WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«18.04.2012 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ГЛУХIВСЬКИЙ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова правлiння Гребеник О.Г.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

18.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента Сумська, Глухiвський, 41400, м. Глухiв, Гоголя,

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (05444)-22237 (05444)- 233Електронна поштова адреса емітента vat_00379608@aft.org

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2012 (дата)

2.2. Річна інформація опублікована у д/н (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на в мережі сторінці Інтернет http//00379608.emitents.org 18.04.2012 (адреса сторінки) (дата) Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітент в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X що виникала протягом звітного періоду 14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до X Комісії)

27. Аудиторський висновок X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) Вiдсутнi таблицi: 1.?)- лiцензiй, дозволiв не має; 1.д) - не належить до будьяких об'єднань; 1.е) - рейтингового агентства не має; 1.є) - таблиця вiдсутня;

7. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди в 2011роцi не нараховувалися i не

30. Примітки виплачувалися; 9.б), 9.в), 9.г), 9.?) - вiдсутня iнформацiя, так як iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй не випускалися; 9.д) - сертифiкати цiнних паперiв не видавалися, форма випуску цiнних паперiв бездокументарна; 12. Гарантiй третiх осiб за випусками цiнних паперiв не має; Таблицi 15-24 - iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй не випускалися; 28. - Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалася. 29. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, так як вiдсутня емiсiя цiльових облiгацiй Товариства.

3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ГЛУХIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 3.1.5. Область, район Сумська, Глухiвський 3.1.6. Населений пункт м. Глухiв 3.1.7. Вулиця, будинок Гоголя, 4 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва 3.2.2. Дата державної реєстрації 27.03.19 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Глухiвської мiської Ради Сумської областi 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 218216.

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 218216.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя - Сумське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" 3.3.2. МФО банку

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті д/н 3.3.5. МФО банку д/н 3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв 15.81.0 Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами 52.24.0 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування 51.38.0 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

–  –  –

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 124 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 2274,2 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi збiльшився на 299,9 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: не розроблена.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Голова Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гребеник Олександр Григорович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 832685 11.05.2000 Зарiчний РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 6.1.4. Рік народження** 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Птахорадгосп "Мирний", зав. Фермою 6.1.8. Опис Керує роботою правлiння та має право скликати засiдання правлiння; розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом пiдприємства; вiдкривати рахунки в банкiвських установах; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства; в межах своєї компетенцiї видавати накази; приймати рiшення про укладення правочинiв, розпоряджатись коштами та майном товариства в межах визначених Статутом, внутрiшнiми положеннями, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Голова правлiння органiзовує та несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi Товариства, здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, отримує винагороду згiдно з штатним розкладом. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Призначений на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 10 вiд 26.01.2009р.).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захлєбаєва Наталiя Миколаївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 946664 28.12.2001 Глухiвський МВ УМВС України в Сумськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**вища6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Глухiвський хлiбокомбiнат", бухгалтер.

6.1.8. Опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.

Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, та виконує iншi обов'язки згiдно Посадової iнструкцiї. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає, отримує винагороду згiдно з штатним розкладом. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бесараб Ольга Олексiївна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 485637 19.05.1998 Глухiвський МВ УМВС України в Сумськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**середня спецiальна6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Глухiвський хлiбокомбiнат", зав. Виробництвом 6.1.8. Опис Повноваження: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;

розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; iншi повноваження, що випливають iз змiсту законодавства та Статуту Товариства.

Посадова особа не займає iнших посад. Отримання винагород за виконання посадовою особою обовязкiв члена правлiння не передбачено Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Парпуренко Тетяна Леонiдiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА 545363 02.10.1998 Глухiвський МВ УМВС України в Сумськiй областi 6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**вища6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Глухiвський хлiбокомбiнат", зав. Лабораторiї.

6.1.8. Опис Повноваження: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;

розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку; iншi повноваження, що випливають iз змiсту законодавства та Статуту Товариства.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Сабат Надія Володимирівна УДК 37.0 (09) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) 13.00.01 – теорія та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми? Посібник для тренінгу IOM International Organization for Migration Міжнародна організація з міграції (МОМ) ЗМІСТ Що таке МОМ?............................................. ст. Методологічні підказки....................................... ст. План уроку................................................ ст. 9...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»