WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Суми-надра 2. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Директор Ткачов Костянтин Якович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

15.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Суми-надра"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Сумська, Ковпакiвський, 40019, м. Суми, пров. Кленовий,

5. Міжміський код, телефон та факс м.т. 050 3015911 вiдсутнiй

6. Електронна поштова адреса konstantin.1946@mail.ru II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №81 29.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі сторінці Інтернет

23818944.emitents.org 28.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента: X 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів X 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає.

Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає.

Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня.

Подiї, якi вимагають подання особливої iнформацiї не вiдбувались.

Борговi цiннi папери не випускались, тому гарантiй з боку третiх осiб не було.

Iпотечних цiнних паперiв немає.

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

33. Примітки Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв облiку, тому даних про неї по МСФЗ немає. Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно (в якостi забезпечення) не випускалмсь. закритого(приватного) розмiщення цiльових облiгацiй не було Похiдних цiнних паперiв немає.

Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї.

III. Основні відомості про емітента

–  –  –

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткачов Костянтин Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 376625 28.11.1997 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумьскiй обл.

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння, головний геолог ЗАТ "Суми-надра"

8) дата обрання та термін, на який обрано 22.04.2011 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки: розпоряджається майном товариства, органiзовує ведення протоколiв засiдань правлiння. затверджує посадовi обов'язки працiвникiв; приймає та звiльняє працiвникiв з роботи, заохочує i накладає дисциплiнарнi стягнення у вiдповiдностi з чинним законодавством України; затверджує штатний розклад та посадовi оклади; видає накази для органiзацiї господарської дiяльностi, вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства керiвництво поточною дiяльнiстю правлiння та органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв.Iншої винагороди, крiм заробiтної плати не отримує Призначено 22.04.2011 року (Згiдно рiшення Загальних зборiв вiд 22.04.2011 року). Обiймав посаду члена правлiння. Посадову особу обрано термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Синиця Олександр Леонiдович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 132969 29.05.1996 Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумьскiй обл.

4) рік народження**


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець

8) дата обрання та термін, на який обрано 22.04.2011 3 роки

9) Опис Контроль фiнансово-господарської дiяльностi товариства, проводить перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi товариства, робить висновки по рiчних зiтах та балансах. Iншої винагороди, крiм заробiтнної плати не отримує, винагорода не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. володiє часткою в Статутному капiталi в розмiрi 3,87% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Строкiн Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 101602 31.05.1996 Сумським РВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер Сумської районної профспiлкової органiзацiї працiвникiв АПК

8) дата обрання та термін, на який обрано 22.04.2011 безстроково

9) Опис Пiд керiвництвом директора бере участь у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї правлiння щодо управлiння поточними справами Товариства, вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, забезпечує повноту та достовiрнiсть бухгалтерської тi податкової звiтностi.

Iншої винагороди, крiм заробiтнної плати не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

–  –  –

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

–  –  –

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів Вид чергові позачергові загальних X зборів* Дата 15.03.2013 проведення Кворум 100.000000000000 зборів** Порядок денний зборiв: 1.Обрання робочих органiв зборiв:голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї 2. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.

Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 р. 3. Звiт ревiзора товариства. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора та ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту товариствата порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв у 2012р. та попереднє схвалення значних правочинiв у 2013р. 7.

Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження нової редакцiї статуту. 8.Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень товариства. 9.Прийняття рiшення про замiну депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору з ним.

Збори вирiшили:1 Обрати робочi органи зборiв у такому складi:

голова зборiв – Ткачов К.Я. секретар зборiв –Строкiн О.В. лiчильна комiсiя - Ткачова М.К. та Клеменчук Л.К.

2 Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 р., та напрямки дiяльностi Товариства на 2013 р. 3 Затвердити Звiт та висновки ревiзора за 2012 р. 4 Схвалити роботу директора Товариства та висловити йому подяку за успiшну роботу в 2012 роцi, Визначити позитивною роботу ревiзора Товариства в 2012 роцi.

5 Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства, рiчний звiт та баланс за 2012 р., Направити прибуток отриманий Товариством у 2012 в сумi 122,1 тис. грн. на поповнення обiгових коштiв Товариства.

6 Збори також вирiшили : 1. Затвердити значний правочин по купiвлi земельної дiлянки площею 1,5 га за 180 тис. грн., що склало 17,6 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової Опис звiтностi товариства ( на 01.01.2012 р.) 2. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв (витрат) по промисловiй розробцi Охтирського родовища граничною сукупною вартiстю 400 тис. грн., по промисловiй розробцi Могрицького родовища граничною сукупною вартiстю162 тис. грн., а також витрати по Захiднiй дiлянцi Токарiвського родовища по захисту запасiв та отриманню лiцензiї граничною сукупною вартiстю 200 тис. грн.

7 Внести змiни до Статуту приватного акцiонерного товариства «СУМИ-НАДРА» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту., Уповноважити директора ПрАТ «СУМИ-НАДРА» Ткачова Костянтина Яковича пiдписати нову редакцiю Статуту ПрАТ «СУМИ-НАДРА» та доручити Ткачову К.Я. здiйснити всi необхiднi дiї пов’язанi з реєстрацiєю нової редакцiї Статуту у державного реєстратора., Затвердити нову редакцiю внутрiшнiх положень Товариства, а саме Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган та Положення про Ревiзора., Уповноважити голову та секретаря зборiв пiдписати вiд iменi загальних зборiв товариства внутрiшнi положення ПрАТ «СУМИ-НАДРА»

8 Замiнити депозитарiй цiнних паперiв – замiсть приватного акцiонерного товариства «Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв» укласти договiр на обслуговування випуску акцiй з публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України»

2. Затвердити умови договору з публiчним акцiонерним Товариством «Нацiональний депозитарiй України» за № Е - 5079/п вiд «23» сiчня 2013 року.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Гребеник О.Г. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ 1.2....»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»