WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) ...»

-- [ Страница 3 ] --

в Україні, як на загальнореспубліканському, так і на місцевому рівнях склалася дієва система підготовки педагогічних кадрів для німецьких національних шкіл, яка спиралася на досвід роботи Одеського німецького педагогічного інституту, ряду середніх спеціальних навчальних закладів, що забезпечували потребу в висококваліфікованих фахівцях не лише в Україні, а й в інших союзних республіках. В процесі кадрового забезпечення німецьких національних шкіл активно застосовувались такі форми перепідготовки фахівців як проведення всеукраїнських, регіональних курсів і нарад, створення відповідних установ при вищих та середньо-спеціальних навчальних закладах.

Перепрофілювання німецьких навчальних закладів звело нанівець ті позитивні здобутки, які були досягнуті в перші півтора десятиріччя радянської влади.

В надзвичайно складних умовах реалізовувались питання матеріально-технічного, організаційного, методичного забезпечення німецьких навчальних закладів.

Підготовка навчальних планів і літератури проходила в умовах гострих дискусій, на яких були представлені самі різні, інколи полярні точки зору – від повного заперечення до абсолютизації. Суттєвою проблемою в процесі підготовки і видання навчальної літератури стала відсутність в республіці необхідної видавничої, поліграфічної бази, внаслідок чого публікація вкрай необхідних підручників і посібників або повністю зривалась, або ж невиправдано затримувалась. На відсутність належного числа навчальної літератури негативно вплинуло її масове вилучення в період 20-х -–30-х років ХХ ст. Не варто розцінювати як позитивне запозичення і розповсюдження в УСРР підготовлених в Російській Федерації підручників і посібників, оскільки, вони хоча і відзначались більш високим рівнем викладу матеріалу, спирались на досвід провідних фахівців різних галузей знань, однак, далеко не завжди враховували специфіку, багатовікові традиції організації національної освіти в цілому і німецької зокрема.

У четвертому розділі “Згортання мережі німецької національної освіти: причини та наслідки” розглядаються причини і наслідки згортання німецької національної освіти.

Наприкінці 20-х – 30-х років ХХ ст., німецька національна освіта, як в Україні, так і в СРСР в цілому переживала глибоку кризу, яка супроводжувалась ліквідацією мережі німецьких шкіл, обмеженням можливостей для організації навчального процесу в Одеському німецькому педагогічному інституті, середніх спеціальних закладах, шельмуванням і компрометацією національних педагогічних кадрів, масовими політичними репресіями серед німецького вчительства. Аналіз архівно-слідчих справ свідчить про те, що саме німецькі навчальні заклади знаходились під жорсткою опікою радянських спецслужб, які розглядали їх як потенційні осередки для проведення антирадянської, контрреволюційної діяльності.

Ліквідація системи німецької національної освіти призвела до найнегативніших наслідків, сприяла відлученню від пластів власної історії та культури однієї з найчисельніших національних меншин, що проживала на теренах України. Лише в умовах проголошення державної незалежності України були здійснені конкретні практичні кроки, спрямовані на відродження системи національної освіти в Україні, що засвідчило схвалення цілого ряду законодавчих і нормативних документів.

У висновках підводяться підсумки дослідження, на основі яких можна стверджувати, що в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні склався певний досвід формування і функціонування німецької національної освіти. Вагомий внесок в реалізацію зазначених питань зробили уряди Центральної Ради, гетьмана Скоропадського, Директорія. Незважаючи на складність ситуації, яка панувала в Україні в період національно-визвольних змагань українського народу, було проголошено право кожної з національних меншин опановувати рідну мову, культуру, наблизитись до своєї історичної батьківщини.

Суттєвими прогалинами в розвязанні національного питання в колишній Російській імперії значною мірою скористалась Радянська влада, яка, враховуючи минулий досвід, проголосила політику коренізації, що ставила за мету привернути до себе численні національні групи, які протягом кількох віків проживали на її території. З винятковими труднощами здійснювалась політика коренізації на теренах України, і в першу чергу, серед німецького населення. Розбіжність в світогляді, уподобаннях, способі життя, релігійних традиціях склали певну основу для неприйняття рішень вищого політичного керівництва країни і республіки. Конкретні факти доводять, що протягом першої половини 1920-х років німецька національна освіта базувалася на тих основах, які були започатковані протягом другої половини XVIII – початку ХХ століть.

Йдеться, в першу чергу, про нерозривний зв’язок шкільних установ з релігійними громадами, використання підручників і посібників, оприлюднених в кінці ХІХ сторіччя. Важливою рисою німецької національної освіти протягом тривалого часу було і залишалось самоврядування, оскільки національні школи в першій половині 1920-х років здебільшого фінансувались за рахунок громадських коштів німецьких колоній та окремих меценатів. На таких же принципах базувалась діяльність Молочанських, Пришибських трирічних педагогічних курсів, які лише частково фінансувались державою. В другій половині 1920-х років яскраво спостерігається відхід від політики коренізації, який виявився в цілому ряді нормативних актів Народного комісаріату освіти УСРР. Останні, незважаючи на відсутність бюджетних коштів, категорично забороняли участь німецьких громад в матеріально-технічному забезпеченні навчальних закладів. Все це призвело до ліквідації десятків німецьких національних шкіл, які були позбавлені підтримки з боку держави. В складному становищі опинився Одеський німецький педагогічний інститут, який впродовж свого існування з величезними труднощами укомплектовував сформовані в його структурі факультети. Суттєва складність в організації навчального процесу в німецьких національних школах, педагогічних курсах (технікумах), Одеському німецькому педагогічному інституті полягала у відсутності необхідних підручників, посібників, навчальних приладь. Можна твердити, що жодна з державних програм, обумовлених рішеннями ЦК КП(б)У, Раднаркому України щодо цього так і не були виконані.

Залишились незавершеними проекти кооперації союзних республік у виданні підручників і посібників для німецьких навчальних закладів. Надзвичайно складна ситуація в кінці 20х – на початку 30-х років, в період згортання політики коренізації, масовий терор, що розгорнувся в СРСР, в першу чергу торкнулися німецького населення. Звинувачення в контрреволюційній діяльності, формуванні підпільних організацій і груп сфабриковані органами НКВС, не просто порушували систему німецької національної освіти, а й звели її нанівець. Досліджені нами оперативні та архівно-слідчі справи доводять, що в кінці 20-х

– першій половині 30-х років ХХ ст. була практично винищена німецька інтелігенція, яка формувала світоглядні переконання в зазначеної національної меншини. Вказані заходи повністю й беззаперечно грунтувалися на рішеннях ЦК ВКП(б) та КП(б)У, які не лише санкціонували проведення масових операцій проти німецького населення, а й формували громадську думку, спрямовану проти народу, який вніс важливий внесок в історію і культуру нашої держави. Лише сьогодні, в умовах державної незалежності України робляться спроби відродити німецьку історію і культуру, інтегрувати її в соціальнокультурні процеси, які відбуваються в Україні.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПРАЦЯХ:

1.Згортання німецької національної освіти в Україні та посилення репресій серед освітян в 30-х роках ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події факти. (Збірник статей). Вип.

8. – К., 1999. – С.468-472.

2.Перші кроки в формуванні і становленні системи перепідготовки німецького вчительства (перша половина 20-х рр.) // Гуманітарний журнал. - 2001. - № 3-4. – С.198Забезпечення підручниками німецької школи в 20-х рр. ХХ ст.: економічні проблеми та політичні дискусії. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей).

Вип. 20-21. – К., 2002. – С.316-335.

4.Одеський німецький педагогічний інститут в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей).

Вип. 22. – К., 2003. – С.206-219.

АНОТАЦІЯ Очеретянко С.І. Німецька національна освіта в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.). – Рукопис.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.

Харків, 2003.

У дисертації на основі широкого кола джерел глибоко і всебічно аналізуються основні етапи, форми і методи становлення німецької національної освіти в Україні 20-х – 30-х рр.

Унікальна за своїм змістом література XVIII-XIX століть дозволила з’ясувати коріння німецької національної освіти, спроектувати її на досліджуваний період. В роботі висвітлено процес зростання кількості німецьких навчальних закладів, який особливо набув свого розвитку в другій половині 20-х роках ХХ ст. Предметом дослідження стала діяльність органів політичного керівництва, державної влади та управління, які в умовах здійснення політики коренізації доклали чимало зусиль для організації і функціонування німецьких національних навчальних закладів, налагодження роботи установ по підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів, створенні необхідної видавничої бази для підготовки навчальної літератури. В дисертації з’ясовується процес згортання політики коренізації, в контексті якого був зведений нанівець той цінний досвід, що був набутий в 20-30-х роках ХХ ст.

Ключові слова: коренізація, українізація, національні меншини, німецька освіта, школи, вищі навчальні заклади, народна освіта, політичні репресії.

АННОТАЦИЯ

Очеретянко С.И. Немецкое национальное образование в Украине (20-30-е года ХХ в.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина. Харьков, 2003.

В диссертации на основе широкого круга источников рассматриваются основные проблемы формирования системы немецкого национального образования в Украине 20-х

– 30-х годах ХХ в. При этом, в работе делается попытка проанализировать становление этой системы в самой неразрывной связи с немецкой колонизацией в Украине, отразить те традиции, которые были привнесены переселенцами со своей исторической родины.

Собранный и обобщенный диссертанткой материал свидетельствует о том, что несмотря на внешние и внутренние факторы немецкое образование находилось на достаточно высоком уровне, опережая по многим параметрам образование других национальных меньшинств. Исключительно важной для его функционирования стала поддержка со стороны правительств Центральной Рады, гетмана Скоропадского, Директории, которая нашла свое отражение в целом ряде законодательних и нормативных актов.

Ценный опыт, приобретенный немецкими учебными заведениями на протяжении веков, был активно использован в 20-30-х гг., в период осуществления политики коренизации, сформулированной в решениях ХІІ съезда РКП(б). Именно поэтому, несмотря на сложности экономического характера, в значительной степени расширилась сеть немецких учебных заведений, которая включала в себя Одесский немецкий педагогический институт, средние специальные учебные заведения, школы в местах компактного проживания немецкого населения.

В исследуемый период немало усилий было приложено для разрешения вопросов материально-технического обеспечения немецких национальных учебных заведений, подготовки и переподготовки педагогических кадров, подбор учащихся, создание нормальных условий для деятельности педагогических коллективов, организации необходимой базы для публикации учебников и пособий. Все эти вопросы отражены в диссертации.

Сворачивание политики коренизации не только привело к реорганизации немецких учебных заведений, перепрофилированию их в русские и украинские, но и сопровождалось жесткими и ничем неоправданными политическими репрессиями, которые отлучили от работы лучших представителей немецкой интеллигенции.

Ключевые слова: Коренизация, украинизация, национальные меньшинства, немецкое образование, школы, высшие учебные заведения, народное образование, политические репрессии.

ANNOTATION

Ocheretyanko S.I. German national education in Ukraine ( 20-30th, XX century ). – Manuscript.

The Thesis submitted for competing for a scientific degree of a Candidate of Historical Sciences on a speciality 07.00.01 – history of Ukraine. – Kharkiv State University by V.N. Karazin.

Kharkiv, 2003.

In the Thesis the basic stages, forms and methods of formation of german national education in Ukraine in 20-30th are deeply analyzed by usage of wide range of sources. Unique literature of XVIII-XIX cent. gave the opportunity to investigate the roots of german national education and project it to the research period. The process of german schools’ increase is shown in the Thesis. Activities of political authorities, which under indigenisation did a lot for establishing and functioning of german national schools became the subject of the research. Much attention is paid to the process of ceasing of indigenisation that destroyed the gained valuable experience.

Key words: indigenisation, Ukranization, national minorities, german education, schools, higher educational establishments, public education, political repressions.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»