінь та усвідомленого самостійного володіння ними в стандартних та нестандартних ситуаціях.8. Кожний модуль забезпечується списком рекомендованої літератури, методичними рекомендаціями щодо роботи над навчальним...»

«Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЛЕВАНДОВСЬКА Людмила Миколаївна УДК 94:[061.2:316.7(477.83/.86)]“1867/1939”(043.3) УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА ПЕРЕМИШЛЯ ЯК ЧИННИК ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ГАЛИЧИНИ (1867–1939 РР.) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Кам’янець-Подільський – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО РОМАНОВ ЯРОСЛАВ ВАДИМОВИЧ УДК 34.028 ПІДЗАКОННІ АКТИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії...»

«ОГЛЯДИ УДК 616.71-003.93 Воронцов П. М., Сербін М. Є., Тимченко Д. С., Кур’ята О. П., Максименко О. М., Тимченко Ю. Л. ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Харків, Україна e-mail: ipps-ottods@ukr.net ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ РЕЗЮМЕ Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України є одним із провідних...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII Рецензії ПЕТРО СТЕБНИЦЬКИЙ: «ЛИЦАР НЕЗДОЛАННИЙ» В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ РЕФЛЕКСІЯХ СЬОГОДЕННЯ [Рец.]: Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; Миронець Надія, Піскун Валентина, Старовойтенко Інна та ін. – К., 2013. – 249 с. Нація існує доки, доти знає та шанує своїх...»

«Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.ГІ. Драгоманова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ ім.А.С.Макаренка) Інститут педагогіки НАПН України Брянський державний педагогічний університет імені академіка І.Г. Нетровського (Росія) Мозирський державний педагогічний універси тет імені І.П.Шамякина (Беларусь) МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 Аннотация Н.Н.Коляда Источниковедческая основа исследования истории детского движения в Украине В статье осуществлён анализ источниковедческой основы истории отечественного детского движения. Обобщив различные научные подходы, автором выделены основные группы источников по проблеме истории детского движения: вещественные источники; кинофотофонодокументы; изобразительные материалы; письменные источники (документы партийных, молодёжных и детских организаций;...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 6/2011 УДК 330.341.1 СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СУБ’ЄКТИ О. О. Набатова, кандидат економічних наук Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Проаналізовано і типологізовано сучасні тлумачення поняття «соціальна інновація». Охарактеризовано основні види соціальних інновацій, їх значення на сучасному етапі економічного розвитку. Розкрито особливості та інституційні обмеження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»