WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) ...»

-- [ Страница 1 ] --

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н. КАРАЗІНА

Очеретянко Світлана Іванівна

УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930”

НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

(20-30-ті роки ХХ ст.)

07.00.01 – історія України

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата історичних наук

Харків - 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна (61077, м.Харків, пл. Свободи, 4, ауд. IV – 65).

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

Автореферат розісланий “13” травня 2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Є.П.Пугач

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю глибокого і всебічного осмислення проблем історії культури всіх народів, що проживають на теренах України, виробленням практичних рекомендацій по формуванню національно-культурних програм, розробки відповідних законодавчих і нормативних актів. При цьому, особливе значення має історичний досвід 20-х – 30-х років ХХст., який, при всій його критичній оцінці, не втратив свого значення на сучасному етапі розбудови незалежної української держави.

Особливої уваги потребує вивчення основних форм і методів діяльності органів політичного керівництва та виконавчої влади, наукових закладів, громадських організацій по створенню системи освіти національних меншин, зокрема німецької, яка сприяла забезпеченню культурних запитів одного з найчисленніших етносів, що пов’язав свою долю з Україною.

Успадкувавши кращі традиції європейської освіти XVIII-XIX століть, німецькі національні школи навіть в період радянізації навчальних закладів вигідно вирізнялись в порівнянні не лише з українськими школами, а й з аналогічними закладами інших національних меншин. Йдеться, в першу чергу, про увагу до них з боку німецької інтелігенції, церкви, численних національних громадських інституцій, тісний зв’язок педагогічних колективів і учнів з своєю історичною батьківщиною.

На жаль, період згортання політики коренізації, масових незаконних репресій щодо німецького населення звели нанівець набутий цінний досвід, дискредитували його в очах педагогічної громадськості. Лише в умовах державної незалежності України, піднесення її як демократичної, правової держави досвід, набутий в 20-х – 30-х роках ХХ ст., стає у нагоді, служить основою для формування національно-культурної політики на сучасному етапі. Свідченням цього стало прийняття в червні 1992 р. Верховною Радою України закону “Про національні меншини в Україні”, який гарантував “… всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою, чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах”1. Зазначений законодавчий акт повністю відповідає міжнародним документам, зокрема Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин,2 резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 1997 р., які розглядають питання організації навчання рідною мовою як одну з основних вимог забезпечення прав національних меншин3.

Демократичний підхід української держави до організації освіти для національних меншин викликав зацікавленість цілого ряду міжнародних організацій. За свідченням міністра освіти й науки В.Кременя, в Україні на сьогоднішній день реалізуються близько 60, пов’язаних з цим, міжнародних проектів. Свій вагомий внесок в розбудову німецької національної освіти зробили Європейський союз, Рада Європи, Німецька служба академічних обмінів, Інститут Гете, Фонд Фулбрайта, які виділили на ці цілі 20 млн.

доларів4. Уряд ФРН знайшов можливість субсидіювати на німецьку освіту в європейських країнах серед них й Україні 20 млн. марок. Одночасно з цим, ним було прийнято рішення про субсидіювання літніх курсів з питань німецької історії, культури і права для українських фахівців, організацію яких взяв на себе Тюбінгенський університет5.

Важливою є також ініціатива провідних вчених Австрії, Німеччини, Швейцарії по створенню Віртуального глобального університету (Virtual Global University), який відкриє можливості доступу до основ німецької історії та культури для населення Східної Європи в т.

ч. й України6. Уряду ФРН належить також ініціатива щодо збільшення вдвічі іноземних студентів у вищих навчальних закладах Німеччини, підкріплена виділенням 35 млн. марок7. Характерно, що вона спирається на тривалі і усталені традиції. Так, ще в 1835 р. в Гейдельбергський університет було прийнято 84 студенти з Росії, серед них вихідці й з України8.

Цілком очевидно, що формування Всеукраїнських і міжнародних програм по організації системи німецької національної освіти виходить з наявного досвіду набутого, серед іншого, в Україні в 20-30-х роках ХХст. Його узагальнення значною мірою сприятиме піднесенню освіти в цілому і німецької зокрема.

Предметом дослідження є шляхи, форми і методи становлення системи німецької національної освіти в Україні, які в досліджуваний період пройшли декілька етапів свого розвитку, складностей і протиріч.

Об’єктом дослідження є діяльність органів політичного керівництва, державних органів влади та управління, НКО УСРР і підпорядкованих йому установ народної освіти по формуванню системи німецької національної освіти, досвід окремих педагогічних колективів, вищих навчальних закладів, шкіл, внесок непересічних особистостей з числа німецької наукової та творчої інтелігенції, що залишили помітний слід в історії та культурі України 20-30-х років ХХст.

Хронологічні рамки дисертації охоплюють 20-30-ті роки ХХ ст., тобто період здійснення в Україні політики коренізації, яка, попри свій суперечливий храктер, відіграла певну позитивну роль в національно-культурному розвитку національних меншин, що проживали на теренах України в досліджуваний період.

Метою роботи є вивчення, аналіз та висвітлення досвіду організації системи німецької національної освіти, набутого в період здійснення політики коренізації, його проекція на вирішення аналогічних проблем в умовах сьогодення.

Для реалізації поставленої мети дисертантка ставила перед собою такі основні завдання:

- дати оцінку законодавчим та нормативним актам вищого політичного керівництва України, вищих органів державної влади та управління стосовно формування німецької національної освіти в Україні та її подальшого згортання;

- розглянути процес становлення і функціонування німецької національної освіти в контексті здійснення політики коренізації;

- осмислити традиції німецької національної освіти, які частково інтегрувалися в функціонування німецьких національних навчальних закладів;

- проаналізувати професорсько-викладацький склад німецьких вищих та середніх спеціальних педагогічних навчальних закладів та шкіл, залучених до організації системи німецької національної освіти;

- розкрити причини і наслідки масових репресій серед німецького вчительства;

- узагальнити досвід створення системи німецької національної освіти, набутий в 20-х – на початку 30-х років ХХ ст., з метою можливості його використання на сучасному етапі.

Методологічну основу дисертації становлять головні принципи історичного пізнання – об’єктивність та історизм. В роботі застосовані проблемно-хронологічний, історикостатистичний, порівняльний та структурно-системний методи дослідження.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше в українській історіографії на основі широкого кола джерел, опублікованої вітчизняної та зарубіжної літератури, документальних матеріалів “усної історії” аналізується комплекс проблем, пов’язаний з формуванням системи німецької національної освіти, підготовкою педагогічних кадрів, розв’язанням питань матеріально-технічного забезпечення німецьких шкіл, технікумів, Одеського німецького педагогічного інституту, виданням для них підручників і посібників, іншої навчальної літератури, створенням необхідних умов для працевлаштування фахівців.

Особистий внесок здобувачки полягає в тому, що авторка:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- проаналізувала основні форми і методи формування і функціонування системи німецької національної освіти в Україні 20-х – 30-х років ХХ ст., дала оцінку її ефективності на різних етапах свого розвитку, здійснила порівняльний аналіз діяльності німецьких навчальних закладів з аналогічними установами інших національних меншин;

- дала розгорнуту характеристику рішенням вищого політичного керівництва, законодавчим і нормативним актам вищих органів державної влади та управління стосовно досліджуваних проблем, реакції на них з боку місцевих партійних та радянських органів, громадських організацій, педагогічних колективів;

- розкрила діяльність ЦКНМ при ВУЦВКу та Раднацмену НКО УСРР в сфері організації німецьких шкіл, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, розробки науковометодичних та організаційних засад налагодження навчального процесу, підготовки педагогічних кадрів, розв’язання інших, пов’язаних з цим, проблем;

- висвітлила на рівні окремих навчальних закладів основні принципи їх побудови, охарактеризувала внесок кращих представників німецької інтелігенції, причетних до цієї важливої справи, розглянула позицію стосовно німецької національної освіти цілого ряду громадських організацій, які активно діяли в Україні у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.;

- спроектувала причини і наслідки згортання політики коренізації на німецькі навчальні заклади, яке супроводжувалося їх реформуванням, масовими репресіями серед педагогів, звинувачених в “антирадянській”, “контрреволюційній” діяльності;

- критично оцінила набутий досвід, з’ясувавши можливість його використання в сучасних умовах в процесі розробки законодавчих і нормативних актів по організації освіти для національних меншин, в конкретній, повсякденній діяльності відповідних місцевих органів управління і самоврядування;

- здійснила класифікацію опублікованої української та зарубіжної літератури, давши оцінку її наукової і практичної значимості;

- ввела в науковий обіг нові документальні матеріали центральних державних архівів України, Російської Федерації, обласних державних архівів, Державного архіву Служби безпеки України, наукових архівів академічних установ, громадських організацій.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її положення і висновки можуть бути використані в процесі створення законодавчої та нормативної бази для формування і функціонування системи німецької національної освіти, написанні і апробації навчальних планів і програм, вдосконалені підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, випуску в світ фундаментальних праць з історії та культури німецького населення України, викладанні нормативних і спеціальних курсів у вищих навчальних закладах, школах, інститутах післядипломної освіти учителів.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження виконувалось у відповідності з Державною програмою підготовки науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”, затвердженою постановами Верховної Ради України від 6 квітня 1992 року № 2256– ХІІ та Кабінетом Міністрів від 11 вересня 1992 року № 530, а також науковою тематикою Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ( Реєстраційний № 53208).

На захист виносяться такі основні положення дисертації:

- система німецької національної освіти в Україні в досліджуваний період успадкувала кращі традиції, які сформувалися в XVIII-XIX століттях і трансформувалися в умовах Російської імперії;

- німецькі навчальні заклади пройшли складний і суперечливий шлях свого розвитку, зазнавши непоправних втрат у першу третину ХХ ст.;

- характерною рисою діяльності німецьких навчальних закладів став їх нерозривний зв’язок з історичною батьківщиною, сильна релігійна традиція, глибока і всебічна увага до їх роботи з боку німецького населення;

- історія і традиції німецької національної освіти були частково використані в 20-х – 30-х роках ХХ ст., в період здійснення політики коренізації, яка ставила за мету забезпечення культурних потреб національних меншин, що проживали в Україні;

- в 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. сконструювалася система німецької національної освіти, яка включала в себе Одеський німецький педагогічний інститут, середні спеціальні педагогічні навчальні заклади, школи в місцях компактного проживання німецького населення;

- органами державної влади та управління робилися спроби налагодження видавничої бази для публікації літератури для національних меншин, в т.ч. підручників та посібників, які в досліджуваний період виявились неефективними, нездатними розв’язати поставлені перед ними завдання;

- згортання політики коренізації на початку 30-х років ХХ ст., призвело до реорганізації німецьких національних навчальних закладів, що супроводжувалось масовими політичними репресіями серед німецьких педагогів;

- ліквідація німецької національної освіти викликала серйозне невдоволення серед німецького населення України, яке відзначалось зростанням еміграційних настроїв, спробами встановлення більш тісного зв’язку з історичною батьківщиною.

Апробація роботи. Дисертаційна робота пройшла свою апробацію на ІХ та Х Всеукраїнських наукових конференціях з історичного краєзнавства (Дніпропетровськ 1999 р., Донецьк 2001 р.), Міжнародній науковій конференції “Архіви та краєзнавство:

шляхи інтеграції” (Київ-Трускавець-Дрогобич, 2003 р.) засіданнях відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, щорічних наукових конференціях (2001 р., 2003 р.) в Хмельницькому інституті регіонального управління і права. Її основні положення і висновки знайшли своє відображення в чотирьох статтях, опублікованих в фахових виданнях з спеціальності 07.00.01 - історія України.

Структура дисертації відповідає її меті та завданням. Вона побудована за проблемнохронологічним принципом і складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури, що налічує 526 позицій. Загальний обсяг дисертації - 193 сторінки, з урахуванням списку джерел та літератури - 221 сторінка.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇPages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»