WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Кролевецький завод ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова Правлiння Писаренко Михайло Миколайович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

30.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кролевецький завод силiкатної цегли"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента Сумська, Кролевецький, 41300, м. Кролевець, вул. Промислова, 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (05453) 5-21-49 (05453) 9-12-92

1.6. Електронна поштова адреса емітента zat_05520201@aft.org.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 83 30.04.2013 (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

2.3. Річна інформація розміщена на в мережі сторінці Інтернет zat_05520201@aft.org.ua 30.04.2013 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітента в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) X бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації X до Комісії)

27. Аудиторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 1 д,е - Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств i не користується послугами рейтингового агенства;

1 є - емiтент є акцiонерним товариством;

30. Примітки 7 - дивiденди Товариство у 2012 р. не нараховували та не сплачували;

9 б,в, г, 12, 15 - 24, 29 - iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй Товариство не випускало, забезпечень та iпотечного покриття не створювали;

9 ґ - протягом звiтного року викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало;

9д- акцiї в бездокументарнiй формi;

11г,ґ - обсяг реалiзацiї в звiтному роцi менше 5 млн.грн.

13 - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери за звiтний перiод не виникали.

28 - Емiтент не складає рiчний звiт вiдповiдно до МСФЗ.

3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Кролевецький завод силiкатної цегли" 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "КЗСЦ" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 3.1.5. Область, район Сумська, Кролевецький 3.1.6. Населений пункт м. Кролевець 3.1.7. Вулиця, будинок вул. Промислова, 6 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А 01 № 641322 3.2.2. Дата державної реєстрації 19.03.1999 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Кролевецька районна державна адмiнiстрацiя Сумської областi 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті СФ КБ "Приватбанк" 3.3.2. МФО банку 3.3.3. Поточний рахунок 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті СФ КБ "Приватбанк" 3.3.5. МФО банку 3.3.6. Поточний рахунок

–  –  –

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 37 ; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв(осiб): 2 ; кiлькiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб):

2 ; в т.ч. чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб): 0 Фонд оплати працi у порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшився на 32,3 тис.грн.i дорiвнює 741,3 тис. грн. Це пов'язано iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати. На пiдприємствi не розроблена кадрова програма, яка б була спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Голова Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Писаренко Михайло Миколайович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 396192 25.12.1997 Кролевецьким РВ УМВС України в Сумськiй областi 6.1.4. Рік народження**


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6.1.5. Освіта**Вища6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Кролевецьке лiсомисливське господарство, головний iнженер 6.1.8. Опис Голова Правлiння керує роботою Правлiння, має право без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства; керує поточними справами Товариства; виконує рiшення вищого органу Товариства та Наглядової ради; представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами;

веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства, крiм угод на суму, що перевищує 100, тис.грн., та строк чинностi яких складає бiльше 6 мiс.; органiзовує зберiгання протоколiв засiдань Правлiння. Винагороду отримує згiдно контракту, укладеному iз Наглядовою радою. Переобраний на посаду згiдно рiшення загальних зборiв протокол №4/2010 вiд 25.10.2010 р. Винагороду за виконання посадових обов`язкiв за 2012 рiк отримав в розмiрi 60,9 тис. грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв, головний iнженер, голова правлiння. Станом на 31.12.2012 р. Писаренко М.М. нiякої посади, крiм посади Голови Правлiння, не займає. Змiн в персональному складi протягом року не вiдбувалося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Головний iнженер - член правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Салтиш Леонiд Iванович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 928633 13.11.1997 Кролевецьким РВ УМВС України в Сумськiй областi 6.1.4. Рік народження** 6.1.5. Освіта** Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "КЗСЦ" головний механiк 6.1.8. Опис Член Правлiння виконує рiшення Голови правлiння Товариства та Наглядової ради на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Призначається на посаду рiшенням Наглядової ради.

Винагороду за виконання посадових обов`язкiв члена правлiння не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.Стаж керiвної роботи - 17 рокiв, головний механiк, член правлiння. Переобраний на посаду згiдно рiшення загальних зборiв протокол №4/2010 вiд 25.10.2010 р. Станом на 31.12.2012 р. Салтиш Л.I. нiякої посади крiм головного iнженера, не займає. Винагороду за виконання трудових обовязкiв у 2012 роцi отримав у розмiрi 29,5 грн. Змiн в персональному складi протягом року не вiдбувалося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демченко Ольга Петрiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 126520 13.05.1996 Кролевецький РВ УМВС України в Сумськiй областi 6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**Середня спецiальна6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бiлогривська сiльська рада, головний бухгалтер 6.1.8. Опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.

Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. Обрана на посаду згiдно рiшення наглядової ради протокол №25-08/2011 вiд 25.08.2011 р. Винагороду у 2012 р. отримала згiдно штатного розкладу в розмiрi 36,0 тис.грн. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж кервної роботи 16 рокiв - головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн в персональному складi протягом року не вiдбувалося.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "ПIГ "Прiоритет" 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження** 6.1.5. Освіта** 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 6.1.8. Опис Голова Наглядової Ради Забезпечує органiзацiю роботи Наглядової ради Товариства та контролює виконання її рiшень; керує роботою Наглядової ради, органiзовує проведення її засiдань.

Виконує обов'язки згiдно з положенням про Наглядову раду: здiйснює контроль за дiяльнiсть правлiння та захисту прав акцiонерiв товариства; затверджує/погоджує рiшення про укладання договорiв (угод) оренди, лiзингу, довiрчого керування, iнших договорiв, що передбачають передачу майна Товариства в межах визначеної компетенцiї; затверджує/погоджує рiшення про укладання договорiв (угод) на одержання кредитiв, виконує iншi повноваження, визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду.

Посадова особа переобрана на посаду згiдно рiшення загальних зборiв протокол №4/2010 вiд 25.10.2010 р. Винагороду посадова особа не отримує. Представник за довiренiстю непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Змiн в персональному складi протягом року не вiдбувалося.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ПРОЦИК ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ УДК 356.13 (477) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991–2003 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми? Посібник для тренінгу IOM International Organization for Migration Міжнародна організація з міграції (МОМ) ЗМІСТ Що таке МОМ?............................................. ст. Методологічні підказки....................................... ст. План уроку................................................ ст. 9...»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»