WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство Конотопагропостач 2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

директор Польовик Юрiй Васильович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

29.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство "Конотопагропостач"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Сумська, Конотопський, 41615, Конотоп, Генерала Тхора, 59

5. Міжміський код, телефон та факс 05447 2-41-30 05447-2-40-3

6. Електронна поштова адреса rsnab@meta.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 82 30.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет

21120582.emitents.org 29.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) Вiдсутнi таблицi: 2. Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi. 3.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 4. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. 5. Товариство не має в статутному капiталi державної частки та товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, i товариство не займає монопольного (домiнуючого) положення на ринку. Послугами рейтингового агентства не користується. 6. Засновниками товариства є особи, вичерпний перелiк яких наведено в установчому договорi про створення ЗАТ "Мiжрайагропостач" вiд 08.04.1994 року, правонаступником якого є ПАТ "Конотопагропостач". 10.

Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались (через отриманi в 2013 роцi

33. Примітки збитки, за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв), за попереднiй перiод дивiденди також не нараховувались. 12.2. Випуску облiгацiй не було. 12.3.

Випуску iнших цiнних паперiв не було. 12.4. Похiднi цiннi папери не випускались. 12.5. Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Сертифiкати цiнних паперiв в звiтному роцi не видавались.23 вересня 201 оформлений один Глобальний сертифiкат Депозитарiєм через переведення акцiй документарної форми iснування в бездокументарну. 14.4. Види дiяльностi емiтента не потребують заповнення таблицi. 14.5. Види дiяльностi еиiтента не потребують заповнення таблицi.15. Iнформацiя про забезпечення та гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає, забезпечення або гарантiї не надавались. 18-27. Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, не випускались. Кредити iпотекою не забезпечено. 31.

Фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався через вiдсутнiсть цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

–  –  –

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порiд

01.46 Розведення свиней

10. Органи управління підприємства Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Конотопське вiддiлення ПАТ "АБ "Столичний"

2) МФО банку

3) поточний рахунок

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Польовик Юрiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, спецiальнiсть iнженер-механiк

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Конотопагропостач", голова правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2013 3 роки

9) Опис Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Посадова особа часткою в Статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Отримав заробiтну плату згiдно штатного розкладу у сумi 46531,04 грн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Iншi посади не займає. Змiна посадової особи в 2013 роцi вiдбувалась. Призначено 23.04.2013 року (згiдно рiшення зборiв акцiонерiв протокол вiд 23.04.2013 року) на посаду директора строком на 3 роки.

У межах своєї компетенцiї директор дiє вiд iменi Товариства. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

Основними завданнями директора є: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;

4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства, штатного розкладу, положення про премiювання працiвникiв та iнших внутрiшнiх документiв щодо органiзацiї комерцiйної, виробничої та трудової дiяльностi у Товариствi та його структурних пiдроздiлах i пов’язаних з цими видами дiяльностi облiком i звiтнiстю;

5) призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, у встановлених законом випадках та у встановленi законом строки;

7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах, за погодженням iз наглядовою радою.

Директор в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, без довiреностi має право:

1) вiд iменi Товариства укладати i пiдписувати господарськi та iншi угоди, договори, вчиняти iншi правочини, пiдписувати iншi документи;

2) видавати довiреностi вiд iменi Товариства;

3) вiдкривати рахунки в банкiвських установах;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

5) встановлювати цiни та тарифи на послуги та продукцiю Товариства;

6) укладати трудовi договори або укладати контракти з працiвниками, наймати та звiльняти працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями пiдприємства;

7) вiд iменi Товариства пiдписувати колективний договiр та змiни до нього;

8) затверджувати штатний розклад.

Встановлювати форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, ставки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат з урахуванням вимог законодавства України;

9) вживати до працiвникiв Товариства заохочення та накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства, Статуту, правил внутрiшнього трудового розпорядку та внутрiшнiх положень Товариства;

10) видавати накази та iншi акти, давати розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх структурних пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприємства;

11) вносити питання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради;

12) приймати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради;

13) призначати першого заступника та заступникiв директора та розподiляти мiж ними обов’язки;

14) пiдписувати фiнансову та iншу звiтнiсть, подання якої Товариством до вiдповiдних органiв передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України;

15) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй директора, розмiр якої встановлюється штатним розкладом, а у разi укладання з директором контракту - наглядовою радою Товариства.

Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди директора оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства;

16) згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства вчиняти дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства та вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради.

Директор є уповноваженою особою Товариства у вiдносинах з депозитарною установою, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї товариства, а також iз установами, що здiйснюють функцiї зберiгачiв цiнних паперiв, емiтованих Товариством.

Вiн вiдповiдає за своєчаснiсть та повноту подання вiдомостей до банкiвських та депозитарних установ, що стосується змiни iнформацiї про Товариство.

Директор несе вiдповiдальнiсть за стан трудової дисциплiни, екологiчної безпеки i технiки безпеки, за органiзацiю та стан комерцiйної, господарської, виробничої дiяльностi усiх пiдроздiлiв Товариства, органiзацiю облiку та звiтностi згiдно з iснуючими правилами та вимогами законодавства, за збереження та ефективне використання основних i оборотних коштiв та майна Товариства, за збитки та упущення, якi мали мiсце у результатi господарської та iншої дiяльностi Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Польовик Надiя Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта** Вища Iскрисковчанський сiльськогосподарський технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер Конотопського спецiального проектно-конструкторського технологiчного бюро

8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2013 3 роки

9) Опис Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Писаренко Михайло Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Кролевецький завод...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Гребеник О.Г. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ 1.2....»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ПРОЦИК ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ УДК 356.13 (477) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991–2003 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ткачов Костянтин Якович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Суми-надра 2. Організаційно-правова форма...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»