WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 102 |

«ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 36 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської УДК 801.81:821.161.2 ББК 82.3(4Укр) У збірник уміщено статті, присвячені вивченню ...»

-- [ Страница 22 ] --

Індивідуалізм та невизнання авторитетів українцями у казках проявляються насамперед у стосунках героя із особами, вищими за соціальним статусом (царем, паном). Прагнення взаємодопомоги реалізується через дотримання правил гостинності, та зображення покарання за їх порушення. Українська казка чітко відобразила також національний ідеал родини, з ключовою роллю жінкиматері та ієрархічними стосунками між дітьми.

Список використаних джерел:

1.Мiрчук І. Свiтогляд українського народу / Іван Мірчук // Народна творчість та етнографія. – К., 1996. – № 1. – С. 22–31. 2. Галицькі народні казки [в Берлині пов.

Бродського із уст народа списав О. Роздольський. Впоряд. і порівняння додав І. Франко] // Етнографічний збірник : у 40 т. – Львів, 1895. – Т. 1. – VIІІ + 188 с. ; іл. 3. Оповiдання Р. Ф.

Чмихала / зiбpав Володимир Лесевич // Етнографічний збірник. – Львів, 1904. – Т. 14. – 341с. 4. Народныя южнорусскія сказки. / издал И. Рудченко. – К. : Въ типографии Е.

Федорова, 1870. – Вып. ІІ. – 209 с. 5.Сержпутовский А. К. Сказки и рассказы белорусовполещуков (материалы к изучению творчества белорусов и их говоров) / А. К.

Сержпутовский. – СПб. : Изд. Отв. рус. яз. и словесн. Имп. акад. наук, 1911. – (4), VII, 187c. 6. Болгарские народные сказки / [пер. с болг. М. Княгиной-Кондратьевой]. – М. :

Художественная литература, 1953. – 271 с. 7. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел : материали и исслед., собранные д.

чл. П. П. Чубинским. – СПб., 1878. – Т. 2. : Малорусскія сказки. – 688 с. 8.Казки та оповідання з Поділля : в записах 1850–1860 рр. / [упорядк. М. Левченко]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1928. – Вип. 1–2. – 598 с. 9.Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка / Володимир Янів // Записки НТШ. – Париж ; Нью-Йорк, 1962. – Т. 169. – С. 506–537. 10.

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев / Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. – М. : Наука, 1990. – 224 с. 11.Успенский Б. Царь и Бог: семиотические аспекты сакрализации монарха в России / Б. Успенский // Языки культур и проблемы переводимости. – М., 1987. – С. 47–53. 12. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 3 т. / [подгот. Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков ; отв. ред. : Э. В.

Померанцева, К. В. Чистов]. – М. : Наука, 1984. – Т. 1. –512 с. 13. Bajki (skazki, kazki) ze wsi Jurkowszczyzny (powiatu Zwiahelskiego gubernii Woyskiej) / zebraa Zofia Rokossowska // Materiay antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. – Krakw, 1897. – T. 2. – S. 14–118.

14. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Б. Д. Гринченко. – Чернигов, 1897. – Вып. 1–2. – 390 с. 15. Шлемкевич М.

Загублена українська людина / М. Шлемкевич. – К. : Фенікс, 1992. – 168 с. 16. Знадоби для пiзнаня угорско-русских говорiв. Б. Взорцi бесiди угорских руснакiв (Говори з наголосом сталим) / подав Iван Верхратский // Записки НТШ, 1899. – Т. 29. – С. 127–200.

17.Малорусские народные предания и рассказы / свод М. Драгоманова. – К., 1876. – 434 с.

–  –  –

Анотація Висвітлено роль локальних осередків фольклоротворення. Наголошено на тому, що за походженням традиційна творчість соціолокальна, родова, яка поширюється й набуває ознак етнічної. Важливу функцію у поширенні фольклорних творів відіграє краєзнавча література.

Ключові слова: фольклор, традиційна творчість, глобалізація, національна культура, функціонування, краєзнавча література.

Аннотация В статье освещена роль краеведения в изучении фольклора. По своему происхождению это творчество социолокальное, родовое, которое при расспространении набирает черт этнической традиции. Важную функцию в познании фольклорных произведений выполняет краеведческая литература.

Ключевые слова: фольклор, традиционное творчество, глобализация, национальная культура, функционирование, краеведческая литература.

У світовій гуманітарній науці термін фольклор як народна традиційна творчість загальнозрозумілий, хоч учені західної півкулі та й деякі європейські науковці (зокрема й автори дефініції, що її 1989 року оприлюднено через ЮНЕСКО) його розуміють досить широко як комплекс обрядів, звичаїв, пісень, легенд, переказів, танців, інструментальної музики тощо, які зберігають тяглість у поколіннях і залишаються або в законсервованих, або в пасивних формах.

В багатьох країнах світу автентична традиційна творчість в своїй основі існує лише як пам’ятка минулих епох, а тому суттєво не впливає на збереження самоідентичності, патріотизму, пошанування попередніх поколінь (культ предків). Відтак глобалізаційні тенденції витворення єдиної світової монокультури у формах розваги, кітчу, фарсу в останнє десятиліття даються взнаки: руйнування традиційної творчості відбувається прискореними темпами. Спостерігаються тенденції до згасання усної традиційної творчості, забуття й відмирання багатьох автентичних явищ народної обрядовості, звичаєвості, пісенності, оповідальності. За цих умов варто було б більше уваги виявляти народній традиції. На жаль, в Україні нема значних державних капіталовкладень у збирання, дослідження, збереження й пропаганду усної народної творчості.

Актуально спорядити велику комплексну експедицію у маловивчені регіони України: скажімо, в Донецький край.

Фольклор – не тільки далеке чи недавнє минуле, але й наше сучасне, адже він, як стверджував геніальний українець Олександр Потебня, твориться безперервно, повсюди й скрізь, «щогодинно й щохвилинно, де розмовляють і думають» [4, с.59]. Фактично О. Потебня проголосив положення про те, що фольклор як явище народного світогляду безсмертний. Проте ідеологи глобалізму, «нових міров» декларують тези про уніфікацію та нові союзи спільнот, у яких роль минулого (етнічних історій, національних традицій, фольклору) не матимуть значення, адже в епоху техногенних катастроф, мовляв, варто об’єднуватись і думати про майбутнє виживання. Концепція «золотого мільярда» Заходу зіштовхується з потугами «Русского мира»: обидва геополітичні монстри монопольні як щодо економіки, так і щодо культури та мови: іншим, іншомовним етносам, національним традиціям в хитромудрих цинічних задумах місця не залишено. Відтак ігнорується фактор ідентичності, власного розвитку, національної культури, в основі яких лежать мова і фольклор. Справді, фольклорна свідомість стосується всіх і кожного, відтак кожний представник етносу є носієм фольклору. Творцями ж фольклору були й залишаються естетично розвинуті особистості з глибокою родовідною пам’яттю, багатим життєвим досвідом, своєрідні народні медіатори – такі, як, скажімо, полтавчанка Маруся Чурай, Меланія Загорська з Чернігівщини, закарпатський казкар Андрій Калин, видатна народна співачка з Поділля Явдоха Зуїха.

В Ладижині вітер віє, А в Кущинцях добра нема, А в Зятківцях тихо. В Чечелівці лихо… – ось такими рідними топонімами й сюжетною інтригою пісенно означує місце події Явдоха Зуїха. Це – один із прикладів того, як твориться пісня талановитим носієм фольклору в певній конкретній місцевості. Доказом соціолокальної творчості є чимало жанрів фольклору: топонімічні, історикогероїчні легенди й перекази, коломийки, пісні-хроніки тощо. Та й будь-які популярні пісні, що мають багато варіантів, існують у місцевих говірковоритмічно-інтонаційних смислоформах.

Соціальне, економічне, політичне і культурне значення фольклору в історії надзвичайно велике; завдяки фольклору збережено самобутність націй і культур, забезпечено розмаїття й багатство загальнолюдської культури. Втрата чи знищення усних традиційних культур, їхній занепад може призвести до морально-духовних і світоглядних катастроф людства.

Внаслідок зменшення питомої ваги фольклору відбулися й певні трансформації в свідомості та діях багатьох людей: виродження ідеального світогляду та формування надмірної залежності від матеріальної субстанції;

породження таких явищ, як перекотипольність, манкуртизм, «хатокрайність», знецінення статусу національної належності, соціальна пасивність, ізоляційність, конформізм, потурання носіям негативних ціннісних орієнтацій, послаблення рівня самодисципліни, подвійна мораль, відсутність мети, ідеалів тощо.

Послаблено роль фольклору у навчанні й вихованні. У навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв вихолощується український національний сегмент, скорочується кількість годин на вивчення української мови, літератури. Курси народознавства, українознавства з волі державницьких опікунів освіти стали українським дітям не обов’язковими.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Освітня система в Україні потребує оновлення змісту та методів навчання в руслі впровадження національної доктрини [Див.: 1, с.3-8].

Для успішної розбудови Української держави особлива роль належить формуванню національної свідомості, пам’яті, патріотизму юного громадянина. Реалізації такої надзвичайно важливої місії, на наш погляд, сприятиме обов’язкове викладання в загальноосвітніх закладах українського фольклору та етнографії як базових навчальних дисциплін. Український фольклор як визначальна складова традиційної народної культури, носій мови й світогляду – універсальний засіб вираження ментальності українців і важливий чинник формування національної самосвідомості, формування духовного світу особистості, її морально-естетичного розвитку, психологічної самодостатності.

Необхідність пізнання фольклору детерміноване передусім гуманістичними устремліннями, спрямованими на збереження людини, нації, людства загалом. Бурхливий розвиток інформаційних технологій забезпечує великі можливості обміну культурними цінностями, знанням традицій, звичаїв, усної творчості народів світу. Україна з високо розвинутою традиційною народною культурою може стати гідним репрезентантом своїх надбань, у діалозі культур і традицій продемонструвати справжній атракціон унікального мистецтва, що творилося протягом тисячоліть.

Особливої актуальності набуває фольклор, безпосередньо пов’язаний із мовою, історією, краєзнавством, родинознавством тощо. Як відомо, фольклор має соціолокальне походження, а тому варто посилити дослідницьку увагу до осередків фольклоротворення на місцях. Традиційно фольклорна творчість народу стала явищем світогляду як творчість тих, хто безпосередньо пов’язаний із працею, виробництвом (мисливство, хліборобство, ремісництво тощо), самозахистом (козацтво, повстанські та визвольні рухи), дозвіллям.

Від часів дотрипільської цивілізації в українському фольклорі простежуються сегменти архаїчної творчості, передусім обрядової, ритуальної, пов’язаної з сакральною сферою буття. Свого часу О. Потебня писав, що календарно-обрядова творчість українців сягає давніх епох, скажімо, веснянкова пісня «А ми просо сіяли» виникла не менше як шість тисячоліть тому. Вважається, що епоха неоліту знаменувала перехід людності від непродуктивнвого мисливства до продуктивного скотарства і землеробства, до відкритття колеса, жорен (зернотерки), ткацького верстата, гончарного круга, приручення коня, собаки тощо. Тоді ж формуються музично-структурні типи календарної обрядовості, а також і родинної – зокрема, весільної [2, с.125].

Епоха трипільська закріпила й розвинула паростки усної колективної творчості. Великі поселення на декілька тисяч (протоміста) об’єднували роди, які активно спілкувалися між собою, поширюючи певні форми пізнання світу та світовідтворення. Творчість окремих родів ставала надбанням ширших кіл, народжувалась традиція, яка зберігала свою тяглість протягом століть. Родова пам’ять зберігала традиційну творчість і знання у випадках переселень на інші місця проживання. Роль природи, ландшафту, звичаїв, обрядів соціолокального середовища були надзвичайно важливими факторами фольклоротворення і в наступні періоди розвитку людини й суспільства, в якому до уваги брали не тільки міфопоетичні, ритуальносакральні, але й історичні, соціально-побутові чинники. До ХХ ст. усна традиційна культура зберігала багато своїх основних функцій та форм.

Динаміка традиції у зв’язку з розвитком цивілізації, науково-технічним прогресом з еволюційного шляху стала на шлях революційно-руйнівний з елементами революційно-творчими. Особливо помітно ці процеси відбувалися в містах, села зберігали консервативні елементи світогляду й родогенетичної творчості довше.

Фольклор етносу – це «система локальних традицій», «фольклорна традиційна культура у своєму конкретному наповненні завжди регіональна і локальна» (Б. Путілов), що в своєму функціонуванні і розвитку пов’язана з певним просторово обмеженим середовищем, є «локальною художньою культурою» тощо. Ця реальність пояснюється дією і впливом загальних чинників, якими зумовлена регіональна варіативність і всіх інших складових традиційно-побутової культури етносу, зокрема збереженістю і проявом на місцевому рівні культурних пережитків колишніх родових і племінних спільностей, які інтегрувалися в народ [3, с.10].

Як відомо, твори фольклору мають декілька фаз життя: виникнення, активного функціонування, згасання, пасивного збереження (консервування), забуття (відмирання), часткового відродження (актуалізації). Час від часу у суспільстві актуалізується потреба на певні фольклорні жанри, із пасивних запасів твори вливаються в нові контексти буття, відроджуються, виконуються на запити доби. Навіть такий законсервований жанр фольклору, як думи, що активно функціонував протягом декількох століть, у ХХ – на поч.

ХХІ ст. набув поширення через концертне виконавство, популяризацію українського народного мистецтва і України у світі.

Соціолокальне середовище – найродючіший ґрунт для творчості, що виникає і поширюється усно. Можна навести чимало прикладів того, як в одному населеному пункті було зафіксовано тисячі фольклорних творів.

Скажімо, Павло Гнідич у с. Бацманах Роменського повіту на Сумщині записав сотні народних пісень, казок, легенд, переказів і опублікував їх 1915рр. кількома збірками. Сільський учитель Гнат Танцюра в 1920-х – 1950х роках у своєму рідному селі Зятківцях Гайсинського району Вінницької області записав декілька тисяч пісень, багато прислів’їв та приказок, загадок, замовлянь, переказів. Від талановитої народної співачки Явдохи Зуїхи, відомої нині в усьому світі, записано 1008 пісень! («Пісні Явдохи Зуїхи». – К., 1965. – 810 с.). Окрім цього, Гнат Танцюра здійснив опис традиційного весілля: опис обряду за етапами, 800 пісень, 144 танці та ігри («Весілля в селі Зятківцях». – К., 1998. – 404 с.) і створив історію рідного села Зятківці, де переплелися пісня й доля подільського краю («Зятківці. Історикоетнографічний нарис». – К., 2006. – 640 с.).Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 102 |
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ВІДДІЛ АРХЕОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ( 19912010) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЗЧИК Харків МАЧУЛІН УДКСИ6Ж 9 Б Б К 91.9. G3. ( 1У К і ’4 X Л 1’) В Рецензенти: канд. іст. наук 13.13. Скирда, канд. іст. наук 1.13. Ш рам ко 1342 Відділ археології Х арківською історичного музею (1991-2010): Б ібліограф ічни й покаж чик / Укладачі ІЗ.О. Аксьоиов, J1.1. Бабенко. Х арків: М ачулін, 2011. 48 с. (Х ар ківськ и й істори чн и й м узей). Бібліографічний покажчик містить...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ДРАГОМАНОВА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ім. П.ЧАЙКОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН” СТАВРОПІГІЙСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ ULTIMA RATIO Випуск 6 Львів-2012 ББК 87я54+88я54+85.3я54(85) С 75 Рекомендовано до друку Вченою радою Університету “Львівський Ставропігіон” Протокол № 3 від 15 травня 2012 р. Редакційна колегія: Бех В.П. – доктор філософських наук, професор; Волинка Г.І. – доктор філософських наук, професор, академік НАПН...»

«О.М. Ковальчук ІсторІя України 7 клас Плани-конспекти уроків ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 74.266.3 ББК 63.3я726 К 56 ковальчук о.М. К 56 Історія України. 7 клас : Плани-конспекти уроків / О.М. Ковальчук. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 136 с. ISBN 978-966-10-3001-4 У посібнику подано зразки планів конспектів уроків з курсу «Історія України. 7 клас » Для вчителів історії, студентів історичних факультетів, викладачів. УДк 74.266. ББк 63.3я 726 Охороняється законом про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Білоус Олег, Доцяк Ігор, Климончук Василь, Никируй Любомир ВСЕ ПРО НАТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Інформаційний бюлетень підготовлено в рамках реалізаціії в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника проекту «Розроблення навчально-методичних рекомендацій для формування позитивного іміджу НАТО в середовищі наукової, педагогічної, студентської та учнівської громадськості...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Випуск 10, 2010 Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології Том 2 Рівненського державного гуманітарного університету УДК 792.8:392.5(477.81) Самохвалова А. – ст. викл. кафедри хореографії РДГУ ХОРЕОГРАФІЯ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ Весільний обряд – один із найдревніших ритуалів духовно-мистецької діяльності людства, що безперервно змінюється під впливом економічних, соціальних, політичних, освітніх чинників і зберігається як...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 122 – 129 2010. Is. 5. P. 122 – 129 УДК 025.176:025.54(477-25)НБУВ(001) ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КАРТОГРАФІЧНОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Тетяна ШОВКОПЛЯС, Алла ГЕРУС Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, просп. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039, Україна, тел. (044) 524-11-19 У статті розкрито...»

«Іван Корсак Отаман Чайка Роман Ром ан ББК 84.4УКР6 К69 Корсак, Іван. Отаман Чайка : іст. роман / Іван Корсак. — К.: Ярославів Вал, 2010. — 192 с. — (Українська Кліо). Карколомний сюжет книги, головні герої якої є реальними історичними особами, не залишить байдужим читача. Іван Корсак, використовуючи архівні матеріали, реконструював і осмислив історію України XIX cтоліття. Життя отамана Чайки (1804–1886), «поляка з українською групою крові», сповнено духом авантурництва й дивовижних, почасти...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (28-29 листопада 2014 року) Вінниця УДК 330.3(063) ББК 65.011я43 Р 64 Розвиток економічної системи в умовах глобалізації. Матеріали Р 64 міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 168 с. ISBN 978-617-7041-80-7 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток...»

«Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК   § 1. Поняття законності Законність — це комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. Термін «законність» є похідним від терміна «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права — від його ролі в створенні закону до реалізації його норм в юридичній практиці. Законність відображає правовий характер організації суспільно-політичного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»