WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 80 |

«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

А. П. Шеремет

ЗЕМЕЛЬНЕ

ПРАВО УКРАЇНИ

2-ге видання

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

УДК 349.4(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404я

Ш 4

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004)

Рецензенти:

Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії вищої школи України;

Сальман І. Ю. – завідувач кафедри правових наук Білоцерківського державного аграрного університету, кандидат юридичних наук, професор, академік Нью-Йоркської Академії наук, академік Української Академії наук Національного прогресу;

Молдован В. В. – кандидат юридичних наук, професор юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

Трачук А. П. – декан юридичного факультету Закарпатського державного університету, доцент кафедри теорії та історії держави і права, заслужений юрист України.

Шеремет А. П., Земельне право України: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.– Ш 49 ISBN 978-966-364-816-3 Даний підручник написаний відповідно до програми дисципліни “Земельне право”. В ньому висвітлюється зростаюча роль даної галузі права у зв’язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових форм ефективного використання, відновлення і охорони землі як інтегрованого та диференційованого об’єкта правового регулювання, з урахуванням її функціонального призначення в нових, ринкових умовах держави.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних і сільськогосподарських вузів і факультетів, практичних працівників та широкого кола громадян, які займаються проблемами правового розвитку земельних правовідносин в Україні.

УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я73 ISBN 978-966-364-816-3 © Шеремет А.П. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.

ВСТУП Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги гро мадськості, різних верств населення країни незалежно від на явності чи відсутності у них земельних ділянок. В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’яз ку з проведенням земельної реформи, приватизації землі; роз витком багатоукладної економіки на основі поєднання переваг колективної форми організації праці і приватної власності, осо бистого інтересу в підвищенні продуктивності праці на землі;

прийняттям нового Земельного кодексу України, яким зніма ються всі суперечності та неузгодженості чинних нормативно правових актів щодо земельних питань.

Водночас навчально методичних видань на рівні підруч ників, які могли б систематизувати, узагальнити коло проблем земельного законодавства та об’єднати їх у програму дисципл іни “Земельне право”, видано в Україні одиниці. Такі обстави ни створюють для студентів юридичних і аграрних вузів відповідні труднощі у вивченні згаданої правової дисципліни.

Це і зумовлює нагальну потребу в даному виданні.

Зміст видання побудований на вимогах освітньо професій ної програми щодо підготовки спеціалістів юристів, затвердже ної Фаховою радою з права Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Проблеми згаданої на вчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних законо давчих актів і нормативних документів: Конституції України, нового Земельного кодексу України, кодексів інших галузей права, указів Президента України, декретів і постанов Кабіне ту Міністрів України, відомчих нормативних документів, що регулюють земельні правовідносини в державі.

Земельне право як галузь права, наука і навчальна дисцип ліна пов’язане з Аграрним правом, іншими галузями права, а також є правовою базою для державних органів, що регулюють земельні правовідносини. Виходячи з цього, автор даного підручника використав наукові розробки, висвітлені в підруч нику “Аграрне право України”, підготовленому колективом

Вступ

відомих вчених аграрників України під керівництвом академі ка АПрН України, професора В.З.Янчука і академіка Академії екологічних наук, професора В.І.Андрейцева.

Орієнтиром для автора під час підготовки даного видання був також підручник “Земельне право”, виданий колективом відомих вчених Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України за редакцією доктора юридичних наук, профе сора, академіка АПрН України В.І.Семчика і кандидата юридич них наук П.Ф.Кулинича.

Став у нагоді також збірник “Земельні відносини в Україні.

Законодавчі акти і нормативні документи”, підготовлений ко лективом співробітників Державного комітету України по зе мельних ресурсах, а також праці окремих науковців і спец іалістів Комітету, опубліковані в журналі “Землевпорядний вісник”.

Джерелом для підготовки книги були також власні лекції автора.

В основу побудови структури підручника “Земельне право України” покладено Програму курсу “Земельне право”, розроб лену професором Андрейцевим В.І. і опубліковану ним в прак тикумі “Екологічне і Земельне право України”.

Матеріал, що пропонується, поділений у книзі на дві великі частини: Загальну і Особливу, що випливає з програми на вчальної дисципліни “Земельне право”.

У Загальній частині висвітлюються теоретичні і практичні проблеми, шляхи їх вирішення, що мають відношення до всіх видів земель незалежно від їх цільового призначення. Земель не право подається в історичній площині його розвитку. Ши роко розглядаються проблеми правового забезпечення земель ної реформи, приватизації земель, правових форм ефективного використання, відновлення та охорони земель, становлення й удосконалення земельного права і земельного законодавства України в сучасних умовах. Дається характеристика: земельних правовідносин; правових форм набуття та придбання права власності на землю; правових форм використання земель.

Чільне місце відведено таким темам, як право земельного серв

Вступ

ітуту, земельний обіг в Україні, економічне регулювання зе мельних правовідносин. Висвітлюється правовий механізм уп равління в галузі використання, відтворення та охорони земель, а також відповідальність за порушення земельного законодав ства тощо.

Друга – Особлива частина підручника передбачає вивчен ня проблем, що стосуються правового режиму земель різного цільового призначення, зокрема: сільськогосподарського; жит лової і громадської забудови; природоохоронного, оздоровчо го, рекреаційного та культурно історичного; лісового; водного;

надрокористування тощо.

Автор підручника намагався створити основну навчальну базу для земельно правової підготовки випускників вищих юридичних і сільськогосподарських навчальних закладів Украї ни. Дане видання має на меті допомогти студентам закладів в оволодінні основами правових знань, необхідних їм для вико нання своїх посадово господарських функцій у процесі майбут ньої трудової діяльності.

Висвітлена в книзі правова інформація може слугувати для підвищення рівня правових знань з земельного права праців ників правоохоронних органів, керівників і спеціалістів органів державного управління сільським господарством, юрискон сультів.

Автор не претендує на вичерпне висвітлення проблеми і буде вдячний за всі зауваження та відгуки щодо подальшого поліпшення цієї книги.

Висловлюю щиру вдячність авторам усіх видань (див.пе релік літератури), були використані при написанні даної кни ги, та іншим науковцям, праці і статті яких також формували в автора відповідні напрями і підходи щодо підготовки видання.

Щира подяка директорові науково дослідного інституту адаптивно ландшафтних систем землеробства України, докто ру сільськогосподарських наук, професорові, академіку Академії вищої школи України І.Д.Приймаку, кандидату юридичних наук, професорові, академіку Нью Йоркської Академії наук, академіку Української Академії наук Національного прогресу

Вступ

І.Ю.Сальману, а також професору КДУ ім.Т.Шевченка В.В.Молдовану за високу оцінку праці автора, доброзичливі побажання, обгрунтовані зауваження під час рецензування даної книги.

Висловлюю глибоку вдячність доктору технічних наук, професорові, академіку Академії інформатики України та Академії вищої школи України, заслуженому працівникові освіти України Ф.Г.Ващуку, чия вирішальна допомога дала змогу видати цю книгу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

–  –  –

1. Предмет і метод земельного права Земельне право України є однією з важливих галузей на ціонального права. В даний час воно перебуває в стані станов лення як самостійної та інтегрованої галузі національного пра ва, котрій притаманні свій предмет, власні й частково інтегровані об’єкти, власні суб’єкти, методи, система.

Кожна галузь права характеризується властивим їй предме том правового регулювання. Таким своєрідним предметом зе мельного права є земельні правовідносини, які, по перше, вип ливають із спеціальної правосуб’єктності суб’єктів земельного права, із специфіки їхніх завдань та предмета діяльності; по друге, складаються в сфері використання землі, її обігу.

Кожний з видів цих відносин має притаманний йому суб ’єктивний склад (наприклад, орган управління), об’єкт та зміст правового регулювання. Земельні відносини, що складаються при цьому, своєю соціально економічною основою мають власність і право власності, засноване на членстві. Останнє позначається не лише на характері трудових, управлінських відносин, а й на сутності земельних відносин, що виникають під час розподілу прибутків між членами формування, зокрема у ході одержання членами колективного сільськогосподарсько го підприємства (КГСП), виробничого сільськогосподарського кооперативу (ВСГК) чи спілки селян (СпС) свого земельного паю в разі виходу зі складу такої юридичної особи. Усі ці відно сини за своїм предметом і суттю є земельними.

Відмова від монополії державної власності та підвищення значення приватної власності у сфері сільськогосподарського

Земельне право України

виробництва через створення селянських (фермерських) госпо дарств привели до розширення предмета земельного права. Цим предметом, наприклад, є відносини приватної власності се лянського (фермерського) господарства на земельну ділянку, надану особі державою для ведення товарного сільськогоспо дарського виробництва. Правосуб’єктність цього аграрного то варовиробника визначається (поряд із загальними нормативни ми актами) також Законом України “Про селянське (фермерське) господарство”, яким урегульовано відносини, що за предметом і суттю є земельними.

Самостійним видом земельних відносин як різновиду пред мета земельного права є відносини, що виникають у ході при ватизації земель сільськогосподарського призначення, що здійснюється через визначення частки (паю) кожного члена колективу у спільній власності на землю без виділення земель них ділянок у натурі (на місцевості). Паювання земель радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств прово дять після перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.

Складовою предмета земельного права є відносини, які охоплюють порядок і умови надання права власності на землю та права землекористування, зміст цих правомочностей, а та кож питання організаційно управлінського забезпечення раці онального використання й охорони земель сільськогосподарсь кого призначення.

Отже, предметом земельного права являється певна група суспільних відносин, що виникають у зв’язку з розподілом, використанням та охороною земель і регулюються нормами земельного права.

Із зміною змісту суспільних відносин щодо землі відбу вається зміна у предметі і завданнях земельного права. В умо вах земельної реформи та удосконалення управління економі кою розвивається самостійність користувачів землі, демократизація суспільних відносин, розширюються права влас ників землі, в тому числі і орендаторів, розвиваються інститу ти права приватної власності на землю і ринкові відносини,

Розділ I. Предмет, метод і система земельного права

створюються селянські (фермерські) господарства. Державне управління земельним фондом поєднується з широкою само стійністю господарств – користувачів землі. У зв’язку з цим змінюється сам предмет і завдання земельного права.

Викладене свідчить, що наявність різновидів предмета зе мельного права зумовлює потребу в різновидах методів земель ного права. На думку професора С.С. Алексєєва, метод право вого регулювання об’єднує чотири тісно пов’язані між собою ланки: правосуб’єктність, яка відображає загальне юридичне становище сторін; юридичні факти; зміст правовідносин; юри дичні санкції.

Визначення методів правового регулювання земельних відносин, що існують у процесі функціонування агропромисло вого комплексу, має теоретичне і практичне значення. Теоре тичне полягає в тому, що встановлення таких методів та їх функціонування забезпечують наукову обгрунтованість земель ного права як галузі права. Практичне ж значення виявлення цих методів сприятиме встановленню стану і ступеня їх дієвості в досягненні завдань земельного права, в додержанні його прин ципів; у визначенні, наскільки ці методи є ефективними, вип равдовують себе у правозастосовній практиці.

У земельному, як і в інших галузях права, методи правово го регулювання являють собою встановлені або санкціоновані державою способи та засоби правового впливу, за допомогою яких визначаються правомочності суб’єктів права – учасників земельних правовідносин; це способи з’ясування, визначення характеру виникнення, зміни і припинення відносин між суб ’єктами агропромислового комплексу. Предмет правового регу лювання охоплює ті конкретні суспільні відносини, які регулю ються нормами земельного права, а метод правового регулювання визначає, яким чином ці конкретні земельні відно сини чи їх група регулюються нормами земельного права.

Методи правового регулювання – це такі способи, за допо могою яких держава на основі існуючої сукупності правових норм забезпечує необхідну їй поведінку людей як учасників правовідносин або впроваджує ті засоби регулювання, які в

Земельне право України

конкретних умовах (політичних, економічних, соціальних тощо) можуть дати максимальний очікуваний результат у здійсненні земельних реформ, вирішенні продовольчої кризи, становленні ринкових відносин тощо.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 80 |
 
Похожие работы:

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»