WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ворончУк і.о. населення волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, доМогосподарство, деМографічні чинники. – к., 2012. – 712 с. Незважаючи на зростання кількості праць, котрі ...»

-- [ Страница 1 ] --

ворончУк і.о.

населення волині в XVI – першій половині XVII ст.:

родина, доМогосподарство, деМографічні чинники. – к., 2012. – 712 с.

Незважаючи на зростання кількості праць, котрі невпинно виходять друком

останнім часом, дуже рідко при цьому можна говорити про «нове слово в науці».

На тлі буденних «знахідок» монографія Ірини Ворончук, знаної дослідниці ранньомодерної історії України, джерелознавця з європейським ім’ям, становить

виняток. Багаторічні студіювання авторки впродовж 1990–2010-х рр. увінчались унікальним виданням, виконаним у парадигмі історичної антропології та міждисциплінарності й присвяченим розв’язанню проблем повсякденного життя різних верств волинської спільноти XVI – першої половини XVII ст.

Перспектива монографії вибудовується як мікроісторична у широкому розумінні остільки, оскільки її дослідницька мета підпорядкована ідеї реконструювати маловивчені або зовсім недосліджені аспекти соціальної історії, щоби вкотре довести безкінечність пізнання одиничного об’єкта вивчення – шлюбу, родини, двору, домогосподарства. Обмеживши хронологічно й географічно об’єктну сферу студій, І.Ворончук удалося набагато ґрунтовніше, ніж будь-кому з попередників, розкрити глибинну сутність тогочасних демографічних процесів з урахуванням соціально-економічних, політичних, культурних, релігійних, правових, природно-географічних та інших чинників, які впливали на життя ранньомодерної Волині.

Архітектоніка видання вповні підпорядкована логіці авторської концепції репрезентації об’єктно-предметної сфери вивчення, і структурно складається з п’яти розділів, логічно пов’язаних із метою дослідження – висвітленням загального тренду демографічної ситуації на Волині протягом XVI – першої половини XVII ст. (с.15). Відтак із-поміж завдань монографії зазначено: визначити модель шлюбу та її вплив на структуру родини; проаналізувати форми шлюбно-сімейних структур, залежність між шлюбною моделлю й типом родини та демографічною динамікою; простежити кореляцію сімейних форм різних соціальних страт населення залежно від специфіки господарської діяльності та відмінностей у типології родинних структур; з’ясувати проблеми народжуваності й смертності та їх вплив на стереотип демографічної поведінки, і, нарешті, визначити чисельні параметри населення Волині у середині XVII ст. (с.15–16).

Фундаментальні засади дослідження викладено у вступі (с.8–17) й першому розділі – «Демографічна ментальність волинської шляхти (“аби людина в подружньому житті роки свої проводила”)» (с.18–136), які містять розлогі історіографічні екскурси стосовно порушеної історико-демографічної проблеми й історичні коментарі до змісту та значення поняття «родина», типів родин, їх класифікації, представлення класичних і новітніх методологічних принципів реконструкції шляхетської родини та шлюбної моделі, прокреаційної поведінки волинської шляхти, репрезентацію тематичної термінології. Світоглядну позицію й методологічну установку дослідниці можна охарактеризувати не як колекцію абстрактних теорій чи механічне поєднання методів, а як осмислене керування набутими знаннями в напрямі виснування їх системи, здатної ґенерувати єдність концепцій і практики на ретроспективній інформації виняткового

Укр.іст.журн. – 2012. – №6Рецензії й огляди 201

змісту, коли у центрі інтересів – «конкретний носій національних і культурних традицій, релігійних і моральних настанов, ментальних стереотипів, усвідомлених і неусвідомлених психологічних мотивацій», тобто людина (с.13).

Ґрунтовність історичного наративу завжди визначається джерельною базою. Особливість праць І.Ворончук – потужний і репрезентативний комплекс джерел. Рецензована монографія не стала винятком. При її написанні було залучено документи центральних архівних установ нашої країни (Центральний державний історичний архів України в м. Києві, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), Польщі (Головний архів давніх актів у Варшаві), муніципальних (наприклад, Державний архів у Кракові) архівів, відділів рукописів відомих книгозбірень (Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, Бібліотеки Чарторийських та Яґеллонської бібліотеки у Кракові, Бібліотеки Національного закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві) та ін.

(с.614–615). Бездоганно володіючи методами архівної евристики, І.Ворончук удалося віднайти документи, у т.ч. унікальні, рідкісні, зробивши їх відомими науці та широкому загалу. Склад і зміст архівних матеріалів, залучених при написанні книги, досить різноманітний, що сприяє уникненню однобічного розкриття неоднопланової дослідницької проблеми.

Широке використання в монографії знайшли близько ста опублікованих у різні часи джерел (літописи, хроніки, мемуари; актові книги ґродських і земських судів Волині, документи, пов’язані з господарською діяльністю, у тому числі люстрації королівських маєтків, інвентарі приватних володінь тощо, приватно-правові акти), що представляють собою здебільшого багатотомні серійні видання, підготовлені до друку справжніми подвижниками науки та солідними науковими інституціями (с.615–618). Вільне від кон’юнктурних настанов прочитання опублікованих (так само і неопублікованих) документів стало ще однією заслугою І.Ворончук, яка орієнтувалася винятково на осягнення об’єктивної істини. Слід належно поцінувати й залучення до наукового обігу тих джерел, які зрідка потрапляли в поле уваги дослідників, проте проливають світло на певні ментальні стереотипи, що були визначальними для формування демографічної поведінки. Ідеться, зокрема, про сімейні хроніки, приватне листування, весільні та погребові промови, повчального змісту тексти тощо.

Керуючись бажанням усебічно репрезентувати практику укладання шлюбів, охарактеризувати шлюбну модель та її вплив на структуру родини, типологізувати шлюбно-сімейні форми стосунків, розкрити внутрішні мотивації та механізми демографічної поведінки тогочасних людей авторка влучно визначила найвдаліший тип документального масового джерела, необхідного й конче важливого для реалізації порушених проблем – це книги ґродських і земських судів Луцького, Володимирського та Кременецького повітів, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві в м. Києві. Невелика частина їх побачила світ у багатотомному корпусному виданні Київської археографічної комісії – «Архив Юго-Западной России». Більшість записів актових книг земських і ґродських судів містять інформацію про сім’ї та зв’язки між членами родини, що вможливлює пошук необхідних відомостей для реконструкції родинних Укр.іст.журн. – 2012. – №6 Рецензії й огляди структур. Якнайширше їх залучення сприяло повнішому відновленню складу конкретних родин (передусім шляхетських) і змісту їхніх стосунків, розв’язанню низки наукових проблем історико-демографічного характеру.

Безперечно, самі історичні джерела не дають готової відповіді на порушені в монографії питання. Лише їх фахове студіювання за допомогою методів наукової критики, що демонструє знана дослідниця, уможливило якнайповніше розкриття інформаційного документального потенціалу. Послуговуючись принципами класифікації актових книг, запропонованими авторитетними істориками-джерелознавцями В.Чунтуловою та М.Ковальським, авторка звертає увагу на можливості реконструкції за цим видом джерел демографічних характеристик ранньомодерного соціуму, «вписання» їх змісту у фактологічний і нормативний історичний наратив. Належне поцінування знайшли шлюбні контракти, вінові записи, даровизни, тестаменти, купчі, дільчі угоди, акти застави, держання, оренди, протестації, маніфестації, квитовні записи, заяви, судові декрети та інші види джерел, вивчення яких реалізує у широкому діапазоні головне прагнення дослідниці – представлення історії волинської родини, сім’ї, роду в контексті візії загальної соціальної історії, що є глибоко виваженим методологічним підходом, оскільки історична ретроспектива орієнтована на винятковість, вишукувану в універсалізмі.

Відмінністю видання, а отже, несхожістю порівняно з багатьма іншими, є всебічне опрацювання істориком джерел, що передбачає не просто відбір очевидної інформації, але й виявлення опосередкованої завдяки внутрішній спорідненості й взаємозалежності, та відкритої структури значеннєвих мереж приватних і публічних правових актів, які стосуються соціальних аспектів буття населення Волині досліджуваного проміжку часу.

Науковий скептицизм та багаторічна практика відчитування ранньомодерних текстів дозволили І.Ворончук раціонально та виважено поцінувати проблемно-тематичну історіографію. «Джерелом натхнення» для полеміки з колеґами стали їхні праці, обізнаність з якими переконливо демонструє дослідниця. Вільне володіння європейськими мовами дозволило авторці безперешкодно подолати «лінґвобар’єри» в науці й оперувати різномовною фаховою літературою. Відтак глибокі авторські коментарі та роздуми спираються на історичні й історіографічні думки провідних фахівців, представників сучасної європейської (французька, британська, польська наукові школи) та американської науки, які відзначилися винятковим впливом на розвиток історичної демографії, соціальної історії загалом. Добра обізнаність авторки зі здобутками французької історичної школи знаходить підтвердження через активні інтерпретації наукових праць Ф. Ле Плея, Л.Анрі, А.Сові, П.Губера, Ж.Дюпак’є, Ф.Лебруна, А.Ландрі, Ж.-Л.Фландріна та інших дослідників, котрі впродовж багатьох десятиліть заслужено залишаються провідними фахівцями з соціальної проблематики.

Їхні досягнення стали об’єктом зацікавлень польських дослідників, які сміливо вдалися до конструювання авторських моделей вивчення суспільства та його еволюції на різних рівнях стратифікації. Особливе поцінування І.Ворончук студій Г.Ловмянського, А.Вичанського, М.Боґуцької, З.Ґульдона, А.Мончака, В.Кулі, Ц.Кукльо, З.Куховича та багатьох інших польських

Укр.іст.журн. – 2012. – №6Рецензії й огляди 203

істориків умотивоване запозиченням ними ідей французьких дослідників, успішно апробованих на реґіональній східноєвропейській специфіці. Вироблення нового знання на місці зустрічі різних, часом полярних ідей, носіями яких є представники багатьох наукових шкіл і культурних практик, відбувається через бажання І.Ворончук зміцнити інтердисциплінарні дискурси в межах об’єктно-предметної сфери соціальної історії. При цьому відзначимо не лише наслідування ідей учених, але й авторське їх осмислення та інтерпретацію, доповнену сміливими творчими знахідками, як-от щодо методів опрацювання метричних джерел М.Флері, методики відновлення історії сім’ї або її реконструкції Л.Анрі, чи класифікаційної схеми родинних структур П.Ласлетта. Діапазон наукових інтересів, усебічна ерудиція І.Ворончук дозволили впевнено полемізувати з колеґами, закладаючи підвалини новітньої історії повсякденного життя раннього новочасного суспільства Волині. Серед українських науковців належне поцінування знайшли праці ориґінальних дослідників суміжної чи спорідненої проблематики – Я.Дашкевича, М.Крикуна, Н.Яковенко, В.Ульяновського, Н.Старченко та інших, творчість яких відзначається особливо шанобливим ставленням до архівних джерел і продукуванням новаторських наукових ідей.

Виняткове значення для прочитання книги мають термінологічні тлумачення автора стосовно змісту окремих одиниць поняттєво-категоріального апарату. Це такі основні категорії та поняття, як, наприклад, «родина», «дим», «фамілія», «рід», «сім’я»; термінологія, що відображає різні ступені спорідненості по прямій та бічній лініях; родинні терміни загального характеру («повиноватство», «шлюб», «малжнство», «ожєнєньє», «замуж») тощо (с.18–25, 56–60).Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Атрашкевич Є.В. Взаємозв’язок філософсько-правового прагматизму і постмодернізму в поглядах Сьюзан Хаак УДК 165.741 : 340.125 (092) Є. В. АТРАШКЕВИЧ Атрашкевич Євгенія Валеріївна, аспірант Національного університету «Одеська юридична академія» ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ПРАГМАТИЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ПОГЛЯДАХ СЬЮЗАН ХААК Актуальність даної теми обґрунтовується необхідністю дослідження правового прагматизму у широкому руслі філософсько-правової думки, адже прагматизм займає в реальному...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 47. Стебницький П. Борис Грінченко: нарис життя та діяльності/ П. Стебницький – К., 1920. – 81 с.48. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до заг. проблем / Ольга Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68с.49. Тараненко П. Шкільна практика українського фашизму / П. Тараненко // Комун. освіта. – 1932. – № 4– 5. – С. 92–108.50. Творча спадщина Б. Грінченка і Українська національна їдея: матеріали Всеукр. наук. конф. до 145 – річчя. з дня...»

«Є. Лебідь, канд. філол. наук, наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ОБРАЗ FEMME FATALE У РОМАНІ Є. ГРЕБІНКИ ДОКТОР ТА ПОВІСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ХУДОЖНИК Стаття присвячена дослідженню специфіки авторського прочитання образу фатальної жінки в прозових текстах Є. Гребінки і Т. Шевченка. Інтралітературний компаративний аналіз дозволив осмислити природу образу та визначити його провідні риси. Ключові слова: фатальна жінка, бінарна опозиція, талант. Статья посвящена...»

«АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИЙ ВІСНИК АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ» ВИПУСК 4/2012 За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка Заснований у 2004 році КИЇВ-2012 У Д К (351+352+353+354)(477)(06) Наукове фахове видання України з державного управління. Засновник: Академія муніципального управління. Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року. Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління Протокол №6 від 14...»

«ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МОВИ, КУЛЬТУРИ УДК 349.22-055.2 Донецький національний університет економіки Шульженко І.В. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна, e-mail: shuligor@mail.ru Донецький національний університет економіки Романюк О.І. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна, e-mail: pravdis@kaf.donnuet.edu.ua ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Donetsk National University of...»

«УДК 323:347.471 М.П. Требін, доктор філософських наук, професор ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Проаналізовано засади формування громадянського суспільства в Україні, особливості становлення основних інститутів громадянського суспільства в контексті світових тенденцій. Запропоновано шляхи подальшого вдосконалення інститутів громадянського суспільства. Ключові слова: громадянське суспільство, держава, громадські організації, політичні партії, благодійні фонди....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ШАТАЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 94(477.5)-058.232.6 «18/19» УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У СУСПІЛЬНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук ДНІПРОПЕТРОВСЬК – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся...»

«. УДК 94(477) Володимир Половець ПОЛОВЦІ: ЕТНІЧНА КУЛЬТУРА У статті розглядаються структурні складові етнічної культури, формування якої відбувалося у процесі синтезу первинних і вторинних генеруючих чинників ретроспекції життєдіяльності номадів. Ключові слова: культура, етнос, мова, територія, клімат, релігія, господарство, побут, традиції. Етнічна культура кожного номаду – це творча форма життєдіяльності по відтворенню та оновленню свого буття. Формування етнічної клуьтури відбувається у...»

«КООРДИНАЦІЙНА РАДА КРАЇН СНД І БАЛТІЇ З ПИТАНЬ ТЕОРЕТИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ ЦЕНТР РЕЛІГІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І СВОБОДИ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВА І РЕЛІГІЄЗНАВСТВА УНІВЕРСИТЕТ імені БРИГАМА ЯНГА ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВРОДИ НАН УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ РЕЛІГІЙНА СВОБОДА Збірник наукових статей з теми «СВОБОДА РЕЛІГІЇ І МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДІАЛОГ: ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ Й ЛОКАЛЬНІ ВИЯВИ» Науковий щорічник...»

«Філологічні науки № Автор, назва видання К-сть Бєлозьорова Ю. С. Theoretische Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache : 140. 44 навч.-метод. посіб. / Ю. С. Бєлозьорова, Г. Л. Герасімова, А. М. Приходько. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 74 с.Бережко Т.М. Nominalformen des Verbs in der Deutschen Gegenwartssprache : 141. 45 Іменні форми дієслова в сучасній німецькій мові: Навч. посіб. для студ. фак. інозем. філолог. / Т. М. Бережко, Ю. С. Бєлозьорова, Н. В. Шапочка. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. 91 с....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»