WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ЮСТИЦІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (1939–1942 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ. М.П.ДРАГОМАНОВА

БЕЛАНЮК МАРИНА ВАСИЛІВНА

УДК 344.3 (477) (09)(043.3)

СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ

ЮСТИЦІЇ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (1939–1942 РР.):

ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор ПИЛИПЧУК Володимир Григорович, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, директор.

доктор юридичних наук, професор

Офіційні опоненти :

ЛОЩИХІН Олександр Миколайович, Академія муніципального управління, в.о. декана економіко-правового факультету;

кандидат юридичних наук, доцент ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович, Національна академія правових наук України, начальник управління планування та координації наукових досліджень.

Захист відбудеться 30 листопада 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.18 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за адресою: 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий 27 жовтня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.В. Токарчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У процесі наукового осмислення становлення і розвитку України як правової держави питання організації та діяльності правоохоронних органів посідають чільне місце в загальній проблематиці правових досліджень.

Реформування правоохоронної системи в Україні триває понад 20 років та супроводжується численними дискусіями, обговореннями, розробкою нових концепцій, втілити в життя які повною мірою досі не вдалося.

Необхідність реформ правоохоронної системи випливає із внутрішніх потреб державного будівництва та міжнародних зобов’язань України, у першу чергу, в рамках євроінтеграції та членства у Раді Європи. Україна має виконувати низку рекомендацій цієї організації, зокрема Рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи 1402 (1999) «Контроль внутрішніх служб безпеки в країнах-членах Ради Європи», 1713 (2005) «Про демократичний нагляд над сектором безпеки в країнахчленах» та ін.

Враховуючи обрання українським суспільством європейського шляху розвитку та з огляду на початок так званої «гібридної» війни проти України, нині реформування правоохоронної системи та органів військової юстиції держави перейшло у практичну площину. Зокрема, Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки. Згідно з відповідними рішеннями Верховної Ради України та Генеральної прокуратури України у 2014 році відновлено систему органів військової прокуратури, а планом законодавчого забезпечення реформ в Україні передбачено відновлення системи військових судів в Україні.

Зазначене актуалізує потребу вивчення відповідного історичного досвіду, зокрема, дослідження становлення радянських органів військової юстиції на теренах України та їх трансформації з початком Другої світової війни (1939–1942 рр.). Це сприятиме виявленню характерних рис її розвитку, дасть змогу оцінити здобутки і прорахунки в організації та діяльності органів військової юстиції, всебічно пізнати історико-правові явища і події, що відбувалися у той час для можливого врахування відповідних історичних уроків в сучасних умовах.

Аналіз динаміки історичних процесів свідчить, що минуле проявляється в сьогоденні з певними прогресивними або регресивними змінами. Історія військової юстиції на теренах України є темою малодослідженою, внаслідок чого в цій сфері існує ще багато невирішених питань. Вивчення історико-правових засад організації та діяльності органів військової юстиції і напрацювання науково-обґрунтованих пропозицій їх удосконалення, зокрема у надзвичайних умовах, є об’єктивною і нагальною потребою сьогодення.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці та окремі розвідки теоретиків та істориків держави і права, фахівців в галузі історії судоустрою та судочинства, зокрема, Адамюка О.І., Афанасьєва М.П., Власова В.І., Данішевського К.Х., Денисенка В.В., Дерюгіна О.О., Добровольської Т.М., Григутя О.Є., Голунського С.О., Звягінцева В.Є., Жуковського О.Г., Карєва Д.С., Кожевнікова М.В., Криленка М.В., Кодинцева О.Я., Королькова М.М., Кудрявцева В.М., Мартисевича Й.Д., Максимова С.С., Михайлика О.Г., Мурашина Г.О., Мозохіна О.Б., Настюка М.І., Новікова С.Г., Обухова В.В., Овчиннікової Г.Ф., Піонтковського А.А., Портнова В.П., Пєтухова М.О., Савицького М.І., Строговича М.С., Смикаліна О.С., Стрільця В.В., Сусла Д.С., Соломона П.Я., Тітова Ю.П., Терлюка І.Я., Тєтєріна Б.С., Трусова О.І., Христофорова В.С., Шарлота С.Я. та ін.

Водночас, як свідчить аналіз наявних наукових здобутків, питання становлення, організації та діяльності органів військової юстиції розглядалися переважно з погляду історії колишнього СРСР та були ідеологічно заангажованими, а комплексне історико-правове дослідження становлення органів військової юстиції на теренах України у 1939–1942 рр. та їх трансформації з початком Другої світової війни не здійснювалося. В історико-правовій літературі є тематичний пробіл з цієї тематики, що дає підстави ставити питання про необхідність його усунення шляхом активізації відповідних досліджень.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з вересня 1939 р. по серпень 1942 р. Нижню межу визначає початок Другої світової війни та введення радянських військ на територію Західної України. Верхня – повна окупація фашистськими військами території України. Для більш повного розкриття теми дисертаційного дослідження частково розглядаються й інші періоди становлення радянських органів військової юстиції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Дослідження проблем гуманітарних наук (правознавство)», затвердженої Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 22 грудня 2006 р.).

Дисертаційне дослідження здійснено згідно з «Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 2011–2015 рр.», затвердженими постановою Загальних зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14–10, зі змінами, внесеними постановою Загальних зборів № 4–12 від 05.03.2012 р. (напрям дослідження – «Історичні засади процесу формування національної правової системи України»). Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 7 від 23 лютого 2012 р.). Назва теми дисертації уточнена рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 10 від 26 травня 2015 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є висвітлення, на основі комплексного наукового опрацювання, історичних і правових засад становлення, організації та діяльності радянських органів військової юстиції на теренах України у 1939–1942 рр. та особливостей їх трансформації з початком Другої світової війни.

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішуються такі основні завдання:

– проаналізувати стан наукової розробки проблеми дослідження, з’ясувати повноту її джерельного забезпечення;

– визначити теоретико-методологічні засади дослідження для цілісного та повного розкриття вказаної проблематики;

– розкрити поняття «військова юстиція» та обґрунтувати визначення, притаманні праву у досліджуваний період;

– реконструювати історико-правові явища та військово-політичні події, що впливали на становлення військової юстиції в досліджуваний період;

– з’ясувати місце військової юстиції у правовій системі радянської держави;

– дослідити систему й організаційну побудову радянських органів військової юстиції і позасудових надзвичайних органів у військовій сфері на теренах України у 1939–1942 рр.;

– охарактеризувати завдання і напрями діяльності органів військової юстиції;

– висвітлити процесуальні особливості розслідування кримінальних справ та їх розгляду у військових трибуналах;

– встановити особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів у військових трибуналах;

– надати історико-правову оцінку діяльності органів військової юстиції в УРСР періоду 1939–1942 рр.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі організації та діяльності інституту військової юстиції.

Предметом дослідження є історико-правові засади становлення радянських органів військової юстиції на теренах України у 1939–1942 роках.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів і принципів, які застосовуються в комплексі для досягнення мети й вирішення поставлених задач.

Використані у роботі найважливіші принципи діалектичного методу, в т.ч.

всебічності, історизму та об’єктивності, дали змогу проаналізувати особливості організації інституту військової юстиції в максимально широкому контексті довоєнного та воєнного періодів на теренах України. Відповідно до принципу історизму всі події і явища розглядалися виходячи з критерію дотримання послідовної зміни етапів розвитку радянського суспільства (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). Проблемно-хронологічний принцип покладено в основу компонування матеріалів дослідження у загальному контексті довоєнної та воєнної дійсності.

Діахронний метод дав можливість виділити різні за характером етапи функціонування військової юстиції. Синхронний – виявився достатньо продуктивним для аналізу комплексу каральних заходів влади, застосованих у перші дні нацистського вторгнення в УРСР. Застосування статистичного методу та системного аналізу дало змогу дослідити якісні та кількісні зміни в структурі, складі та діяльності органів військової юстиції напередодні та під час Другої світової війни (підрозділи 2.1, 3.2).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна КАЛАШНІКОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК [316.74:7]:[316.334.2] РИНОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному університеті ім. В. Н....»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 российском обществе: конституционно-правовое исследование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.ю.н. – М.: МГЮА, 2002. – 435 с. 6. Морозов С.П. Лоббирование как явление в политическом процессе, 2002. – http://www.dialogvn.ru/uk/2002/n03/s02-3-01.htm. 7. Политология для юристов: Курс лекций/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько., М:Юрист, 1999. – 651 с. 8. Словарь иностранных слов. М., б.в., 1988. – 561...»

«ВИДШ йЦТііО „УКРАЇНА” київ ВИДАВНИЦТВО «УКРАЇНА» ББК 6 3.3 (4У К Р )4 Авторський колектив В. Замлинський (керівник), 1. Войцехівська, В. Галаган, И. Герасименко, О. Гуржій, v І. Діптан, С. Єкельчик, А. їваненко, М;'Котляр, М. Паліенко, 5. Панашенко, В. Пащенко, Н. Пономаренко, О. Путро, В. Ревегук, П. Сас, Г. Сергієнко, В. Смолій, В. Щербак, Н. Яковенко, Б. Яремченко Рецензент член-кореспондент АН України Ф. Шевченко ISBN 5—319—01062—1 © Видавництво «Україна», 1993 Слово до читача Особа —...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ХАМУЛА ПАВЛО ІВАНОВИЧ УДК 34.023 ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 61 УДК 355.426 С.О. Вовк, доцент, канд. істор. наук Луганський національний університет імені Тараса Шевченка вул. 30-тя Перемоги, 39/907, м. Луганськ, 91011 ОЗНАКИ ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ Громадянська війна є специфічною формою війни. Останнє й обумовило виокремлення автором ознак внутрішньої війни та визначення її соціальної природи. Ключові слова: громадянська війна, ознаки громадянської війни, соціальна природа громадянської війни. За...»

«ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ФІЛОСОФІЇ Заняття 1. Тема: Сенс та призначення філософії. Філософія Стародавнього світу. План 1. Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду.2. Філософія. Її предмет і функції. 3. Історія становлення стародавніх суспільств та філософської думки.4. Філософія Стародавньої Індії (джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки). 5. Філософія Стародавнього Китаю (канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії). 6. Загальна...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 167 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО УДК 321.02 Г. Луцишин Національний університет “Львівська політехніка” ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ © Луцишин Г., 2008 Проаналізовано особливості міжетнічних відносин в Україні, характер відносин між титульною нацією та національними меншинами, і вплив цих процесів на розвиток політичної нації. In the article it is given the analysis of...»

«Архів Archives УДК 7.072.2+82­6:726.54­035.3(477) Нові матеріали до біографії даНила Щербаківського Сергій Білокінь Рано чи пізно з’являться друком і докуАктуальним завданням для досліднименти із сакральної теки, що зберігається ків життя й наукової спадщини Д. Щерба­ у нью­йоркській частині архіву Курінного 3. ківського треба вважати передусім поширення джерельної бази. На жаль, протягом Папери фундатора й першого директокількох десятиріч українське радянське ра Всеукраїнського музейного...»

«Світлана Кравченко Тема України в публіцистиці В.Бончковського // Журналістика. – К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – т. 8 (33). – С. 121-142 Анотація У статті розглядається тема України в публіцистичних працях польського письменника В.Бончковського. Аналізується її біографічна та ідейна зумовленість, палітра проблематики та роль у польському суспільстві. Ключові слова: ідеї прометеїзму, концепція польсько-українського діалогу, аналітичні статті, дискусії, відповіді....»

«Андрій Юрійович Хорошевський Проект «Україна». Галерея національных героїв Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6444269 Проект «Україна». Галерея національных героїв : Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-6082-2 Аннотация У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особисто стей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»