WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и України

Національний університет «Львівська політехніка»

КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ

УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР:

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович, Львівський державний університет внутрішніх справ, начальник факультету з підготовки фахівців для підрозділів кадрового забезпечення та міліції громадської безпеки Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Сливка Степан Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології кандидат юридичних наук, доцент Фігель Юлія Осипівна, Львівська комерційна академія доцент кафедри теорії держави і права Захист відбудеться «___» травня 2014 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79008, м. Львів, вул. Князя Романа, 1-3, ауд. 301 ХІХ навчального корпусу) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1)

Автореферат розісланий «___» квітня 2014 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Н. П. Бортник

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Специфіка та особливості будівництва власної держави на західноукраїнських землях полягали в їх тривалому перебуванні у складі Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. Зазначаємо, що, незважаючи на складне соціальне та політичне становище в Галичині, Буковині та Закарпатті, були здійснені широкомасштабні та успішні кроки в розбудові власної держави та діяльності її законодавчих і виконавчих органів влади. Найбільш це простежувалось у розвитку фінансово-економічної політики уряду Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР) в надзвичайно складних політичних та економічних умовах її існування. Парламентом таурядом ЗУНР було розроблено законодавчу базу, яка регламентувала функціонування усіх державно-правових та фінансово-господарських інститутів, які займались проведенням фінансово-економічної політики, адже жодна держава у світі не могла повноцінно функціонувати без економічного та фінансового плану розвитку.

Зазначаємо, що навіть після втрати суверенітету уряд ЗУНР продовжував активну діяльність. Під час перебування в екзилі український уряд займався активною державно-політичною діяльністю на дипломатичній та нормотворчій ниві, намагаючись здійснювати низку заходів у фінансовоекономічній сфері.

Особливий інтерес для предмета дисертаційного дослідження становлять праці безпосередніх учасників національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях, які присвячені правовій основі реалізації фінансово-економічної політики ЗУНР, однак тут існує достатньо велика прогалина, оскільки, не дивлячись на достатню кількість публікацій, цій проблемі, з наукової точки зору, належної уваги практично не приділялось. Можна окреслити праці М. Грушевського, Д. Дорошенка, К. Левицького, М. Лозинського, М. Чубатого, М. Шаповала та ін.

В радянський період проблема організації та діяльності органів державної влади та управління Західноукраїнської Народної Республіки і її фінансово-економічної діяльності була забороненою темою, на дослідження діяльності урядових структур ЗУНР було накладене жорстке табу. Відзначаємо праці В. Голобуцького, А. Дубровіної, Г. Ковальчака, В. Кульчицького, В. Осечинського, Я. Хонігсмана.

На відміну від радянської науки, українські діаспорні вчені мали можливість більш фундаментально і вільно займатися проблемами державо- та правотворення ЗУНР. Здійснюючи аналіз діаспорних досліджень, присвячених ЗУНР, можна виділити цілий спектр праць, що стосуються історії становлення держави, однак лише окремі роботи стосуються безпосередньо діяльності органів державної влади у фінансово-економічній сфері, зокрема Б. Винара, І. Витановича, А. Качора, О. Лотоцького, І. Новосівського, М. Стахіва, П. Христюка, Л. Цегельського, С. Ярославина та ін.

Лише в добу незалежності України, позбавлені контролю і цензури з боку державних чинників, вітчизняні історики, економісти та правники отримали можливість висвітлювати минуле з позицій наукового бачення, використовуючи відкритий доступ до великого масиву архівних документів і закордонних видань. В останні два десятиріччя з’явилась ціла низка наукових праць, присвячених ЗУНР, а саме: В. Великочого, П. Гая-Нижника, О. Добржанського, В. Єрмолаєва, О. Карпенка, М. Кобилецького, О. Красівського, М. Кугутяка, В. Кульчицького, Б. Лановика, М. Литвина, Н. Литвин, І. Лісної, М. Мацькевича, О. Малюти, Г. Марковецької, М. Никифорака, О. Павлишина, В. Піскуна, Л. Реви-Родіонової, Б. Савчука, М. Сеньківа, М. Творидла, І. Терлюка, Б. Тищика, Ю. Тлумака, Д. Яневського та ін.

Зарубіжну історіографію широко представляють роботи В. Голубничого, Т. Домбковського, Г. Елмера, Р. Залозецького, Г. Клея, М. Клімецького, М. Козловського, Т. Коромоша, Д. Крала, Т.-А. Ольшацького, Е. Пристера, Р. Рибарського, Г. Тьорнера, Л. Фінкеля, М. Ястребова та ін.

Однак, незважаючи на велику кількість розробок вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених проблемам фінансово-економічної політики ЗУНР в її історико-правовому сенсі, нині відсутнє фундаментальне дослідження цієї проблематики та досліджуваного періоду існування незалежної держави на західноукраїнських землях.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації безпосередньо пов’язана з науково-дослідними роботами Львівського державного університету внутрішніх справ за напрямами «Філософсько-правові та теоретико-історичні проблеми державотворення та правотворення в Україні» (державний реєстраційний номер 0109U007855); «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (державний реєстраційний номер 0113U002433).

Мета і задачі дослідження. Основна мета дослідження полягає у всесторонньому аналізі правових засад та встановленні особливостей фінансово-економічної політики органів законодавчої та виконавчої влади Західноукраїнської Народної Республіки.

Для досягнення цієї мети сформовано такі задачі:

– виявити коло дослідників, які займалися проблемами фінансовоекономічної політики ЗУНР та дослідити джерельну базу дисертаційного дослідження;

– дослідити дефініцію поняття «фінансово-економічна політика» в її правовому розрізі;

– проаналізувати особливості розвитку фінансово-економічних відносин на західноукраїнських землях у період їх перебування у складі Австрійської та Австро-Угорської імперій;

– вивчити організацію та структуру державного апарату ЗУНР у фінансово-економічній сфері;

– охарактеризувати правові механізми реалізації фінансово-економічної політики ЗУНР;

– дослідити організацію фінансової системи та діяльність фінансових органів ЗУНР;

– обґрунтувати правову основу фінансово-економічної діяльності уряду ЗУНР в екзилі;

– висвітлити заходи фінансово-економічного напряму уряду ЗУНР під час окупації Східної Галичини Польщею.

Об'єкт дослідження – особливості реалізації фінансово-економічної політики ЗУНР та правотворча діяльність законодавчих і виконавчих органів влади у фінансово-економічній сфері.

Предмет дослідження – фінансово-економічна політика ЗУНР.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплекс філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів.

За допомогою філософського методу розглянуто досліджувану проблему у динаміці її розвитку, обґрунтовано логічність і послідовність етапів реалізації фінансово-економічної політики урядом Західноукраїнської Народної Республіки у 1918–1923 роках.

Діалектичний метод посприяв виокремленню основних напрямів та структурних елементів фінансово-економічної політики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У науковій роботі застосовано загальнонаукові та спеціально-наукові методи, а саме: логічний, історичний, історико-порівняльний, порівняльно-правовий, системно-структурний, функціональний та інші. За допомогою логічного методу проаналізовано дефініцію поняття «фінансово-економічна політика», а також її концептуальні засади. Історичний та історикопорівняльний методи застосовано для вивчення історіографії та джерельної бази дослідження. Особливості розвитку фінансово-економічних відносин на західноукраїнських землях в імперську добу обґрунтовано за допомогою порівняльно-правового методу. Системно-структурний та функціональний методи застосовано з метою з’ясування і дослідження основних елементів фінансово-економічної політики на етапах її реалізації органами державної влади ЗУНР в період із 1918 до 1923 років.

У дисертаційній роботі застосовано також методи кількісного і якісного аналізу документів, синтезу, індукції, дедукції, аналогії та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це є перше юридичне дослідження, яке присвячене вивченню реалізації фінансовоекономічної політики в Західноукраїнській Народній Республіці, у результаті якого сформульовано низку концептуальних положень, що вирізняються науковою новизною та мають важливе теоретичне і практичне значення:

уперше:

– дано визначення фінансово-економічної політики держави, враховуючи правове значення цього терміна;

– доведено, що західноукраїнські землі відігравали значну роль у фінансово-економічному розвитку Австрійської та Австро-Угорської імперій;

– введено в науковий обіг нові архівні документи та матеріали, у яких відображено діяльність ЗУНР щодо реалізації фінансово-економічної політики держави;

– досліджено особливості функціонування фінансової системи ЗУНР;

– проаналізовано правові основи фінансово-економічної політики ЗУНР в період еміграції (1919–1923 рр.);

удосконалено:

– проблему фінансово-економічного потенціалу західноукраїнських земель та його питому вагу у фінансово-економічній діяльності Австрійської та Австро-Угорської імперій;

– головні напрями розвитку фінансово-економічної політики ЗУНР;

– структуру та повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування ЗУНР, що проводили фінансово-економічну політику держави;

набули подальшого розвитку:

– особливості реалізації фінансово-економічної політики в Західноукраїнській Народній Республіці в період 1918–1919 років;

– законодавчі ініціативи органів державної влади ЗУНР в контексті реалізації фінансово-економічної політики;

– правові основи діяльності фінансових органів ЗУНР.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані:

– у науково-дослідницькій сфері – для подальшої розробки історикоправових досліджень діяльності ЗУНР у фінансово-економічній сфері, а також в період розбудови правової держави та громадянського суспільства;

– у правотворчій сфері – під час розробки системи законодавства, що регулює питання фінансово-економічної політики в Україні;

– у навчальному процесі – під час підготовки підручників, навчальних посібників, монографій та викладання курсів «Історія України», «Історія держави і права України», «Теорія держави і права», а також галузевих навчальних дисциплін, а саме: «Фінансове право», «Адміністративне право».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Запропоновані в роботі висновки та положення сформульовано на базі особистих досліджень. У разі використання матеріалів інших дослідників зроблено відповідні посилання.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми загалом та окремих її аспектів, отримані узагальнення та результати оприлюднено на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема:

науково-практичному семінарі «Забезпечення органами внутрішніх справ європейських стандартів прав людини у своїй діяльності» (Львів, 7 грудня 2012 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (Київ, 15–16 березня 2013 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику» (Донецьк, 23–24 березня, 2013 року); дев’ятій Міжнародній науковопрактичній інтернет-конференції «Україна наукова» (Київ, 25–27 березня 2013 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (Дніпропетровськ, 31 березня 2013 року); І-й регіональній науково-практичній конференції «Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку» (Львів, 11 квітня 2013 року); звітній науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (Львів, 27 вересня 2013 року).

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображено у 13 наукових публікаціях, з яких 6 – наукові статті (5 – у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 1 – у закордонному) та 7 тез виступів і повідомлень на науково-практичних заходах.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел.

Загальний обсяг наукової роботи становить 193 сторінки, з яких 169 сторінок – основний текст і 24 – список використаних джерел (294 найменування).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами, визначено мету і задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну одержаних результатів і їх практичне значення; подано відомості щодо апробації основних положень дисертаційної роботи.

Розділ 1 «Теоретичне осмислення та історичне підґрунтя фінансово-економічної політики ЗУНР» складається із трьох підрозділів.

У підрозділі 1.1 «Історіографія та джерельна база дослідження» висвітлено стан наукової розробленості теми, узагальнено архівні матеріали і нормативно-правові документи, які використані у дослідженні.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»