WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СИСТЕМІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БАЛИЦЬКИЙ ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 343.132.1

СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В СИСТЕМІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь – 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України.

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент Калганова Олена Анатоліївна, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри теорії та історії держави і права

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Мотлях Олександр Іванович, Національна академія внутрішніх справ, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування навчально-наукового інституту з підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції кандидат юридичних наук, доцент Смоков Сергій Михайлович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу Захист відбудеться «19» вересня 2015 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.03 у Національному університеті державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 Автореферат розісланий «08» липня 2015 року Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л. В. Омельчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах розвитку сучасної держави відбуваються радикальні зміни в соціально-економічному та політичному житті суспільства. Ці зміни стосуються нових підходів до взаємовідносин особи і держави. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року (далі – КПК України) змінив пріоритети щодо визнання інтересів особи, посилення гарантій прав та свобод людини і громадянина.

Проаналізована емпірична база та статистичні дані про зареєстровані кримінальні правопорушення свідчать, що рівень злочинності в нашій державі зростає, а, отже, потреба у проведенні слідчих (розшукових) дій, у тому числі й слідчого експерименту, підвищується. Характерною особливістю таких негативних явищ є активізація антисоціального елемента, розширення сфери діяльності організованих злочинних угруповань, поява нових способів вчинення злочинних посягань. Відповідно змінюються завдання й функції державних органів і посадових осіб, які ведуть боротьбу зі злочинністю й здійснюють кримінальне провадження.

Так, протягом 2010–2015 рр. простежувалася така динаміка облікованих кримінальних правопорушень: у 2010 році – 500 90 2; у 2011 році – 515 833; у 2012 році – 443 6651; у 2013 році – 533 800; у 2014 році – 529 139; у січні – травні 2015 року – 271 5532.

Крім того, у спеціальній юридичній літературі давно визнано, що інформація, за допомогою якої можна встановити сутність кримінального правопорушення, висунути версії й визначити напрями розслідування, може бути отримана шляхом моделювання способу дій злочинця, експериментальним аналізом наслідків, що настали, у тому числі шляхом штучного відтворення відповідних умов. Саме тому слідчий експеримент стає все більш популярною слідчою (розшуковою) дією, оскільки науково-технічні досягнення дають можливість максимально відтворити обстановку проведення експерименту й середовища, у якому було вчинено кримінальне правопорушення.

У багатьох випадках об’єктивна перевірка й оцінка отриманих доказів можлива лише за проведення слідчого експерименту, що дозволяє слідчому дослідним шляхом перевірити достовірність отриманих у ході розслідування відомостей, правильність гіпотез і висновків, а також відтворити подію в повному обсязі з урахуванням взаємозв’язків, різних деталей та особливостей. Від того, наскільки грамотно слідчий спланує експериментальні дії, багато в чому залежить успіх слідчих дій загалом, оскільки доказовою базою слугуватимуть оформлені протоколом результати експерименту (як позитивні, так і негативні). Разом із тим, на практиці слідчі далеко не завжди використовують можливості слідчого експерименту, а у випадку його проведення нерідко допускають помилки, які не дозволяють використовувати результати слідчого експерименту в суді.

Проблемам слідчого експерименту в кримінальному провадженні значну увагу Стан та структура злочинності в України // Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index Статистична інформація за 2013-2015 рр. // Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html приділяли в різні роки такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Л. Є. Ароцкер, А. Р. Бєлкін, Р. С. Бєлкін, Н. І. Гуковська, В. А. Динту, Н. І. Жукова, Д. Д. Заяць, Л. Є. Калюжна, В. Я. Колдін, В. П. Колмаков, В. В. Комашко, В. О. Коновалова, Є. І. Макаренко, В. В. Негребецький, О. С. Рубан, В. М. Стратонов, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська, О. К. Чернецький та інші.

Окремі питання слідчого експерименту досліджували: Д. С. Афонін, О. В. Баулін, В. П. Бахін, В. С. Бондар, В. К. Весельський, В. І. Галаган, Н. Д. Ковальова, О. І. Котюк, О. І. Мотлях, В. В. Назаров, С. М. Смоков, В. В. Топчій, П. В. Цимбал та інші.

Констатуючи значний науковий внесок зазначених учених у розроблення розглядуваної тематики, вважаємо, що обрана нами тема має більш широку сферу використання, оскільки в юридичній науці розглядалися, зазвичай, тільки поняття слідчого експерименту та тактика його проведення. Аналіз наукових розробок засвідчує, що ці дослідження сприяли вдосконаленню процесуальної практики, однак загалом питання проведення слідчого експерименту в умовах дії КПК України 2012 року потребує більш повного й всебічного вивчення. Так, поза увагою науковців залишилися проблемні питання науково-технічного, психологічного супроводження слідчого експерименту, особливості фіксації його результатів, реконструкції події в умовах новітніх технологій, організаційні аспекти, пов’язані з прийняттям нового КПК України тощо.

Викладене свідчить про актуальність обраної теми дослідження, зумовлює його структуру, зміст, підтверджує науково-теоретичну й практичну значущість роботи, а також дозволяє сформулювати відповідне наукове завдання: з’ясування природи та сутності слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії, систематизацію видів слідчого експерименту, його учасників, цілей, а також створення принципово нового комплексного підходу до нормативно-правового регулювання, організації й тактики проведення, морально-етичного підґрунтя і психологічного супроводження слідчого експерименту.

Результатом вирішення наукового завдання повинно стати формування цілісного, системного уявлення про слідчий експеримент на якісно новому рівні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося відповідно до пп. 2.2 та 5.3.4 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105/2007 (у редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012);

відповідає положенням Концепції реалізації державної політики в сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р., Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1000/2011, Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008; ґрунтується на Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 11911-р., та на Рішенні Ради національної безпеки і оборони України «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 15 лютого 2008 року й підготовлене відповідно до плану наукових досліджень кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету державної податкової служби України.

Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного університету державної податкової служби України 23 листопада 2013 року, протокол № 3, та включена до планів науково-дослідних робіт навчального закладу.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії розробити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації та практики проведення розглядуваної слідчої (розшукової) дії в кримінальному провадженні України.

Визначена мета наукового дослідження зумовила необхідність розв’язання таких задач:

встановити етапи виникнення й розвитку слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії в кримінальному провадженні України;

сформулювати поняття слідчого експерименту та розкрити його сутність, охарактеризувати й доповнити критерії класифікації його видів;

порівняти норми кримінального процесуального законодавства окремих країн англо-американської та романо-германської правових систем щодо слідчого експерименту, на підставі чого сформулювати пропозиції до національного законодавства;

охарактеризувати нормативно-правове регулювання слідчого експерименту в кримінальному провадженні України;

з’ясувати процесуальний порядок проведення слідчого експерименту відповідно до вимог чинного законодавства;

визначити морально-етичні та психологічні засади проведення слідчого експерименту;

конкретизувати особливості підготовки до проведення слідчого експерименту під час кримінального провадження;

узагальнити тактичні прийоми з організації та проведення слідчого експерименту, що сприяють полегшенню роботи слідчого;

з’ясувати основні положення щодо фіксації й оцінки результатів слідчого експерименту та визначити їх доказове значення.

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають у зв’язку з проведенням слідчого експерименту в кримінальному провадженні.

Предмет дослідження – слідчий експеримент у системі слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ ФІЛОСОФІЇ Заняття 1. Тема: Сенс та призначення філософії. Філософія Стародавнього світу. План 1. Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду.2. Філософія. Її предмет і функції. 3. Історія становлення стародавніх суспільств та філософської думки.4. Філософія Стародавньої Індії (джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки). 5. Філософія Стародавнього Китаю (канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії). 6. Загальна...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 149–161 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 149–161 БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО УДК 082.1:[821.161.2–2:7.077]“1898/1914” КОЛОМИЙСЬКА ВИДАВНИЧА СЕРІЯ “ТЕАТРАЛЬНА БИБЛІОТЕКА” (1898–1914): КНИГОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ Іванна СТЕПОВА Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел....»

«Звіт про роботу міської МКМР з правової освіти населення за ІІ півріччя 2011 року Протягом звітного періоду членами Бориспільської міської МКМР було проведено ряд правовиховних та правоосвітніх заходів з метою виконання рекомендацій Київської обласної МКМР. Управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради були проведені наступні заходи з правової освіти:бесіди, лекції, виховні години на теми: «Працевлаштування громадян в Україні», «Праця за кордоном», «Торгівля людьми – це злочин»,...»

««Кульбабовий ангел» передасть естафету «Кривій люфі» У книгарні «Є» презентували другу книгу відомого гумориста й артиста Романа Солила «Кульбабовий ангел. Галицьке писаніє» (перша – «Бібрецькі оповідки» – вийшла 1992 року). Тут – і сумні, і смішні історії, й складні долі людей, які, переживши окупації, репресії й інші нещастя, не втрачали почуття гумору і віри у те, що все лихе минеться. Через рік після передчасної смерті творця невмирущого образу Гані Полупанцьової друзі артиста зібралися,...»

«Пригодій С.М., д.філол.н., проф, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка критиЧна іСторія роМанУ е.Вортон «діМ СМіХУ» (1910–1930 роки) У статті висвітлюється критична полеміка 1910 – 1930-х років довкола роману Е.Вортон «Дім сміху». Ключові слова: інтерпретації Персі Лаббока, В.Л. Паррингтона, Е.К. Брауна, К.Д. Лівіс, Ед. Вільсона. В статье рассматривается критическая полемика 1910 – 1930-х годов по поводу романа Э.Вортон «Дом смеха». Ключевые слова: интерпретации Перси Лаббока, В.Л....»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ЗУБАРЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ УДК 316.723:316.277 СХІДНІ ДУХОВНІ ПРАКТИКИ ЯК ФЕНОМЕН ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22.00.01 – теорія та історія соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і...»

«УДК 355.34(477.83):930.22 Н.С. Вовк Національний університет “Львівська політехніка” ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРЕСОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ © Вовк Н.С., 2013 Розглянуто організаційну структуру пресової служби Української Галицької Армії в процесі її формування та діяльності. Зосереджено увагу на завданнях і значенні окремих відділів пресової служби у системі документно-інформаційного забезпечення війська. This article deals with the current problem of the organizational structure...»

«Сучасний музичний театр: проблеми інтерпретації оперної вистави САКАЛО О. В. ПРИХОВАНІ ТЕКСТИ ІНТЕРТЕКСТУ «ГУГЕНОТІВ» ДЖАКОМО МЕЙЄРБЕРА.Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого..Сфера поэта есть мир, собранный в фокус современности..Истинный поэт всеведущ; он действительно вселенная в малом преломлении1. Так охарактеризував Новаліс митця. Однак, зважаючи на те, що будь-яка опера є творінням поета (у широкому розумінні цього слова), її правомірно розглядати у фокусі бачення великого...»

«ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УДК 37.013.73(09) Галина Антонюк ОСВІТНЯ ПРАКТИКА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО СХОЛАСТИЧНОГО ДИСКУРСУ У вивченні історії Києво-Могилянської академії, зокрема її спадщини (латиномовної рукописної) важливе місце посідає питання дотичності цього навчального закладу до схоластичної європейської традиції. Незважаючи на численні факти звернення до окресленого питання, що часто представляють протилежні точки зору, аналіз києво-могилянської...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО КИРИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 94(477.7) 1921–1923 ГОЛОД 1921–1923 РОКІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Миколаїв – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»