WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«Лексикографічний Бюлетень Випуск 11 Київ 2005 Лексикографічний бюлетень УДК 61.2.81373374 Л 43 Лексикографічний бюлетень: збірник наукових праць Заснований у 1951 р. Відновлений у 2004 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національна академія наук України

Інститут української мови

Лексикографічний

Бюлетень

Випуск 11

Київ 2005

Лексикографічний бюлетень

УДК 61.2.81373374

Л 43 Лексикографічний бюлетень: збірник наукових праць

Заснований у 1951 р.

Відновлений у 2004 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Відповідальний редактор

В. Німчук, д-р філол. н., професор, чл.-кор. НАН України

Заступник відповідального редактора

О. Демська-Кульчицька, канд. філол. н.

Відповідальний секретар

О. Тищенко, канд. філол. н.

А. Бурячок, д-р філол. н., професор К. Городенська, д-р філол. н., професор С. Єрмоленко, д-р філол. н., професор Л. Ставицька, д-р філол. н.

Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту української мови НАН України (протокол № 4 від 19 травня 2005 р.) ISBN 966-02-3450-3 (серія) ISBN 966-02-3513-5 (вип. 11) Збірник висвітлює питання, повязані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського та іноземного словникарства, а також проблеми системного й комунікативного аналізу мовного матеріалу з погляду лексикографії.

Для науковців, студентів-філологів.

Інститут української мови НАН України Лексикографічний бюлетень 3 ЗМІСТ ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА…………………………4 Старко В. Транскрипційна система для англійсько-українських словників…

Лозова Н. Засади створення словника реставраційних термінів…..18 Мовчун Л. З теорії та практики створення римаріїв

Балог В. Сучасний стан української компютерної лінгвістики…………….……………………………………...…..........29 Неровня Н. Принципи створення нового загальномовного тлумачного словника..…………………………………………..........37 Синиця І. Функціонування термінів у працях М. Костомарова…47 Тименко Л. Становлення української офіційно-ділової лексики в 20-х роках ХХ століття ……………

Скоп’юк Т. Семантичний розвиток лексики сучасної англійської мови………………………………………………………………...........60 Товстенко В. Функціонально-стильова диференціація іменникових суфіксів (зі значенням опредметненої дії та збільшеностіекспресивності)…………………………………………………..........69 Литвиненко С. Мотивація назв українських глиняних іграшок…..78 Жила Т. Особливості лексикографічної фіксації назв поселень.....82 ПЕРСОНАЛІЇ

Лозова Н. Андрій Андрійович Бурячок……………………………........91

З ПЕРЕМОЖНИХ ФРОНТОВИХ ДОРІГ ДО НАУКОВИХ

ЗВЕРШЕНЬ..………………………………………………………………..94 Симоненко Л. Леонід Сидорович Паламарчук……………………..…94 Симоненко Л. Лариса Григорівна Скрипник.……………………….…97 Прядко І. Григорій Михайлович Удовиченко………………………..….100 РЕЦЕНЗІЇ…………………………………………………………………..109 Карпіловська Є. Ю. Кобів. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин……………………………….....109 Мейнарович Є. Вагомий внесок до українського лексикографічного доробку………………………….………………………………...........114 Тодор О. Рецензія на "Англо-український тлумачний словник економічної лексики" А. Шимків….…………………………...…116 РІЗНЕ

Вітаємо ювілярів……………………………………………………..119 Лексикографічний бюлетень

Лексикографічний бюлетень

ЛЕКСИКОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

–  –  –

ТРАНСКРИПЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ АНГЛІЙСЬКОУКРАЇНСЬКИХ СЛОВНИКІВ

Вимова – це одна з найважливіших характеристик мовлення і важливий чинник комунікації чужою мовою, а точні транскрипції в словниках – необхідна умова хорошого опанування вимовою. Тому не дивно, що до транскрипцій, зокрема в перекладних словниках з англійської мови, завжди ставилися з особливою увагою. Ця робота має на меті окреслити коло загальних транскрипційних проблем у таких словниках і запропонувати шлях їхнього розвязання.

Англійську мову називають “найкодифікованішою” мовою у світі, що, однак, не заважає існуванню великої кількості розбіжностей у працях, де її кодифіковано. Зокрема це стосується словників та поданих у них транскрипцій.

Яка ж має бути (“в ідеалі”) транскрипційна система англійсько-українського словника? Ми вважаємо, що така система повинна якомога повніше відповідати пятьом критеріям:

1. Використовувати фонетичні символи Міжнародного фонетичного алфавіту.

2. Спиратися на поширені транскрипційні системи англійської мови.

3. Мати засоби для адекватного представлення британської й американської вимови.

4. Спиратися на наявну лексикографічну традицію, або, якщо поглянути на це під іншим кутом зору, враховувати, до чого вже звикли користувачі, тобто бути “читабельною”.

5. Забезпечувати однозначність фонетичних символів і використовувати однакові засоби на позначення тих самих елементів у вимові різних звуків.

Зупинімося на кожному із цих критеріїв докладніше.

* © В. Старко, 2005 Лексикографічний бюлетень 5 Критерій 1. Міжнародний фонетичний алфавіт (МФА) широко використовують у транскрипційних системах для англійської та інших мов [5, 7] (схему символів МФА можна завантажити із сайту [4]).

Виокремлюємо три головні переваги МФА: поширеність, універсальність, уніфікованість. Додатковою перевагою може бути й звичність для певної групи користувачів.

МФА складається з набору символів і рекомендацій щодо їхнього використання, але не навязує конкретну систему для транскрибування мови. Транскрипційні системи залежать від цілей транскрибування і потреб користувачів [5], причому якщо йдеться про транскрипції у двомовних словниках, то різні групи нерідних носіїв мови (наприклад, українці й китайці як носії англійської мови) можуть мати різні потреби й вимоги. Фонетичні символи МФА використано в переважній більшості доступних сьогодні в Україні словників (див., наприклад, словник [1]).

Критерій 2. Визнаючи право на академічну свободу в застосуванні транскрипційних систем, фахівці дотримуються переконання, що доцільно використовувати широковживані системи, а якщо й модифікувати їх, то мінімально [5], інакше буде знівельовано уніфікувальну функцію МФА. Що стосується сучасної англійської мови, то взірцями слугують транскрипційні системи, застосовані у двох найавторитетніших словниках вимови: Д. Джоунза [6] і Дж. Велза [10].

Критерій 3. Застосування цього критерію є, по суті, визнанням того факту, що двома “основними” варіантами англійської мови є британський та американський. В усьому світі саме вони слугують моделями в навчанні англійської мови як чужоземної. Незалежна Україна успадкувала від колишнього СРСР орієнтацію на британську модель. Однак в останнє десятиліття минулого століття інформаційнокультурне середовище в Україні кардинально змінилося, й американський варіант англійської мови зайняв велику частину англійськомовного простору країни. Основною характеристикою цієї ситуації є те, що все частіше ми отримуємо зразки живої англійської мови саме в американському варіанті. Освіта ж залишилася зорієнтованою переважно на британський варіант, так само, як і навчальні та довідкові видання, зокрема перекладні словники. Через це гостро постала проблема суміші двох варіантів: черпаючи інформацію з різних джерел, школярі, студенти, ба й вчителі та викладачі змішують у своєму мовленні елементи обох варіантів, результатом чого є свого роду Лексикографічний бюлетень британсько-американський суржик. На наше глибоке переконання, цю проблему можна розвязати тільки забезпечивши на певному рівні освіти систематичне вивчення або принаймні докладне ознайомлення із цими варіантами англійської мови з акцентуванням уваги, звичайно ж, на відмінностях між ними. Першим кроком на цьому шляху має стати наявність довідкових і навчальних видань, де було би представлено й чітко розмежовано обидва варіанти. Поставивши таке завдання, слід усвідомити, що найбільше відмінностей між британським та американським варіантом – у вимові, а тому до кожного слова, яке британці й американці вимовляють по-різному, англійсько-українські словники мають подавати дві адекватні транскрипції, для чого повинні мати відповідну транскрипційну систему.

Критерій 4. В американському варіанті є звуки, яких немає в британському варіанті й на позначення яких уживають спеціальні фонетичні символи. Український же користувач звик до транскрипцій в англійсько-українських та англійсько-російських словниках, де представлено тільки британську вимову (див., наприклад, словники [1], [3]). Це підводить нас до висновку, що існує потреба в новій транскрипційній системі, яка б уміщувала символи на позначення американських звуків і водночас не відривалася би драстично від традиції, тобто була легкою для сприйняття, “читабельною”. Нижче буде запропоновано й обґрунтовано таку систему1.

Критерій 5. Критерій однозначності фонетичних символів є загальновизнаним. Слід уточнити, що йдеться про переважно фонематичний принцип транскрибування, за якого один фонетичний символ позначає одну і тільки одну фонему. З практичних міркувань від суто фонематичного принципу в незначній кількості випадків відступають [5], [6], [10]. У нашій системі також використано окремі символи, що позначають англійські звуки, а не фонеми. Однак і в цих випадках критерій однозначності залишається в силі.

Пропонована транскрипційна система використовує фонетичні символи МФА, спирається на системи словників [6] і [10] і водночас є пристосованою до потреб українських користувачів. У ній ми спробували виправити деякі вади, властиві іншим системам, і по-новому

–  –  –

розвязати низку транскрипційних питань. Цю систему застосовано в словнику [2], де представлено британський (єдиний у цьому словнику) варіант вимови. Її ж використано для відбиття британської й американської вимови в словнику О. Кочерги і Є. Мейнаровича “Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови. Фізика і споріднені науки” (назва робоча), що має вийти друком 2005 р. В кінці статті вміщаємо таблицю фонетичних символів нашої системи, а зараз перейдімо до її загальної характеристики та розгляду окремих транскрипційних символів, орієнтуючись на останній словник.

Варіанти вимови представлені у транскрипціях. Багато англійських слів можуть мати більше, ніж одну правильну вимову. У словнику ж затранскрибовано найпоширеніші варіанти вимови, рекомендовані для нерідних носіїв англійської мови. В деяких випадках нарівні з поданою вимовою можуть існувати й інші варіанти – однаково правильні й прийнятні, хоча й менш поширені.

Приголосні. Найусталенішими в англійських транскрипціях є фонетичні символи на позначення приголосних, що мають однакову британську та американську вимову, крім двох винятків, розглянутих нижче. Символи [p, b, t, d, k,g, f, v, s, z, h, m, n, l, r, w] позначають вимову таких самих літер в англійських словах. Інші символи найчастіше відповідають таким літерам і комбінаціям літер (їх підкреслено): [] – change, [I] – judge, [8] – thank, [7] – that, [$] – bring, ink, [j] – yes, johurt, [!] – shock, [5] – decision, [x] – loch. Тільки в американському варіанті є звуки [T] – later, better і [.r] – rather.

Символ [T]. В американському варіанті в деяких позиціях відбувається одзвінчення [t] (англійські назви: t-voicing, t-flapping). Під час вимови цього звука язик легко торкається ряду альвеол. Цей звук подібний до швидко вимовленого англійського [d], наприклад, shutter [%!6T.r] – shudder [%!6d.r], latter [%l0T.r] – ladder [%l0d.r]. Для багатьох американців слова в таких парах слів звучать однаково. Аби представити цей звук, було використано символ [T], графічно подібний до звичного [t], але з діакритичним знаком. Завдяки цьому користувачеві легко і впізнати цей символ, і відрізнити його від [t]. Так дотримано критерій звичності, впізнаваності символів та критерій їхньої однозначності. Такий самий символ використано в згаданих словниках Д. Джоунза [6] та Дж. Велза [10]. Символ [T] є нефонематичним: він позначає звук, а не фонему.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» Юридичний факультет Коледж економіки, права та інформаційних технологій Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Київ – 2015 УДК 082 ББК Я43 Т 30 Рекомендовано до друку Вченою радою...»

«УДК 94(477) “1917/1918” Ігор Дацків УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І МІСІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Розглянуто процес становлення, діяльність, завдання дипломатичних представництв Української Народної Республіки. Проаналізовано процес створення нормативно-правової бази для впровадження системи консульських представництв. Зазначено, що дипломатичні представництва і місії відіграли важливу роль у налагодженні міжнародних відносин України. Ключові слова: міжнародні відносини,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.1 3. Василик О.Д. Державні фінанси України : підручник / О.Д. Василик. – К. : НІРС. – 2000. – 416 с.4. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. – К. : Вид-во НІОС, 2000. – 384 с.5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навч. посібн. / Ю.В. Пасічник. – К. : Вид-во Знання-Прес, 2002. – 495 с.6. Юрій С.І. Бюджетна система України : навч. посібн. / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – К. : Вид-во...»

«МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ НАСКРІЗНОЇ ПРОГРАМИ «ХУДОЖНЯ ЕМАЛЬ» В ПРОГРАМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМКАМИ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО», «ДИЗАЙН» Довгань Ю. О., старший викладач кафедри рисунку та живопису Київський національний університет будівництва і архітектури Анотація. Розглянуті питання впровадження програм з художньої емалі в систему вищої художньої освіти України, проаналізовано закордонний досвід. Ключові слова: мистецька освіта, художня емаль, дизайн, образотворче мистецтво. Аннотация....»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки 107 УДК: 316.2:159.953.3 Е.Г. Позднякова-Кирбят`єва Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Соціологічна інтерпретація Стаття присвячена розгляду історії мистецтва пам'яті від виникнення до формування концепції історизму Джамбатіста Вико. За основу аналізу беруться праці Ф. Йейтс «Мистецтво пам'яті» і Дж. Вико «Засади Нової науки про загальну природу націй». Робиться спроба екстрополяції...»

«Архіви України № 1-2 / 2001 ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ С. В. Гаврилюк ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (зa листами М. Петрова до П. Батюшкова) ЛИСТИ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ПЕТРОВА ДО ПОМПЕЯ МИКОЛАЙОВИЧА БАТЮШКОВА Друга половина ХІХ ст. це час утворення в Російській імперії чималої низки науковогромадських осередків, члени яких організовували пошукові експедиції, виявляли та вивчали пам'ятки археології, археографії, етнографії, архітектури, малярства, публікували історико-краєзнавчі та...»

«УДК 347.27(477) Н. М. Макаренко, слухач магістратури 1-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – зав. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук канд. іст. наук А. О. Ткаченко. ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІПОТЕЧНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ У статті здійснена спроба...»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 351.741:343.974(09)(477) Бусол Олена Юріївна – заступник начальника відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Роль органів внутрішніх справ та інших державних інституцій України в боротьбі з організованою злочинністю: історичний аспект У статті на основі вивчення...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ На правах рукопису Демочко Ганна Леонідівна УДК 614(091)(477.54) «1919/1934»ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ХАРКОВІ (1919-1934 рр.) Спеціальність 07.00.01 – історія України ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник – БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ, доктор історичних наук, професор Харків 2011 Формування і розвиток української радянської...»

«УДК 930.2.(477) В.А. ПАРХОМЕНКО ПЕРЕДУМОВИ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У 1918 РОЦІ В ІСТОРИКО-МЕМУАРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ На підставі спогадів сучасників аналізується діяльність західноукраїнського політикуму в роки Першої світової війни, яка передувала створенню Української Національної Ради та Листопадового повстання 1918 р. Ключові слова: мемуарна література, Галичина, Головна Українська Рада, Січові стрільці Одним із найважливіших джерел до вивчення подій Української революції, зокрема...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»