WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Сабат Надія Володимирівна

УДК 37.0

(09)

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ

(1869 – 1914 рр.)

13.00.01 – теорія та історія педагогіки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Ступарик Богдан Михайлович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри історії педагогіки та українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович, Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, проректор з наукової роботи (м. Тернопіль) кандидат педагогічних наук, доцент Лаба Світлана Богданівна, Львівський державний університет імені Івана Франка, доцент кафедри педагогіки (м. Львів)

Провідна установа:

Національний університет імені Т.Шевченка, кафедра педагогіки вищої школи, Міністерство освіти України, м.Київ.

Захист відбудеться “___” _________ 1998 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за адресою: 284001, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (284001, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57).

Автореферат розісланий “___ “_____________ 1998 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Рега О. С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми та ступінь наукової розробки теми.

У сучасних умовах розбудови незалежної держави на перший план виходить проблема відродження національної системи освіти як передумови виховання нового покоління українців. Основою ідеології державного будівництва проголошено національну ідею. Її реалізація вимагає кардинального реформування системи національного виховання, метою якого Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) визначила “набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури”1.

Завданням педагогіки в сучасних умовах є удосконалення змісту і засобів виховання молоді, здатної забезпечити успіх державного будівництва. Важливим джерелом у цій справі має стати історико-педагогічний аналіз теорії та практики виховання молоді.

На особливу увагу заслуговує історія розвитку шкільництва та педагогічної думки в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст., оскільки саме тут в означений період вдалося виробити теоретичні основи національної освіти та втілити основні їх положення у практику виховання української молоді.

Дослідженню розвитку шкільництва, педагогічної думки Галичини присвячено немало робіт. Вже у другій половині ХІХ ст. вийшли праці польських учених А.Скочека, К.Відмана, К.Фалькевича, що розкривали стан шкільництва Галичини в кінці ХVІІІ та на початку ХІХ ст.

У дорадянський період проблеми національного виховання в контексті розвитку педагогічної думки Галичини аналізували П.Біланюк, М.Галущинський, М.Грушевський, Ю.Дзерович, М.Євшан, І.Крип’якевич, В.Пачовський, М.Пачовський, І.Ющишин та інші.

Питання розвитку шкільництва, педагогічної думки краю досліджували у радянський період Л.Баїк, Б.Мітюров, А.Боднар, Н.Дідух, А.Кондратюк та інші. Проте з відомих причин вони не могли розглядати національні аспекти виховання галицької молоді.

1 Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. - 1993. - №44-46. - С.4.

З нових позицій, об’єктивно розкривають процеси, що проходили в Східній Галичині, дослідження 90-х років: М.Барни, Д.Герцюка, І.Курляк, С.Лаби, З.Нагачевської, Б.Ступарика. Однак спеціальне дослідження, присвячене проблемам національного виховання учнівської молоді Галичини, відсутнє.

Актуальність, практична значимість, відсутність цілісного історико–педагогічного аналізу означеної проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Національне виховання учнівської молоді Галичини (1869– 1914рр.)”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації пов’язана з проблематикою наукових досліджень Прикарпатського університету ім.В.Стефаника.

Об’єкт дослідження – історія розвитку педагогічної думки на українських землях.

Предметом дослідження є процес розвитку теорії та практики національного виховання учнівської молоді Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Мета роботи: простежити еволюцію мети, змісту, методів і організаційних форм національного виховання учнівської молоді краю.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

– виявити суспільно-політичні та соціально–економічні передумови розвитку ідеї національного виховання в досліджуваний період;

– простежити вплив наддніпрянської та західноєвропейської педагогічної думки на формування ідеї національного виховання в краї;

– дослідити вклад галицьких педагогів і громадських діячів у розробку теоретичних засад національної освіти і виховання в означену добу;

– проаналізувати практику національного виховання галицької молоді;

– визначити можливості використання історичного досвіду з національного виховання в сучасних умовах.

Теоретичною основою дослідження є провідні ідеї українських (Т.Шевченка, І.Франка, К.Ушинського, О.Духновича, Г.Врецьони, М.Грушевського, С.Русової, С.Сірополка, М.Галущинського, О.Іванчука, І.Ющишина) та західноєвропейських (Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, Ж.Ж.Руссо, Й.Ф.Гербарта) педагогів. Для дослідження важливе значення мали концептуальні положення, що містяться в Законі України “Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Концепції національного виховання та в наукових працях, присвячених проблемам національного виховання учнівської молоді.

Основні джерела дослідження: фонди Центрального Державного історичного архіву України в м.Львові, державних обласних архівів – Львівського, Тернопільського, Івано-Франківського; історико-педагогічна література та періодичні видання, твори галицьких педагогів, публіцистичні, наукові праці громадсько-педагогічних діячів краю кінця ХІХ – початку ХХ ст., що знаходяться у відділах рідкісної книги та україніки Наукової бібліотеки ім.

В.Стефаника АН України, фондах Центральної наукової бібліотеки АН України ім.В.Вернадського в м.Києві; документи музею освіти Прикарпатського університету імені В.Стефаника; матеріали бібліотек Прикарпатського та Львівського університетів.

У процесі розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи: хронологічний, аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення та порівняння історичних фактів, подій, педагогічних явищ; систематизації та класифікації архівних джерел, довідково-інформаційних матеріалів і літератури.

Хронологічні рамки дослідження. За вихідний рубіж узятий 1869 р. – час прийняття австро-угорського державного шкільного закону, що сприяв поширенню й розвитку ідеї національного виховання. Верхня межа збігається із початком першої світової війни, яка призвела до кардинальних суспільно-політичних перемін у Європі.

Етапи дослідження. Дослідницька робота здійснювалась упродовж двох етапів. На першому (1995–1996 рр.) вивчалася література, уточнювався науковий апарат: предмет, мета, завдання дослідження тощо.

На другому (1997–1998 рр.) – аналізувалися та узагальнювалися результати дослідження, які публікувалися окремими статтями та доповідалися на науково-практичних конференціях; проводилося оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна роботи полягає в комплексному аналізі еволюції мети, змісту і форм національного виховання учнів упродовж 1869–1914 рр.

Висвітлено теоретичні напрацювання з питань національного виховання галицьких педагогів і громадських діячів у контексті новітньої педагогічної думки держав Західної Європи і суспільно-політичного та соціально-економічного становища Галичини, на основі чого розкрито тогочасну модель національного виховання в краї.

Теоретичне значення роботи полягає в дослідженні основних положень, що містяться в педагогічних працях галицьких педагогів з питань національного виховання, обгрунтуванні значення їх теоретичної та практичної діяльності, вивчення ефективності тогочасної системи національного виховання школярів Галичини.

Практичне значення роботи. Матеріали дослідження слугуватимуть джерелом для розробки спецкурсів з педагогіки, написання навчальних та методичних посібників. Теоретичні напрацювання галицьких педагогів є цінним джерелом для практики сучасної школи, яка веде аналогічний до минулого пошук оптимальної моделі національного виховання. Окремі елементи дисертації можуть бути використані науковцями, що досліджують питання розвитку шкільництва та педагогічної думки Галичини, а також у викладацькій роботі.

Особистий внесок автора полягає в комплексному дослідженні еволюції мети, змісту та форм національного виховання учнів у досліджуваний період;

виявленні та введенні в науковий обіг праць тогочасних галицьких педагогів, громадських діячів з національного виховання.

Вірогідність результатів і основних висновків дослідження забезпечується використанням широкої джерельної бази; науковим підходом до аналізу педагогічних явищ і фактів; опорою на принципи історизму й об’єктивності;

застосуванням методів, що відповідають меті й завданням роботи, у їх органічному взаємозв’язку; співвідношенням одержаних висновків із потребами сучасної системи освіти.

Апробація і впровадження результатів дослідження відбувалися шляхом доповідей і обговорень на засіданнях кафедри історії педагогіки та українознавства Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, використання у виступах на міжнародних та республіканських, міжвузівських науково–практичних конференціях в Івано-Франківську (1996, 1997 рр.), Тернополі (1996, 1997 рр.), Києві (1996 р.), а також у 20-ти публікаціях автора.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, що включає 499 найменувань. Дисертація містить одну таблицю і чотири додатки, які розташовані на 22 сторінках. Повний обсяг дисертації 208 с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми, визначено предмет дослідження, сформульовано його мету, завдання, охарактеризовано методи та етапи роботи. Дано характеристику джерельної бази, обґрунтовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи.

У першому розділі – “Національне виховання як соціально–педагогічна проблема і важливий чинник національно–культурного відродження українців Галичини” – проаналізовано стан висвітлення досліджуваної проблеми у науковій літературі ХІХ–ХХ ст., розкрито суспільно-політичні та соціально-економічні передумови розвитку ідеї національного виховання в досліджуваний період як важливого чинника національно-культурного відродження українців краю, а також вплив на цей процес передових ідей із Наддніпрянщини та кран Західної Європи.

Простежено розвиток ідеї національного виховання в контексті історичного та національно-культурного розвитку краю.

Встановлено, що стрижнем, навколо якого проводилися пошуки мети національного виховання, стала українська національна ідея, яка теж пройшла еволюцію упродовж досліджуваного періоду. Так, на початку ХІХ ст. сутність національних домагань українців становило здобуття автономії Галичини у складі Австрії. На переломі ХІХ і ХХ століть у суспільній свідомості утвердилася ідея розбудови незалежної самостійної держави.

Головну роль у цьому процесі відіграло поширення в педагогічній думці ідеї народності, яку першими з українських педагогів висловили О.В.Духнович та К.Д.Ушинський.

Досліджено, що під впливом ідеї народності у педагогіку входить проблема національного у вихованні, котра активно розроблялася як галицькими, так і наддніпрянськими педагогами. Необхідність виховання молоді на національних основах відстоювали В.Антонович, Б.Грінченко, М.Драгоманов, П.Куліш, Я.Чепіга та інші. Спільність теоретичних і практичних пошуків галицьких і наддніпрянських педагогів свідчить, що національне виховання – історично обумовлена, вироблена народом система виховання дітей та молоді в українському дусі, незважаючи на штучне розмежування України.

У педагогічній думці провідним чинником національного виховання визнано національну школу, що призвело до активної боротьби за її побудову, спочатку невеликою групою інтелігенції, а в кінці досліджуваного періоду – товариствами, організаціями, які репрезентували значну частину українців Галичини.

На початку ХХ ст. провідною у цій боротьбі стала вимога побудови національної школи, що полягало у пристосуванні останньої до потреб української суспільності (М.Грушевський). Школа “мусить жити і розвиватися під промінням національної ідеї”, бути пройнятою національним духом, будуватися на національних засадах, бути загальнодоступною, світською, демократичною, єдиною, спільною, а результатом виховного впливу, “короною діяльності” повинні стати національно свідомі члени народу, котрі інтереси нації ставлять вище особистих (І.Ющишин).

Показано, що в досліджуваний період у Галичині набули поширення нові ідеї з теорії та практики освіти і виховання: вільного виховання, трудової школи, експериментальної педагогіки, педагогіки прагматизму і т.д. Зарубіжний досвід з національного виховання вивчали, аналізували та пропагували галицькі педагоги Г.Врецьона, І.Дем’янчук, О.Іванчук, І.Ющишин. Результати дослідження свідчать, що вони використовували твори Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Й.Ф.Гербарта, Ф.Фребеля та інших представників західноєвропейської педагогічної думки, які розповсюджувалися в Галичині як в оригіналі, так і в перекладах. Праці педагогів нового часу вивчали вихованці учительських семінарій краю.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»