WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |

«А лістер М ак -Г р ат Інтелектуальні витоки європейської Реформації Видання здійснено за сприяння Києво-Святошинського відділення Дитячого фонду України Alister E. McGrath The ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Ідеї та Історії»

З асн о ва н а в 2007 р. Випуск 1

А лістер М ак -Г р ат

Інтелектуальні витоки європейської Реформації

Видання здійснено за сприяння

Києво-Святошинського відділення Дитячого фонду України

Alister E. McGrath

The Intellectual Origins

of the European

Reformation

B la c k w e ll

Publishing

Алістер Мак-Ґрат

Інтелектуальні витоки

європейської

Реформації

Київ

Ніка-Центр

У Д К 274/278+94( 100)= 03.111 = 161.2

Б Б К 86.376:63.3(0)4(4Укр)

М 15

П ереклад з ан глійської Микол« Климчука і Тараса Цимбала Н ауковий консультант Олексій Толочко Редактор Коапь Горобеико Д и зай нер обклади н ки Володимир Романишин У книж ці відомого оксф орд ського історика і теолога А лістера М ак-Грата розглянуто інтелектуальні витоки двох головних н ап р ям к ів Реф орм ації лю теранського і реф орм атського. Я к мож на п о ясн и ти релігійні ідеї перш ого поколінн я чільних реф орм аторів, особливо Л ю тера і Ц вінглі? Які чи н н и ки, інтелектуальні й соціальні, покликали їх до ж иття? Чи не слід говорити про «інтелектуальні витоки Р еф орм ацій» у множ ині? Я ки й зв ’язо к між Р еф орм а­ цією і Ренесансом ? Була Реф орм ац ія лиш е одним з аспектів Ренесансу, чи вона має особливе зн ачен н я в сенсі своєї тем ати ки, передумов, джерел або методів? П ош ук інтелектуальних коренів Р еф орм ації, доводить автор, ви м а­ гає детального аналізу тяглості та перервності між двом а цими епохами в іс­ торії думки та ставить перед істориком ідей і теологом надзвичай но важливі питання.

К ни ж ка розрахована на ф ах івців-істори ків, літературознавців і теологів.

В оформленні обкладинки використано фрагменти англійських середньовічних вітражів Усі права застережено. Відтворювати будь-яку частину цього видання у будь-якій формі та іі будь-який спосіб без письмової згоди правовласникіи заборонено П ереклад за: Allster Е. McGrath. T he Intellectual O rigins o f the European R eform ation (second edition) (ISB N 0-631-22939-6) This edition is published by arrangem ent with Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

T ranslated by Nika C entre Publishing Co from the original English language ver­ sion. Responsibility o f the accuracy o f the translation rest solely with the N ika C en­ tre Publishing Co and is not responsibility o f Blackwell Publishing Ltd.

First edition published 1987 by Blackwell Publishers Ltd.

Second edition first published 2004 by Blackwell Publishing Ltd.

ISBN 978-966-521-460-1 C opyright © 1987, 2004 by A iisterE. M cG rath ISBN 978-966-521-459-5 (С ерія © С ерія « Ід еїта Історії». В идавництво «Н ікадеї та Історі<

–  –  –

Переднє слово

В с т у п

Частина перш а Ін тел ек туал ьн и й кон текст Р о з д і л 1. О бриси п ізн ьо сер ед н ьо віч и о ї релігій н ої д у м к и

Піднесення мирської р елігійності

Криза авторитету в Ц е р к в і

Розвиток доктринального р о зм аїття

Передвісники Реф орм ації

Р о з д і л 2. Г у м ан ізм і Р е ф о р м а ц ія

Гуманізм: проблема д е ф ін іц ії

Характерні риси північноєвропейського гум ан ізм у

Гуманізм і витоки реформатської церкви

Гуманізм і витоки лютеранської церкви

Р о з д і л 3. П ізн ьо сер ед н ьо віч н е бо гослов’ я і Р е ф о р м а ц ія

Номіналізм: проблема означення

V ia m oderna

Schola Augustiniana m o d ern a

П ізньосередньовічне богослов’ я і зародження реформатського богослов’ я

Пізньосередньовічне богослов’ я і зародження лютеранського богослов’я

Част ина друга Д ж е р е л а і м етоди Р о з д і л 4. П и сь м о : п ер ек л ад, т ек ст і П е р е д а н н я................14 7 Середньовічний консенсус навколо пріоритетності Святого П исьма для богослов’ я

Латинський переклад Біблії (В ульгата)

Гуман'стичне повернення ad fontes

Критика Вульґати

Концепція П ередання

Принцип Sola Scriptura

Р о з д і л 5. Ін т е р п р е т ац ія П и с ь м а

Схоластика: чотирискладниковий смисл П и сьм а..................18 2 Гуманізм: літера і д у х

Герменевтика і витоки реформатської церкви

Герменевтика і витоки лютеранської ц е р к в и

Р о з д і л 6. П атр и сти ч н и й с п а д о к

Схоластична рецепція А вґусти н а

Гуманістична рецепція А в ґу с т и н а

Патристичний спадок і витоки реформатської церкви........ 2 14 Патристичний спадок і витоки лютеранської ц е р к в и..........2 16 Висновок: інтелектуальна різнорідність ранньої Реф орм ації....223 П р и м і т к и

Вибрана бібліограф ія

Список скорочень

Покажчик ім ен

П ереднє слово

П ош уки інтелектуальних витоків європейської Реформації X V I століття давно визнано однією з найваж ливіш их справ у д о ­ слідженні інтелектуальної історії. Окремі школи історичної ін­ терпретації схильні були відмовляти Реформ ації в будь-якому релігійному чи інтелектуальному характері, щоби полегшити її аналіз як суто соціального явища. Та попри це, зростає усвідом ­ лення, що Реформ ації властивий невилучний інтелектуальний аспект, який потребує і заслуговує на пильну увагу.

Ця книжка доводить, що при докладном у аналізі навряд чи є підстави говорити про інтелектуальні витоки Реформації як ці­ лісного виразного руху, хоч би до якої консолідації ідей дійш ло на другом у її етапі. Д ва головні напрямки Реформ ації - лю теран­ ський і реформатський - мали досить відм інні й самостійні ін­ телектуальні джерела. З історичного погляду, можна легко про­ демонструвати, що вони виникли незалежно один від одного, з теологічного - що вони постали з різного розуміння характеру і способу інтерпретації засад християнської віри. Це дослідження не зачіпає складного питання інтелектуальних витоків радикаль­ ної Реформації, але чіткі відмінності в багатьох важливих м ом ен­ тах цього р уху і від реформатського, і від лютеранського підкрес­ лю ю ть висновок: цілу європейську Реформ ацію треба розглядати як наслідок складної і багатогранної низки мікро-Реформацій, кожна з яких спиралася на місцеве розуміння теологічних дж е­ рел і методів і чия майбутня взаємодія визначила контури макроРеформ ації взагалі.

С лід одразу сказати, щ о соціальні чинники не менш важ ли­ ві для сприйняття і передання ідей: чи то релігійних, чи політичПереднє слово них, чи наукових1. С посіб, у який окремі впливові діячі розумі­ ють і приймають ідеї, спільноти, які навколо них розвиваються, та тексти, що виникають із метою їх пропагувати, - важливий не­ віддільний аспект інтелектуальної історії. В о н а визнає надзви­ чайну вагу ідей у культурі й історії і водночас відводить істотну роль у їхн ьом у розвитку, оцінці й передачі соціальним чинни­ кам2. Складну взаємодію соціальних та інтелектуальних чин­ ників добре ілюструє дедалі дужчий із 15 1 0 - х років уплив гу ­ манізму в академічних і церковних колах. Хоча інтелектуальні настанови гуманістів у період м іж 14 5 0 - 1 5 3 0 роками змінилися порівняно мало, повага, яку виказувала до них наукова спільно­ та, суттєво зросла, відповідно зросла роль їхн іх ідей і методів у європейських університетах3. Отже, соціальний статус групи був важливий для впливу її ідей.

У цій книжці розглянуто одне важливе питання: як можна по­ яснити релігійні ідеї першого покоління чільних реформаторів, особливо Л ю тера і Цвінґлі? Які чинники, інтелектуальні й со­ ціальні, покликали їх до життя? П ош ук інтелектуальних коре­ нів Реформ ації вимагає детального аналізу тяглості і перервності м іж двома епохами в історії думки та ставить перед істориком ідей і теологом надзвичайно важливі питання. Сподіваю ся, ця книжка долучиться до формулювання цих питань і дасть на них відповіді, хай навіть неостаточні.

М оя подяка за сприяння у цій роботі належить багатьом л ю ­ дям. П ош товх до її написання дали мої студенти в О ксфордсько­ м у університеті, які на свої питання про корені ідей Реформації вимагали кращ их відповідей, ніж отримували доти. П ерш е ви­ дання цієї книжки побачило світ 19 87 року, зустріли його дуже прихильно. Однак за останні роки багато чого відбулося, і з яко­ гось моменту стало зрозуміло, щ о потрібне друге видання, яке виправить первісний текст і розширить його засяг.

Більш ість студій, які лягли в основу перш ого видання (19 8 7 ), були проведені в Центральній бібліотеці та Інституті д о сл і­ джень швейцарської Реформ ації Цюрихського університету.

Після того я мав приємну нагоду скористатся л ю б ’язністю ба­ гатьох інституцій, доопрацьовуючи, розширюючи і переглядаюПереднє слово чи свою роботу. Висловлю ю вдячність Британській А кадем ії за дві щ едрі дослідницькі стипендії, які дозволили мені глибше ви­ вчити ранню ш вейцарську Реформацію ; О ксфордському універ­ ситету за двічі присуджені дослідницькі стипендії ім. Денайєра й Д онсона. які дозволили мені студіювати пізнє Відродж ення і ранню Реформацію у багатьох європейських центрах, Я глибо­ ко вдячний за гостинність і вільний доступ до їхн іх незрівнян­ них джерел таким інституціям: Головна національна бібліоте­ ка, Biblioteca dlia Facolt di Lettere e Filosofia, B ib lio teca M edicea Liurenziana (Флоренція); Bibliothque Publique et U niversitai­ re та Інститут історії Реформації (Женева); Інститут історичних дослідж ень (Лондон); Бодлеянська бібліотека (Оксфорд);

Національна бібліотека (Париж); Stadtsbibliothek Vadiana (СенГаллен); Австрійська національна бібліотека (В іден ь); Інститут дослідж ень ш вейцарської Реформ ації і Ц ентральна бібліотека (Ц юрих). Я також висловлюю вдячність Елізабет М ак-Ґрат за редакційну допомогу. І нарешті, ще одна подяка викладачам і студентам Вікліф Гола в Оксфорді за те, що вони створювали таку виняткову для викладання, навчання і роздумів атм осф еру

Вступ

Європейська Реформаціїя X V I століття і далі полонить уяву істориків незалежно від того, щ о їх цікавить передусім - її со­ ціальні, політичні чи інтелектуальні виміри. Серед багатьох пи­ тань, які потребують ретельного вивчення, може, найбільше ін­ тригує питання інтелектуальних витоків Реформації. Я к пояснити походження особливих релігійних ідей Реформації на тлі загаль­ ного розвитку думки 13 0 0 - 16 0 0 років? Д о якої міри Реформація позначила розрив із думкою ранішого періоду і наскільки вона її продовжувала? Наскільки правомірно трактувати сам у Рефор­ мацію як інтелектуально цілісну? Чи її слід розглядати як сум у менш их рухів, невиразно п о в ’ язаних спільними очікуваннями й цілями, але досить відмінних у тому, як їх сформулювати й до­ сягти?

З огляду на це найважливішими видаються такі питання:

1. По-перше, чи можна говорити про «інтелектуальні витоки Реформації»? Термін в однині «Реформація» свідчить про істот­ ний ступінь послідовності та однорідності цього руху, а значить, його витоки можна простежити до якогось спільного дж ерела1.

А л е що, коли цей р ух виявиться строкатим у своїх інтелектуаль­ них засадах, а отже, складним в інтелектуальних витоках? Чи не слід говорити про «інтелектуальні витоки Реформацій»?

2. Чи існували «передвісники Реформ ації»? Інакш е кажучи, чи в середньовічну добу передувало щ ось реформаційній д ум ­ ці?

3. Який зв ’язок між Реформацією і Ренесансом? Була Рефор­ мація лише одним з аспектів Ренесансу чи вона має особливе зна­ чення в сенсі своєї тематики, передумов, джерел або методів?

ВступPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 57 |
Похожие работы:

«Єремєєв Павло Старообрядництво Харківщини. 8. Про символіку, яка використовується у Збройних Силах України: указ Президента України від 20 червня 2006 року № 551/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – С. 23 – 43.9. Сборник законов СССР и Указов Президии Верховного Совета СССР. 1938– 1945 гг. – М., 1945.10. Сич В. Однострій має стати дійсно українським / В. Сич // Наша армія. – 2009. – 22 серпня. – С. 6.11. Слободянюк М. Символ Національної гвардії України / М. Слободянюк // Знак....»

«УДК 911.3:32 Кузишин А. В. Геопросторові риси електоральних результатів областей Подільського регіону Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, м. Тернопіль e-mail: kuzyshyn_a@ukr.net Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу виборчого процесу в областях подільського регіону на прикладі чергових виборів до Верховної Ради 2006 та 2012 років. Зокрема проаналізовано особливості електоральної активності, відмічено адміністративні одиниці областей з максимальними...»

«38. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2824, арк. 95.39. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2928, арк. 1–8.40. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2989, арк. 26, 34–37.41. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3018, арк. 33.42. Червоне Запоріжжя. Орган Запорізького ОКП КП(б)У. — 1928. — 8 жовтня. М. С. Вороніна УДК: 94(477)«1900/1930» ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1900 –1930-ті рр.) Статтю присвячено з’ясуванню причин, через які залишилася незначною фемінізація більшовицької організації...»

«Н.Ю. Рудницька. Використання історико-педагогічного досвіду в організації системи позаурочного виховання школярів УДК 371. 2 (09) Н.Ю. Рудницька, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОЗАУРОЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У статті розглядається можливість використання історико-педагогічного досвіду в організації виховання школярів у позаурочний час. На сучасному етапі національного духовного...»

«СУЧАСНІСТЬ ЛИСТОПАД 1988 — Ч. 11 (331) ПОЕЗІЇ З УКРАЇНИ В. Єдинак: НАША ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ, АБО ПРОГРАМ НЕ ТЛУМЛЕННЯ БОЛЮ М. Рябчук: ПОРА ВЕЛИКИХ СПОДІВАНЬ І. Дзюба: В ОБОРОНІ ЛЮ ДИНИ Й Н АРО ДУ Р. Братунь: СПРАГА ПРАВДИ ISSN 0 5 8 5 -8 3 6 4 НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «СУЧАСНІСТЬ» Юрій Шєвельов УКРАЇНСЬКА МОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1900-1941). Стан і статус 1987, 295 стор. З англійської переклала Оксана Соловей. ISBN 3-89278-000-5 Ціна: 12 ам. дол. (безкислотний папір) Автор...»

«1. Володимир Мономах. Поучення (уривки) // Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М.Сулима. – К.: Рад. школа, 1001. – 163–166 с.2. Гапоненко Володимир. Природоохоронні напрями в державницькій політиці українського козацтва. – Режим доступу до джерела. – //www.cossackdom.com /cossack21/gapon_priroda.htm. 3.Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового. Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / І.К. Цюп'як; Дніпропетр. нац. унт. — Д., 2002. — 14 с. 4.Тургенев И. С. Ермолай и...»

«Ольга Білокінь, Віта Дзима РОЛЬ АРХІВІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ ТАРАСОВОЇ (ЧЕРНЕЧОЇ) ГОРИ ТА ІНФОРМУВАННІ СУСПІЛЬСТВА Значення архівів як документальної пам’яті народу особливо зростає у зв’язку з підвищенням у суспільстві інтересу до історії, духовної і матеріальної культурної спадщини, процесів формування світогляду української нації, що значною мірою утверджувався під знаком Тараса Шевченка, завдяки плеканню національних святинь, однією з яких стало місце вічного спочинку українського поета,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2008, вип. 18.3 оріями – еколого-технологічною, економічною і соціально-духовною. Вони співвідносяться між собою як, відповідно, елементарна, висока і гіпервисока теорії виробничих систем. Література 1. Економічна теорія: концепція підготовки студентів з економічної теорії в економічному вузі/ За ред. проф. Башнянина Г.І. – К.: ІСДО, 1995. – 87 с.2. Башнянин Г.И. Экономическое измерение: политико-экономические проблемы обшей теории. – К.: Лыбидь, 1991. – 83 с. 3....»

«Львівський національний університет імені Івана Франка ЖЕКАЛО ГАННА ІВАНІВНА УДК 321:316 (477) ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ 23.00.02 – політичні інститути та процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політичних інститутів та процесів Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»...»

«Philosophy ФІЛОСОФІЯ PHILOSOPHY УДК 37.035.91(09) Богдан Буяк ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ У статті розкрито сутність феномена «лідерство» в історичній ретроспективі, проведено аналіз сучасних та історичних підходів до визначення лідерства та розглянуто особливості розуміння лідерства вітчизняними та зарубіжними вченими з філософських позицій. Кожна історична епоха, будь-яке суспільство через вплив обставин місця і часу, які доводилося долати, вимагали «свого»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»