WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ЧОРНА Ольга Володимирівна

УДК 378.012:330.022(430)"1300/2015"

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Криворізькому педагогічному інституті Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор ГАМАНЮК Віта Анатоліївна, Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», Міністерство освіти і науки України, завідувач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ЛОКШИНА Олена Ігорівна, Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії порівняльної педагогіки;

кандидат педагогічних наук, доцент ДИБКОВА Людмила Миколаївна, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України, професор кафедри інформатики.

Захист відбудеться 26 лютого 2016 року о 10-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.06 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52 А, конференц-зала (1 поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52 Г (3 поверх).

Автореферат розісланий 25 січня 2016 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.Є. Крсек

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Програми економічних і соціальних реформ останніх років указують на невідповідність якості освіти в нашій державі вимогам сьогодення, відсутність єдиної системи управління якістю освіти та її моніторингу.

Досягнення мети підвищення якості освіти вимагає розроблення національної системи оцінювання якості освіти, зокрема, шляхом створення незалежних кваліфікаційних центрів для підтвердження кваліфікації у вітчизняній та європейській системах стандартів. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» одним із перспективних напрямів забезпечення моніторингу та оцінювання якості освіти в Україні називає розроблення моделі проведення моніторингових досліджень для різних рівнів управління освітою та системи показників якості освіти на національному рівні, які відображали б умови, процеси та освітні результати. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти» пропонує механізм організації та проведення моніторингу якості всіх рівнів освіти, у тому числі – вищої.

Якість освіти визначається шляхом її моніторингу з наступною оцінкою відповідності стандартам, прогнозуванням перспектив розвитку та управлінських впливів. Проблема забезпечення якості вищої освіти особливо актуалізується сьогодні, в умовах консолідації Європейського простору вищої освіти, що робить її визначальною в освітній політиці країн-учасниць Болонського процесу. У цьому контексті важливим завданням видається запровадження єдиних стандартів забезпечення якості вищої освіти.

Становлення та розвиток системи моніторингу якості освіти висвітлено в роботах І. П. Аннєнкової, В. В. Бабіної, С. О. Губаря, І. В. Іванюк, М. Б. Кольчугіної, Н. Ф. Радько, О. І. Локшиної. Педагогічний моніторинг у середній та вищій школі розглядали Т. І. Боровкова, Н. Л. Гунявіна, О. М. Касьянова, Н. Р. Круглова, І. А. Морєв, О. О. Островерх, Л. М. Романишина, Н. В. Сорокіна. Проблемам контролю, забезпечення та управління якістю у вищих навчальних закладах присвячені дослідження А. Бьонтерт, У. Вельберса, Д. Вестерхайдена, В. Гайнрікса, Й. Германа, Є. Гура, Е. Капплера, К. Л. Кніспеля, Т. Крюгера, Р. Кюнцеля, Т. Кьохера, У. Лоєвскі, Е. Менцеля, С. Міттаг, С. Нікель, П. Пастернака, М. Рішке, К. Рора, Г. Рудінгера, М. Томенендаля, А. Ханфт, К. Хасенгір, К. Хьорш, Е. Шнайдер, Й. Шнайдера, Х. Шорхт, А. Шперліх. Управлінський аспект моніторингу якості освіти став об’єктом вивчення у працях Н. Ф. Денисової, Г. В. Єльникової, К. Л. Крутій, Т. О. Лукіної, М. В. Мартиненко, Н. Л. Пастухової, І. В. Решетникової, З. В. Рябової, М. Ю. Чандри, Л. Г. Чернікової.

Становлення системи моніторингу якості вищої освіти в Україні потребує вивчення досвіду управління якістю вищої освіти та її моніторингу в тих країнах Європи, у яких, по-перше, система моніторингу якості вищої освіти є сформованою та має загальноєвропейське визнання, по-друге, система вищої освіти за структурою, підходами та принципами була близькою до вітчизняної на певному (радянському) етапі її розвитку, по-третє, євроінтеграційні процеси в системі вищої школи, спрямовані на підвищення якості освіти та її конкурентоспроможності на міжнародному ринку освітніх послуг, були б подібними до трансформаційних процесів у вітчизняній системі вищої освіти.

Найбільш відповідною вказаним вимогам з-поміж усіх країн Європейського Союзу є Німеччина, система вищої освіти якої розвивалася за різних державних устроїв в умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції:

a) Німеччина має глибокі історичні освітні традиції, що дозволяє їй утримувати провідні позиції в рейтингу країн зі стабільною й ефективною вищою освітою протягом кількох останніх століть;

б) вища освіта Німеччини завжди була складовою європейського соціокультурного простору й істотно впливала на визначення парадигм розвитку світової освітньої галузі;

в) вивчення особливостей становлення та розвитку системи вищої освіти Німеччини дозволяє визначити тенденції створення сучасних технологій забезпечення і моніторингу якості освіти в умовах міжнародної стандартизації вищої школи;

г) у 1945–1990 рр. системи вищої освіти УРСР та НДР розвивалися подібно, однак у результаті інтеграції вищої освіти ФРН та НДР після 1990 року в Німеччині була швидко створена система моніторингу якості вищої освіти на основі європейських стандартів, у той час як в Україні цей процес розпочався пізніше.

Різні аспекти проблеми розвитку освіти в НДР висвітлені в роботах Н. В. Абашкіної, М. Гайнемана, Р. Мартіні, Ф. Л. Ратнер, І. І. Трилінського; у ФРН – М. О. Васильєвої, В. А. Головка, Н. М. Комарової, О. Д. Федотової, Г. І. Хісамутдінової, Т. Ф. Яркіної. Проблеми інтеграції системи освіти НДР і ФРН та її розвитку на сучасному етапі розкривають К. Бюлов-Шрамм, А. Вессель, В. Гізеке, К. Грьоліх, Х. М. Даурова, М. Еш, О. В. Єльцова, Е. Кльор, А. Ліхті, К. Мухе, О. П. Назарова, М. А. Овсяннікова, Л. І. Пісарєва, Г. Рудінгер, П. Рустерхольц, С. Слундер, В. Срока, С. Хоффман-Кадура, І. В. Шимків, Г. Шмідт, К. Шніцер, П. Шухерт-Гюлер, С. Яудзімс та ін.

Проте проблема моніторингу якості вищої освіти Німеччини в науковопедагогічній теорії досліджена недостатньо: не узагальнено теоретичні підходи до визначення змісту та практичні засади впровадження технологій моніторингу якості вищої освіти Німеччини в рамках Болонського процесу; на рівні дисертаційних досліджень не відображено процес становлення і розвитку системи моніторингу якості вищої освіти Німеччини в історичній ретроспективі; не обґрунтовано доцільність та не визначено можливості використання елементів прогресивного німецького досвіду в реформуванні вітчизняної вищої школи.

Сказане приводить до усвідомлення низки суперечностей:

– між визнаними світовою спільнотою досягненнями Німеччини в розбудові ефективної сучасної системи моніторингу якості вищої освіти та рівнем їх узагальнення вітчизняною педагогічною наукою;

– між наявністю у вітчизняній науково-педагогічній теорії розрізнених характеристик окремих структурно-функціональних елементів та відсутністю науково обґрунтованої цілісної моделі системи моніторингу якості вищої освіти Німеччини;

– між усвідомленням необхідності використання надбань передових європейських країн у практиці реформування вищої школи України та визначенням реальних можливостей упровадження елементів прогресивного німецького досвіду.

Окреслені суперечності увиразнюють проблему, що й обумовило вибір теми дисертації: «Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти в Німеччині».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у ДВНЗ «Криворізький національний університет» відповідно до основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні, науководослідної теми кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»: «Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання і дидактична концепція розвивальної функції навчання» РК № 0109U002918. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Криворізького металургійного факультету Національної металургійної академії України 20 лютого 2012 року (протокол №6), узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 29 травня 2012 року (протокол №5).

Мета дослідження – визначення особливостей ґенези і тенденцій розвитку системи моніторингу якості вищої освіти в Німеччині з обґрунтуванням доцільності та визначенням можливостей використання елементів прогресивного німецького досвіду в реформуванні вищої школи України.

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання:

1. На основі аналізу наукової теорії з’ясувати сутність, структуру та функції моніторингу якості вищої освіти.

2. Охарактеризувати становлення та розвиток системи контролю якості вищої освіти Німеччини в історичній ретроспективі.

3. З’ясувати специфіку практики моніторингу якості вищої освіти в Німеччині з урахуванням внутрішніх соціально-економічних особливостей та загальних євроінтеграційних тенденцій.

4. Розробити модель системи моніторингу якості вищої освіти Німеччини.

5. Виділити елементи прогресивного німецького досвіду організації моніторингу якості вищої освіти, обґрунтувати доцільність, визначити можливості та розробити рекомендації щодо їх використання в реформуванні вітчизняної вищої школи.

Об’єкт дослідження – моніторинг якості вищої освіти Німеччини в його історичному розвитку.

Предмет дослідження – специфіка і тенденції розвитку системи моніторингу якості вищої освіти Німеччини.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період другої половини ХIV – другого десятиріччя ХХІ століття, який умовно поділено на такі етапи: 1) XIV–XVIII cт.;

2) XIX – перша половина ХХ ст.; 3) 1945–1990рр. 4) 1990–2015 рр. Визначення хронологічних меж і періодизація дослідження обумовлені виявленими специфічними особливостями розвитку системи моніторингу якості вищої освіти в Німеччині.

Виділення меж першого етапу – становлення загальнонімецької системи вищої освіти та контролю її якості – пояснюється специфікою історичного розвитку вищої освіти Німеччини від заснування перших університетів до кризи вищої освіти ХVІІ– ХVІІІ століть.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Інвестиційний паспорт м. Кіровограда Назва міста: м. Кіровоград Контактна інформація: Кіровоградський міський голова – Саінсус Олександр Дмитрович Поштова адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41 Тел.: +380522-240824 Факс: +380522-240805 Електронна адреса: kir_mvk@ukr.net Адреса веб-сайту: www.kr-rada.gov.ua Стратегічна мета інвестиційного розвитку міста: залучення інвестицій для інноваційного розвитку підприємств та модернізації інфраструктури міста Історія міста: Забудова...»

«УДК 349.3:364.444:341.232.7 І. М. Зогий МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ На даний момент існує низка міжнародно-правових актів, що регулюють відносини щодо надання медичної допомоги. Певні питання охорони здоров'я вже отримали конвенційне закріплення, у деяких випадках доволі деталізоване (боротьба з особливо небезпечними хворобами, контроль над наркотичними речовинами тощо). Разом з тим є проблеми, які отримали певні нормативні основи, сформульовані в...»

«УДК 332.3:001.891(477)(091)«1917/1920» ГЛАЗУНОВ Геннадій Опанасович, зав. сектору ДНСГБ УААН (м. Київ) ЗЕМЕЛЬНА ПРОБЛЕМА: НЕВИРІШЕНА УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ Історичний нарис представляє собою результати наукового дослідження земельних відносин від часів національних селянських сподівань до сьогодення. Проблема власності на землі сільськогосподарського призначення продовжує жити від часів УНР до часів незалежності України як невирішена українська традиція. Исторический набросок представляет собою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДОНБАСУ ЗБІРНИК СТАТЕЙ КНИГА 15/16 ВИДАЄТЬСЯ З 1992 р. Донецьк 2008 р. УДК 94 (477.6) Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 15 / 16 /Головний редактор та упорядник – З.Г. Лихолобова, д.і.н., проф. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – 426 с. П’ятнадцята / шістнадцята книга щорічника “Нові сторінки історії Донбасу” продовжує публікацію досліджень з невивчених або недостатньо вивчених питань історії...»

«УДК 347.44 Поняття та види алеаторних договорів в цивільному праві Автор: Васильковська Олеся, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Реалізація принципів свободи договору і диспозитивності цивільно-правового регулювання в умовах ринкової орієнтації суспільства передбачає активне використання різноманітних...»

«УДК 903.22(477.85) ТЕРСЬКИЙ C.В. * РЕФОРМУВАННЯ МУЗЕЇВ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Розглядається процес реформування музейної мережі Галичини у зв’язку з початком Другої світової війни. Важливими моментами цього процесу було укрупнення музейних установ паралельно із ліквідацією ряду повітових музеїв, а також запровадженням ідеологічних постулатів у реформованих експозиціях. Подано характеристику найважливіших музеїв Галичини, інформація про які недостатньо відображена в сучасній...»

«81 ІСТОРІЯ НАУКИ HISTORY OF SCIENCE C.Л. ФРАНКФУРТ І РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Б.С. Носко ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (pochva@meta.ua) Висвітлено внесок С.Л.Франкфурта в організацію дослідних полів, Київської агрохімічної лабораторії та Миронівської дослідної станції, а також його роль у створенні Української академії наук. Підготовлено за матеріалами статті “С.М. Франкфурт і розвиток вітчизняної сільськогосподарської справи...»

«306 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 17/2008 Наталя ЛИЦУР МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1921–1939) У контексті дослідження історії Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. важливою проблемою залишається питання матеріального становища української міської інтелігенції. Саме в цей час інтелектуальна еліта стала провідною ланкою суспільства, яка відігравала важливу роль в усіх сферах життя краю. Вона виступала провідником...»

«УДК 94(477.83/.86)“1917/1918” ЯРОВИЙ В.Г. ТКАЧУК П.П. * ГАЛИЦЬКІ ЗБРОЙНІ ФОРМУВАННЯ У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (СІЧЕНЬ 1917 – ГРУДЕНЬ 1918 рр.) Досліджуються роль та місце галицьких збройних формувань у боротьбі за ствердження підвалин державності Української Народної Республіки. Визначено провідну роль Українських січових стрільців як основної військової компоненти Центральної Ради та Директорії. Ключові слова: Українська Народна Республіка, Центральна Рада,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.А. ІГНАТОВА О.І. СКРОЦЬКА ГЕНЕТИКА (ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ТА МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до вивчення дисципліни для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 19 від 05.06.09 р. Київ НУХТ 2009 О.А. Ігнатова, О.І. Скроцька. Генетика (Частина 1. Загальна та молекулярна генетика): Конспект лекцій до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»