WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Література: 1. Бондарчук, В.Г. Геологія України [Текст] / В.Г. Бондарчук.- К.: АН УРСР, 1959.- 832 с. 2. Буша: Історико-краєзнавчі нариси [Текст] / І.С. Винокур, О.М. Альошкін, Р.В. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 13 31

Література:

1. Бондарчук, В.Г. Геологія України [Текст] / В.Г. Бондарчук.- К.: АН УРСР, 1959.- 832 с.

2. Буша: Історико-краєзнавчі нариси [Текст] / І.С. Винокур, О.М. Альошкін, Р.В. Забашта та ін. – Хмельницький: Редакційно-видавничий

відділ, 1991. – 152 с.

3. Гудзевич, А.В. Гайдамацький яр - геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення [Текст] / А.В. Гудзевич // Перлини Східного Поділля / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця: ПП «Видавництво «Тезис», 2008. – С. 135-137.

4. Ломаев, А.А. Геология карста Волыно-Подолии [Текст] / А.А. Ломаев. – К.: Наук. думка, 1979. – 139 с.

5. Природа Украинской ССР [Текст]. Геология и полезные ископаемые. – К.: Наук. думка, 1986. – 184 с.

6. Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения [Текст]: В 6 т. / К.Д. Ушинский ; Сост. С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика, 1990. – Т. 5. – 528 с.

УДК 631.15 : 332.3 О.А. Домбровська Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ

ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ (В УМОВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті обґрунтовані головні завдання екологічної оптимізації земельного фонду. Значна увага приділялась питанням аналізу використання сільськогосподарських земель на прикладі Лозівського і Краснокутського районів Харківської області. Дано пропозиції щодо виведення деградованих земель зі складу ріллі та необхідності проведення масштабних землевпорядних робіт для створення екологічно стійких і збалансованих агроландшафтів.

Ключові слова: агроландшафти, консервація земель, екологічна оптимізація.

O. Dombrovska

FORMING OF PROOF LANDSCAPE STRUCTURE OF LANDOWNERSHIPS AND LAND-TENURES (IN THE

CONDITIONS OF KHARKIV REGION)

In the article ground main tasks of ecological optimization of the landed fund. Considerable attention was spared the questions of analysis of the use of agricultural lands on the example of Lozivskу and Krasnokutskу districts of the Kharkiv region. Suggestions are done in relation to the leadingout of the degraded lands from composition of ploughland, and necessity of leadthrough of scale land management works, for creation ecologically of proof and balanced agrolandscapes.

Key words: agrolandscapes, canning of lands, ecological optimization.

Е.А. Домбровская

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ (В УСЛОВИЯХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье обоснованы главные задачи экологической оптимизации земельного фонда. Особое внимание уделялось вопросам анализа использования сельскохозяйственных земель на примере Лозовского и Краснокутского районов Харьковской области. Даны предложения относительно выведения деградированных земель из состава пашни и необходимости проведения масштабных землеустроительных работ для создания экологически устойчивых и сбалансированных агроландшафтов.

Ключевые слова: агроландшафты, консервация земель, экологическая оптимизация.

–  –  –

розглянуті у ряді наукових праць [3 - 7]. В.В. Гор- (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадженлачук і А.Я. Сохнич під стійкістю розуміють тільки ня, перелоги) і розташованих між ними незначних властивість ландшафту повертатися у вихідний ареалів лісів, чагарників, природних лук, боліт, торстан внаслідок будь-якого збудження [2]. М.Д. Гро- фовищ тощо. При цьому формуються агроекосисдзинський пропонує визначати стійкість ландшаф- теми різного рівня антропогенного навантаження.

тних комплексів як властивості, що реалізуються у У сучасних умовах природні екосистеми витіснені трьох формах: інертності - здатності ландшафтного штучними агроекосистемами, в яких панують твакомплексу при зовнішньому навантаженні не ви- рини і рослини, корисні тільки для людини. Але ходити в заданому інтервалі часу t з первісного чим багатша на види екосистема, тим вона стійкістану z; відновлюваності - здатності повертатися ша. У штучні системи надходять добрива, поливні за t у первісний стан після виходу з нього; плас- води, засоби боротьби з бур’янами, шкідниками, тичності – наявності в ландшафтного комплексу захворюваннями тощо.

кількох станів та його здатність переходити з одного Останнім часом наголошується на необхідносв інший, залишаючись протягом t у рамках інварі- ті застосування еколого-ландшафтного напряму анта [3]. Є поняття «ґрунтово-екологічна стійкість в землеустрої для забезпечення відновлення та природних систем», яка характеризує роль ґрунту збереження родючості ґрунтів, поліпшення агродля здатності ландшафту протистояти негативним ландшафтів і в цілому навколишнього середовища.

змінам [4]. Ландшафтний аналіз земель дає змогу виявити Значення ґрунтів у біосферних процесах також складний характер взаємозв’язків, які визначають дуже велике, оскільки вони виконують екологічні сільськогосподарський потенціал території. Одним функції. Ґрунт як біокосне тіло витримує без ушко- із основних шляхів оптимізації використання агродження рівень антропогенного навантаження 12-15 ландшафтів є удосконалення сільськогосподарГДж, а при більшому - деградує. Інтенсифікація ського виробництва. Сучасні проблеми розвитку землеробства сучасними методами дає на ґрунт зна- аграрного сектора економіки носять комплексний чно більше навантаження – 20-25 і навіть 30 ГДж [7]. характер, їм притаманні соціологічні, економічні Тому допускається навантаження на ґрунти, при та екологічні аспекти. Не обґрунтоване наукою якому ще зберігається гомеостаз біосфери, тобто введення у сільськогосподарське використання здатність до відновлення всіх її компонентів, який не- малопродуктивних і деградованих земель стало можливий без необхідного мінімуму живої речовини. причиною не тільки значного економічного ризику, У результаті стійкими виявляються такі системи, в а й сприяло розпорошенню матеріально-технічних яких ґрунти спроможні перешкоджати змінам інших ресурсів, що призвело до зниження темпів інтенприродних компонентів, вбираючи та закріплюючи сифікації виробництва, підвищення собівартості шкідливі речовини, максимально зберігаючи при- продукції, зменшення прибутків.

родні ознаки завдяки внутрішньому потенціалу. Територія Харківщини у регіональному асМета статті - узагальнити опубліковані ма- пекті характеризується високим рівнем господартеріали, що характеризують механізм створення ського освоєння, що визначає інтенсивний вплив екологічно стійких агроландшафтів, і на цій осно- техногенезу на навколишнє природне середовище, ві скласти пропозиції на прикладі Лозівського і склад і характер процесів, які відбуваються в ньому.

Краснокутського районів Харківської області щодо Має місце недостатнє економічне й екологічне обвиведення деградованих земель зі складу ріллі та ґрунтування розподілу земель за цільовим признанеобхідності проведення масштабних землевпо- ченням. Найбільшою є питома вага земель сільськорядних робіт для створення екологічно стійких і господарського призначення. Сільськогосподарське збалансованих агроландшафтів. освоєння території Харківської області досягло Виклад основного матеріалу. Екологічні про- 76,3%, розораність території – 61,1%, розораність блеми розвитку продуктивних сил і зростаючого сільськогосподарських угідь - 80,1%. Це середні поантропогенного тиску на навколишнє природне казники, які в окремих районах області сягають ще середовище, у тому числі внаслідок надмірного за- більших величин. Райони, що розташовані в лісолучення до народногосподарського використання степовій зоні (01, 02, 03 земельно-оціночні райони), земельних ресурсів, мають чітко виражений регіо- розорані в середньому на 58,3%, а в степовій зоні нальний характер. Відповідно до ГОСТ 17.8.1.02-88 (04, 05, 06) - 66,2%.

«Охрана природы. Ландшафты. Классификация» За розрахунками [8], у Харківській області під агроландшафтом розуміють ландшафт, який перевищення припустимої розораності сягає 33,1%.

використовується для цілей сільськогосподар- Індекс екологічної невідповідності сучасного виського виробництва та формується і функціонує користання орних земель у розрізі досліджуваних під його впливом. Але не всі поділяють цей погляд. районів становить: по Краснокутському району Наприклад, до агроландшафту Г.П. Дубинський 1,158, по Лозівському – 1,419. Тобто перевищення і В.І. Бураков відносять лише невелику окульту- припустимої розораності становить, відповідно рену частину сільськогосподарського ландшафту, 15,8% і 41,9%.

синонім якого – культурний сільськогосподарський При розробці екологічно оптимізованої струкландшафт [7]. тури агроландшафтів учені визнають необхідність Сучасні агроландшафти – це складна систе- зменшення сільськогосподарського освоєння і, ма, що створена з різних елементів агроекосистем перш за все, розораності земельного фонду. При Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 13 33 цьому, в кількісному відношенні різні автори про- сильно-дефльовані ґрунти підлягають виведенню понують досить відмінне одне від одного бачення. зі складу сільськогосподарських угідь шляхом заС.Ю. Булигін [6] пропонує застосовувати методич- ліснення; ґрунти легкого механічного складу слід ний підхід у відношенні використання поняття зо- вилучити зі складу сільськогосподарських угідь лотого перерізу гармонічної системи. Це значить, з подальшим залісненням; вторинно-засолені що граничний ступінь розораності ландшафту ґрунти відводяться під тимчасову консервацію складає 38,2 %. Якщо прийняти територію частини з наступним поверненням до складу орних земель;

ландшафту, яка задіяна в сільськогосподарському середньо- і сильно-солонцюваті ґрунти пропонувиробництві за ціле, то вона розподіляється на ється трансформувати в сіножаті; перезволожені 2 частини: дестабілізуюча (рілля) і стабілізуюча і заболочені ґрунти повинні бути природно ренасіножаті й пасовища). Рілля в цьому випадку не туралізовані.

повинна займати більше половини сільськогос- Після опрацювання матеріалів ґрунтових обподарських угідь. За даними науковців Інституту стежень досліджуваних районів, спираючись на землеустрою УААН (акад. Л.Я. Новаковський та ін..) класифікаційні підходи щодо придатності земель [9], деградовані та малопродуктивні землі, частка на різні угіддя [12], нами розроблені пропозиції яких у загальній площі сільськогосподарських щодо консервації деградованих і малопродукугідь становить 12,2%, а в орних землях – майже тивних земель Краснокутського і Лозівського 16%, необхідно в першу чергу відвести під при- районів Харківської області за видами деградації родну ренатуралізацію та тимчасову або постійну та екологічно доцільні напрями їх використання.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«І.І.Ільченко, Л.І. Дука (Запоріжжя) УДК: 811.161.2:81’373.2 СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНАХ «ОРДА» та «МАЛЬВИ» Р. ІВАНИЧУКА Реферат. Кожен літературно-художній антропонім у творі має виконувати певні функції. Р. Іваничук нерідко добирає іменування персонажів, визначивши наперед національність, вік, особистості характеру, зовнішності тощо. У письменника слова літературнохудожньої ономастики стають могутнім виразовим чинником. Власні імена в тексті дають неоціненну інформацію для...»

«Одеська національна академія харчових технологій УДК 664.143:66.081 ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФРУКТОЗИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ТИПУ «СУФЛЕ» ДЛЯ БІСКВІТНИХ ТОРТІВ ТА ТІСТЕЧОК Дорохович А.М., д-р техн. наук., професор, Мурзін А.В., аспірант, Паращина Н.А., студентка, Рубан І.В., студентка Національний університет харчових технологій, м. Київ В даній роботі встановлено можливість раціонального використання фруктози при виробництві оздоблювальних напівфабрикатів...»

«Тематика курсових робіт з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» Розробив: вик. Бойко А.Б. Тема 1. Вплив національних танцювальних культур на творчість видатних діячів хореографічного мистецтва. Мета: дослідити і визначити шляхи впливу національних танцювальних культур на діяльність видатних діячів хореографічного мистецтва.Завдання: 1. Проаналізувати історію формування танцювальних культур народів світу. 2. З’ясувати шляхи впливу національних танцювальних культур народів світу на діяльність...»

«Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 1998. – Випуск ІV 51 сектантського руху, які вирішили вести часопис не толстовським шляхом пасивного опору існуючому ладу, а по шляху активному [6, с.764]. Видання Рассвета продовжувалося недовго, лише протягом одного 1904 р. З січня до вересня вийшло усього дев'ять номерів журналу. Основною причиною його закриття стали розбіжності між більшовиками і меншовиками. Належність редакторів часопису до більшовицької фракції стала приводом до енергійного...»

«Марченко Н.В., к. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА СУЧАСНУ МОВНУ КАРТИНУ СВІТУ У статті розглядається вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу. Вплив на мову відбувається як у глобальному, так і у локальному вимірах насамперед у співвідношеннях людина – суспільство – мова, людина – наука – мова. Ключові слова: суспільство, мова, наука, глобалізація, збідніння мови. В статье рассматривается влияние общественных факторов на...»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки 107 УДК: 316.2:159.953.3 Е.Г. Позднякова-Кирбят`єва Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Соціологічна інтерпретація Стаття присвячена розгляду історії мистецтва пам'яті від виникнення до формування концепції історизму Джамбатіста Вико. За основу аналізу беруться праці Ф. Йейтс «Мистецтво пам'яті» і Дж. Вико «Засади Нової науки про загальну природу націй». Робиться спроба екстрополяції...»

«Випуск 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки Випуск 1 Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова Науковий часопис СНТ імені Григорія Волинки   УДК 1:316.3]:37.011(063) ББК 87.6:74.48я431 Н 34 Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від...»

«Педагогічний дискурс, випуск 12, 2012 95. Шоробура І. М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX – XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. М. Шоробура. – К., 2007. – 43 с.96. Памятная книжка Подольской губернии на 1911 г. / сост. В. В. Филимонов. – Каменец-Подольск : Тип. Подольского губернского правления, 1911. – 216 с.97. Обзор Подольской губернии за 1890 год. Приложения...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Гринюка Богдан Михайлович УДК [94:001(092)] (477) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА СТАРЧУКА (1894–1950 РР.) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертаці ї на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Тернопіль – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка...»

«Philosophy ФІЛОСОФІЯ PHILOSOPHY УДК 37.035.91(09) Богдан Буяк ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ У статті розкрито сутність феномена «лідерство» в історичній ретроспективі, проведено аналіз сучасних та історичних підходів до визначення лідерства та розглянуто особливості розуміння лідерства вітчизняними та зарубіжними вченими з філософських позицій. Кожна історична епоха, будь-яке суспільство через вплив обставин місця і часу, які доводилося долати, вимагали «свого»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»